Välkomna på medlemsmöte hos Kristdemokraterna i Karlskrona.

Så var det dags för medlemsmöte hos KD Karlskrona.

Dag: Måndag 6/3

Tid : 18:00

Plats : Partilokalen, Amiralitetsgatan 3.

Varmt välkomna till ett spännade möte där vi bland annat kommer få en föredragning kring protesterna mot den tänkta dragningen av nya E22 från Jämjö till Lösen.

Vi bjuder på fika !

Med KD-Hälsning

Bengt Jönsson

Ordförande

Extra styrelsemöte

Kristdemokraterna i Karlskrona kallar härmed till extra styrelsemöte.

Dag ; Tisdag 28/2

Tid; 18:00

Plats; Partilokalen Amiralitetsgatan 3

 

Välkomna

Bengt Jönsson

Ordförande

 

Medlemsmöte

Dags för medlemsmöte hos Kristdemokraterna.

Dag : Måndagen den 20/2

Plats: Amiralitetsgatan 3, partilokalen

Tid:18:00

Varmt välkomna

//Billy Åkerström – GRUPPLEDARE

 

Celebert besök hos KD

Karlskrona kommuns nya kultur- och upplevelsechef, Max Dager kommer till vår partilokal, Amiralitetsgatan 3 den 6/2 kl 1800 och redogör bland annat för hur han tänker utvecka kulturlivet i kommunen.

Gamla som nya medlemmar hälsas varmt välkomna !

Vi bjuder på fika!

//Styrelsen

Förtal

 

En av våra före detta medlemmar, numer utesluten ur partiet, bedriver just nu en förtalskampanj mot KD Karlskrona i allmänhet, och vår sekreterare Pelle Nordensson i synnerhet.

Jag vill på detta sätt dementera alla anklagelser som riktas mot KD Karlskrona och Pelle Nordensson samt understryka att vi har det största förtroende för Pelle och han arbete för partiet.

 

Bengt Jönsson

Ordförande för Kristdemokraterna i Karlskrona

Styrelsemöte!

Dags för 2017 års första styrelsemöte;

Dag : 23 Januari   OBS OBS – Ändrad dag!

Plats : Partilokalen Amiralitetsgatan 3

Tid : 1800

Dagordning:

§1 Mötet öppnas,
§2 Val av justerare och protokollförare,
§3 Dagordning,
§4 Närvaro,
§5 Förgående protokoll,
§6 Kassörens rapport,
§7 Fastställande av mötesplan 2017,
§8 Deltagande vid Event 2017,
§9 Förslag på utbildningsdagar Polenfärjan 17-19/3,
§10 Anmälan till Hässleholm,
§11 Hemställan till DS om medel för vår ”landsortskampanj”,
§12 Förslag på datum till årsmöte – 14/2,
§13 Förslag på egen medlemstidning,
§14 Dechargemöte
§15 ”Blomman”,
§15 Frågor till nästa styrelsemöte,
§16 Datum för nästa styrelsemöte,
§17 Avslutning

Pensionärsbeskattning – insändare 2016-12-20

Under alliansregeringarna 2006 – 2014 förhandlade vi fram hela fem sänkningar av skatten på pension och därutöver tre höjningar av bostadstillägget för pensionärerna. Skattesänkningar av liknande omfattning har aldrig tidigare skett. Vi anser att skatten på pensioner bör sänkas stegvis och när ekonomin så tillåter till samma nivå som skatten på förvärvsinkomster.

Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, kunna åldras i trygghet och med bibehållen oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg, menar vi kristdemokrater. Var och en ska ses som en människa med eget unikt värde med skilda intresse och bakgrund.

Kristdemokraterna går från ord till handling och tar ett rejält kliv mot att stänga skattegapet mellan pension och förvärvsinkomst. Vi vill sänka skatten på pension så att skillnaden i beskattning på lön respektive pension blir helt borttagen för månadsinkomster upp till 14 000 kronor, jämfört med nuvarande situation där skatten är densamma upp till pensioner på 10 000 kronor.

Vi går dessutom vidare med ytterligare förstärkning av pensionärernas ekonomi genom att höja bostadtilläggen för pensionärer med 500 kronor per månad för ensamstående respektive 300 kronor per månad för sammanboende, vilket kommer de pensionärer som har det sämst ställt till del.

Sammantaget lägger Kristdemokraterna 3,5 miljarder kronor med än regeringen i stadsbudgeten för 2017 på dessa två reformer för att stärka pensionärernas ekonomi. Att bygga ett samhälle där alla kan åldras i trygghet och värdighet är ett angeläget mål för Kristdemokraterna.

Ett välfärdssamhälle kan i hög grad bedömas utifrån kriterier som respekt, tillvaratagande och omsorg om den äldre generationen.

Pelle Nordensson

Billy Åkerström

Bengt Jönsson

Jan Nylander

Kristdemokraterna Karlskrona

Öppet hus hos KD

Alla måndagar är det öppet hus i partilokalen, Amiralitetsgatan 3 NB från klockan 18.

Vi bjuder på kaffe och lite tilltugg samt möjlighet att prata Kristdemokrati med dom lokala partiföreträdarna!

Varmt välkomna!

 

//Styrelsen KD Karlskrona