Vimmerby kan bättre! – Kommunpolitiska valfrågor

Några av våra kandidater på kommunvalsedeln:

Bakre raden: Sven Weckfors, Ola Gustafsson, Tino Åberg

Mittraden: Gudrun Brunegård, Nina Gustafsson, Christina Sorsa, Marleny Correa

Längst fram: Åsa Åberg, Clara Castelblanco

 

Lyssnande politiker och långsiktiga beslut

Vi vill bygga ett tryggt och lyhört samhälle. Nog med drastiska förslag utan dialog, som dras tillbaka när det stormar. Ryckighet skadar förtroendet. Tid för lyhördhet och trygghet – nog med missnöje!

Prioritera välfärd före kommunala skrytbyggen!

Mindre barngrupper ökar trygghet, särskilt för de yngsta. Hellre mindre förskolor på fler platser än stora enheter i VOK. Renovera AL och idrottslokaler.

Större trygghet för äldre

Bort med pensionärsskatt! Höjt bostadstillägg för tryggare ekonomi. Garanterad plats i anpassat boende från 85. Fler trygghetsboenden.

Tryggt samhälle med närvarande polis

Polis ska finnas och vara synlig i kommunen varje dag, och gripa in och utreda när något hänt. Man ska kunna lita på samhällets stöd när man behöver det.

Kristdemokraterna behövs i Vimmerby kommun. Vi är Alliansens samvete som sätter människovärdet främst. Vi kristdemokrater driver inte ett parti för vår egen skull. Vi jobbar för ett bättre Sverige, med goda värderingar och tillit som byggs genom relationer och lyhördhet. Vi vill bygga ett Vimmerby med långsiktighet och trygghet, utan ryckighet.

Vi oroas när välfärden hotas. Det skapar otrygghet när förskolegrupper är allt för stora och när landsbygdens skolor hotas. Människor ska få åldras i trygghet och värdighet. Man ska kunna lita på att vård och omsorg finns där när man behöver den. Fler trygghetsboenden behövs och garanti till anpassat boende från 85 års ålder.

Man ska kunna lita på att polisen kommer när man ringer. Polisen ska vara synlig i kommunen alla dagar i veckan och utreda när något hänt.

Kommunens ekonomi ska drivas effektivt och med gott förvaltarskap. Kärnverksamheterna ska prioriteras. Vi prioriterar att bygga förskolor och äldreboende och renovering av Astrid Lindgrens skola och idrottslokaler före kommunala skrytbyggen. Uppskattade grönområden som VOK och Blåsekulle ska inte skövlas.

Ola Gustafsson:

Förtroendet för demokratin hotas när politiker inte lyssnar. Dialog med invånarna är livsviktig. Förtroendet för politiken måste återupprättas. Vi jobbar för ett Vimmerby med stabilitet och långsiktighet, utan tvära ryck. Du ska kunna lita på dina politiker.

Gudrun Brunegård:

Trygghet för barn och äldre och rätten att välja är frågor jag brinner för. Mindre förskolegrupper, särskilt för de minsta. Varje barn ska bli sett. Skola där varje elev får utvecklas efter sin förmåga. Rätt till trygghetsboende när man fyllt 85 och inte orkar bo kvar hemma.

Tino Åberg:

Jag vill arbeta för en kommun där människor, företag och miljö har förutsättningar att leva och utvecklas i harmoni, vare sig man bor på landet eller i staden. Kampen för att återställa ekosystemen i och runt Yxern fortsätter. Fiskar och andra vattendjur ska ha fria vandringsvägar.

Förbättra dialogen med företagarna

Kommunfullmäktige

Vimmerby kommun

Motion

Förbättra dialogen med företagarna

Det är i företagandet som resurserna till välfärden skapas. En svällande offentlig sektor behöver ett inflöde av resurser. Det kan bara skapas genom den privata sektorn. Genom att det går bra för ett privat företag ökar sysselsättningen, och fler människor kommer i arbete och betalar skatt. Alf Svensson (KD) kallade företagandet för ”loket som drar hela välfärdståget, där vagnarna heter Skola, Vård och Omsorg”. Därför är det en mycket allvarlig signal när företagare inte upplever att den kommunala servicen fungerar.

Vimmerby har under åren uppvisat en kraftigt svängande kurva i näringslivsrankning, från långt över rikets snitt till lika långt under och sedan upp emot snittet igen. En del parametrar har vi svårt att påverka, som hur kommunikationer och infrastruktur ser ut. Men en av de svaga punkterna visar sig återigen vara attityden till företagande bland kommunens politiker och tjänstemän. Attityder och bemötande är trots allt något som borde vara ganska enkelt att förbättra.

Markaryd är en liten småländsk kommun som år efter år får mycket bra resultat i näringslivsrankningen. Där inleds sedan många år varje kommunstyrelse och arbetsutskott med studiebesök på ett företag. Man anser det vara en väl investerad timme. Under en mandatperiod hinner man på så sätt besöka något hundratal företag i kommunen. Att på plats höra företagarna beskriva sina visioner och de förutsättningar de arbetar under, ökar förståelsen bland både förtroendevalda och tjänstemän.

I Markaryd har man också infört tjänstegarantier, för att förtydliga kommunens uppdrag och åtagande gentemot befolkning och företag. I de fall man inte kan leva upp till sina åtaganden ger man kompensation, exempelvis i form av nedsatta avgifter vid försenade bygglov.

Vimmerby behöver ett blomstrande företagande. Därför behöver både förtroendevalda och tjänstemän bli mer lyhörda för företagandets villkor, för att öka motivationen att rensa i regelkrångel och lotsa genom byråkratin.

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta

Att uppmana kommunstyrelsen att införa regelbundna företagsbesök i anslutning till sammanträdena, samt

Att införa tjänstegarantier i alla nämnder och styrelser.

Vimmerby den 28 maj 2018

Gudrun Brunegård

Torbjörn Sandberg

Ola Gustafsson

Trygghet och säkerhet i hemtjänst och hemsjukvård

Interpellation till Omsorgsnämndens ordförande Eva Berglund (S)

Trygghet och säkerhet i hemtjänst och hemsjukvård

I Dagens Samhälle nr 9, den 8 mars 2018, finns ett antal artiklar som belyser olika perspektiv på kvaliteten i hemtjänst och hemsjukvård. Till stor del gäller det våra äldre, men kan också gälla andra som är i behov av samhällets stöd på grund av funktionsnedsättningar och/eller sjukdom.

När man är i en utsatt situation och behöver hjälp i sitt hem, bidrar det till tryggheten om det är ett begränsat antal personer som cirkulerar. Det ökar möjligheten för den enskilde att lära känna personalen. Är det allt för många ansikten som passerar under veckans lopp ökar otryggheten. Det kan både gälla känslan av intrång i sitt hem och oron att alla dessa personer inte kan veta vilka särskilda behov eller önskemål man har. Därför är det ett viktigt kvalitetsmått att hålla antalet så lågt som möjligt.

Dagens Samhälle uppger att kontinuiteten generellt i landet har minskat. Nu möter de äldre i snitt femton olika personer bland personalen under två veckor.

En annan artikel belyser skaderisker i hemsjukvården. Forskare vid Karolinska Institutet har efter en omfattande journalgranskning konstaterat att mer än var tredje patient som får hemsjukvård drabbas av en vårdskada. De vanligaste vårdskadorna i hemsjukvård är trycksår, fall och vårdrelaterade infektioner. I de flesta fall krävde skadorna sjukvård.

Ett sätt att hitta systematiska kvalitetsbrister i vård och omsorg är Lex Sarah, Lex Maria, anmälningar till patientnämnden och så kallade strulrapporter. Med dessa som grund kan man hitta återkommande brister och göra riktade förbättringsarbeten. Traditionen att anmäla uppkomna fel och brister är dock låg inom den kommunala omsorgen och hälso- och sjukvården.

Jag önskar nu få svar på följande frågor:

 • Hur många personer i snitt möter en omsorgstagare i Vimmerby kommuns vård och omsorg under en tvåveckorsperiod?
 • Är det något område där den enskilde omsorgstagaren möter fler olika ansikten än i andra?
 • Hur många fall av trycksår, fall och vårdrelaterade infektioner har inträffat i Vimmerby under 2016 och 2017?
 • Hur många anmälningar av uppkomna vårdskador eller tillbud har gjorts i Vimmerby kommun under 2016 och 2017 till patientnämnden eller någon annanstans?

Vimmerby den 12 mars 2018

Gudrun Brunegård

Äldreboendegaranti i Vimmerby

Idag lägger KD Vimmerby en motion i kommunfullmäktige, för att kunna införa en äldreboendegaranti för äldre, exempelvis från 85 års ålder. Äldre måste själva kunna tilltros förmågan att bedöma när det är dags att flytta till ett äldreboende. Det ska inte behövas något biståndsbeslut för det.

Här nedan följer motionen i sin helhet:

Motion – Äldreboendegaranti i Vimmerby kommun

Trygghet för äldre är en huvudfråga i vårt välfärdstänkande. Trots det har samhället delvis misslyckats när det gäller respekt för äldres förmåga att själva avgöra vilka behov som är prioriterade. Respekten brister för att man oavsett ålder önskar fatta egna beslut och göra egna val när det gäller boende.

Många vill bo kvar i sitt hem så länge som möjligt. Det hemvana ger trygghet. Kvarboendeprincipen är i grunden en god idé. Att alla som önskar kan få hjälp i sitt eget hem, så länge som man själv önskar, är en viktig välfärdsambition. Ingen vill tillbaka till en tid då det enda alternativet var att anhöriga skötte hela omsorgen eller att man tvingades ta in på någon form av institution.

Men lika allvarligt som att tvingas in på ett boende är det när den som inte längre är trygg i sitt hem inte kan få en få plats i ett äldreboende. Detta skapar stress för den berörde men också för anhöriga.

En äldre flyttar inte till ett särskilt boende, trygghetsboende eller serviceboende i onödan. Skälen till att vilja flytta till nytt boende är ofta medicinska, när behovet av praktisk hjälp med vård och omsorg i vardagen blir så påtaglig att hemtjänst inte längre är det bästa alternativet. Men en stor grupp äldre upplever otrygghet och ensamhet och önskar därför en annan boendeform. Det är ett djupt feltänk i nuvarande lagstiftning när man hos pensionärer som fyllt 85, 90 och 95 år kräver behovsbedömning för en plats på ett äldreboende. Den äldres vilja borde tillgodoses.

Det är hög tid att visa respekt för äldre och lagstifta om en äldreboendegaranti. Det har vi kristdemokrater visat bl a genom ageranden i riksdagen. En äldreboendegaranti skulle kunna garantera varje person över exempelvis 85 år lagstadgad rätt till en plats på äldreboende när och om de vill. Äldre måste kunna känna sig respekterade och trygga i sitt boende.

Vårt förslag om en äldreboendegaranti innebär att beslutet att flytta till ett särskilt boende, trygghetsboende eller äldreboende helt ska vara den enskildes. Inget ”förmynderi” där man riskerar att nonchalera den äldres upplevelser och behov. Kommunens ansvar är att se till att det finns platser och olika boendealternativ med olika servicenivåer. I Vimmerby kommun har vi i dagsläget mycket få lämpliga boendealternativ för äldre och flera år lång kö till Granen. Planering och byggnation av fler alternativ tycks ta lång tid och måste prioriteras. Men vi vill med denna motion lyfta in behovet av att också stärka den äldres möjlighet att själv fatta beslut när man önskar ett tryggare boende.

Att ta bort behovsbedömningen kan ses som ett avsteg från nuvarande lagstiftning, vilket redovisades i svaret på en tidigare motion från Kristdemokraterna. Men för att nå ett steg på vägen mot en äldreboendegaranti vill vi föreslå kommunfullmäktige

 • att uppdra åt kommunstyrelsen att klarlägga vad som inom nuvarande lagstiftning är möjligt att göra för att vår kommun ska kunna gå före och erbjuda en äldreboendegaranti, alternativt ta kontakter med SKL och socialdepartement för att försöka få till stånd de regeländringar som behövs.

Vimmerby den 8 september 2017

Kristdemokraternas partiavdelning i Vimmerby

Gudrun Brunegård

Ordförande i partiavdelningen och ledamot i kommunfullmäktige

Återinför PRAO i Vimmerby!

Kommunfullmäktige

Vimmerby kommun

Motion

Återinför PRAO i Vimmerby!

Arbetsmarknaden står inför stora utmaningar. Stora grupper går i pension under de närmaste åren. Mängder av lärare, undersköterskor, sjuksköterskor, socionomer och andra personalgrupper behöver anställas till skola, vård, omsorg och socialtjänst. Detsamma gäller exempelvis byggsektorn, där det råder stor brist på kunniga elektriker, snickare, VVS-tekniker och plåtslagare. Samtidigt finns det områden med populära utbildningar, men som har stor risk att leda till arbetslöshet.

PRAO är ett utmärkt sätt för ungdomar att få pröva om drömyrket verkligen motsvarar förväntningarna – och kanske upptäcka att andra yrken kan vara intressantare än man trott. Tyvärr togs PRAO i Vimmerby kommun bort för ett antal år sedan, efter att en arbetsplatsolycka drabbade en vuxen elev på en KY-utbildning, vilket satte ansvarsfrågan på sin spets. Det beslutades då att sluta även med grundskolans PRAO.

Ganska snart kom protester från elever, som saknade denna möjlighet att på plats få pröva på olika yrken och sektorer. Vi kristdemokrater gick tidigt inför valet 2014 ut med att vi ville återinföra PRAO. Flera andra partier följde efter. Socialdemokraterna lade till och med en motion. När de kom i majoritet avslog de dessvärre sin egen motion.

Nu har frågan väckts till liv igen. Ungdomarna själva har på olika sätt, bland annat i en budkavle till politikerna, uttryckt starka önskemål om att PRAO återinförs. Säkerhetsfrågan måste gå att lösa. Skolungdom ska ju inte utföra några tunga eller farliga arbetsuppgifter, de ska i första hand bilda sig en uppfattning om yrket genom att följa med i arbetet. Enligt några år gamla uppgifter lyckas 80-90 procent av landets kommuner lösa det. Då borde även Vimmerby kommun klara av det!

PRAO är en viktig pusselbit i skolans studie- och yrkesvägledning, för att kunna vägleda ungdomar till yrken där de har förutsättningar att trivas och kunna försörja sig. Det skulle därför vara en stor vinst för varje enskild tjej och kille, och för hela samhället, om PRAO återinfördes i Vimmerby kommun.

Vi föreslår därför kommunfullmäktige ge kommunstyrelsen i uppdrag

Att                 ta fram en plan för att återinföra PRAO i Vimmerby kommun.

Gudrun Brunegård (KD)                           Ola Gustafsson (KD)

Stor potential i Pelarne skola

Ola Gustafsson, Rolf Ericsson, Gudrun Brunegård och Hanna Weckfors framför Pelarne skola.

Några representanter för Kristdemokraternas kommunpolitiska arbetsgrupp besökte Pelarne skola på måndagskvällen, där Rolf Ericsson från samhällsföreningen visade lokalerna.

– Pelarne skola har stor potential. Skolan är välbyggd och har underhållits väl under åren. Med ett miljövänligare värmesystem skulle lokalerna vara fullt funktionsdugliga i många år framöver. Vi förstår att samhällsföreningen inte har det kapital som behövs för att drifta byggnaderna, men de investeringsutgifter för nytt värmesystem som majoritetens företrädare har uppgett är kraftigt överdrivna. En offert visar på på mindre än halva beloppet, under 600 tusen kronor, säger Ola Gustafsson (KD), gruppledare.

– Det skulle vara kapitalförstöring att inte ta vara på dessa befintliga lokaler, när det är sådan brist på förskoleplatser i kommunen. Med ganska små åtgärder skulle Pelarne skola återigen kunna bli en attraktiv förskola, gärna med ekologisk inriktning, inte bara för de barn som bor allra närmast. På så sätt skulle kommunen slippa öka på sin reda skyhöga låneskuld, samtidigt som man skulle ta vara på de mervärden som finns i Pelarne, säger Gudrun Brunegård (KD).

– Vi saknar visioner hos sossarna och moderaterna i majoriteten. Det är som att stordrift och koncentration av alla kommunens barn till några hektar i VOK-skogen tycks vara den enda lösning de kan tänka ut. Våra barn, såväl som deras föräldrar, förtjänar valmöjligheter. Det handlar inte om att fylla en tom lokal i en idyllisk miljö. Vi Kristdemokrater vill se en levade kommun där alla räknas med, oavsett var man bor. En ekologisk förskola som även de andra förskolorna i kommunen skulle kunna besöka för lära sig mer om människans samspel med natur och kretslopp skulle vara en berikning för alla, säger Hanna Weckfors (KD), ledamot i Barn- och utbildningsnämnden.

– Gymnastiksalen är jättefin och byggdes bara ett par år innan skolan lades i malpåse. Varför marknadsför inte kommunen möjligheten att hyra den till olika idrotter? Det är ju sådan brist på idrottslokaler i kommunen. Likaså matsalen är ju en utmärkt samlingslokal, med ett stort kök till. Det borde tas tillvara på ett bättre sätt, säger Thomas Karlsson (KD).

Hanna Weckfors, Thomas Karlsson, Ola Gustafsson och Rolf Ericsson i en av de rymliga skolsalarna.

Pruta inte bort demokratin!

– Det är oroande att företrädare för majoriteten är så maktfullkomliga att de vill pruta bort den breda politiska representationen i kommunfullmäktige. Med en mindre fullmäktigeförsamling finns det plats för färre partier. Det underminerar demokratin, om det blir en större andel invånare som saknar företrädare som de känner representerar deras åsikter.

Det säger Gudrun Brunegård, ordförande för Kristdemokraterna i Vimmerby, med anledning av att företrädare för Socialdemokraterna och Moderaterna uttryckt en inriktning att minska ned kommunfullmäktige, redan innan den parlamentariska arbetsgruppen inlett sitt arbete. Gruppen ska ta fram förslag till hur den politiska organisationen ska se ut nästa mandatperiod.

– Det är viktigt att den politiska organisationen speglar den bredd i åsikter som väljarna uttrycker på valdagen. Vi kristdemokrater har haft synpunkter på den nuvarande modellen. Nämnderna är så små att hela oppositionen endast har två platser att dela på. Det innebär i vissa fall att nämndens ordinarie ledamöter endast representerar tre partier. Det är inte någon god demokratisk representation, när merparten av partierna utestängs från information och beslutsfattande.

– Tänker sig majoriteten att krympa ihop fullmäktige kan det gå så illa i Vimmerby att bara de tre största partierna får något att säga till om. Det kan vi inte acceptera. Därför har Kristdemokraternas styrelse gett våra representanter i den parlamentariska gruppen i uppdrag att verka för att bibehålla 49 ledamöter i fullmäktige och att öka nämndernas storlek, avslutar Gudrun Brunegård (KD).

Tidigarelägg bygget av gång- och cykelväg i Gullringen!

 

 

 

 

 

 

 

Vimmerby, 30 januari 2017

Skrivelse till Kommunstyrelsen

Frågan om byggnation av en förlängning av gång- och cykelvägen i Gullringen, som ursprungligen bottnar i en motion från undertecknad, har dragit ut på tiden och finns i kommunens budgetdokument för 2017 med i planen för 2021. Kristdemokraterna har i budgetsammanhang agerat för att tidigarelägga byggnationen.

Efter att folkomröstningen ledde till beslutet att skolan ska finnas kvar har invånarna i Gullringen på olika sätt åter aktualiserat frågan. Den positiva utvecklingen för ortens husfabrik är glädjande för hela kommunen men medför också att den tunga trafiken på Storgatan ökar. Behovet av att ge fotgängare och cyklister en säkrare trafiksituation blir därmed än mer angelägen.

Även om kommunens investeringsram är synnerligen stram, kan man konstatera att en stor del av de prioriterade projekten inte hinner verkställas under avsett budgetår. Det innebär att ett antal miljoner från 2016 års investeringsbudget inte har tagits i anspråk. Samma mönster har upprepats år efter år, vilket ger anledning att förmoda att man inte heller i år kommer att utnyttja hela investeringsramen.

Jag föreslår därför kommunstyrelsen besluta

– att tidigarelägga investeringen i en förlängning av gång- och cykelvägen i Gullringen, om möjligt redan till innevarande år, med budgetering genom ianspråkstagande av ännu ej utnyttjade investeringsmedel.

Ola Gustafsson

Kristdemokraterna

Snabba upp svar på interpellationer

Kommunfullmäktige
Vimmerby kommun

Motion
Snabba upp besvarandet av interpellationer!

En interpellation är en fråga eller flera frågor från en enskild ledamot i en folkvald församling, som kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige. Den riktar sig till en person som har ett särskilt ansvar för ett verksamhetsområde, vanligtvis som ordförande i en nämnd eller styrelse. Undertecknad ser en interpellation som ett sätt att lyfta frågor av viss aktualitet till diskussion bland kommunens högsta beslutsfattare. Interpellationen är också en möjlighet för oppositionen att få fördjupad kunskap om kommunala frågor och är ett redskap för att följa och granska hur majoriteten arbetar med olika frågor.

Kommunfullmäktige i Vimmerby har i sin arbetsordning § 36 fastställt följande:
”En interpellation
– ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot.
– bör ges in till kommunstyrelsens kansli senast en arbetsdag före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.
(…)
En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen ställdes. En interpellation kan för snabbare handläggning lämnas in senast dagen innan kungörelsen skickas. Då kungörs interpellationen som att den kommer att ställas och besvaras vid samma sammanträde under förutsättning att fullmäktige beslutar att den får ställas.” (Min fetstilsmarkering)

Trots detta inträffar det emellanåt att interpellationer inte besvaras på flera månader, trots att de lämnats in i mycket god tid inför nästkommande fullmäktige, flera veckor innan kungörelsen skickades. Någon gång har förklaringen varit att den person interpellationen riktats till av någon anledning inte haft möjlighet att besvara interpellationen. Någon gång har det hänvisats till ärendemängden och ”fullmäktigeledamöternas arbetsmiljö”.

Konsekvenserna av en sådan fördröjning av handläggningen kan dock bli allvarliga. Om inte fullmäktiges arbetsordning följs riskerar förtroendet för fullmäktige att undermineras. Att skjuta interpellationer framför sig blir dessutom kontraproduktivt, då ärenden riskerar att samlas på hög och mista aktualitet. Det finns ju inte någon begränsning för hur många interpellationer var och en av fullmäktiges ledamöter får ställa. Det borde därför vara självklart att beta av samtliga i tid inlämnade interpellationer vid närmaste tillfälle.

Eftersom majoriteten i nuvarande konstellation innehar såväl ordförande- som vice ordförandeposterna i nämnder och styrelser borde det inte finnas några hinder att besvara interpellationer med kortare varsel än vad som varit fallet på senare tid. Om nämndens eller styrelsens ordförande har förhinder borde besvarandet kunna överlåtas till vice ordförande. I andra fullmäktigeförsamlingar, exempelvis i landstingsfullmäktige i Kalmar län, ska en interpellation besvaras om den inkommit senast fem arbetsdagar före fullmäktige. Med dagens digitala teknik är det enkelt att skicka ut i tid inlämnade interpellationer och frågor till ledamöterna.

Jag föreslår därför kommunfullmäktige besluta

Att ​justera kommunfullmäktiges arbetsordning, så att det framgår att en reglementsenligt inlämnad interpellation ska besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter inlämnandet, med enda undantag ifall interpellanten själv blir förhindrad att närvara, samt

Att ​den person interpellationen ställts till kan överlåta besvarandet till någon annan lämpad förtroendevald, för att svaret inte ska bli fördröjt.

Vimmerby den 21 mars 2016

Gudrun Brunegård
Kristdemokraterna

Kompetensen i hemsjukvården – interpellation

Interpellation till socialnämndens ordförande, Eva Berglund (S)

Kompetensen inom hemsjukvård, äldre- och handikappomsorg

Vimmerby kommun har ambitionen att ge äldre och personer med funktionsnedsättningar god omsorg utifrån individens behov. För att kunna ge detta är det nödvändigt att medarbetarna har relevant utbildning som grund. Inom vissa områden, exempelvis i vård och omsorg av personer med demenssjukdom eller vid träning och rehabilitering av personer som skrivits ut från sjukhus efter stroke eller frakturer, behövs även specifik kompetens.

Om personalen har en god grundkompetens blir vården och omsorgen bättre och man har större möjlighet att individanpassa.

I olika lokala och nationella satsningar har det under åren genomförts kompetenslyft inom vård och omsorg. Samtidigt sker det hela tiden en omsättning bland medarbetarna. Metoder utvecklas och principer förändras också ständigt. Det går därför inte att slå sig till ro efter en genomförd utbildningssatsning. Snarare behöver det finnas ett kontinuerligt program för att upprätthålla önskad kompetensnivå och ge medarbetarna möjligheter att utveckla sin kompetens.

För att få en överblick över nuläget och behoven för framtid en skulle jag därför vilja få upplysning om följande:

 1. Har socialnämnden fastställt någon ambitionsnivå för medarbetarnas kompetens?
 2. Hur stor andel av vård- och omsorgspersonalen inom hemtjänsten har idag gått omsorgsprogrammet?
 3. Hur ser motsvarande kompetensnivå ut inom hemsjukvården?
 4. Hur stor andel av vård- och omsorgspersonalen inom demensvården har gått fördjupningskurs i demensvård? Är någon av medarbetarna Silviasyster eller Silviasjuksköterska?
 5. Hur stor andel av sjuksköterskorna har specialistutbildning inom åldrandet och dess sjukdomar, exempelvis är distriktssköterskor eller har inom ramen för andra kurser erhållit universitetspoäng i geriatrik och gerontologi?
 6. Hur tillgodoses behovet av logoped i hemrehabteamet, exempelvis efter stroke?
 7. Vilka enskilda och kontinuerliga utbildningsinsatser för personalen planerar socialnämnden inför framtiden?

Vimmerby den 17 mars 2016

Gudrun Brunegård

Kristdemokraterna