Bredd, erfarenhet och förnyelse i KD:s nya kommungrupp

Några av de nya kristdemokratiska ledamöterna i kommunens nämnder och styrelser. Från vänster: Ann-Sofi Henriksson, Anders Brunegård, Gudrun Brunegård, Tino Åberg, Ola Gustafsson, Torbjörn Sandberg, Christina Sorsa.

– Jag är, som ordförande i Kristdemokraternas partiavdelning i Vimmerby, stolt över den bredd, erfarenhet och förnyelse som vi idag kan presentera i den nya kommunpolitiska arbetsgruppen. Flera personer med många års erfarenhet från tunga politiska uppdrag kombinerat med flera nykomlingar ger både tyngd och dynamik i gruppen, säger Gudrun Brunegård.

– Särskilt betydelsefullt är det att partiet kommer att finnas representerat i alla nämnder och styrelser. Vi kommer därmed ha insyn och möjlighet att påverka de politiska besluten redan från början.

-Vi är glada över det positiva samtalsklimatet i Vimmerbyalliansen. Vid förhandlingarna var både Centern och Moderaterna måna om att hitta lösningar så att Kristdemokraterna får så likvärdiga förutsättningar som möjligt som de andra partierna i ledartrojkan.

– Därigenom kunde vi pussla ihop ett antal uppdrag, så att Ola Gustafsson nu får möjlighet att ägna sig åt politiken på heltid. Med sammanlagt 77 procents arvodering kommer han mycket nära vice kommunalrådet i tjänstgöringsgrad och kan ta tjänstledigt från sitt arbete i Hultsfreds kommun. Han kommer också att få ett tjänsterum på Stadshuset, för att kunna delta i arbete och samråd på lika villkor.

-Efter ett antal år i styrelsen för Vimmerby Energi och Miljö AB går jag nu in som ordförande där. Jag ser också fram emot att få vara med och forma den nya organisationen, som ordförande för de nybildade utskotten under kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsutskottet och Samhällsbyggnadsutskottet, säger Ola Gustafsson.

Nomineringar KD Vimmerby 2018

Kommunfullmäktige

5 ledamöter: Gudrun Brunegård (1:e vice ordförande), Ola Gustafsson, Tino Åberg, Nina Gustafsson, Torbjörn Sandberg

3 ersättare: Hanna Weckfors, Jaroslav Sranka, Christina Sorsa

Kommunstyrelsen

1 ledamot: Ola Gustafsson

1 ersättare: Torbjörn Sandberg

-arbetsutskott                     1 ersättare                          Ola Gustafsson

-samhällsbyggnadsutskott 1 ledamot/ ordförande        Ola Gustafsson

-kultur- o fritidsutskott        1 ledamot/ ordförande        Ola Gustafsson

KF:s valberedning             

1 ledamot: Nina Gustafsson

1 ersättare: Torbjörn Sandberg

Barn- o utbildningsnämnd 

1 ledamot: Nina Gustafsson

1 ersättare: Christina Sorsa

Socialnämnd

1 ledamot: Ann-Sofi Henriksson

1 ersättare: Anders Brunegård

Miljö- o byggnämnd

1 ledamot: Tino Åberg

1 ersättare: Sven Weckfors

Vimarhem AB                    

1 ledamot/vice ordförande: Thomas Karlsson

VEMAB + dotterbolag               

1 ledamot/ordförande: Ola Gustafsson

Valnämnd/Demokratiberedning 

1 ledamot/1:e vice ordförande: Gudrun Brunegård

1 ersättare: Christina Sorsa

Revisorer   

1 ledamot: Bjarne Lynbeck

Nämndemän tingsrätt

1 ledamot: Marcela Ledin

Succéval gav 119 procents ökning i kommunvalet!

Pressmeddelande

Vimmerby 2018-10-19

Några från den nya kommunfullmäktigegruppen presenterades: Torbjörn Sandberg, Nina Gustafsson, Christina Sorsa, Tino Åberg, Ola Gustafsson och Gudrun Brunegård.

KD Vimmerby firade 119 % ökning i valet!

 

– Kristdemokraterna i Vimmerby gjorde ett succéval som överträffade de flestas förväntningar. I kommunvalet mer än fördubblades väljarstödet. 119 procent fler kommuninvånare valde en KD-valsedel i kommunvalet. Även i landstingsvalet skrällde vi ordentligt, och tog hela 21 procent, dubbelt så mycket som i länet som helhet.

Det säger Gudrun Brunegård, ordförande för Kristdemokraterna i Vimmerby, i samband med onsdagens valsegerfest.

– I riksdagsvalet var partiet av många bedömare uträknat. Många trodde att KD skulle åka ur riksdagen. Även där överraskade vi. Ebba Busch Thors magnifika valspurt, där opinionssiffrorna ökade i varje mätning, skapade energi i hela rörelsen. Här i Vimmerby blev resultatet i riksdagsvalet 8,2 %, nära två procentenheter högre än det nationella valresultatet, säger Gudrun Brunegård.

Det starkaste valdistriktet i riksdagsvalet var Rumskulla-Pelarne. Där röstade 19,5 % på KD i riksdagsvalet. I landstingsvalet är Djursdala helt utan konkurrens, med 40,5 % av rösterna, nästan dubbelt så stor andel som tvåan med 22,2 %. Noterbart är att alla valdistrikt i kommunen uppvisar tvåsiffriga tal i landstingsvalet. I kommunvalet var det återigen Rumskulla-Pelarne som visar de högsta siffrorna, 14,85 %, men flera andra distrikt hade också tvåsiffriga resultat, även i innerstaden.

– Vi tackar väljarna för det stora förtroende de visat i valet. Detta resultat hade inte varit möjligt utan en lång rad valarbetare, som spikat affischtavlor, delat ut material i brevlådorna, blåst upp ballonger vid kampanjtältet och gett uppmuntrande tillrop till oss aktiva. Därför var det roligt att kunna bjuda in medlemmarna till en härlig höstfest och fira valframgångarna med läckra smörgåstårtor och specialdesignade prinsesstårtor, säger Ola Gustafsson, gruppledare i kommunen.

-Här i Vimmerby är nu förhandlingarna klara. Kristdemokraterna kommer att finnas representerade i alla kommunala nämnder och styrelser. Vi gläder oss åt att nu kunna vara med på allvar och återställa ordningen tillsammans med Centern och Moderaterna i Vimmerbyalliansen, avslutar Ola Gustafsson.

Förbättra dialogen med företagarna

Kommunfullmäktige

Vimmerby kommun

Motion

Förbättra dialogen med företagarna

Det är i företagandet som resurserna till välfärden skapas. En svällande offentlig sektor behöver ett inflöde av resurser. Det kan bara skapas genom den privata sektorn. Genom att det går bra för ett privat företag ökar sysselsättningen, och fler människor kommer i arbete och betalar skatt. Alf Svensson (KD) kallade företagandet för ”loket som drar hela välfärdståget, där vagnarna heter Skola, Vård och Omsorg”. Därför är det en mycket allvarlig signal när företagare inte upplever att den kommunala servicen fungerar.

Vimmerby har under åren uppvisat en kraftigt svängande kurva i näringslivsrankning, från långt över rikets snitt till lika långt under och sedan upp emot snittet igen. En del parametrar har vi svårt att påverka, som hur kommunikationer och infrastruktur ser ut. Men en av de svaga punkterna visar sig återigen vara attityden till företagande bland kommunens politiker och tjänstemän. Attityder och bemötande är trots allt något som borde vara ganska enkelt att förbättra.

Markaryd är en liten småländsk kommun som år efter år får mycket bra resultat i näringslivsrankningen. Där inleds sedan många år varje kommunstyrelse och arbetsutskott med studiebesök på ett företag. Man anser det vara en väl investerad timme. Under en mandatperiod hinner man på så sätt besöka något hundratal företag i kommunen. Att på plats höra företagarna beskriva sina visioner och de förutsättningar de arbetar under, ökar förståelsen bland både förtroendevalda och tjänstemän.

I Markaryd har man också infört tjänstegarantier, för att förtydliga kommunens uppdrag och åtagande gentemot befolkning och företag. I de fall man inte kan leva upp till sina åtaganden ger man kompensation, exempelvis i form av nedsatta avgifter vid försenade bygglov.

Vimmerby behöver ett blomstrande företagande. Därför behöver både förtroendevalda och tjänstemän bli mer lyhörda för företagandets villkor, för att öka motivationen att rensa i regelkrångel och lotsa genom byråkratin.

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta

Att uppmana kommunstyrelsen att införa regelbundna företagsbesök i anslutning till sammanträdena, samt

Att införa tjänstegarantier i alla nämnder och styrelser.

Vimmerby den 28 maj 2018

Gudrun Brunegård

Torbjörn Sandberg

Ola Gustafsson

Motion – Mindre barngrupper och fler förskoleenheter

Kommunfullmäktige

Vimmerby kommun

Motion

Mindre barngrupper och fler förskoleenheter

Barn är olika och har olika behov. Behoven förändras också efter barnets utvecklingsfaser. Små barn behöver små grupper med ett begränsat antal vuxna att knyta an till, för att känna trygghet och utvecklas väl.

Därför har Skolverket 2016 rekommenderat att för barn mellan ett och tre år är riktmärket för barngruppers storlek sex till tolv barn. För barn mellan fyra och fem år är riktmärket nio till 15 barn. Skolverkets riktmärken för barngrupper ska bidra till att kommuner och fristående förskolor kan skapa en bra förskola för barnen.

Enligt Skolverkets statistik var genomsnittet för barngruppernas storlek i Vimmerby 16,6 år 2014. Ingen uppgift finns tillgänglig för åldersgruppen 1-3 år. Man kan dock befara att barngruppernas storlek för de minsta barnen ligger över rekommendationen.

För stora grupper påverkar enligt Skolverket både barn och personal. Studier visar också att barn som har gått i stora förskolegrupper oftare är inblandade i konflikter när de sedan går i skolan. Personaltäthet är viktigt men stora barngrupper är i sig ett problem, i synnerhet för de yngsta barnen. Stora barngrupper leder till att barnen tvingas ha relationer till för många andra barn och vuxna vilket påverkar tryggheten. Studier visar också att förskolepersonal i många fall upplever att barngrupperna är för stora och att det leder till att pedagogiken blir lidande.

Med detta i åtanke är vi fortsatt mycket tveksamma till den rådande trenden i kommunen, med allt fler mastodontförskolor, med många avdelningar som samarbetar. Det ger barnen ännu fler barn och vuxna att relatera till, än de som ingår i den egna gruppen, och kan riskera att öka otryggheten ytterligare. Vår uppfattning är att kommunen därför bör avbryta planeringen av en tredje förskola i VOK-skogen och istället planera för fler mindre enheter, exempelvis en andra avdelning i Djursdala.

Vi föreslår därför kommunfullmäktige ge kommunstyrelsen i uppdrag

Att ta fram aktuell statistik för hur stora barngrupperna är för olika åldersgrupper i kommunen,

Att ta fram underlag för hur man i etapper ska kunna uppnå Skolverkets rekommendationer med sex till tolv barn i grupper för barn mellan ett och tre år, samt

Att avbryta planeringen för en tredje förskola i VOK-skogen och istället planera för fler mindre förskolor.

Vimmerby den 22 maj 2018

 

 

Gudrun Brunegård Torbjörn Sandberg Ola Gustafsson

Tårta till Kulturskolans personal

Pressmeddelande

Kristdemokraterna i Vimmerby brukar varje år dela ut en tårta för att uppmuntra de som arbetar i en kommunal verksamhet som lite extra är värd att uppmärksammas. I år fick Kulturskolan i Vimmerby denna tårta vilket blev en trevlig uppmuntran i vardagsarbetet.

Kulturskolan har de senaste åren haft en svår tid då verksamheten drabbats av nedskärningar och arbetskamrater har fått gå skilda vägar. De som är kvar berättade dock med entusiasm hur de tillsammans erbjuder dans, teater, sång- och musikundervisning ute på skolorna och i de egna lokalerna, filmprojekt med mera. Just nu är man mitt uppe i förberedelserna inför kulturfesten 23-29 april där det kommer inbjudas till många olika föreställningar.

Kristdemokraternas representanter Ingbritt Karlsson och Torbjörn Sandberg fick följa med på en rundvandring där de olika verksamheterna presenterades med stort engagemang. Personalen uttryckte en glädje över att få visa verksamheten för politiker vilket inte hade hänt ofta de senare åren.

 

Bredda inflytandet i budgetprocessen!

Kommunfullmäktige

Vimmerby kommun

Motion

Breddad delaktighet i budgetprocessen

Budgeten är kommunens viktigaste styrdokument. Där anges förutsättningar, mål och resurser för kommunens satsningar och utmaningar för de kommande åren.

Oavsett om man som förtroendeval sitter i majoritet eller opposition är det av största vikt att vara väl insatt i de ekonomiska förutsättningarna, för att kunna fatta kloka beslut, med gott förvaltarskap. Varje generation bör ju ta ansvar för och bära de utgifter man själv förorsakar.

Kristdemokraterna anser därför att det skulle vara av stort värde att alla partier, som är representerade i kommunfullmäktige, får vara delaktiga under budgetprocessen. Förslagsvis skulle en representant per parti som saknar ordinarie ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott få delta vid budgetberedningen. Det skulle bredda delaktigheten och stimulera till ökat ekonomiskt ansvarstagande.

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta

Att                 ta fram ett regelverk för att bereda möjlighet för partier, som saknar ordinarie ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, att bli delaktiga i budgetberedningen.

 

Vimmerby den 8 december 2016

 

Ola Gustafsson                                                               Gudrun Brunegård

Gruppledare, ersättare i kommunfullmäktige                  Ledamot i kommunfullmäktige

 

Torbjörn Sandberg                                                         Thomas Karlsson

Ledamot i kommunfullmäktige                                       Ersättare i kommunfullmäktige

Pedagogisk omsorg och förskolor med mångfald och valfrihet

Motionärerna Gudrun Brunegård och Torbjörn Sandberg

Kommunfullmäktige

Vimmerby kommun

Motion

Pedagogisk omsorg och förskolor med mångfald och valfrihet

Familjer och barn är olika och har olika behov. Det som passar de flesta är inte säkert att det är bäst för alla. Det är därför viktigt att kunna erbjuda barnomsorg av olika karaktär och med varierade inriktningar. I Vimmerby kommun finns dock inte någon större variation att välja mellan. Det har exempelvis vid det här laget gått ganska många år sedan de sista familjedaghemmen (”dagmammorna”) försvann. Det var en förlust för de barn som mådde bäst i en hemmiljö, med ett mindre antal barn omkring sig än vad det blir på en stor förskola.

Vi kristdemokrater ställer oss mycket tveksamma till att bygga ytterligare en stordriftsförskola i VOK-området, särskilt i ett läge då kommunens låneskuld är bland rikets högsta, fördelat per invånare. I första hand borde vi till fullo utnyttja andra möjligheter som finns, för att lätta på trycket i barnomsorgen och samtidigt öka landsbygdens livskraft. För övrigt bör alternativa lokaliseringar för eventuella ytterligare förskolor i Vimmerby utredas, för att inte nagga friluftsområdet ytterligare i kanten.

Kommunen borde ta tillvara lagstiftningens möjligheter beträffande barnomsorgspeng. I Vimmerby fungerar den enbart som beräkning för hur stort anslag per barn som tilldelas respektive förskola, men samma peng kan enligt lagen också tillfalla annan form av pedagogisk omsorg, exempelvis föräldrakooperativ, där kooperativet kan anställa behörig personal. Även enskilt drivna familjedaghem kan finansieras med barnomsorgspengen. I sådana fall utgår ersättning för lika många av dagbarnvårdarens egna barn som barn ifrån andra familjer som får sin omsorg i familjedaghemmet. Dessa alternativ behöver marknadsföras bättre.

Vimmerby kommun har en i högsta grad levande landsbygd. Drygt hälften av invånarna bor i staden och resten är fördelade på kransorter och ren landsbygd. De värden som är förknippade med detta borde tas bättre tillvara. Tyvärr lades Pelarne förskola ned, trots folkomröstningens tydliga utfall.  Nu vill majoriteten göra sig av med byggnaden, trots kommunens skriande brist på förskoleplatser och att bygdens folk vädjar om att kunna fortsätta använda den som samlingspunkt.

Möjligheten att öppna en andra förskoleavdelning i Djursdala behöver tas tillvara. Enligt samhällsföreningen finns tillräckligt många barn som står i kö för att fylla en avdelning, vilket skulle lätta på trycket inne i Vimmerby.

Vi föreslår därför kommunfullmäktige ge kommunstyrelsen i uppdrag

Att                 ta fram ett regelverk för hur Vimmerby kommun kan dra nytta av barnomsorgspengens alla möjligheter och marknadsföra dem på hemsidan,

Att                 omgående ta fram beslutsunderlag för att snarast möjligt kunna öppna en andra förskoleavdelning i Djursdala,

Att                 ta fram beslutsunderlag för att byta ut oljeeldningen i Pelarne skola till fossilbränslefritt alternativ och parallellt inleda planering för att öppna en ekologisk förskola i Pelarne,

Att                 bjuda in fler aktörer att starta fristående förskolor finansierade med  barnomsorgspeng,

Att                 stimulera intresserade föräldrar att starta familjekooperativ, finansierade med barnomsorgspeng,

Att                 marknadsföra möjligheten att starta enskilt drivna familjedaghem och        skolbarnsomsorg,

Att                 återinföra kommunala familjedaghem, samt

Att                 utreda lämpligaste placering för eventuell ytterligare förskola i staden, ur ett långsiktigt demografiskt och bostadsperspektiv, och vid behov inleda planprocess för förskola på Astrid Lindgrens gata, mitt emot VOK-parkeringen.

Slutligen föreslår vi

Att                 kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillskriva regeringen med uppmaning att återinföra vårdnadsbidraget. Sedan det avskaffades ökade behovet av förskoleplatser i Vimmerby med ungefär en avdelning.

Vimmerby den 12 maj 2017

Gudrun Brunegård                                                     Torbjörn Sandberg

Kristdemokraterna                                                      Kristdemokraterna

 

Om förskolor och en levande landsbygd i Vimmerby kommun

Vimmerby kommun har en i högsta grad levande landsbygd. Drygt hälften av invånarna bor i staden och resten är fördelade på kransorter och ren landsbygd.

I samband med folkomröstningen för ett drygt år sedan, om landsbygdsskolornas vara eller icke vara, gavs besked om att landsbygden ska få leva. Socialdemokrater och moderater i majoriteten valde att följa folkomröstningens resultat och låta Brännebro skola i Gullringen och Djursdala skola och förskola finnas kvar.

Däremot fullföljde majoriteten sina planer att lägga ned Pelarne skola. Majoriteten vill inte kosta på att byta ut oljepannan mot miljövänligt alternativ och nu vill de göra sig av med byggnaden, trots att bygdens folk vädjar om att få behålla den som samlingspunkt. Det är i nuläget ovisst om samhällsföreningen ska lyckas mobilisera tillräckligt med kapital för att kunna förvärva och drifta fastigheten.

Samtidigt råder stor brist på förskolelokaler i Vimmerby stad, så till den grad att S+M-majoriteten är beredd att nagga VOK-skogen ytterligare i kanten, för att bygga ytterligare en mastodontförskola längs med Lundgatan. Tre stycken stordriftsförskolor på rad vill den lila majoriteten ha.

Vi kristdemokrater ställer oss tveksamma till att bygga ytterligare en jätteförskola i Vimmerby, strax intill de båda övriga, i ett läge då kommunens låneskuld är bland rikets högsta, fördelat per invånare.

Vår bedömning är att den rådande platsbristen i förskolan till stor del är självförvållad. Redan förra året gav Djursdala samhällsförening konkreta förslag till hur ytterligare en förskoleavdelning skulle kunna bereda plats för barn som står i kö dit. Ännu har oss veterligt inget hänt. Genom att stänga Pelarne förskola har behovet av förskoleplatser ökat ytterligare. Många barn skulle må bra av en barnomsorg i en lugnare och mer småskalig hemmiljö. Tyvärr avvecklades familjedaghemmen för flera år sedan.

Vi kan acceptera paviljonger som en tillfällig lösning i ett akut läge, men samtidigt måste kommunen till fullo utnyttja alla de möjligheter som finns, för att öka familjers valfrihet, lätta på trycket i barnomsorgen och samtidigt öka landsbygdens livskraft.

Vi vill därför presentera en rad förslag, som vi tror skulle bidra till att lätta på det akuta trycket på förskoleplatser. På så vis skulle kommunen få rådrum att hitta goda, långsiktiga lösningar, som bättre kan tillgodose både barns och familjers individuella behov och med en mer måttlig belastning på kommunens investeringsvolym.

  1. Öppna en andra förskoleavdelning i Djursdala. Tillräckligt många barn står i kö för att fylla en avdelning, vilket skulle lätta på trycket rejält i staden. Lokaler finns som kan utnyttjas.
  2. Starta ekologisk förskola och fritids i Pelarne, gärna inspirerat av Johanna Karlssons förslag. Som underlag för barnantalet bör kontakt tas även med familjer som bor i gränsområdet mellan Rumskulla och Pelarne. Sannolikt kan även ett antal familjer i Vimmerby stad vara intresserade av att placera sina barn där.
  3. Stimulera till familjekooperativa förskolor, dvs samma peng som en kommunal förskoleplats kostar.
  4. Marknadsför möjligheten att starta privat drivna familjedaghem med barnomsorgspeng, även de med barnomsorgspeng som finansiering. Kopiera gärna upplägg enligt Nybro kommuns exempel.
  5. Stimulera till öppnandet av fler idéburna eller privat drivna förskolor, som Ugglan och Linnéan.
  6. Återinför kommunalt anställda familjedaghem.
  7. Påverka regeringen att återinföra vårdnadsbidraget. Sedan det avskaffades ökade behovet av förskoleplatser i Vimmerby med ungefär en avdelning.

Varje barn och varje familj är olika och behöver olika lösningar. Med större mångfald och bredd i barnomsorgen ökar möjligheten att var och en kan erbjudas vad just den behöver. Istället för offentlig stordrift vill vi stimulera till en större mångfald inom barnomsorgen.

Gudrun Brunegård, Ordförande KD Vimmerby

Ola Gustafsson, gruppledare

Torbjörn Sandberg, ledamot i kommunfullmäktige

Sänk avgift för att pröva strandskyddet

Vimmerby kommunfullmäktige

Motion

Sänk avgiften för att pröva strandskyddet

Från olika håll uttalas att ambitionen är att hålla hela Sverige levande. Därför bör boendefrågorna på landsbygden åter lyftas. För att nå vår målsättning om att hela landet ska kunna leva är frågan om strandskydd och tillämpning av lagstiftningen av största vikt. Det är nödvändigt att landsbygdskommuner ges möjlighet att utnyttja de fördelar och resurser som finns genom att erbjuda ett boende nära sjöar och vattendrag.  Faktum är att sjönära boenden är en allt för outnyttjad resurs, inte minst i vår kommun, med upp emot ett hundratal sjöar.

Många kommuner förväntade sig nya möjligheter på det här området genom de nya riksdags- och regeringsbesluten. Ambitionen var en lagstiftning som skulle vara mera verklighetsnära, men förväntningarna har inte helt infriats. Det finns därför skäl att fortsätta arbetet med att reformera lagstiftning och tillämpning så att vi kan nå vår vision om att hela Sverige ska leva, med en god balans mellan allemansrätten och möjligheten att bygga strandnära i vissa utvalda områden.

Ett moment som vi kan påverka direkt, på det kommunala planet, är den avgift som man måste betala för att få frågan om strandnära byggande prövat. Idag tar vi i Vimmerby kommun ut 7.088 kr i avgift när man ansöker. Det kan å ena sidan vara motiverat om man får en bra boendelösning, men å andra sidan är det helt orimligt om detta blir en avgift som man tvingas betala för att få ett nej på sin ansökan. Denna höga avgift på över 7.000 kr uppmuntrar inte till att våga tänka nytt och få frågan prövad om man kan bygga strandnära.

Vi vill att man snabbt gör det som är möjligt för oss på den kommunala nivån. Därför vill vi föreslå att kommunstyrelsen prövar om man kan sänka denna avgift till 1.000 kr. Tusen kronor kan man möjligen se som en rimlig peng att satsa oavsett om man får bifall eller avslag på sin ansökan. Och genom att fler vågar pröva så tror vi kristdemokrater att bostadsbyggande kan öka också på landsbygden.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige

att                uppdra åt kommunstyrelsen att lägga fram förslag om sänkning av avgiften för prövning av strandnära byggande från nuvarande 7.088 kr till exempelvis 1.000 kr

Vimmerby den 2016-11-29

Gudrun Brunegård (KD)                                                Torbjörn Sandberg (KD)

Ola Gustafsson (KD)                                                     Thomas Karlsson (KD)

Skolor och folkomröstning i fokus vid årsmöte

 

– Att lägga ned väl fungerande skolor, med rymliga lokaler, och skicka barnen till den redan trånga och nedslitna Astrid Lindgrens skola verkar helt ogenomtänkt. AL-skolan har ju dessutom anmälts på grund av dålig arbetsmiljö och Arbetsmiljöverket har ställt krav på renovering och ombyggnation. Att i det ansträngda läget ytterligare späda på med eleverna från Djursdala är inte rätt. Det är inte rätt mot de barn som redan går på Astrid Lindgrens skola. Det är inte rätt mot barnen från ytterskolorna och det är inte rätt mot lärarna. Att rösta på alternativ B är det enda raka, med tanke på hur S+M-majoriteten agerar.

Det sa Gudrun Brunegård, ordförande för Kristdemokraterna i Vimmerby, när hon hälsade välkomna till årsmöte.IMG_4965

Ordförande Gudrun Brunegård överlämnar en bukett tulpaner till kvällens talare, Rebecka Fredriksson, Djursdala friskolegrupp. Bakom dem står styrelsen; Thomas Karlsson, AnnSofi Henriksson, Sven Weckfors, Jaroslav Sranka, Ola Gustafsson. Torbjörn Sandberg saknas på bilden.

Inbjuden talare var Rebecka Fredriksson från Djursdala, som berättade om hela bygdens engagemang för att bevara skolan.

– Jag vill inte att min femåring nästa år ska behöva åka skolskjuts sextiosex minuter varje dag, som det blir om nedläggningsförslaget går igenom. Vi bosatte oss ju i Djursdala mycket på grund av den fina uppväxtmiljö som finns där för våra barn. Plötsligt raseras förutsättningarna från grunden. Vi hade kunnat acceptera faktum och flytta härifrån, men istället bestämde vi oss för att stanna och kämpa för att behålla alla de goda värden som finns här, berättade Rebecka Fredriksson.

– Det var i ett mycket tidigt skede föräldrar och andra engagerade från bygden började tala om möjligheten att starta friskola, om nedläggningsplanerna inte skulle gå att stoppa. Det har varit otroligt mycket arbete att få ihop ansökan till Skolverket, men det har också varit otroligt roligt att se vilken kraft som uppstår när hela bygden samlas. Nu ser vi fram emot att starta och hoppas förstås att vår ansökan går igenom, säger Rebecka Fredriksson.

Vid mötet diskuterades även andra förslag som majoriteten fört fram, som att avlöva musikskolan och att sluta servera mat på serviceboendena.

– Den styrande majoriteten tycks vara helt okänslig för människors behov och vad som behövs för att ett samhälle ska må bra och utvecklas. De är på väg att förstöra Vimmerbys attraktionskraft. Jag har mött ungdomar som tänkt flytta tillbaka efter utbildning, men som nu börjat söka sig åt annat håll. Därför behöver vi väga in helheten i folkomröstningen. Låt alternativ B bli ett uttryck för att du är missnöjd med majoritetens sätt att leda kommunen, avslutade Gudrun Brunegård.

Vid årsmötet blev styrelsen omvald i sin helhet: Gudrun Brunegård (ordförande), Ola Gustafsson (vice ordförande), Sven Weckfors, Torbjörn Sandberg, Thomas Karlsson som ledamöter och Jaroslav Sranka (kassör), Ann-Cathrine Weckfors och AnnSofi Henriksson som ersättare.