• En köfri vård

  Inom flera områden råder brist på vårdplatser. Det leder till ökade överbeläggningar eller att patienter vårdas på fel avdelning med de medicinska risker detta innebär. Nuvarande struktur och arbetssätt behöver ses över. Det behövs fungerande vårdkedjor och på många platser även en utbyggnad av antalet vårdplatser så att det finns tillräckligt med luft i systemet för att klara belastningstoppar. Kristdemokraterna vill prioritera arbetet med att korta köerna till vård och behandling på sjukhus...

 • Trygg vård nära dig

  Den vård som patienten behöver ofta ska vara säker, lättillgänglig och nära. För den vårdbehövande och anhöriga innebär en välfungerande nära vård ökad trygghet, bättre hälsa, minskad stress och ökad värdighet. Av särskild vikt är att fler äldre ska kunna få vård i eller i närheten av hemmet.

  Mer flexibla öppettider med möjlighet till besök på kvällar och helger skulle dramatiskt öka tillgängligheten inom primärvården. Det är också viktigt att förstärka primärvårdens förebyggande hälso...

 • Mer makt och valfrihet till patienten

  Varje person känner sina egna behov bäst. Möjligheten till inflytande och valfrihet ska därför vara stor. Självbestämmande stärker kvaliteten och skapar en mer värdig hälso- och sjukvård.

  Makten att välja och välja bort ska värnas – inte bara när vi är friska eller mitt i livet – utan kanske särskilt när vi blir äldre eller sjuka. Vårdval ger patienter utökade möjligheter att välja mellan olika utförare, såsom offentliga, privata, kooperativa och ideella vårdgivare. Det medför att makt...

 • Det ska vara mer lönsamt att arbeta i vården

  Kristdemokraterna vill stärka satsningarna på att göra Västra Götalandsregionen till en bättre arbetsgivare. Vi måste se till att vårdpersonalen trivs på jobbet och har möjlighet att påverka sin arbetssituation. Det behöver också tillföras resurser för att göra det mer lönsamt att arbeta i vården. Då kan regionen lättare behålla personal och bli attraktiv för fler. Det är nödvändigt för att förbättra tillgängligheten i vården.

  Kristdemokraterna vill stärka löneutvecklingen för vårdperson...
 • Barn ska uppleva största möjliga trygghet i vården

  Kristdemokraterna sätter barns och ungas uppväxtvillkor i fokus. Familjeperspektivet ska vara vägledande för politiker och andra beslutsfattare vid planering och genomförande av hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Barn och föräldrar måste kunna lita på att rätt hjälp och vård finns när den behövs.

  Kristdemokraterna vill öka antalet barnläkare inom primärvården säkerställa att antalet vårdplatser inom barn- och ungdomssjukvården möter behoven säkerställa en fungerande vårdkedja för b...
 • Värdig vård för äldre

  Att äldre ska få åldras i trygghet och med värdighet är en stark drivkraft för Kristdemokraterna. Vården och omsorgen om äldre måste i större utsträckning utgå från att vi inte blir mer lika varandra för att vi blir äldre. Hänsyn till den enskildes behov är en förutsättning för hög kvalitet i omsorgen. God vård och självbestämmande över sin vardag är en självklarhet – hela livet.

  Kristdemokraterna vill se till att geriatrisk kompetens finns på alla vårdcentraler säkerställa en välfungera...
 • En trygg och säker förlossningsvård

  Varje kvinna som står inför en förlossning ska kunna känna sig trygg med att det finns en barnmorska tillgänglig under hela förlossningen och en plats på förlossningen när det är dags att föda.

  Förlossningsvården behöver en större kapacitet för att möta behoven. Det handlar också inte minst om att få fler att arbeta inom förlossningsvården. Därför är det viktigt att förbättra arbetsmiljön för barnmorskorna och säkerställa en skälig lönenivå.

  Kristdemokraterna vill öka antalet vård...
 • Krafttag mot psykisk ohälsa

  Den psykiska ohälsan ökar såväl bland yngre som äldre. Fyra av tio kontakter med vårdcentral beror på psykisk ohälsa. Elva vårdcentraler har öppnat särskilda psykiatrimottagningar och vi vill öka antalet ytterligare. Övergången mellan barnpsykiatri och vuxenpsykiatri behöver förbättras. Vi vill även fortsätta arbetet med att öka tillgängligheten inom barn- respektive vuxenpsykiatrin.

  Kristdemokraterna vill utöka antalet mottagningar på vårdcentralerna för att upptäcka och förebygga psyki...
 • Ambulansen ska komma i tid

  Vid akut skada eller sjukdom är ambulansen den första delen i vårdkedjan. 90 procent av invånarna i Västra Götaland ska nås av ambulans inom 20 minuter. Ambulanspersonalen ska ha goda förutsättningar att genomföra sitt uppdrag i hela regionen.

  Kristdemokraterna vill utöka antalet ambulanser.
 • Starkare infrastruktur och tryggare kollektivtrafik

  En väl utvecklad infrastruktur och kollektivtrafik är viktiga förutsättningar för att vardagen ska fungera. Satsningar på effektiva transporter bidrar till att lösa livspusslet och möjliggör mer tid för familjen. Dessutom ges företag bättre förutsättningar till att växa och därmed bidra till hållbar utveckling.

  Regionen måste agera påtryckande mot regeringen – och i god samverkan med kommunerna – för att Västra Götaland ska ta del av större statliga anslag till vägar och järnvägar. Dri...