Förbättra dialogen med företagarna

Kommunfullmäktige

Vimmerby kommun

Motion

Förbättra dialogen med företagarna

Det är i företagandet som resurserna till välfärden skapas. En svällande offentlig sektor behöver ett inflöde av resurser. Det kan bara skapas genom den privata sektorn. Genom att det går bra för ett privat företag ökar sysselsättningen, och fler människor kommer i arbete och betalar skatt. Alf Svensson (KD) kallade företagandet för ”loket som drar hela välfärdståget, där vagnarna heter Skola, Vård och Omsorg”. Därför är det en mycket allvarlig signal när företagare inte upplever att den kommunala servicen fungerar.

Vimmerby har under åren uppvisat en kraftigt svängande kurva i näringslivsrankning, från långt över rikets snitt till lika långt under och sedan upp emot snittet igen. En del parametrar har vi svårt att påverka, som hur kommunikationer och infrastruktur ser ut. Men en av de svaga punkterna visar sig återigen vara attityden till företagande bland kommunens politiker och tjänstemän. Attityder och bemötande är trots allt något som borde vara ganska enkelt att förbättra.

Markaryd är en liten småländsk kommun som år efter år får mycket bra resultat i näringslivsrankningen. Där inleds sedan många år varje kommunstyrelse och arbetsutskott med studiebesök på ett företag. Man anser det vara en väl investerad timme. Under en mandatperiod hinner man på så sätt besöka något hundratal företag i kommunen. Att på plats höra företagarna beskriva sina visioner och de förutsättningar de arbetar under, ökar förståelsen bland både förtroendevalda och tjänstemän.

I Markaryd har man också infört tjänstegarantier, för att förtydliga kommunens uppdrag och åtagande gentemot befolkning och företag. I de fall man inte kan leva upp till sina åtaganden ger man kompensation, exempelvis i form av nedsatta avgifter vid försenade bygglov.

Vimmerby behöver ett blomstrande företagande. Därför behöver både förtroendevalda och tjänstemän bli mer lyhörda för företagandets villkor, för att öka motivationen att rensa i regelkrångel och lotsa genom byråkratin.

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta

Att uppmana kommunstyrelsen att införa regelbundna företagsbesök i anslutning till sammanträdena, samt

Att införa tjänstegarantier i alla nämnder och styrelser.

Vimmerby den 28 maj 2018

Gudrun Brunegård

Torbjörn Sandberg

Ola Gustafsson

Hur går det med införandet av daglig fysisk aktivitet i skolorna?

Interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Lis-Astrid Andersson (S)

Hur går det med införandet av daglig fysisk aktivitet i skolorna?

Sambandet mellan fysisk aktivitet och förbättrade skolprestationer är väl dokumenterade i forskningen. Det är inte bara den fysiska hälsan som förbättras, med minskad risk för diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Som bonus stärks koncentrationsförmågan, liksom förmågan att lösa exempelvis matteproblem. Som resultat förbättras även betygspoäng.

I september 2015 beslutade kommunfullmäktige att bifalla Kristdemokraternas motion om att införa daglig fysisk aktivitet i skolorna, genom att ge rektorerna i uppdrag att ta fram möjliga förslag, inom befintlig ram.

Nu har det gått ett och ett halvt år och frågan är mer aktuell än någonsin, inte minst genom att regeringen aviserat att fler idrottstimmar ska införas i schemat från 2019. I Vimmerby finns på vissa skolor planer på ett pulsprojekt. Man kan dock uppnå goda effekter med relativt enkla medel, vilket olika projekt runt om i landet har visat. På en del skolor har man förlängt skoldagen för att lägga in ett pass med friluftsaktiviteter, som raska promenader, orientering, skridskoåkning eller bollspel någon gång under skoldagen, på andra håll har man utökat ämnet idrott och fördelat lektionerna över veckans dagar.

Jag skulle nu vilja få en redovisning av på vilket sätt motionens intentioner om att införa daglig fysisk aktivitet för att förbättra hälsa och skolresultat har genomförts i var och en av kommunens skolor.

Vimmerby den 26 maj 2017

Gudrun Brunegård

Kristdemokraterna

Sören Nordén årets mottagare av Vitsippspriset

Kristdemokraterna i Vimmerby brukar varje år dela ut ett pris till någon enskild person eller organisation som på ideell basis gör en insats för sina medmänniskor.

2017 års Vitsippsprismottagare var Sören Nordén. Motiveringen var följande:

Partiavdelningen i Vimmerbys Vitsippspris 2017

tilldelas

 Sören Nordén

Efter ett aktivt yrkesliv nöjer du dig inte med att slå dig till ro. Istället väljer du att ägna tid åt att glädja äldre, både i vår egen och närliggande kommuner, genom att som ”discjockey för äldre” spela ”gamla goa låtar” hos föreningar och på äldreboenden.

Du är ett verkligt föredöme i att ställa upp för dina medmänniskor, helt på ideell basis!

Vimmerby 2017-05-16

Gudrun Brunegård

Ordförande

Bredda inflytandet i budgetprocessen!

Kommunfullmäktige

Vimmerby kommun

Motion

Breddad delaktighet i budgetprocessen

Budgeten är kommunens viktigaste styrdokument. Där anges förutsättningar, mål och resurser för kommunens satsningar och utmaningar för de kommande åren.

Oavsett om man som förtroendeval sitter i majoritet eller opposition är det av största vikt att vara väl insatt i de ekonomiska förutsättningarna, för att kunna fatta kloka beslut, med gott förvaltarskap. Varje generation bör ju ta ansvar för och bära de utgifter man själv förorsakar.

Kristdemokraterna anser därför att det skulle vara av stort värde att alla partier, som är representerade i kommunfullmäktige, får vara delaktiga under budgetprocessen. Förslagsvis skulle en representant per parti som saknar ordinarie ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott få delta vid budgetberedningen. Det skulle bredda delaktigheten och stimulera till ökat ekonomiskt ansvarstagande.

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta

Att                 ta fram ett regelverk för att bereda möjlighet för partier, som saknar ordinarie ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, att bli delaktiga i budgetberedningen.

 

Vimmerby den 8 december 2016

 

Ola Gustafsson                                                               Gudrun Brunegård

Gruppledare, ersättare i kommunfullmäktige                  Ledamot i kommunfullmäktige

 

Torbjörn Sandberg                                                         Thomas Karlsson

Ledamot i kommunfullmäktige                                       Ersättare i kommunfullmäktige

Skolor och folkomröstning i fokus vid årsmöte

 

– Att lägga ned väl fungerande skolor, med rymliga lokaler, och skicka barnen till den redan trånga och nedslitna Astrid Lindgrens skola verkar helt ogenomtänkt. AL-skolan har ju dessutom anmälts på grund av dålig arbetsmiljö och Arbetsmiljöverket har ställt krav på renovering och ombyggnation. Att i det ansträngda läget ytterligare späda på med eleverna från Djursdala är inte rätt. Det är inte rätt mot de barn som redan går på Astrid Lindgrens skola. Det är inte rätt mot barnen från ytterskolorna och det är inte rätt mot lärarna. Att rösta på alternativ B är det enda raka, med tanke på hur S+M-majoriteten agerar.

Det sa Gudrun Brunegård, ordförande för Kristdemokraterna i Vimmerby, när hon hälsade välkomna till årsmöte.IMG_4965

Ordförande Gudrun Brunegård överlämnar en bukett tulpaner till kvällens talare, Rebecka Fredriksson, Djursdala friskolegrupp. Bakom dem står styrelsen; Thomas Karlsson, AnnSofi Henriksson, Sven Weckfors, Jaroslav Sranka, Ola Gustafsson. Torbjörn Sandberg saknas på bilden.

Inbjuden talare var Rebecka Fredriksson från Djursdala, som berättade om hela bygdens engagemang för att bevara skolan.

– Jag vill inte att min femåring nästa år ska behöva åka skolskjuts sextiosex minuter varje dag, som det blir om nedläggningsförslaget går igenom. Vi bosatte oss ju i Djursdala mycket på grund av den fina uppväxtmiljö som finns där för våra barn. Plötsligt raseras förutsättningarna från grunden. Vi hade kunnat acceptera faktum och flytta härifrån, men istället bestämde vi oss för att stanna och kämpa för att behålla alla de goda värden som finns här, berättade Rebecka Fredriksson.

– Det var i ett mycket tidigt skede föräldrar och andra engagerade från bygden började tala om möjligheten att starta friskola, om nedläggningsplanerna inte skulle gå att stoppa. Det har varit otroligt mycket arbete att få ihop ansökan till Skolverket, men det har också varit otroligt roligt att se vilken kraft som uppstår när hela bygden samlas. Nu ser vi fram emot att starta och hoppas förstås att vår ansökan går igenom, säger Rebecka Fredriksson.

Vid mötet diskuterades även andra förslag som majoriteten fört fram, som att avlöva musikskolan och att sluta servera mat på serviceboendena.

– Den styrande majoriteten tycks vara helt okänslig för människors behov och vad som behövs för att ett samhälle ska må bra och utvecklas. De är på väg att förstöra Vimmerbys attraktionskraft. Jag har mött ungdomar som tänkt flytta tillbaka efter utbildning, men som nu börjat söka sig åt annat håll. Därför behöver vi väga in helheten i folkomröstningen. Låt alternativ B bli ett uttryck för att du är missnöjd med majoritetens sätt att leda kommunen, avslutade Gudrun Brunegård.

Vid årsmötet blev styrelsen omvald i sin helhet: Gudrun Brunegård (ordförande), Ola Gustafsson (vice ordförande), Sven Weckfors, Torbjörn Sandberg, Thomas Karlsson som ledamöter och Jaroslav Sranka (kassör), Ann-Cathrine Weckfors och AnnSofi Henriksson som ersättare.

 

Bevara landsbygdsskolorna! Rösta på alternativ B!

image
I Vimmerby bor närmare hälften av befolkningen på landet eller i kransorterna. Vi är stolta över vår levande landsbygd.

Den styrande S+M-majoriteten vill lägga ned skolorna i Djursdala och Gullringen och förskolan i Pelarne. Långa resor riskerar ta tid från läxläsning och lek.

En nedläggning av skolor på landet kommer att påverka även barnen i Södra Vi och Vimmerby, där det kommer bli trångt i skolan. Det talas om paviljonger på skolgårdarna, alltså mindre lekutrymme.

Vi ogilar S+M-majoritetens sätt att spara på barnen. Det drabbar hela kommunen.

Rösta på alternativ B!