• Barn ska uppleva största möjliga trygghet i vården

  Kristdemokraterna sätter barns och ungas uppväxtvillkor i fokus. Familjeperspektivet ska vara vägledande för politiker och andra beslutsfattare vid planering och genomförande av hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Barn och föräldrar måste kunna lita på att rätt hjälp och vård finns när den behövs.

  Kristdemokraterna vill

  • öka antalet barnläkare inom primärvården
  • säkerställa att antalet vårdplatser inom barn- och ungdomssjukvården möter behoven
  • säkerställa en fungerande vårdkedja för barn och unga
  • erbjuda en personlig koordinator till familjer som har barn med varaktig funktionsnedsättning och med många olika vårdkontakter.