Låt​ ​Älvan​ ​köra​ ​till​ ​handelsplats​ ​Älvhem

Det största samtalsämnet i Älvängen idag är hur samhället har förändrats då handeln i
centrum dör ut och flyttar till handelsplats Älvhem. Tyvärr långt från Älvängens centrum.
Ännu mer obegripligt blir detta för många då pendeltågsstationen ligger i centrum.

Hur det har kunnat bli så här funderar Älvängenborna över och inte minst politikerna borde rannsaka sig och begrunda utvecklingen.

Nu är situationen som den är och att backa tillbaka är ju inte möjligt. Istället måste
kommunen fatta snabba beslut över hur man vill utveckla Älvängens centrum så att
byggnation kan komma igång snabbt. Samtidigt måste vi underlätta för Älvängenborna att ta sig till Älvhem.

Har man inte bil är Älvhem inget alternativ då det är för långt att gå för de flesta, särskilt om man ska handla och bära tunga kassar hem. Snart så öppnar även Capio läkarhus en vårdcentral så behovet av att det finns kollektivtrafik till Älvhem är stort.

Älvan​ ​till​ ​Älvhem
Det borde vara möjligt att låta Älvan köra några turer till handelsplats Älvhem mellan 09:30 och 15:00 för att underlätta för de som inte har bil och som vill till Älvhem och handla.

Sune Rydén
Kristdemokraterna

Skola, ​​Kommunhus ​​eller ​​Kulturhus?

Återigen har diskussionen om Ale kulturrum och Da Vinci-skolan blossat upp. Denna gång för att en förstudie om ombyggnad av lokalerna tagits fram. Som Stefan Ekwing redogör för i förra veckans insändare har detta skett helt utan politikens inblandning och eventuella synpunkter på hur huset ska användas.

Förstudien hamnar på en kalkyl på 85 miljoner +/- 15%, och då kan man nog räkna med
närmare 100 miljoner. Frågan är om detta blir bra och är det vad Aleborna önskar.

Kulturrum
Ale har passerat 30 000 invånare och i en kommun av den storleken kan man förvänta sig att det finns ett kulturhus värt namnet. Huset är fint men borde användas mer som kulturhus än som skola. Biblioteket och teaterlokalen är bra idag men det går att utveckla huset med satsningar på t.ex. musikstudios och danslokaler bild och videorum. Förstudien har inga sådan förslag däremot så vill man ta bort bibliotekets läshörna och flytta dit ungkan.

Skolan
När Ale gymnasium stängdes 2013 blev beslutet att det skulle bli högstadieskola. Redan då fanns stora farhågor för att lokalerna inte var lämpliga för högstadieskola. Hög ljudvolym i och utanför skolan, avsaknad av skolgård, blandning av elever och besökande till kulturrum. Det sista är något som inte är acceptabelt ur ett säkerhetstänk. Att bygga bort alla in och utgångar så att tillgängligheten till skollokalerna blir säkra är närmast omöjligt. Enda möjligheten kan vara att stänga huset under skoltid och är det det vi vill?
Det finns en färdig skoltomt som kommunen tagit fram längs Kilandavägen. Om en ny skola byggs där får eleverna en ändamålsenligt skola och Ale kulturrum kan användas som just kulturum och kommunhus.

Kommunhus
Ale behöver ett kommunhus och en kommunförvaltning som sitter samlat. Ett argument för nytt kommunhus är ju att det är svårt att få personal till Ledet/ Alafors eftersom det saknas möjlighet att åka med pendeltåget och det finns inga matställen och det ligger säkert en hel del i detta.
Nödinge är den ort som är bestämd för ett nytt kommunhus. Om skolan lämnar så blir det plats för delar av kommun administrationen i Gert Wingårdhs fina hus. Sedan så ska C-huset (gamla Konsum) enligt förstudien rivas eftersom det finns fuktproblem. Här kan ju då byggas upp ett nytt kommunhus för de behov som inte ryms i gamla huset. Då har Ale fått ett kommunhus och kulturrum som borde tilltala både anställda och besökare till bibliotek och Ale kulturrum.

Kommunhuset i ​​Alafors
Givetvis är det viktigt för ekonomin i ett byggprojekt av ett nytt kommunhus, vad händer med det gamla kommunhuset i Ledet. Här behöver kommunen ge ett uppdrag till någon att utreda hur dessa lokaler kan användas. Det finns möjligheter att göra om vissa av dessa ytor till lägenheter. Eller går det att säljas, hyras ut som kontorslokaler?

Tidigare​​funderingar
I en insändare i Alekuriren v 38, 2015 skrev jag om detta men fick ingen respons. Kanske är det dags att Ale kommun nu på allvar funderar på hur vill man ha det, vad är ekonomiskt försvarbart?

Är det försvarbart att lägga 100 miljoner på en ombyggnad av ett hus där mycket talar för att många av problemen för skolan kommer att kvarstå och att funktionerna för övrig verksamhet riskerar att kraftigt försämras.

Detta är en fråga som politikerna borde diskutera och som hade varit väl lämpad för en
medborgardialog eller åtminstone på våra ortsutvecklingsmöten. Men tyvärr är förstudien inte på något sätt politiskt förankrad.

Sune Rydén
Kristdemokraterna

Har​ ​Jan​ ​Pressfeldt​ ​blivit​ ​rikspolitiker?

Den gamle moderatledaren och höger politikern Jan Pressfeldt, numera ledare för
det lokala partiet Aledemokraterna ger sig i förra veckans tidning in i rikspolitiken.
Jan sågar helt alliansen och påstår att den spricker och han vet inte vad han ska
rösta på nästa val.

Alliansen vill inte regera säger Jan och har tydligen glömt 8 år av alliansstyre. Men
visst Jan har en poäng i att alliansen inte utnyttjat möjligheten att styra med hjälp av
Sverigedemokraterna, något som Jan förespråkat inte minst i kommunen.

Desto märkligare blir då Aledemokraternas avhopp från alliansen efter förra valet då
man i stället valde att sätta sig i knäet på S, V och MP. Dom två sist partierna sågar
han ju dessutom som regerings odugliga. Jan Pressfeldts överenskommelse med
dessa partier har ju inneburit att de flesta av hans partikamrater lämnat partiet.

Så för Alebornas del borde det vara mer intressant att Jan redogör för hur hans parti
kom fram till att ett samarbete med de socialistiska partierna var vad hans väljare
önskat och röstat på!!
För allianssamarbetet i Ales del kan jag försäkra Jan och Aleborna om att
samarbetet fungerar utmärkt och vi är definitivt beredda att regera efter nästa års
valvinst.

Frågan som Aleborna funderar på är, hur tänker Aledemokraterna om framtiden?

Sune Rydén
Kristdemokraterna

Kvinnors otrygghet är en viktig frihetsfråga

Kvinnors utsatthet för sexualbrott har på kort tid fördubblats. Det är ett stort misslyckande för jämställdheten i Sverige och i Ale.

Årets upplaga av Nationella trygghetsundersökningen (NTU) innehåller graverande siffror. Siffrorna som presenterades på tisdagen visar på en stor ökning av otrygghet och oro för brott bland svenskarna under det senaste året. Särskilt påtaglig är denna ökning bland kvinnor.

 Bland kvinnorna uppger 31 procent att de känner sig ganska eller mycket otrygga – en ökning med sex procentenheter. Var åttonde kvinna i Sverige är så rädd att hon avstår från att gå ut på kvällen. Det är skrämmande siffror.

Framför allt är det unga och äldre kvinnor som oroar sig över att råka ut för överfall. Vanligast  är att äldre kvinnor är rädda för att råka ut för väskryckningar och äldrerån. Men den oro som växer allra snabbast är unga kvinnors rädsla för att bli utsatta för sexbrott, enligt Brås tolkning.

Tyvärr är det inget som talar för att situationen i Ale ser annorlunda ut än i landet i övrigt. Här har politiken en oerhört viktig fråga att jobba med för att öka tryggheten i Ale.

Är mer övervakningskameror i Ale, t.ex. vid pendeltågsstationer ett komplement för en ökad trygghet för kvinnorna?

Så otroligt allvarligt för de partier i majoriteten som (s) och (ad) som är emot denna enkla åtgärd?

Tony Karlsson, Kristdemokraterna

Vad händer med våra barn?

Är det vi ser i Ale nu och nuvarande ungdomssituationen en kollaps av den förda socialistiska familjepolitiken? Föräldrarna har undan för undan fråntagits rätten att uppfostra sina barn och ungdomar. Det var inte längesedan en (v) ledare sa ”död åt familjen”. Är det konsekvenser av den förda familjepolitiken som nu syns i samhället?

Det finns inga alternativ som tillåts, mer än att samhällets skall uppfostra dina barn. Men när samhället inte kan uppfylla sina åtagande, när det saknas lärare, fritidsledare och fältsekreterare. Vad händer då? Ökar otryggheten i Ale? Är det de konsekvenserna vi nu ser i Ale kommun?

Det behöver inte vara försent att rätta till och ge föräldrar mer tid med sina barn. Nu till och med säger socialisterna att föräldrarna bör läsa böcker med sina barn! Då återstår det att genomföra en politik som ger familjerna den möjlighet. Kristdemokraterna vill ha en helt annan politik för barnen!

Tony Karlsson
Kristdemokraterna

Kristdemokrater från Ale reste till Falköping

Runt 140 kristdemokrater från Västra Götaland träffades i Falköping för en inspirationsdag och partidistriktsårsmöte. Vi fick lyssna till riksdagsman Aron Modig som berättade om kristdemokraternas budgetförslag med sänkt skatt för pensionärer och för barnfamiljer.

Sedan fick vi lyssna på vår man i EU parlamentet Lars Adaktusson. Lars som enligt en färsk sifo-undersökning är den mest kända EU politikern och den som folk tror bäst företräder Sverige i EU.

Han började med att kommentera valet i USA och den oro som finns över hur det ska påverka oss i Europa och i Sverige. Sedan berättade Lars om sitt arbete med mänskliga rättigheter runt om i världen och särskilt i mellanöstern och i Syrien. Lars berättade engagerat om de kristna minoriteter som drabbats hårt av kriget i Syrien. Situationen för de kristna i området är akut och det finns mycket statistik och forskning om religionsförföljelse som visar att den kristna gruppen är den enskilt största bland dem som utsätts för förföljelse. Men det innebär inte att man förringar förföljelsen av andra minoriteter. Även där är övergreppen lika allvarliga som mot de kristna.

Men han pekade också på andra utmaningar att jobba med nu när populistiska budskap vinner allt mer gehör i samhället. I en situation där världen känns allt mer komplicerad dras människor till de enkla lösningarna. Lars sa att ett politiskt system som bygger på tydliga värderingar om människovärde och mänskliga rättigheter är det som bygger våra samhällen och Europa starkt.

Kristdemokraterna i Ale

Vad händer med våra fritidsgårdar?

På kommunstyrelsens sammanträde den 1 november så nämndes att ungdomar vill ha ett ställe att ”hänga på”. Jag ställde då frågan vad händer på våra fritidsgårdar? Orsaken till frågan är att många ungdomar och föräldrar undrar över öppettider och inriktning på gårdarnas arbete.

 Att ungdomar vill ha ett ställe att ”hänga” på, ett ställe dit man bara kan komma och sitta och prata med kompisarna är väl känt av alla och ingen nyhet. Tidigare har fritidsgården varit en självklar plats dit ungdomarna har kunnat gå för att träffa kompisar och ”hänga”.

Frågan är vad som händer på våra fritidsgårdar idag?

Information från olika håll säger att öppettiderna är olika på gårdarna och att i Nödinge på Da Vinci skolan är det öppet på dagtid. På eftermiddagen och kvällstid går det att BOKA IN möten och aktiviteter.

Att ungdomar som har egna idéer om vad man vill göra på en kväll som exempel filmkväll eller en bakningskväll får hjälp med att fixa detta kan väl vara ett sätt att arbeta med våra ungdomar. Men de ungdomar som har egna idéer och förslag kanske inte är de ungdomar som har störst behov av en mötesplats.

Fritidsgårdarnas och fritidsledarnas självklara uppdrag borde vara att finnas till och vara en förebild för de ungdomar som har störst behov av en mötesplats och dessa ungdomar kanske inte har så mycket förslag på aktiviteter utan bara vill ha ett ställa att ”hänga på”.

Vi har senaste veckorna hört och läst om oroligheterna i Nödinge, 300 000 kr. ska satsas och samordning och samverkan är lösningen. Men borde inte fritidsledarna och fritidsgårdarna vara en självklar del för att komma till rätta med problemen? Men då krävs att gårdarna är öppna för alla och att man är välkommen att komma att ”hänga”

Svaret på frågan vad som händer uteblev på kommunstyrelsen men våra ungdomar och föräldrar behöver få information om vad som händer med våra fritidsgårdar.

Sune Rydén
Kristdemokraterna

Stoppa näthatet nu

”Du är så ful. Hur orkar du leva med dig själv?” Dessa kommentarer har blivit en vardag på nätet idag.  Många barn utsätts dagligen för mobbning i skolan men det slutar inte där. Efter skolan har nätet blivit en plats där hoten och trakasserierna fortsätter. Enligt organisationen Friends nätrapport för 2016 har var tredje tjej och var fjärde kille utsatts för sexuella trakasserier på nätet det senaste året. En tredjedel av de unga har utsatts för nätkränkningar.  Ungdomarna i Ale är på intet sätt undantagna från dessa trakasserier.

Nättrakasserierna vittnar om hur respekt och omsorg om sina medmänniskor utmanas på ett hänsynslöst sätt. Trösklarna för vad som är tillåtet är betydligt lägre. Lagstiftning, kompetens och resurser inom polis och skola har inte följt med i utvecklingen. Det måste ändras. Vi kristdemokrater anser att kränkningar, mobbning eller hot är lika allvarligt oavsett var det sker.

Idag krävs i de flesta fall att den drabbade tar ansvar för hela rättsprocessen själv eftersom ärekränkningsbrott faller under enskilt åtal. Vi anser att denna typ av brott måste falla under allmänt åtal så att åklagare kan driva fallen. Därutöver behöver polisen skapa en särskild enhet som jobbar riktat mot nättrakasserier och resurser för detta avsättas.

Regeringen jobbar för långsamt. Tusentals ungdomar utsätts för kränkningar och hot på nätet som hade varit helt oacceptabla i andra sammanhang. För deras skull och för vårt samhälles skull måste vi omedelbart bekämpa detta.

Sune Rydén
Kristdemokraterna

En värdegrund som håller

Den klassiska berättelsen om värdegrunden hämtas från en berättelse som Jesus skildrade. En man byggde sitt hus på en stadig grund. Den andre byggde på lös sand. Båda huskropparna var nog rätt identiska men grunden avgjorde den långsiktiga hållbarheten. Byggnaden som var förankrad i den stadiga berggrunden stod pall då vind och regn, storm och vindbyar, skakade och utmanade. Huset på sanden höll inte.

Metaforen kan överföras till politiken. Det är partiets ideologi som är grunden. Den värdegrund som kristdemokraterna bygger sin politik ovanpå, den kristna idén om alla människors lika värde, har hållt i över två tusen år, och jag tror att den håller för både storm och ruggigt regn.

Jag har valt kristdemokratin därför att ideologin är heltäckande och ger ett unikt alternativ i svensk politik. En grund som håller långsiktigt.

Kristdemokraterna i Ale

Inför hösten kan inte alla barn erbjudas förskoleplats i Ale

Familjen är den viktigaste gemenskapen. Barn som växer upp i trygga familjer får goda förutsättningar att klara livets utmaningar. Blir då barnen tryggare i Ale genom att få en förskoleplats i Nödinge när man bor i Älvängen? Vi vet samtidigt att barn och unga mår allt sämre i dag. En viktig del i att förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga är att stödja familjen. Ett sätt att stödja familjer vore att det fanns ett vårdnadsbidrag/barnomsorgspeng när kommunen inte kan erbjuda en förskoleplats på hemorten. Den möjligheten är nu borta i Ale sedan 1 februari. Kristdemokraterna vill därför stödja och förvalta de värden och förutsättningar som bidrar till att familjen kan fungera.

Nu är det många barn som behöver förskoleplats i Ale, och därför är det inte säkert att ditt barn kan få en plats på den ort som du önskar. De lediga förskoleplatserna kommer att finnas i Nödinge och Alvhem. Du som bor i Skepplanda kommer att bli erbjuden plats på Alvhems förskola. Du som bor i övriga delar av kommunen kommer att bli erbjuden en plats i Nödinge. Gör det föräldrar och barn tryggare? Är det rättvisa? Barn bör ha sin omsorg i sin närhet och inte tvingas åka bil till en förskola flera mil bort.

Kristdemokraterna vill införa en barnomsorgspeng för egna barn. Den som tar hand om egna och andras barn i sitt hemmet ska kunna ges en peng för omsorgen. Summan bör motsvara 90 procent av kommunens kostnad för en plats i pedagogisk omsorg.

Det förslaget ger en neutral rättvisa för alla barn som bor i en kommun och en möjlighet att välja.

Tony Karlsson, kristdemokrat
Spränggatan 11
446 32 Älvängen