KRISTDEMOKRATERNAS SYN PÅ LOKALUTREDNINGEN I HALLSTAHAMMAR

KRISTDEMOKRATERNAS SYN PÅ LOKALUTREDNINGEN I HALLSTAHAMMAR

Det skall vara tryggt att bli gammal, vad blir bäst för våra äldre?
Vi tror inte att en flyttkarusell i skolan varken främjar skolresultaten eller gör barnen tryggare. Vuxna borde klara en flytt bättre, vi vill ha fokus på attraktionskraften hos våra skolor.

Vi bör återställa de sammanhållna stadierna i grundskolan för att anpassa oss till lärarutbildningen där man utbildar lärare för undervisning i årskurserna F-3, 4-6 och 7-9.

Behåll högstadiet i Kolbäck, gör 4-9 skola av Tunboskolan. Vi vill att alla delar av kommunen ska leva och kunna växa. Vi vill inte riskera att Kolbäck urholkas genom att inte ha en högstadium kvar. Vi vill även ha en konsekvensanalys av elevtappet i Tunboskolan, det är en viktig pusselbit i det här arbetet. Det är en dyr historia att bli bortvalda i det fria skolvalet.

Närhet är viktig, framförallt för våra yngre elever. Närhet är även en konkurrensfördel.
I södra delarna vill vi att Strömsholm har F-6, Vallby F-3, Tunbo 4-9 och att idrottshallen vid Tunbo byggs färdigt.
I Hallstahammar tycker vi att Näs har F-6, Fredhem F-6, Nibble F-6 och Lindbo 7-9.

Flytt av kommunhuset till Parkskolan, kommunhuset kan med fördel byggas om till bra boende för våra äldre.
Verksamheterna i Eldsbodahuset ryms med god marginal i Parkskolans lokaler. Där finns också goda möjligheter att skapa den Kulturskola som kommunen eftersträvat i många år.
Eldsbodatomten är attraktiv och centrumnära. Där vill vi bygga. Eldsbodahuset kan säljas men gymnastiksalen och äldreverksamheter kan vara kvar. Det som är bra skall bevaras men utvecklas för framtiden. Det är viktigt med ett levande hus i ett levande centrum.

Vi vill ha biblioteket i centrum av Hallstahammar, lättillgängligt och inspirerande för läsning och kulturkonsumering.
Folket Hus i Hallstahammar, där kan vi avyttra mark och fastigheter. Borde vara attraktiva tomter.
Även i Kolbäck och Strömsholm behövs nya lägenheter. IOGT-tomten och Åsen i Strömsholm är lämpliga platser. Ritningar finns redan för Åsen. På Cementgjuteritomten finns goda möjligheter till byggnation.

Alternativa boendeformer behövs i kommunen. Det gäller att leva upp till kommunens vision ”Det goda livet i storstadens närhet”.

Roy Cederbäck, kommunfullmäktigeledamot i Hallstahammar