• Ydre Kristdemokraters årsmöte 2020-02-21

  PROTOKOLL FÖRT VID YDRE KRISTDEMOKRATERS ÅRSMÖTE FREDAGEN DEN 21 FEBRUARI 2020 KLOCKAN 18:00 I NYA SAMMANTRÄDESRUMMET I KOMMUNHUSET I ÖSTERBYMO

  Vid årsmötet närvarade 8 medlemmar.

  1. Linda Masman hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
   Till ordförande för årsmötet valdes Linda Masman, till vice ordförande Bengt Malm och till sekreterare Peter Gustavsson.
  2. Som justeringsmän, tillika rösträknare valdes Barbro Malm och Agneta Björling.
  3. Årsmötet godkände kallelsen och föredragningslistan.
  4. Röstlängden fastställdes.
  5. Årsberättelsen lästes upp av Linda Masman och den ekonomiska redogörelsen lästes upp av Peter Gustavsson.
  6. Revisionsberättelsen lästes upp av Gudrun Martinsson.
   Årsmötet beslutade att bevilja kassören och styrelsen ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.
  7. Antalet ledamöter i partiavdelningens styrelse fastställes till 5.
  8. Linda Masman valdes till ordförande för styrelsen.
  9. Val av övriga ledamöter i styrelsen:
   Peter Gustavsson, sekreterare och kassör samt även medlemsregisteransvar och IT-ansvarig
   Johny Martinsson, Wåge Gustafsson, Agneta Björling
  10. Styrelsen blev vald som val- och kampanjledare.
  11. Ebbe Ström och Gudrun Martinsson valdes till revisorer.
  12. Gudrun Martinsson valdes till valberedningen inför nästa ordinarie årsmöte.
  13. Val av ombud till partidistriktsårsmöte:
   Ordinarie ledamöter: Linda Masman, Peter Gustavsson och Agneta Björling
   Ersättare: Gudrun Martinsson och Johny Martinsson
  14. Val av ombud till Framtidsbildarnas årsmöte:
   Ordinarie ledamöter: Peter Gustavsson och Agneta Björling
   Ersättare: Gudrun Martinsson och Johny Martinsson
  15. Val av serveringskommitté:
   Gudrun Martinsson och Johny Martinsson samt IngMarie Andersson och Boris Andersson
  16. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2020:
   Ydre Kristdemokrater ska under detta år göra studiebesök hos företag i Ydre samt beställa materiel till diverse kampanjer, som vi ska göra i höst.
  17. Information från styrelsen angående kommunrevisor.
  18. Motionsbehandling, förslag från medlemmarna:
   Ett förslag om en kampanj i samband med kanelbullens dag lämnades in.
   Förslag lämnades in på vilka sätt Ydre Kristdemokraters hemsida och Facebooksida kan användas.
  19. Peter Gustavsson informerade om fadderbarnet.
  20. Övriga frågor:
   Linda Masman informerade om att Robert Wahlström har inbjudit till nätverksträff i Tranås stadshus till tisdagen den 21 april 2020.
  21. Linda Masman tackade de närvarande för visat intresse och avslutade årsmötet.