Motion – Mindre barngrupper och fler förskoleenheter

Kommunfullmäktige

Vimmerby kommun

Motion

Mindre barngrupper och fler förskoleenheter

Barn är olika och har olika behov. Behoven förändras också efter barnets utvecklingsfaser. Små barn behöver små grupper med ett begränsat antal vuxna att knyta an till, för att känna trygghet och utvecklas väl.

Därför har Skolverket 2016 rekommenderat att för barn mellan ett och tre år är riktmärket för barngruppers storlek sex till tolv barn. För barn mellan fyra och fem år är riktmärket nio till 15 barn. Skolverkets riktmärken för barngrupper ska bidra till att kommuner och fristående förskolor kan skapa en bra förskola för barnen.

Enligt Skolverkets statistik var genomsnittet för barngruppernas storlek i Vimmerby 16,6 år 2014. Ingen uppgift finns tillgänglig för åldersgruppen 1-3 år. Man kan dock befara att barngruppernas storlek för de minsta barnen ligger över rekommendationen.

För stora grupper påverkar enligt Skolverket både barn och personal. Studier visar också att barn som har gått i stora förskolegrupper oftare är inblandade i konflikter när de sedan går i skolan. Personaltäthet är viktigt men stora barngrupper är i sig ett problem, i synnerhet för de yngsta barnen. Stora barngrupper leder till att barnen tvingas ha relationer till för många andra barn och vuxna vilket påverkar tryggheten. Studier visar också att förskolepersonal i många fall upplever att barngrupperna är för stora och att det leder till att pedagogiken blir lidande.

Med detta i åtanke är vi fortsatt mycket tveksamma till den rådande trenden i kommunen, med allt fler mastodontförskolor, med många avdelningar som samarbetar. Det ger barnen ännu fler barn och vuxna att relatera till, än de som ingår i den egna gruppen, och kan riskera att öka otryggheten ytterligare. Vår uppfattning är att kommunen därför bör avbryta planeringen av en tredje förskola i VOK-skogen och istället planera för fler mindre enheter, exempelvis en andra avdelning i Djursdala.

Vi föreslår därför kommunfullmäktige ge kommunstyrelsen i uppdrag

Att ta fram aktuell statistik för hur stora barngrupperna är för olika åldersgrupper i kommunen,

Att ta fram underlag för hur man i etapper ska kunna uppnå Skolverkets rekommendationer med sex till tolv barn i grupper för barn mellan ett och tre år, samt

Att avbryta planeringen för en tredje förskola i VOK-skogen och istället planera för fler mindre förskolor.

Vimmerby den 22 maj 2018

 

 

Gudrun Brunegård Torbjörn Sandberg Ola Gustafsson

Pedagogisk omsorg och förskolor med mångfald och valfrihet

Motionärerna Gudrun Brunegård och Torbjörn Sandberg

Kommunfullmäktige

Vimmerby kommun

Motion

Pedagogisk omsorg och förskolor med mångfald och valfrihet

Familjer och barn är olika och har olika behov. Det som passar de flesta är inte säkert att det är bäst för alla. Det är därför viktigt att kunna erbjuda barnomsorg av olika karaktär och med varierade inriktningar. I Vimmerby kommun finns dock inte någon större variation att välja mellan. Det har exempelvis vid det här laget gått ganska många år sedan de sista familjedaghemmen (”dagmammorna”) försvann. Det var en förlust för de barn som mådde bäst i en hemmiljö, med ett mindre antal barn omkring sig än vad det blir på en stor förskola.

Vi kristdemokrater ställer oss mycket tveksamma till att bygga ytterligare en stordriftsförskola i VOK-området, särskilt i ett läge då kommunens låneskuld är bland rikets högsta, fördelat per invånare. I första hand borde vi till fullo utnyttja andra möjligheter som finns, för att lätta på trycket i barnomsorgen och samtidigt öka landsbygdens livskraft. För övrigt bör alternativa lokaliseringar för eventuella ytterligare förskolor i Vimmerby utredas, för att inte nagga friluftsområdet ytterligare i kanten.

Kommunen borde ta tillvara lagstiftningens möjligheter beträffande barnomsorgspeng. I Vimmerby fungerar den enbart som beräkning för hur stort anslag per barn som tilldelas respektive förskola, men samma peng kan enligt lagen också tillfalla annan form av pedagogisk omsorg, exempelvis föräldrakooperativ, där kooperativet kan anställa behörig personal. Även enskilt drivna familjedaghem kan finansieras med barnomsorgspengen. I sådana fall utgår ersättning för lika många av dagbarnvårdarens egna barn som barn ifrån andra familjer som får sin omsorg i familjedaghemmet. Dessa alternativ behöver marknadsföras bättre.

Vimmerby kommun har en i högsta grad levande landsbygd. Drygt hälften av invånarna bor i staden och resten är fördelade på kransorter och ren landsbygd. De värden som är förknippade med detta borde tas bättre tillvara. Tyvärr lades Pelarne förskola ned, trots folkomröstningens tydliga utfall.  Nu vill majoriteten göra sig av med byggnaden, trots kommunens skriande brist på förskoleplatser och att bygdens folk vädjar om att kunna fortsätta använda den som samlingspunkt.

Möjligheten att öppna en andra förskoleavdelning i Djursdala behöver tas tillvara. Enligt samhällsföreningen finns tillräckligt många barn som står i kö för att fylla en avdelning, vilket skulle lätta på trycket inne i Vimmerby.

Vi föreslår därför kommunfullmäktige ge kommunstyrelsen i uppdrag

Att                 ta fram ett regelverk för hur Vimmerby kommun kan dra nytta av barnomsorgspengens alla möjligheter och marknadsföra dem på hemsidan,

Att                 omgående ta fram beslutsunderlag för att snarast möjligt kunna öppna en andra förskoleavdelning i Djursdala,

Att                 ta fram beslutsunderlag för att byta ut oljeeldningen i Pelarne skola till fossilbränslefritt alternativ och parallellt inleda planering för att öppna en ekologisk förskola i Pelarne,

Att                 bjuda in fler aktörer att starta fristående förskolor finansierade med  barnomsorgspeng,

Att                 stimulera intresserade föräldrar att starta familjekooperativ, finansierade med barnomsorgspeng,

Att                 marknadsföra möjligheten att starta enskilt drivna familjedaghem och        skolbarnsomsorg,

Att                 återinföra kommunala familjedaghem, samt

Att                 utreda lämpligaste placering för eventuell ytterligare förskola i staden, ur ett långsiktigt demografiskt och bostadsperspektiv, och vid behov inleda planprocess för förskola på Astrid Lindgrens gata, mitt emot VOK-parkeringen.

Slutligen föreslår vi

Att                 kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillskriva regeringen med uppmaning att återinföra vårdnadsbidraget. Sedan det avskaffades ökade behovet av förskoleplatser i Vimmerby med ungefär en avdelning.

Vimmerby den 12 maj 2017

Gudrun Brunegård                                                     Torbjörn Sandberg

Kristdemokraterna                                                      Kristdemokraterna

 

Om förskolor och en levande landsbygd i Vimmerby kommun

Vimmerby kommun har en i högsta grad levande landsbygd. Drygt hälften av invånarna bor i staden och resten är fördelade på kransorter och ren landsbygd.

I samband med folkomröstningen för ett drygt år sedan, om landsbygdsskolornas vara eller icke vara, gavs besked om att landsbygden ska få leva. Socialdemokrater och moderater i majoriteten valde att följa folkomröstningens resultat och låta Brännebro skola i Gullringen och Djursdala skola och förskola finnas kvar.

Däremot fullföljde majoriteten sina planer att lägga ned Pelarne skola. Majoriteten vill inte kosta på att byta ut oljepannan mot miljövänligt alternativ och nu vill de göra sig av med byggnaden, trots att bygdens folk vädjar om att få behålla den som samlingspunkt. Det är i nuläget ovisst om samhällsföreningen ska lyckas mobilisera tillräckligt med kapital för att kunna förvärva och drifta fastigheten.

Samtidigt råder stor brist på förskolelokaler i Vimmerby stad, så till den grad att S+M-majoriteten är beredd att nagga VOK-skogen ytterligare i kanten, för att bygga ytterligare en mastodontförskola längs med Lundgatan. Tre stycken stordriftsförskolor på rad vill den lila majoriteten ha.

Vi kristdemokrater ställer oss tveksamma till att bygga ytterligare en jätteförskola i Vimmerby, strax intill de båda övriga, i ett läge då kommunens låneskuld är bland rikets högsta, fördelat per invånare.

Vår bedömning är att den rådande platsbristen i förskolan till stor del är självförvållad. Redan förra året gav Djursdala samhällsförening konkreta förslag till hur ytterligare en förskoleavdelning skulle kunna bereda plats för barn som står i kö dit. Ännu har oss veterligt inget hänt. Genom att stänga Pelarne förskola har behovet av förskoleplatser ökat ytterligare. Många barn skulle må bra av en barnomsorg i en lugnare och mer småskalig hemmiljö. Tyvärr avvecklades familjedaghemmen för flera år sedan.

Vi kan acceptera paviljonger som en tillfällig lösning i ett akut läge, men samtidigt måste kommunen till fullo utnyttja alla de möjligheter som finns, för att öka familjers valfrihet, lätta på trycket i barnomsorgen och samtidigt öka landsbygdens livskraft.

Vi vill därför presentera en rad förslag, som vi tror skulle bidra till att lätta på det akuta trycket på förskoleplatser. På så vis skulle kommunen få rådrum att hitta goda, långsiktiga lösningar, som bättre kan tillgodose både barns och familjers individuella behov och med en mer måttlig belastning på kommunens investeringsvolym.

  1. Öppna en andra förskoleavdelning i Djursdala. Tillräckligt många barn står i kö för att fylla en avdelning, vilket skulle lätta på trycket rejält i staden. Lokaler finns som kan utnyttjas.
  2. Starta ekologisk förskola och fritids i Pelarne, gärna inspirerat av Johanna Karlssons förslag. Som underlag för barnantalet bör kontakt tas även med familjer som bor i gränsområdet mellan Rumskulla och Pelarne. Sannolikt kan även ett antal familjer i Vimmerby stad vara intresserade av att placera sina barn där.
  3. Stimulera till familjekooperativa förskolor, dvs samma peng som en kommunal förskoleplats kostar.
  4. Marknadsför möjligheten att starta privat drivna familjedaghem med barnomsorgspeng, även de med barnomsorgspeng som finansiering. Kopiera gärna upplägg enligt Nybro kommuns exempel.
  5. Stimulera till öppnandet av fler idéburna eller privat drivna förskolor, som Ugglan och Linnéan.
  6. Återinför kommunalt anställda familjedaghem.
  7. Påverka regeringen att återinföra vårdnadsbidraget. Sedan det avskaffades ökade behovet av förskoleplatser i Vimmerby med ungefär en avdelning.

Varje barn och varje familj är olika och behöver olika lösningar. Med större mångfald och bredd i barnomsorgen ökar möjligheten att var och en kan erbjudas vad just den behöver. Istället för offentlig stordrift vill vi stimulera till en större mångfald inom barnomsorgen.

Gudrun Brunegård, Ordförande KD Vimmerby

Ola Gustafsson, gruppledare

Torbjörn Sandberg, ledamot i kommunfullmäktige

Familjers valfrihet begränsas när vårdnadsbidrag avskaffas

Protokollsanteckning

Kommunfullmäktige den 25 januari 2015

Ärende 18 Avskaffa kommunalt vårdnadsbidrag vid utgången av januari 2016

När Vimmerby kommun införde vårdnadsbidraget den 1 januari 2009 ökade familjernas valmöjlighet att hitta en barnomsorgsform som passade den enskilda familjens behov. I ett första steg gällde möjligheten i Vimmerby kommun för barn mellan ett och två år. Den 1 januari 2012 utvidgades till att omfatta barn mellan ett och tre år. Sedan dess har vårdnadsbidraget vanligen utnyttjas av omkring 10-15 familjer vid en given tidpunkt, under kortare eller längre period.

När nu riksdagen beslutat avskaffa det kommunala vårdnadsbidraget tvingas kommunerna rätta sig efter beslutet. Konsekvenserna drabbar inte bara de enskilda barnen och deras familjer, utan även den kommunala ekonomin och planeringen. Dessa barn måste istället beredas plats i förskolan, som redan i nuläget är så trång i Vimmerby, att det diskuteras att bygga en ny mastodontenhet. Ett femtontal barn motsvarar nästan en hel förskoleavdelning.

Eftersom vi är tvungna att följa lagen kan vi inte rösta emot förslaget, men vi beklagar djupt att de rödgröna partierna inte vill låta familjerna själva bestämma vilken form av barnomsorg som passar familjen och det enskilda barnet bäst.

Gudrun Brunegård                                                              Torbjörn Sandberg

Kristdemokraterna                                                               Kristdemokraterna

Giftfri förskola och skola

Motion

Kommunfullmäktige

Vimmerby kommun

Giftfri förskola och skola

 Olika rapporter visar på att vi dagligen utsätts för olika kemikalier och gifter. En del av dem lagras i kroppen och kan ha skadlig långtidspåverkan, exempelvis att genom påverkan på hormoner och arvsanlag öka risken för allergi och cancer hos den individ som utsätts för ämnena. Särskilt allvarliga känns rapporter om att sådana gifter förekommer i textilier, nappar, blöjor och leksaker, där alltså mycket små barn utsätts för skadlig påverkan. Även leksaker i plast eller vissa färger i leksaker kan innehålla skadliga ämnen.

 De flesta är nog överens om vikten att minimera riskerna med gifter i miljön. Framför allt ska inte barn behöva utsättas för skadliga ämnen, som ftalater, bisfenoler och tungmetaller.

Kristdemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige ge kommunstyrelsen i uppdrag

  • att som första steg kartlägga skadliga ämnen i förskolor och skolor och byta ut föremålen mot giftfria alternativ, samt
  • att i ett andra steg se över även andra kommunalt finansierade verksamheter och sanera sådana miljöer från skadliga ämnen.

Vimmerby den 5 december 2013

Gudrun Brunegård