Handlingsprogram för Alliansen i Aneby 2015-2018

Allians för Aneby – Ett gott liv i en hållbar kommun
Alliansen i Aneby, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Nya moderaterna och Folkpartiet liberalerna, har för mandatperioden 2015-2018 utformat detta handlingsprogram som tillsammans med ”Allians för Unga” utgör politisk plattform för en målmedveten och framåtsyftande politik.
Alliansen i Aneby har som utgångspunkt att bygga en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar kommun. Vi vill ta tillvara allas möjligheter att utifrån sina egna förutsättningar vara med och bidra i det arbetet. De beslut som kommunen fattar ska vara väl underbyggda och utgå från kommunens två styrande dokument, översiktsplanen och den strategiska planen. Det är särskilt viktigt att miljöarbetet och folkhälsoarbetet, så långt som det är möjligt, ska genomsyra allt vårt arbete och de beslut som fattas under mandatperioden. Det långsiktiga målet är 7000 invånare 2025.
Aneby kommun som arbetsgivare är en viktig aktör i arbetet med att utveckla en positiv plats att leva på. För att de kommunala verksamheterna ska vara till glädje och nytta för kommunens invånare behövs nöjda och motiverade medarbetare. Vi ser ett behov av att stärka möjligheten till kompetensutveckling och karriärvägar gärna i samverkan med andra kommuner och företag samt skapa möjlighet för traineeprogram.
Förskola och skola
Allians för Aneby vill driva en politik som bidrar till en förskola och skola i ständig utveckling. Med framtidsfokuserade och långsiktiga beslut ska verksamheterna få förutsättningar att arbeta med måluppfyllelse och kompetensutveckling. Invånarna ska kunna lita på bra förskola och skola även när särskilda behov finns.
Skolan ska ha tillräckliga resurser och kompetenser för att tidigt upptäcka och kunna ge stöd till elever med särskilda behov. Vi vill att
– förskolan ska kunna erbjudas i alla kommundelar.
– barngrupper i förskolan ska vara på en för barnen och verksamheten ändamålsenlig nivå.
– barnomsorg utöver den tid när förskolan har verksamhet ska, om behov uppstår, utredas.
– förskolan ska ha förutsättningar att se och möta varje barns behov för att tidigt kunna förebygga fysisk och psykisk ohälsa. Här ska satsning på utomhuspedagogik vara ett av verktygen.
2 (5)
– skolenheter ska finnas på de orter som har skola idag.
– skolan ska ge kunskap för arbetslivet, men också för ett livslångt lärande. Att kunna ge bilder av framtida försörjningsmöjligheter, yrkesroller och utvecklingsvägar förutsätter ett tydligt samarbete mellan skola, näringsliv och offentlig sektor.
– de psykosociala kompetenserna i elevhälsoarbetet ska möta de behov som finns. Eleverna ska garanteras att inom 24 timmar få kontakt med elevhälsan under skoldagar.
– satsningar ska göras på att fortsätta arbetet med utvecklingen av Aneby kulturskola där musikskolans verksamhet är grunden.
– måltiden i förskola och skola ska bidra till att våra barn och ungdomar känner matglädje och mår bra av maten som serveras. Måltiderna som serveras ska bidra till att grundlägga matvanor och ett positivt förhållningssätt till måltiden som en höjdpunkt på dagen, ett förhållningssätt som bidrar till en sund livsstil hela livet.
Omsorg
Allians för Aneby vill att omsorgen om äldre och människor med särskilda behov präglas av respekt för individen och utformas i dialog med den enskilde. Arbetet inom de sociala verksamheterna ska sträva mot att erbjuda mer av valfrihet och mångfald. Genom ständigt förbättringsarbete och kompetensutveckling ska arbetet fortgå för att skapa en vård och omsorg som kan möta framtidens behov. Vi vill att
– mötesplatser och aktiviteter för äldre och människor med särskilda behov ska utvecklas i samverkan mellan kommun, näringsliv, föreningsliv och enskilda ideella krafter med syfte att öka det sociala innehållet och frigöra resurser för omvårdnad.
– förutsättningar för att skapa en seniorcentral med bland annat en aktivitetssamordnare ska utredas.
– resultaten av den kommande utredningen om framtidens äldreomsorg ska synliggöra behov, utmaningar och möjligheter som vi måste skapa en beredskap för att hantera, utifrån såväl fysisk planering, verksamhetsutveckling som boenden.
– stödet till anhörigvårdare utvecklas ytterligare.
– fokus för vår måltidsverksamhet ska vara att erbjuda god och näringsriktig mat i en miljö som ger en positiv helhetsupplevelse. Måltiderna som serveras ska bidra till att upprätthålla goda matvanor och ett positivt förhållningssätt till måltiden som en höjdpunkt på dagen.
3 (5)
Hela kommunen ska utvecklas
Aneby kommun ska vara en plats där människor ser möjligheter, vare sig det handlar om att stanna kvar, flytta till, eller tillbaka till. Aneby kommuns styrka finns i de människor som lever och verkar här samt i de natur- och kulturtillgångar som ryms inom kommunen.
Näringsliv
Aneby kommun ska medverka till att näringslivet utvecklas på ett positivt sätt. Det är viktigt att nya företag ska finna det intressant att etablera sig i kommunen samtidigt som befintliga företag ska ges utvecklingsmöjligheter. Vi vill att
– företagare ska ha en tydlig dörr in till den kommunala verksamheten
– Aneby kommuns verksamhet ska kännetecknas av snabb och effektiv handläggning.
– Aneby kommun tillsammans med näringslivet ska skapa återkommande möten för kunskapsutbyte och dialog.
– Aneby kommun ska ha en beredskap för att förmedla industrimark och lokaler.
Natur-och kulturturism
Vi vill att
– Aneby kommun ska medverka till att utveckla verksamheter och aktörers förutsättningar kopplade till kommunens natur- och kulturvärden samt medverka till att arenor för dialog och erfarenhetsutbyte skapas.
Infrastruktur
Vi vill att
– Aneby kommun ska vara ett fördedöme vad gäller miljökrav vid upphandling av fordon. Detta kräver till exempel utbyggnad av laddningsstolpar för elbilar.
– Aneby kommun ska ställa tydligare krav på Trafikverket så att underhållet av landsbygdens vägnät i kommunen blir bättre. Kommunen behöver mer satsningar på landsbygdens vägnät.
– Aneby kommun ska ställa tydliga krav på trafikhuvudmannen samt att denne har en tydlig samverkan med andra huvudmän om en kollektivtrafik som gör det långsiktigt möjligt att med god kvalitet pendla till arbete och studier.
– Aneby kommun ska arbeta för att Aneby som en central ort på Höglandet ska vara en knutpunkt för Höglandets kommunikationer.
Attraktivitet
Vi vill att
– Aneby kommun ska fortsätta arbetet med att skapa attraktiva tomter. Det är viktigt att Aneby kommun underlättar för byggnation i hela kommunen.
4 (5)
– Aneby kommun ska fortsätta med att utveckla det demokratiska samtalet mellan invånare och beslutsfattare genom att bjuda in till återkommande medborgarsamtal och dialog.
– Aneby kommun ska på olika sätt stimulera ungas delaktighet i kommunens utveckling, till exempel genom ungdomsråd och politikerluncher.
– Aneby kommun ska vara drivande och ge förutsättningar för att lokala utvecklingsplaner arbetas fram i samarbete mellan offentlig, privat och ideell sektor.
– Aneby kommun aktivt ska arbeta med fortsatt mottagande av flyktingar och nyanlända och ligga i framkant inom detta område. Ett framgångsrikt integrationsarbete ska vara en del av kommunens arbete för tillväxt i samverkan med det lokala näringslivet och det civila samhället.
– Aneby kommun ska fortsätta att aktivt stödja ungdomsverksamhet, föreningsliv och den ideella sektorn.
– förutsättningar ska ges för att fortsätta utveckla Furulidsområdet som ett aktivitetsområde för alla åldrar.
– Aneby kommun i egen regi eller i samverkan med andra skapar en öppen verksamhet för ungdomar.
– Frågan om särskild peng (föreningspeng) eller satsning ska utredas för att möjliggöra för barn och unga att på lika villkor delta i kultur- och föreningsliv
– De personer som har svårt att etablera sig på den reguljära arbetsmarknaden ska erbjudas meningsfulla arbetsuppgifter.
Allians för Aneby – Allians för unga Alla barn och unga i Aneby ska få bästa möjliga chans till ett gott liv. Vi är många i vår kommun som bidrar till att våra barn och unga i kommunen får en trygg, kreativ och god uppväxt. Allians för Aneby vill med kraft medverka i detta arbete genom följande politika satsningar. Bästa skolan i Småland
– Alla barn ska få läsa- skriva- räknagaranti i skolår 2.
– Nyanlända barn ska få riktat stöd för en lyckad skolgång.
– Sommarskola ska garanteras alla som behöver den.
– Genom nära samarbete med näringslivets entreprenörer och övriga aktörer i arbetslivet ska elever stimuleras att bli uppfinningsrika och tänka lösningsfokuserat.
5 (5)
– Vässa skolans ANDT-arbete.
– Säkra samarbetet mellan skola och socialtjänst.
Unga i arbete
– Sommararbete ska erbjudas till fler och med schysst lön.
– Aneby kommun ska erbjuda fler unga jobb och praktik genom PRAO, ungdomspraktiker och fler introduktionsjobb.
– Unga ska kunna välja att bo kvar längre i kommunen och pendla med kollektivtrafik till studier och arbete.
– Unga som arbetar och utvecklar kommunen ska uppmärksammas med ett årligt ungdomspris.
Ungas fritid
– Vi vill bidra till bättre mötesplatser för unga.
– Vi vill tillsätta ytterligare fritidsledare med fokus på ungas fritid.
– Ungas röster ska göra skillnad – inrätta ungdomsråd nu!
– Vi vill stärka stödet till arbete för ungas hälsa.
– Skapa fler bostäder som passar unga som vill ha eget.
– Vi vill rikta stöd till projekt för stärkt integration mellan unga från Aneby och världen.
Aneby februari 2015

Vi vill utveckla Aneby

Bild

Kristdemokraternas fullmäktigekandidater Aneby

Kristdemokraternas fullmäktigekandidater Aneby

-Vi vill fortsätta att utveckla samarbetet med företag och deras organisationer, näringslivsföreningen och LRF m.fl.

-Skapa dialog med våra entreprenörer.

– Vi vill skapa en seniorcentral, i likhet med vår familjecentral

-En fritidsgård för våra ungdomar.

-Utveckla Musikskolan till Kulturskola med dans, teater, m.m.

-Barngruppernas storlek ska vara på en för barnen och verksamheten ändamålsenlig nivå. Föräldrar ska ha frihet att välja vårdnadsbidrag eller barnomsorgspeng.

-Varje elev ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

-Lärarna ska ges goda utvecklingsmöjligheter och bra lön.

-Skolan behöver knytas närmare övriga samhället inte minst företagen

Möt oss kristdemokrater i Aneby

Riksdagsledamot Irene Oskarsson deltar i politisk debatt i konserhuset 28/8 kl 17.00

Vi finns på Aneby höstmarknad 2 september

Fredag 5/9 , 12/9 kl 15.00 – 18.00  finns vi utanför vuxenskolans lokaler. Lördag 6/9 ,12/9 kl 10.00-14.00 finns vi utanför vuxenskolans lokaler. Valdagen 14/9 10.00 – 14.00  utanför vuxenskolans lokaler

Vi finns på Furulidsområdet under föreningsdagen den 13/9 kl 10.00 – 13.00

Kristdemokraternas valtidning delas ut till alla hushåll v 35. Där kan ni se hur våra valsedlar med namn ser ut både för riksdag, landsting och kommunvalen

Observera att valsedlar för kristdemokraterna inte skickas ut. De finns i kommunhuset för de som tänker förtidsrösta eller rösta i kommunhuset från den 27/8. De finns också i vallokalerna i Hullaryd, Sunhult och Furulid .

Är det någon som önskar att vi skickar hem valsedlar så kontakta oss

Robert 070-193916 eller Bengt 070-3393611

 

 

Vem ska bestämma om föräldraledigheten

Familjer är olika. De kan se olika ut och alla familjer har olika önskemål, åsikter och livssituation men barnen har rätt till båda sina föräldrar.
Att få bestämma hur föräldraledigheten skall tas ut måste varje familj själv få bestämma. Att öka föräldraledigheten är en bra sak som kristdemokraterna verkar för men vi vill inte styra vem av föräldrarna som skall ta ut en viss del av föräldraledigheten utan det måste vara upp till varje familj att själv få bestämma.
Politikens uppgift är att stödja och förvalta de värden och förutsättningar som bidrar till att familjen kan fungera som en positiv gemenskap för dess medlemmar och därmed för samhället i helhet. Men att styra livet ska familjerna göra själva.
Självklart ska vi politiker inte blunda för att föräldraskapet i dag inte är så jämställt som det borde vara. Vi ska aktivt verka för att utjämna skillnader i förutsättningar.
Det är lika viktigt på familjepolitikens område som att vi undanröjer hinder och förbättrar förutsättningar för jämställdhet i skola, i vården och på arbetsmarknaden.
Mammor och pappor är lika mycket föräldrar och barn har behov av dem båda. Vår utgångspunkt är att det i första hand är för banens skull det är viktigt att stödja den trend som sedan flera decennier går mot ett mer jämställt föräldraskap utan pekpinnar eller kvoteringar. Barn mår bra av att få bygga en nära relation med båda sina föräldrar, oavsett föräldrarnas relation till varandra.
Därför ska vi fortsätta ge samhällets stöd till ett gemensamt ansvar och öka förutsättningarna för båda föräldrarna att tillbringa mer tid med sina barn utan kvoteringar där föräldrarna själva skall bestämma om hur man delar föräldraledigheten.

Bli medlem!

Göran HägglundBrinner du för samma frågor som jag?

Jag valde att gå med i Kristdemokraterna för att jag ville förändra samhället. Familjerna behövde mer makt och staten mindre, tyckte jag. Jag ville också arbeta mot rasism och kommumnism, för frihet och medmänsklighet. Idag har vi kommit en bra bit i den riktningen. Valfriheten har ökat samtidigt som välfärden har blivit starkare. Det visar att politiskt arbete är viktigt och gör skillnad.

Jag hoppas att du vill göra samma val som jag gjorde en gång, och bli medlem i Kristdemokraterna. Hos oss får du en möjlighet att arbeta för det du tror på, och bidra med dina tankar och erfarenheter. Du har chansen att bli en av dem som formar framtiden. Ta den!

>>> BLI MEDLEM I KRISTDEMOKRATERNA

GÖRAN HÄGGLUND
Partiledare (KD)