• ”Ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter”

  Vi vill vara synliga politiker som människor vill och vågar ta kontakt med.

  Vår ambition är att med empati och klarsyn driva en
  förnuftsmässigt väl förankrad politik.

  Vi vill arbeta för ett tryggare samhälle, där fler tar
  ansvar och bryr sig om varandra

  Kristdemokratin är en egen och definierad ideologi som inte
  behöver kopplas till eller förstärkas av andra ideologiska
  strömningar. Ibland kallas kristdemokratin för borgerlig,
  värdekonservativ, liberal eller något annat. Detta är vare sig
  korrekt eller nödvändigt. Däremot kan man självklart på det
  personliga planet känna att man sökt sig till Kristdemokraterna
  från exemplevis ett konservativt eller liberalt håll, eller för en
  eller flera sakfrågor. Kristdemokratin ska ha låga trösklar och
  högt i tak och därmed rymma människor som kommer ur
  olika traditioner och värderingsmönster.

  Kristdemokraterna värnar de små gemenskaperna. Det är där
  vi blir sedda och kan se andra. Det är där vi lär oss de sociala
  koderna, etik och moral och det är där vi utvecklas till ansvars-
  tagande personer. I det kristdemokratiska samhället har familjen
  en särställning eftersom den är den viktigaste byggstenen. När
  familjerna fungerar så fungerar hela samhället. Det går inte
  att övervärdera familjens betydelse som fostrare och norm-
  överförare. Det är i familjen vi kan känna oss trygga, där vi kan
  pröva nya tankar och idéer utan fruktan att inte längre vara
  älskad. Vår uppfattning är att samhällets uppgift är att stödja
  familjer och personers egna val så långt det är möjligt.
  Även om en majoritet av alla familjer är så kallade kärnfamiljer (ca 70%)
  är det viktigt att andra familjekonstellationer behandlas likvärdigt
  och får det stöd de behöver.

  Det finns partier som ser som sin uppgift att vara sociala
  ingenjörer och hela tiden rätta till människors beteende. Partier
  som har en exakt bild av hur det framtida samhället ska se ut,
  som är övertygade om att då samhället organiseras rätt så blir
  allt bra för alla. Kristdemokraterna motsätter sig detta och tror
  inte på utopiska samhällen. Vi vet att människor inte är fullkomliga
  (ofullkomlighetstanken) och därför kommer att göra fel val ibland.
  I ett utopiskt samhälle ställs samhällets behov först och människorna
  får anpassa sig. I ett kristdemokratiskt samhälle är personer, familjer
  och det civila samhället de viktigaste byggstenarna och det offentliga
  ett komplement (subsidiaritetstanken). Detta leder till att
  kristdemokrater bejakar civila och personliga initiativ.

  Kristdemokraterna behövs i svensk politik för att de små
  gemenskapernas betydelse inte ska glömmas bort.
  Kristdemokraterna vet att ingen människa klarar sig själv,
  alla är vi beroende av vår omgivning till exempel familj,
  kompisar och arbetskamrater. Vi har tilltro till att de allra flesta
  människior är kompetenta att fatta egna, självständiga beslut.
  Kristdemokratin respekterar därför den personliga integritet,
  som innebär rätt att välja livsstil, så länge man inte kränker
  någon annas frihet, värdighet eller likhet inför lagen (personalism).

  Kristdemokraterna kämpar för att alla ska få möjlighet att utvecklas
  efter just sina egna förutsättningar. När människor råkar illa ut
  eller hamnar snett ska Kristdemokraterna stå för en politik
  där den enskilda säkerställs hjälp på olika sätt.
  Kristdemokrati är inte bara att ta hand om sina egna
  utan också att ta ansvar globalt, oavsett om det handlar om fattigdom,
  svält, förtryck, krig eller miljö (solidaritet och förvaltarskap).

  Det finns många situationer där människor behandlas illa och olika.
  Det kan handla om utnyttjande, bortsorterande, olika behandling.
  Det kan vara så att ditt värde som person och människa bedöms
  utifrån din hudfärg, ditt ursprung eller din sexuella läggning.
  Vid varje tillfälle, när människovärdet kränks, måste
  Kristdemokraterna stå överst på barrikaderna och värna
  allas lika, unika och okränkbara värde just och
  endast därför att de är människor (människovärdesprincipen).

  Dessa grundvärderingar kan omfattas av alla, oavsett
  religionstillhörighet eller avsaknad av tro.
  Det framgår genom att så väl kristna som mosaiska
  trosbekännare, troende och sekulariserade muslimer, agnostiker och
  ateister runt om i vårt land engagerar sig för Kristdemokraterna.
  Är Du intresserad av Kristdemokratisk politik? Gå in på webbsidan
  www.kristdemokraterna.se så får Du del av mer tankar och synpunkter.