Tårta till Kulturskolans personal

Pressmeddelande

Kristdemokraterna i Vimmerby brukar varje år dela ut en tårta för att uppmuntra de som arbetar i en kommunal verksamhet som lite extra är värd att uppmärksammas. I år fick Kulturskolan i Vimmerby denna tårta vilket blev en trevlig uppmuntran i vardagsarbetet.

Kulturskolan har de senaste åren haft en svår tid då verksamheten drabbats av nedskärningar och arbetskamrater har fått gå skilda vägar. De som är kvar berättade dock med entusiasm hur de tillsammans erbjuder dans, teater, sång- och musikundervisning ute på skolorna och i de egna lokalerna, filmprojekt med mera. Just nu är man mitt uppe i förberedelserna inför kulturfesten 23-29 april där det kommer inbjudas till många olika föreställningar.

Kristdemokraternas representanter Ingbritt Karlsson och Torbjörn Sandberg fick följa med på en rundvandring där de olika verksamheterna presenterades med stort engagemang. Personalen uttryckte en glädje över att få visa verksamheten för politiker vilket inte hade hänt ofta de senare åren.

 

Budgetförslag till en levande, attraktiv kommun för alla åldrar

Ett bra liv – hela livet!

Vimmerby är en kommun med många positiva värden. Tyvärr ser vi nu hur mycket av detta är på väg att raseras. I majoritetens budgetförslag finns ett antal delar, som vi anser skulle skada kommunen och invånarnas möjlighet att leva ett gott liv.

Kristdemokraterna i Vimmerby vill på detta sätt bidra med förslag som, trots ett antal nödvändiga besparingar, kan utveckla Vimmerby till en kommun där man kan leva ett bra liv – hela livet.

Vårt budgetförslag innebär alternativa, konstruktiva vägar att förbättra kommunens ekonomiska situation. Vi fokuserar i detta läge på områden som vi bedömer vara de absolut mest avgörande för att vända kommunens utveckling, genom ett helhetstänk. En satsning på ett håll kan ge en besparing på ett annat.

Kristdemokraterna i Vimmerby, den 11 november 2015

Gudrun Brunegård, Torbjörn Sandberg, Thomas Karlsson, Ola Gustafsson, Sven Weckfors

En levande kommun med bibehållen attraktionskraft

Hur ska Vimmerbys ekonomi gå ihop utan att landsbygden och kommunens attraktionskraft utarmas? Vi kristdemokrater har förslag som stärker kommunen som helhet, utan att rasera förutsättningarna för den del av befolkningen som valt att bo och leva på landsbygden.

Barn, familj och skola

Först och främst vill vi slå fast att skolorna i Djursdala och Gullringen och förskola/fritids i Pelarne ska vara kvar. Besparingen är inte särskilt stor, sett till hela kommunkoncernen, och rent kontraproduktiv om man ser till kommunens attraktionskraft.

Föräldrar ska ha rätt att kunna välja den barnomsorgsform som passar familjen bäst. Därför behåller vi vårdnadsbidraget. Det är billigt för kommunen, omkring en halv miljon kronor om året. På så sätt håller vi även nere behovet av förskoleplatser, som annars riskerar att spränga budgeten. Av samma skäl behöver barnomsorgspengen marknadsföras. Den möjliggör för familjer att slå sig samman i flerfamiljslösningar och kooperativ.

Vimmerby kommun har bifallit en kristdemokratisk motion om att öppna familjecentral. Det finns god evidens för att familjecentraler är bra för alla familjer, men alldeles särskilt bra för dem som har stora behov. Genom att kunna ge tidigt stöd till familjen kan större problem längre fram i livet avvärjas. Familjecentralen består av kommunens öppna förskola och socialtjänst, respektive landstingets mödra- och barnhälsovård. Vimmerby kommun har idag ingen öppen förskola. Eftersom landstinget inte planerar för familjecentral i Vimmerby under 2016, så avsätter vi en summa för 2017, med uppdrag till kommunen att verka för att en familjecentral kommer till stånd under det året.

Det är viktigt med en väl fungerande elevhälsa. Varje barn och ungdom måste få tid att bli sedda och hörda. Därför säger vi nej till att minska ned på skolskötersketjänsterna.

För att barnen ska må bättre och få bättre skolresultat införs daglig fysisk aktivitet. Det blir möjligt genom samlad skoldag, som sparar pengar, då skolskjutsarna kan användas mer effektivt. PRAO ska återinföras, för att förbättra för ungdomar att hitta rätt i arbetslivet.

Kultur – förebyggande kraft till hälsa

Det finns idag forskning som visar på de starka sambanden mellan kultur och hälsa. I det perspektivet är det bakvänt att skära ned på kulturen i tron att det skulle frigöra medel för att täcka socialnämndens underskott.

Socialnämndens återkommande underskott beror på en kombination av ökande behov hos barn, äldre, funktionshindrade och personer med beroendeproblematik. Merparten av detta är lagstadgad verksamhet. Kultur- och föreningsliv kan vara de ”vattenhål” som gör att en person i en utsatt situation orkar med tillvaron. En drastisk besparing på föreningsliv och kulturskola kan innebära att fler personer mister en meningsfull sysselsättning och istället hamnar på sned i tillvaron. Det skulle istället medföra ökade samhällskostnader.

Att uppleva och utöva musik har många goda effekter, inte minst på hälsan. Därför halverar vi sparet på Kulturskolan och behåller verksamheten fullt ut under hela vårterminen 2016. Vi motsätter oss att besparingen ensidigt drabbar musikverksamheten, utan ska fördelas över hela Kulturskolan. Dessutom vill vi öka ramen för att inte långa uppsägningstider ska tvinga fram panikuppsägningar, i en missriktad ambition att uppnå det fastställda sparet till sista öret under 2016. Helårseffekt ska dock uppnås under 2017. Vi vill mildra effekterna av uppsagda tjänster inom musikskolan och göra det möjligt för ungdomar att fortsätta att utvecklas i spel av sitt instrument. Därför avsätter vi en summa för att kunna hänvisa drabbade elever till Kulturskolan i Hultsfred och till studieförbund för undervisning i instrumentalmusik.

Kommunen – en väg in i arbetslivet

Kommunen behöver öppna upp för fler praktikplatser i olika verksamheter, för att förbättra möjligheterna för långtidsarbetslösa och nyanlända att komma in på arbetsmarknaden. Det är satsningar som inte kostar något.

Vård och omsorg med medarbetarperspektiv

Vården och omsorgen om äldre och funktionshindrade är helt beroende av våra kompetenta och engagerade medarbetare. Dessvärre finns det problem med bemanning och kontinuitet. Det måste bli mer attraktivt att jobba som sjuksköterska i hemsjukvården. Vi höjer grundlönen med 1000 kronor till alla fast anställda sjuksköterskor från 1 januari 2016. Från och med höstterminen ska fast anställda sjuksköterskor successivt ges möjlighet till kompetensutveckling. På så sätt minskar behovet av dyra, inhyrda sjuksköterskor. Vård- och omsorgspersonalen är också viktig. Fler ska successivt få möjlighet att utbildas till undersköterskor.

Vi vill utveckla hemrehabiliteringen, i likhet med exempelvis Västervik och Kalmar. Med hjälp av fler sjukgymnaster och arbetsterapeuter återhämtar sig de äldre snabbare efter sjukhusvistelse och behöver mindre omsorg. Arbetsterapeuter kan också göra uppsökande hembesök med riskinventering hos äldre. En fixartjänst ska återinsättas. Sådana olycksfallsförebyggande åtgärder är effektiva och minskar olycksfall i hemmet, med medföljande personligt lidande och kostnader för samhället. På så vis räknar vi med att kunna minska kommunens kostnader med totalt tre till fem miljoner kronor. I det bifogade tabellverket har vi räknat i underkant.

Spara på politik, skolledning och ITSAM!

Minska politikerkostnaderna. En kommun av Vimmerbys storlek behöver inte två heltidsarvoderade kommunalråd. Kommunen har alltid klarat sig med ett kommunalråd tidigare.

Vi menar också att Vimmerbys skolorganisation är oproportionerligt tung på ledarnivå. Utan större problem borde vår kommun kunna ha en modell som liknar Hultsfreds, med något fler rektorer, men utan alla de mellanchefer som finns här. Dessutom menar vi att ITSAM ska effektiviseras. Kommunens lokaler bör nyttjas mer effektivt och externhyrda ytor minska.

Summering

Med dessa förslag och ytterligare några kan vi stryka eller mildra sparförslag som vi anser skulle slå tillbaka med oönskade konsekvenser. Ändå kan vi räkna hem en nettobesparing på närmare 3,7 miljoner kronor 2016 och runt 5,6 miljoner kronor åren därefter, jämfört med majoritetens förslag.