Kvinnors otrygghet är en viktig frihetsfråga

Kvinnors utsatthet för sexualbrott har på kort tid fördubblats. Det är ett stort misslyckande för jämställdheten i Sverige och i Ale.

Årets upplaga av Nationella trygghetsundersökningen (NTU) innehåller graverande siffror. Siffrorna som presenterades på tisdagen visar på en stor ökning av otrygghet och oro för brott bland svenskarna under det senaste året. Särskilt påtaglig är denna ökning bland kvinnor.

 Bland kvinnorna uppger 31 procent att de känner sig ganska eller mycket otrygga – en ökning med sex procentenheter. Var åttonde kvinna i Sverige är så rädd att hon avstår från att gå ut på kvällen. Det är skrämmande siffror.

Framför allt är det unga och äldre kvinnor som oroar sig över att råka ut för överfall. Vanligast  är att äldre kvinnor är rädda för att råka ut för väskryckningar och äldrerån. Men den oro som växer allra snabbast är unga kvinnors rädsla för att bli utsatta för sexbrott, enligt Brås tolkning.

Tyvärr är det inget som talar för att situationen i Ale ser annorlunda ut än i landet i övrigt. Här har politiken en oerhört viktig fråga att jobba med för att öka tryggheten i Ale.

Är mer övervakningskameror i Ale, t.ex. vid pendeltågsstationer ett komplement för en ökad trygghet för kvinnorna?

Så otroligt allvarligt för de partier i majoriteten som (s) och (ad) som är emot denna enkla åtgärd?

Tony Karlsson, Kristdemokraterna

Vad händer med våra barn?

Är det vi ser i Ale nu och nuvarande ungdomssituationen en kollaps av den förda socialistiska familjepolitiken? Föräldrarna har undan för undan fråntagits rätten att uppfostra sina barn och ungdomar. Det var inte längesedan en (v) ledare sa ”död åt familjen”. Är det konsekvenser av den förda familjepolitiken som nu syns i samhället?

Det finns inga alternativ som tillåts, mer än att samhällets skall uppfostra dina barn. Men när samhället inte kan uppfylla sina åtagande, när det saknas lärare, fritidsledare och fältsekreterare. Vad händer då? Ökar otryggheten i Ale? Är det de konsekvenserna vi nu ser i Ale kommun?

Det behöver inte vara försent att rätta till och ge föräldrar mer tid med sina barn. Nu till och med säger socialisterna att föräldrarna bör läsa böcker med sina barn! Då återstår det att genomföra en politik som ger familjerna den möjlighet. Kristdemokraterna vill ha en helt annan politik för barnen!

Tony Karlsson
Kristdemokraterna

Kristdemokrater från Ale reste till Falköping

Runt 140 kristdemokrater från Västra Götaland träffades i Falköping för en inspirationsdag och partidistriktsårsmöte. Vi fick lyssna till riksdagsman Aron Modig som berättade om kristdemokraternas budgetförslag med sänkt skatt för pensionärer och för barnfamiljer.

Sedan fick vi lyssna på vår man i EU parlamentet Lars Adaktusson. Lars som enligt en färsk sifo-undersökning är den mest kända EU politikern och den som folk tror bäst företräder Sverige i EU.

Han började med att kommentera valet i USA och den oro som finns över hur det ska påverka oss i Europa och i Sverige. Sedan berättade Lars om sitt arbete med mänskliga rättigheter runt om i världen och särskilt i mellanöstern och i Syrien. Lars berättade engagerat om de kristna minoriteter som drabbats hårt av kriget i Syrien. Situationen för de kristna i området är akut och det finns mycket statistik och forskning om religionsförföljelse som visar att den kristna gruppen är den enskilt största bland dem som utsätts för förföljelse. Men det innebär inte att man förringar förföljelsen av andra minoriteter. Även där är övergreppen lika allvarliga som mot de kristna.

Men han pekade också på andra utmaningar att jobba med nu när populistiska budskap vinner allt mer gehör i samhället. I en situation där världen känns allt mer komplicerad dras människor till de enkla lösningarna. Lars sa att ett politiskt system som bygger på tydliga värderingar om människovärde och mänskliga rättigheter är det som bygger våra samhällen och Europa starkt.

Kristdemokraterna i Ale

Vad händer med våra fritidsgårdar?

På kommunstyrelsens sammanträde den 1 november så nämndes att ungdomar vill ha ett ställe att ”hänga på”. Jag ställde då frågan vad händer på våra fritidsgårdar? Orsaken till frågan är att många ungdomar och föräldrar undrar över öppettider och inriktning på gårdarnas arbete.

 Att ungdomar vill ha ett ställe att ”hänga” på, ett ställe dit man bara kan komma och sitta och prata med kompisarna är väl känt av alla och ingen nyhet. Tidigare har fritidsgården varit en självklar plats dit ungdomarna har kunnat gå för att träffa kompisar och ”hänga”.

Frågan är vad som händer på våra fritidsgårdar idag?

Information från olika håll säger att öppettiderna är olika på gårdarna och att i Nödinge på Da Vinci skolan är det öppet på dagtid. På eftermiddagen och kvällstid går det att BOKA IN möten och aktiviteter.

Att ungdomar som har egna idéer om vad man vill göra på en kväll som exempel filmkväll eller en bakningskväll får hjälp med att fixa detta kan väl vara ett sätt att arbeta med våra ungdomar. Men de ungdomar som har egna idéer och förslag kanske inte är de ungdomar som har störst behov av en mötesplats.

Fritidsgårdarnas och fritidsledarnas självklara uppdrag borde vara att finnas till och vara en förebild för de ungdomar som har störst behov av en mötesplats och dessa ungdomar kanske inte har så mycket förslag på aktiviteter utan bara vill ha ett ställa att ”hänga på”.

Vi har senaste veckorna hört och läst om oroligheterna i Nödinge, 300 000 kr. ska satsas och samordning och samverkan är lösningen. Men borde inte fritidsledarna och fritidsgårdarna vara en självklar del för att komma till rätta med problemen? Men då krävs att gårdarna är öppna för alla och att man är välkommen att komma att ”hänga”

Svaret på frågan vad som händer uteblev på kommunstyrelsen men våra ungdomar och föräldrar behöver få information om vad som händer med våra fritidsgårdar.

Sune Rydén
Kristdemokraterna

Stoppa näthatet nu

”Du är så ful. Hur orkar du leva med dig själv?” Dessa kommentarer har blivit en vardag på nätet idag.  Många barn utsätts dagligen för mobbning i skolan men det slutar inte där. Efter skolan har nätet blivit en plats där hoten och trakasserierna fortsätter. Enligt organisationen Friends nätrapport för 2016 har var tredje tjej och var fjärde kille utsatts för sexuella trakasserier på nätet det senaste året. En tredjedel av de unga har utsatts för nätkränkningar.  Ungdomarna i Ale är på intet sätt undantagna från dessa trakasserier.

Nättrakasserierna vittnar om hur respekt och omsorg om sina medmänniskor utmanas på ett hänsynslöst sätt. Trösklarna för vad som är tillåtet är betydligt lägre. Lagstiftning, kompetens och resurser inom polis och skola har inte följt med i utvecklingen. Det måste ändras. Vi kristdemokrater anser att kränkningar, mobbning eller hot är lika allvarligt oavsett var det sker.

Idag krävs i de flesta fall att den drabbade tar ansvar för hela rättsprocessen själv eftersom ärekränkningsbrott faller under enskilt åtal. Vi anser att denna typ av brott måste falla under allmänt åtal så att åklagare kan driva fallen. Därutöver behöver polisen skapa en särskild enhet som jobbar riktat mot nättrakasserier och resurser för detta avsättas.

Regeringen jobbar för långsamt. Tusentals ungdomar utsätts för kränkningar och hot på nätet som hade varit helt oacceptabla i andra sammanhang. För deras skull och för vårt samhälles skull måste vi omedelbart bekämpa detta.

Sune Rydén
Kristdemokraterna

En värdegrund som håller

Den klassiska berättelsen om värdegrunden hämtas från en berättelse som Jesus skildrade. En man byggde sitt hus på en stadig grund. Den andre byggde på lös sand. Båda huskropparna var nog rätt identiska men grunden avgjorde den långsiktiga hållbarheten. Byggnaden som var förankrad i den stadiga berggrunden stod pall då vind och regn, storm och vindbyar, skakade och utmanade. Huset på sanden höll inte.

Metaforen kan överföras till politiken. Det är partiets ideologi som är grunden. Den värdegrund som kristdemokraterna bygger sin politik ovanpå, den kristna idén om alla människors lika värde, har hållt i över två tusen år, och jag tror att den håller för både storm och ruggigt regn.

Jag har valt kristdemokratin därför att ideologin är heltäckande och ger ett unikt alternativ i svensk politik. En grund som håller långsiktigt.

Kristdemokraterna i Ale

Inför hösten kan inte alla barn erbjudas förskoleplats i Ale

Familjen är den viktigaste gemenskapen. Barn som växer upp i trygga familjer får goda förutsättningar att klara livets utmaningar. Blir då barnen tryggare i Ale genom att få en förskoleplats i Nödinge när man bor i Älvängen? Vi vet samtidigt att barn och unga mår allt sämre i dag. En viktig del i att förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga är att stödja familjen. Ett sätt att stödja familjer vore att det fanns ett vårdnadsbidrag/barnomsorgspeng när kommunen inte kan erbjuda en förskoleplats på hemorten. Den möjligheten är nu borta i Ale sedan 1 februari. Kristdemokraterna vill därför stödja och förvalta de värden och förutsättningar som bidrar till att familjen kan fungera.

Nu är det många barn som behöver förskoleplats i Ale, och därför är det inte säkert att ditt barn kan få en plats på den ort som du önskar. De lediga förskoleplatserna kommer att finnas i Nödinge och Alvhem. Du som bor i Skepplanda kommer att bli erbjuden plats på Alvhems förskola. Du som bor i övriga delar av kommunen kommer att bli erbjuden en plats i Nödinge. Gör det föräldrar och barn tryggare? Är det rättvisa? Barn bör ha sin omsorg i sin närhet och inte tvingas åka bil till en förskola flera mil bort.

Kristdemokraterna vill införa en barnomsorgspeng för egna barn. Den som tar hand om egna och andras barn i sitt hemmet ska kunna ges en peng för omsorgen. Summan bör motsvara 90 procent av kommunens kostnad för en plats i pedagogisk omsorg.

Det förslaget ger en neutral rättvisa för alla barn som bor i en kommun och en möjlighet att välja.

Tony Karlsson, kristdemokrat
Spränggatan 11
446 32 Älvängen

Kristdemokraternas årsmöte med inbjuden talare Larry Söder

LarryLarry Söder, riksdagledamot (kd), med rötter i Alafors var inbjuden som talare till kristdemokraternas årsmöte. Larry berättade om vad kristdemokraterna gör nu och våra förslag.

Larry tror att valet 2018 kommer att handla om bostäder, arbete och kommunikationer. Han berättade att han var emot de 5:e jobbskatte avdraget och ville istället ha en sänkt pensionärsskatt. Kristdemokraterna vill ta bort särskilda löneskatten för äldre.

Kristdemokratiska förslag Sverige står inför stora utmaningar för socialtjänsten. En ny situation kräver nya insatser. Kristdemokraterna föreslår därför att det inrättas en nationell socialkrisjour, som kan avlasta kommunerna under en tidsperiod.

Anställningform för lågutbildade. Kristdemokraterna föreslår en helt ny anställningsform som kallas introduktionsanställning. En sådan anställning är precis som en vanlig anställning med den enda skillnaden att ingångslönen får vara 75 procent av lägsta lön eller ingångslön enligt kollektivavtal. Detta bygger på att 25 procent av arbetstiden är utbildning som arbetsgivaren ansvarar för. Under introduktionsanställningen omfattas personen av LAS. Den gäller i max fem år.

Sverige bör kraftigt öka det långsiktiga utvecklingsbiståndet till Syriens grannländer, särskilt Jordanien och Libanon, som tar ett stort ansvar för syriska flyktingar. Ökad hjälp till närområdet är viktigt.

Gränskontrollerna är nödvändiga, det är viktigt att få reda på vilka som kommer och vad de flyr ifrån. Vi måste ha koll på läget i Sverige, vem som är här.

Årsmötet; efter Larry Söder ,så var de det sedvanliga årsmötet. Styrelsen omvaldes enhälligt och det innebär att Sune Rydén valdes till ordförande, Tony Karlsson till vice ordförande, Göran Svensson till kassör och Ingrid Hellberg till sekreterare.

Tony Karlsson, kristdemokrat
Spränggatan 11
446 32 Älvängen

Barnen i Ale i kläm när regeringen kvoterar föräldraförsäkringen

Ibland benämns denna tvångskvotering som individualiserad föräldraförsäkring av dessa socialister.

Den vänsterstyrda regeringen har nu genomfört ytterligare en månads kvotering av föräldraförsäkringen där mannen ska ta ut denna månad. Föräldraförsäkringen är redan idag individualiserad. Varje förälder får ut hälften av dagarna.

Men tyvärr finns det partier som vill hindra den ene föräldern att överlåta föräldradagar till den andre föräldern. Det vore därför mer hederligt att tala om en tvångskvoterad föräldraförsäkring. För det är vad det är. I klartext innebär den tredje pappamånaden att föräldrarnas frihet, att besluta över vem som ska vara hemma med deras egna barn, inskränks ytterligare.

Vad innebär det för Ale? Jo det innebär att av alla som utnyttjar föräldraförsäkringen så kommer 25% av de barnen att skrivas in 1 månad tidigare till förskolan eftersom inta alla pappor tar ut sina månader.. Har vi 100 st nyfödda i Ale/år så kommer statistiskt 25 st att komma 1 månad tidigare till förskolan.  25 st barn  till skall beredas plats. Ett antal drygt 1 åriga barn 1 månad tidigare i förskolan.

Det kan tyckas vara en självklarhet, att familjen som gemenskap ska värnas och stärkas. Att varje familj är unik och därför måste få möjlighet att välja det som passar just dem, utan pekpinnar och politiska ovanifrånlösningar. Men så är det inte. Både inom vänstern och borgerligheten finns de som vill använda politiken för att styra och ställa. Kristdemokraterna är det enda parti som över hela den politiska linjen erkänner familjens betydelse.

Familjen är nu satt under press. Under alliansregeringens åtta år drev Kristdemokraterna igenom ökad valfrihet inom barnomsorgen genom att införa möjligheten till vårdnadsbidrag. Vi var då ensamma om att förorda en sådan möjlighet. I dag erbjuds vårdnadsbidrag i 100 kommuner och 1 februari tar vänsterregeringen  bort vårdnadsbidraget vilket drabbar flera familjer i Ale. Vi har också envist stått upp för familjers rätt att bestämma över fördelningen av föräldraförsäkringen, trots att inte minst Folkpartiet i Alliansen drev en motsatt linje.

Den lilla valfrihet som vårdnadsbidraget och en flexibel föräldraförsäkring utgör, tas  nu bort. Nu skrota vårdnadsbidraget och en utöka tvångskvoteringen i föräldraförsäkringen införs. Men fler öronmärkta mamma- respektive pappamånader Detta  kommer knappast öka familjers möjlighet att klara vardagspusslet och möjliggöra mer tid för barnen. För att ytterligare underlätta för familjer vill kristdemokrater i stället stärka småbarnsföräldrars rätt till tjänstledighet och införa en barnomsorgspeng. Men så länge vi har en regering som bedriver familjefientlig politik kommer det inte bli av.

Kristdemokraternas omsorg om familjen grundar sig i insikten om att varje människa föds in i ett sammanhang. Vi har ett djupt behov av andra människor och vi är alla i olika faser av våra liv så svaga att vi är helt beroende av andra. I den lilla gemenskap som en familj utgör får familjemedlemmarna möjlighet att möta kärlek, omtanke och förståelse, men också ställas inför krav och ta ansvar. I de flesta fall består familjen av en mamma, pappa och barn, men i vårt samhälle finns andra familjebildningar som ska ha samma respekt och stöd. För barnets bästa låt föräldraförsäkringen tillhöra barnet och valet hur den skall fördelas avgöras av föräldrarna.

 

Tony Karlsson, kristdemokrat

Spränggatan 11

44632 Älvängen