Valplattform

Kristdemokraternas i Vilhelmina valplattform inför valet 2014

Demokrati

Öppenhet och insyn        
KD vill öppna för total insyn i våra kommunala ärendeberedningar med den teknik vi
fått genom internet. Protokollskrivningen skall omstruktureras så att alla handlingar
rörande ett visst ärende enkelt kan nås med en ”klicksökning”.
Öppna KS-sammanträden

Kommunens ekonomi och administration
Krafttag för en god ekonomisk styrning
Beskattningsrätten för vattenkraftsfastigheterna till kommunerna där dessa är belägna.
Samverka administrationen med grannkommuner
Anskaffning av upphandlingskompetens
Översyn av taxor för bygganmälan

Äganderätten
Kommunen skall aktivt bistå enskilda och grupper av medborgare i deras kamp för rättvisa i äganderättsfrågor. KD kräver en författningsdomstol.

Kultur och utbildning

Satsa på lärarna
Skickliga lärare ska ges god löneutveckling.
Låt lärarna vara lärare, minska den administrativa bördan

Säkra byskolorna
KD vill säkra byskolorna.
Utveckla tekniken för fjärrundervisning.

Flera skolkuratorer    
Undersökningar visar att många ungdomar mår dåligt. KD anser att skolpsykolog och skolkurator är ett viktigt stöd som måste satsas ytterligare på.

Kultur och natur    
Naturen och kulturen är fantastiska tillgångar som möjliggör arbetstillfällen, fritidssysselsättning, kunskap, kreativitet, livskvalité och identitet. Möten med och mellan människor från skilda miljöer och kulturer berikar och leder till öppnare samhällen – ett godare samhälle.

Bibliotek och museum                
Att känna till sin historia stärker den egna identiteten och självkänslan. Att ha kännedom om det förflutna ökar också förståelsen av nuet.
KD ser därför bibliotek och museum som självklara kunskapsförmedlare om vårt kulturarv och vår historia till skolor och allmänhet.

Företagande

Först våra egna     
KD vill se att vi i första hand vänder oss till de ca. 400 registrerade egna företagen
och lägga tonvikten på att få dessa att gro och växa. Detta kan endast ske genom
lyhördhet och behjälplighet utifrån företagarnas egna önskemål.
KD vill att Vilhelmina kommun ska ha en aktiv näringsenhet.
Forskning och vidareförädling av träprodukter
Inventera samtliga finansierings- och/eller stödformer för småföretagare.
Koppla samman befintliga och nytillkomna företagare via mentorskap, för de som så önskar.
Skapa en inflyttarservice där tillflyttande blivande kommunmedborgare vägleds och inlemmas i entrepenörssatsningen.
Gör företagarföreningen till remissinstans för frågor av näringslivskaraktär
Tillsynsavgifter betalas av beställaren.
Lokaler för företagskuvöser anskaffas.
Hyrestrappa för företag som nyetablerats. Likabehandling krävs.
Förenklat uttag av naturgrus
Verka för dubblering av grundavdrag för företag i glesbygder

Utred alternativ till fastighetsförvaltningen
Utred konsekvenserna av att låta ett utskott under KS sköta fastighetsförvaltningen.

Billiga tomter i glesbygden    
Aktivare marknadsföring av kommunens tomter till avsalu

Inlandsbanan    
KD vill se inlandsbanan upprustas. Det är ett viktigt steg för att bl.a. biobränslet ska
kunna fortsätta utvecklas.

Vägarna    
KD kommer att verka för att infrastrukturen i fjällbygderna förstärks och fjällvägarna öppnas tidigare

Miljö

Restaurera regleringsskador    
KD vill att Vilhelmina kommun ska ställa tuffare krav på återställande och
restaurering av de skador som vattenregleringarna åstadkommit.
Inga ytterligare subventioner till vindenergiutbyggnaden i fjällmiljöerna.

Decentralisera myndigheter     
KD säger stopp för ytterligare reservatsbildningar.
Flytta reservats- och rennäringsförvaltning från Umeå till Vilhelmina.
Administrationen bör ligga där verksamheten finns.

Familj och omsorg

Barnomsorg på OB-tid    
KD anser att det är hög tid att även föräldrar som jobbar kvällar och helger erbjuds
barnomsorg. Det skulle underlätta för många som nu upplever stora svårigheter att
lösa sin barnomsorg. Det gör också Vilhelmina mer attraktivt för inflyttning.

Kvinnors trygghet                                    
KD vill uppmärksamma de kvinnor som genom misshandel, språkligt och kulturellt handikapp och ekonomisk bundenhet hamnar i slavliknande förhållanden.
Ökat stöd till kvinnojourverksamheten.

Ökat anhörigstöd    
Merparten av insatserna i vård och omsorg utförs av anhöriga. KD vill se mer stöd
och resurser till anhörigvårdande.

Rådgivning        
Inför socialrådgivning på nätet.

Fler boendeformer    
KD vill införa Seniorboende – Trygghetsboende. Äldre ska själva kunna välja att leva
i gemenskap även om man inte har ett vårdbehov

Alkohol och droger    
KD vill stötta det arbete som olika aktörer genomför för att motverka alkohol och
droganvändning.