• ”Så vill vi utveckla Alliansens politik”

  130902_Göran_budgetutspel2

  -Efter två vunna val i rad förlorade alliansen makten i valet i höstas. Några delar kommer att vara vägledande för alliansens partier när vi nu börjar utveckla den politik som ska göra oss redo inför nästa val. Det handlar bland annat om förbättrade drivkrafter för arbete, stärkt integration av utlandsfödda och förbättrad konkurenskraft. Det skriver Göran Hägglund och de andra Allianspartiledarna i Dagens Industri. 

  I valet i höstas gav väljarna inte alliansen stöd för att fortsätta styra Sverige. Vår politik hade klarat krisen och möjliggjort över 300.000 fler jobb. Men vi lyckades inte visa att vi hade tillräckligt bra svar på de utmaningar som Sverige står inför.

  Några delar kommer att vara vägledande för alliansens partier när vi nu, både enskilt och gemensamt, börjar utveckla den politik som ska göra oss redo att utmana tillsammans inför nästa val.

  När ekonomin nu växer sig starkare och de många åren av lågkonjunktur kanske snart är slut är det politikens uppgift att se till att tillväxten blir uthållig och kan komma alla till del.

  Sverige behöver komma tillbaka till balans och överskott. Vi gick in i krisen med stora överskott som kunde användas både för en aktiv konjunkturpolitik och för åtgärder för att stärka tillväxten långsiktigt.Det var detta, och inte skattehöjningar och höjda bidrag, som ledde till att jobben blev fler samtidigt som statsskulden kunde sänkas.

  Vi ser därför med oro på att regeringen bryter upp från den breda samsyn som har funnits runt principen om att bygga upp överskott i goda tider för att kunna använda i sämre tider. Vi förutsätter därför att regeringen söker en samsyn om eventuella förändringar av det finanspolitiska ramverket.

  Inriktningen på de reformer som vi såväl gemensamt som var för sig kommer att arbeta med inför nästa val kommer därför att vara:
  Förbättra drivkrafter för arbete och motverka utanförskapet för att nå full sysselsättning.

  Jobbskatteavdraget har gjort det mer lönsamt att arbeta, men trösklarna till arbetsmarknaden är fortfarande för höga för dem med lägst inkomster. Samtidigt är en av dagens stora utmaningar att många unga och utrikes födda har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Att hitta fler vägar in till det första jobbet kommer att vara prioriterat för oss.

  Stärka integrationen av utlandsfödda.

  Hur vi klarar flyktingars boende och jobb är avgörande både för deras egen situation, men också för deras framtida bidrag till det svenska samhället. Läget i många kommuner är problematiskt när det samlade mottagandet av nyanlända är högt. Vi kommer att arbeta med att hitta gemensamma svar på hur vi kan förbättra integrationen genom att korta vägen till arbetsmarknaden och förbättra boendesituationen.

  Stärka konkurrenskraften och tillväxtförutsättningar.

  Fler i arbete börjar med fler växande företag som anställer. Detta ställer krav på att fler investeringar lönar sig genom ett gott skatteklimat för entreprenörskap. Fortsatta investeringar i infrastruktur och kollektivtrafik skapar goda förutsättningar för resor och transporter – i hela landet. Satsningar på forskning och innovation och bättre möjligheter att kunna gå från forskning till företagande stärker Sveriges möjligheter att konkurrera med kompetens.

  Säkra välfärdens kärnverksamheter.

  Sverige ska vara ett land som håller ihop. Utbildningen i Sverige bör hålla hög kvalitet och vara tillgänglig för alla. Föräldrar ska veta att när barnen kommer hem från skolan har de lärt sig något nytt i en trygg miljö. Skillnader i kvalitet eller tillgänglighet i vård och omsorg mellan regioner eller utifrån till exempel kön eller utbildningsbakgrund bör motverkas samtidigt som möjligheten att göra egna val värnas.

  Sverige behöver en regering som håller det den lovar. I stället bryts nu en rad av de löften som gavs före valet. Rotavdraget försämras och bensinskatten höjs. Samtidigt hotas möjligheten för familjer att välja skola när regeringen bryter den gällande friskoleöverenskommelsen. Trots att OECD i slutet av mars visade att det är hushållen som driver svensk ekonomi framåt väljer regeringen nu att fokusera sina skattehöjningar på just hushållen och de företag som skapar jobb.

  Stefan Löfven kunde bilda regering i höstas genom att samla större stöd i riksdagen än vad våra partier gjorde. Alliansen avser inte att bli ett stödparti till Socialdemokraterna eller bilda regering med Sverigedemokraterna och kommer därför att hedra decemberöverenskommelsen. Men vi ser allvarligt på de löftesbrott och vänstersvängar som Stefan Löfven har tillåtit, och som visar att han är beredd att försvaga Sverige för att hålla ihop sin regering. En sådan regering behöver bytas ut.

  Därför kommer vi fortsatt att driva en stark oppositionspolitik i riksdagen och samtidigt utveckla svaren på framtidens frågor, både i våra respektive partier och gemensamt. När vi tillsammans möter väljarna igen, senast 2018, kommer det att vara med väl förberedda och ansvarsfullt finansierade förslag som sätter jobben, skolan och välfärden främst.

  Profilbild