• PM: Västeråsalliansen motionerar om KKN

  Pressmeddelande

  Västeråsalliansen vill se krafttag för kulturella och kreativa näringar i Västerås

  Idag lämnar Västeråsalliansens gruppledare in en motion om att ta fram strategier för att utveckla entreprenörskap och företagande inom kulturella och kreativa näringar. Syftet är att underlätta och stärka möjligheterna för aktörer inom den här näringen att växa i Västerås.

  – Västeråsalliansen menar att det är dags att växla upp arbetet med att utveckla de kreativa näringarna och därmed bidra till en härligare stad att leva i, hållbar utveckling och regional tillväxt. Västerås har en stark tradition av innovation och skapande inom teknik- och energiområdet. Den kreativa andan vill vi fånga upp i de kreativa och kulturella näringarna och då krävs en tydlig strategi, säger Maria Lindelöf, kristdemokraternas gruppledare i Västerås.

  – Sveriges sjätte största stad ska kunna ligga i topp när det gäller kreativa näringar. Politiken kan skapa förutsättningar och underlätta för att nästa Avicii, Pingdom, Prolounge eller Spotify ska våga starta i Västerås, säger Elisabeth Unell, moderat gruppledare i Västerås.

  – Mälardalsregionen med Stockholm i spetsen lyfts fram som ett lysande exempel på ett starkt område för kreativa näringar. Regionen står sig starkt även i ett europeiskt sammanhang. Detta till trots så bidrar Västmanland enbart med tre procent av företagen inom sektorn. En siffra som vittnar om en stor potential för Västerås och därför lämnar vi in den här motionen, säger Ragnhild Källberg, folkpartiets gruppledare i Västerås.

  – EU har ett omfattande program för kulturella och kreativa näringar för de kommande sex åren, Creative Europe. Inom ramen för det projektet finns det möjlighet för Västerås stad att söka medel i syfte att främja satsningar inom dessa näringar. Vi tror att EU-medel kan vara ett viktigt ben i arbetet med att skapa förutsättningarna för nya företag inom den här branschen att växa. I nästa steg hoppas vi på att detta leder till fler arbetstillfällen i Västerås, säger Lars Kallsäby, centerpartiets gruppledare i Västerås.

  Nedan finner ni motionen i sin helhet.

   

  Kontakt:

  Maria Lindelöf (KD)
  Elisabeth Unell (M)
  Ragnhild Källberg (FP)
  Lars Kallsäby (C)

   

   

   

   

   

   

  Motion:

  Krafttag för kulturella och kreativa näringar i Västerås bidrar till framgång

  Vi lever i en tid där immateriella värden får en allt större betydelse och vi ser ett tydligt ökat intresse för kopplingen mellan kultur och ekonomi. Konstnärlig verksamhet och upplevelse av konstnärliga uttryck skapar kreativa idéer som ger innovativa produkter och tjänster, samt ökad turism, vilket leder till att vi får ekonomin att växa. En mängd produkter och tjänster skulle direkt vara ointressanta utan ett kulturellt inslag. Allt fler beslutsfattare börjar inse betydelsen av den kreativa sektorns, kultur och upplevelsers bidragande vikt för ett trevligare, ökad sysselsättning och mer konkurrenskraftigt samhälle.

   

  År 2009 lanserade alliansregeringen en treårig handlingsplan för de kulturella och kreativa näringarna. Handlingsplanen innebar att 73 miljoner kronor avsattes för att stärka de kulturella och kreativa näringarna genom att vara en katalysator för olika projekt på regional och nationell nivå. Planen var därmed ett startskott för uppdrag och samarbeten mellan myndigheter inom närings- och kulturpolitiken.

   

  Flera regioner i Sverige har insett behovet av att ge aktörer inom den kreativa/kulturella näringarna möjligheter att växa och har sedan 2009 tagit fram kartläggningar och strategier för att utveckla entreprenörskap och företagande inom kulturella och kreativa näringar (KKN) och många har även arbetat med att ta fram konkreta handlingsplaner.

  Under förra mandatperioden påbörjades KRUT-projektet i Västmanland med syftet att ge bättre förutsättningar för entreprenörskap och företagande inom näringen, öka kunskapen om näringen och öka tillväxten. Satsningen gjordes som ett samprojekt mellan 6 regioner varav Västmanland var en del av projektet. Det projektet, har i Västmanland mer eller mindre insomnat.

   

  I maj 2013 presenterade Mälardalsrådet statistik som visar att vi har en stark region, Europaledande när det gäller antalet anställda inom kreativa näringar, med goda förutsättningar för samarbeten och handel inom kreativa och kulturella näringar. Det är en positiv bild som presenteras där Stockholm – Mälardalsregionen ligger i topp vad gäller anställda inom den kreativa och kulturella sektorn i Sverige och nästan hälften av Sveriges alla företag finns inom vår region. Även i ett Europaperspektiv ligger regionen riktigt bra till med många anställda inom sektorn. Dock visar rapporten att Västmanlands del av antalet företag inom sektorn ligger på skrämmande låga tre procent. Nog borde vi inse att vi har en utvecklingspotential här.

   

  I Stockholm har man identifierat åtta insatsområden som ska hjälpa den kulturella och kreativa sektorn att utvecklas. De åtta insatsområden spänner ifrån att synliggöra kulturutbud, stöd till banbrytande kulturprojekt, forskning och innovation, synergieffekter mellan utvecklingsmiljöer, stöd till nyetablerade innovativa företag, länka investeringar och affärsutveckling, marknadsföring och besöksnäring till att attrahera internationella etableringar.

   

  Västerås måste gå vidare, både utifrån de erfarenheter KRUT-projektet gav, men också med nya friska ögon titta på den här näringens förutsättningar och möjligheter i Västerås. Särskilt med tanke på EUs program för kulturella och kreativa näringar 2014-2020, Creative Europe.

   

  Västeråsalliansen menar att det är dags att växla upp arbetet med att utveckla de kulturella och kreativa näringarna och därmed bidra till hållbar utveckling, attraktiva miljöer och regional tillväxt samt att vi gemensamt ser att kulturella och kreativa näringar har en naturlig koppling till övrigt innovationsarbete i Västerås, särskilt med det tydliga fokus som finns inom områdena teknik och energi. En stark innovationskraft kräver en vidgad syn på innovation och ett inkluderande förhållningssätt. Det finns en stor potential till samverkan i skärningspunkterna mellan olika styrkeområden.

   

  Den offentligt finansierade kulturen, alltifrån kulturstöd, arenor för scenkonst, konsthallar och museer till orkestrar och dansensembler etc utgör en del av framkomsten av kommersiellt framgångsrika aktörer. Kopplingen mellan professionell kultur och semiprofessionell/amatörkultur är också av stor betydelse.

  Att utveckla de kulturella och kreativa näringarna kommer att ta tid. Det handlar om ett tioårsperspektiv för att vi på allvar ska kunna mäta den önskade förändringen.

   

  Västeråsalliansen vill se ett Västerås som genomsyras av stor mångfald av konstnärliga uttryck och en öppen spännande kultur, men vi menar också att det är dags att växla upp arbetet med att utveckla de kulturella och kreativa näringarna. Vi behöver titta på vilka är de strukturella utmaningar vi har i Västerås för att förbättra villkoren för de aktörer som idag är verksamma inom det här området, men också ta fram strategier för att utveckla entreprenörskap och företagande inom kulturella och kreativa näringar underlätta och stärka möjligheterna för aktörer inom den här näringen att växa i Västerås och Västmanland.

   

  Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att:

   

  • Att Västerås stad arbetar fram en strategi och handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Västerås
  • Att Västerås stad arrangerar ett seminarium kring hur vi kan stärka den kulturella och kreativa sektorn i Västerås, samt hur vi i Västerås kan dra fördel av EU’s miljardsatsning på Kreativa Europa

  Västerås 2014-06-03

   

   

   

  Elisabeth Unell (M)                                                       Ragnhild Källberg (FP)

   

   

   

  Maria Lindelöf (KD)                                                      Lars Kallsäby (C)