• Mer makt och valfrihet till patienten

    Varje person känner sina egna behov bäst. Möjligheten till inflytande och valfrihet ska därför vara stor. Självbestämmande stärker kvaliteten och skapar en mer värdig hälso- och sjukvård.

    Makten att välja och välja bort ska värnas – inte bara när vi är friska eller mitt i livet – utan kanske särskilt när vi blir äldre eller sjuka. Vårdval ger patienter utökade möjligheter att välja mellan olika utförare, såsom offentliga, privata, kooperativa och ideella vårdgivare. Det medför att makt flyttas från politikerna till patienterna.

    Det ger möjligheter för människor att välja bort det som inte fungerar eller aktivt välja en speciell inriktning eller profil. I Västra Götalandsregionen finns det i dag vårdval inom primärvård och rehabilitering. Vårdvalen ska utökas och fortsätta utvecklas utifrån patienternas behov och önskemål.

    Kristdemokraterna vill

    • utöka vårdvalen så att de omfattar fler områden än primärvård och rehabilitering.