Vår politik

Familjepolitiken är idag utformad som om alla var stöpta i samma form. Det vill vi Kristdemokrater ändra på. Förutom höjda nivåer i föräldraförsäkringen och stor ökning av barndagar, vilket partiet driver i riksdagen, vill Kristdemokraterna i Karlskrona införa kommunalt vårdnadsbidrag så att föräldrar ges valfrihet i att kunna påverka sin egen familjesituation. Samtidigt vill vi att en väl utbyggd familjerådgivning ska finnas i varje kommun, där föräldrar har möjlighet att få hjälp, råd och stöd.

Vi vill även se att Karlskrona Kommun driver en ekologiskt hållbar utveckling. Genom att bygga ut gång- och cykelvägsnätet samtidigt som vi verkar för alternativa transportmedel, en väl fungerande kollektivtrafik och alternativa bränslen som t.ex. biogas, kan vi uppmuntra och medverka till att fler ser en möjlighet i att kunna påverka miljön positivt i sin vardag. Miljöaspekten ska vara ständigt närvarande och med de unika förutsättningar vi har i Karlskrona skärgård bör en utveckling av Blekinge som biosfärområde vara välkommet.

En jämställd politik inom det kommunala ansvarsområdet är av hög prioritet. Karlskrona kommun har ett allt större arbetsgivaransvar, även inom väldigt olika yrkeskompetenser. Många medarbetare har högskoleutbildning. Trots att det även gäller de många kvinnor som arbetar i offentlig sektor har det inte märkts på de kvinnodominerade yrkesgruppernas löner. Detta måste vi uppmärksamma och komma tillrätta med genom att höja status och lön för de kvinnodominerade yrkesgrupperna i offentlig sektor. Vi vill även verka för att olika arbetstidsmodeller finns som ger rätt till heltidstjänst men också möjlighet till deltid. Samtidigt vill vi verka för en

jämställdhet inom företagandet, där kvinnors förutsättningar tas tillvara.

Vi vill att det införs en garanti på de kommunala tjänsterna, allt för att medborgaren ska få god service för minsta möjliga kostnad och få förståelse för hur långt kommunens ansvar sträcker sig.

En aktiv integration där nyanlända svenskars förmåga och möjligheter tas tillvara är viktigt för ett dynamiskt och rättvist samhälle. Vi vill verka för fler möjligheter till instegsjobb för nyanlända svenskar samtidigt som resurserna till skolan stärks. Arbete och utbildning är nyckeln till integration.

Då företagande och mångfald stimuleras resulterar detta i en större välfärd för alla kommuninvånare. Karlskrona kommun ska fortsätta att göra det enklare att vara företagare, där idéer kan utvecklas och den rätta kompetensen finns. Då vi gör kommunen attraktiv, bidrar det till fler etableringar av företag inom kommunen som i sin tur ger fler jobb. Enbart genom utökade möjligheter till jobb och rätt utbildning, kan arbetslösheten motarbetas, speciellt för den viktiga grupp som ungdomar utgör.