• En köfri vård

    Inom flera områden råder brist på vårdplatser. Det leder till ökade överbeläggningar eller att patienter vårdas på fel avdelning med de medicinska risker detta innebär. Nuvarande struktur och arbetssätt behöver ses över. Det behövs fungerande vårdkedjor och på många platser även en utbyggnad av antalet vårdplatser så att det finns tillräckligt med luft i systemet för att klara belastningstoppar. Kristdemokraterna vill prioritera arbetet med att korta köerna till vård och behandling på sjukhusen– med målet att få en köfri vård. Varje patient har rätt till vård i rätt tid på rätt plats med rätt kompetens.

    Kristdemokraterna vill

    • skapa en köfri vård där varje patient har rätt till vård på rätt plats med rätt kompetens
    • att maximal tidsåtgång från första kontakt till genomförd åtgärd ska vara 120 dagar.