• Vad vill vi i vår kommun

  Kristdemokraterna i Aneby arbetar för:

  att Aneby är en kommun  där alla ges goda förutsättningar för ett gott

  liv.

  Kommunen ska i alla beslut ha ett tydligt barnperspektiv.

  Familjecentralen är en naturlig mötesplats och den ska utvecklas i samverkan med Region Jönköpings län

  och civilsamhället.

  Inom skolan måste nolltolerans för kränkande behandling råda.

  En ökad synlig polisnärvaro måste till och samarbetet mellan polis och kommunen

  ska utvecklas för ett tryggt Aneby.

  Förskola och skola i Aneby ska hålla en hög kvalitet i hela kommunen.

  Alla barn ska få förutsättningar för att klara de uppsatta målen för behörighet till gymnasiet.

  Det behövs mer personal som kan arbeta med de barn som behöver extra stöd för att klara vardagen eller som lider av psykisk ohälsa.

  När behov uppstår ska tillgång finnas till den boendeform man behöver och önskar.

  Kristdemokraterna kommer att jobba för att nya och ombyggda särskilda boenden

  och att trygghetsboenden byggs för att möta de behov som kommer.

  Med ökande behov kommer också behov av förändringar i bemanning och behov av att ny teknik

  används.

  Ett väl fungerande näringsliv är en förutsättning för kommunens utveckling.

  Kommunen behöver satsa mer på att få fler företag att etablera sig i Aneby. Därför anser vi att det är

  nödvändigt med ytterligare en resurs som näringslivssekreterare. Både för att locka

  fler företag till vår kommun och för att stödja det befintliga näringslivets utveckling.

  Kommunen måste vid sina upphandlingar ställa krav på ett sådant sätt att det främjar

  de nationella miljömålen och därmed också den lokala livsmedelsproduktionen.

  Aneby har ett starkt föreningsliv som det är viktigt att fortsätta värna och stödja. Hur

  stödet bäst ska utvecklas behöver arbetas fram i dialog med föreningslivet