• DETTA VILL KD I ÄNGELHOLMS KOMMUN

  Omsorg och äldre

  Det ska vara värdigt, meningsfullt och tryggt att åldras i Ängelholms kommun. Äldres erfarenhet och vilja till delaktighet ska tillvaratas. Man ska kunna lita på vården och omsorgen den dag man behöver den. Målet för allt stöd ska vara att upprätthålla den enskildes värdighet, känsla av sammanhang, meningsfullhet och möjlighet att välja. 

  • Rätt till äldreboende från 85 år utan biståndsbedömning
  • Olika boendeformer, gärna profilboende
  • Vissa timmar hemtjänst utan biståndsbedömning från 75 år
  • Stimulera aktivt pensionärsliv. Viktigt med mötesplatser och träffpunkter, väntjänst och måltidsvän, möten mellan generationer i ”allaktivitetshus”.
  • Trivsam och igenkännande utemiljö vid äldreboenden.
  • Behåll ”Hälsostad”-projektet


  Funk
  tionsnedsättning


  Det ska vara stimulerande och självständigt att leva i Ängelholm även om man har en funktionsnedsättning Målet med allt stöd ska vara att frigöra de egna resurserna för att leva ett självständigt och meningsfullt liv och att ta bort hinder i den offentliga miljön. Möjligheten att få assistans får inte beskäras.

  • Stöd för ett självständigt liv med assistans.
  • Fler anpassade bostäder.
  • Stötta fritidsverksamheter, typ HiK Kick-off , Spiran
  • Ändamålsenliga lokaler för daglig verksamhet
  • Utveckla anställnings- och praktikplatsmöjligheter.

   

  Kultur, fritid och integration

  Det ska vara roligt och stimulerande att bo i Ängelholm oavsett bakgrund och ålder.

  Kultur och idrott är enande krafter mellan kulturella, etniska, religiösa och åldersgränser. Ängelholm ska stärka ett rikt och varierat kultur och idrottsliv.

  • Stötta föreningsliv och ideella organisationer inom kultur, kreativt skapande och idrott.
  • Utveckla biblioteket till kulturhus
  • Skapa offentliga och mobila mötes och aktivitetsplatser för möten mellan generationer, etniska och kulturella gränser, i kransorterna
  • Integrationsprojekt tillsammans med civilsamhället som t.ex. språkcafe, matlagningskurs, idrottsevenemang och byalag.!

  Barn, familj och skola

  Det ska vara utvecklande och tryggt att vara familj och barn i Ängelholm. Familjen är samhällets viktigaste gemenskapen och behövs för att människor ska växa och må bra. Föräldrar ska veta att samhället vill göra allt för att stötta i deras viktiga uppgift. Förskolan är barnets arbetsplats och ska utformas utifrån barns behov och förutsättningar. Skolan ska vara en växtplats, stimulerande och trygg för både elever och lärare. Fysisk aktivitet och lek under skoldagen är viktig för trygghet och studieresultat.

  • Begränsa barngruppernas storlek och se över vistelsetiden i förskolan
  • Utveckla och lyfta fram Pedagogisk omsorg (= dagmammor)
  • Stöd och utbildning till föräldrar
  • Värna och utöka familjecentralerna
  • Arbetsro i klassrummet – flera speciallärare
  • Arbeta mot psykisk ohälsa  genom stärkt elevhälsa
  • Inför barnomsorgspeng
  • Tidigt stöd till elever med särskilda behov och stöd till särbegåvade
  • Rastaktiviteter och fler vuxna på skolgården
  • Bygga idrottshall i Hjärnarp -NU!

  Social utsatthet 

   Det ska vara värdigt att leva i Ängelholm oavsett vem jag är.  Att på olika sätt leva i en social utsatthet innebär att man är särskilt sårbar och kan behöva samhällets stöd när det brister och stimulans att ta tillvara de positiva krafter som finns hos varje person.

  • Drog och alkoholförebyggande verksamhet.
  • Motverka hemlösheten och vräkning med ”Bostad först”-konceptet. 
  • Öppna ett korttidsboende för akut hemlöshet

  Arbete och kommunal ekonomi

  Det ska vara lockande att bo och arbeta i Ängelholm. God kommunal ekonomi, ett fungerande näringsliv och fler personer i arbete är en förutsättning för väl fungerande samhälle och god välfärd.

  • Fler bostäder behövs för ökad inflyttning. Styrning och effektivisering av kommunala verksamheter krävs för att kunna hålla en fortsatt låg skattesats 
  • Skapa goda förutsättningar för företagsetableringar 
  • Minskad byråkrati för småföretagare 
  • Bygga mera och enkelt 
  • Lägsta möjliga skatt, med bibehållen kvalitet.

  Hållbar utveckling, trivsel och trygghet i hela Ängelholm 

  Det ska vara hälsosamt, trevligt och tryggt att bo i Ängelholm. Den goda kommunen planeras för långsiktig kvalitet och hållbarhet – ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Blandad bebyggelse med bostäder, arbetsplatser och kommersiella aktörer skapar mångfald , folkliv och mötesplatser vilket ger trygghetskänsla. Gröna innergårdar och parker planeras för att ge mötesplatser. Tillvarata möjligheterna till rekreation i Ängelholms fantastiska sjö och skogsområden och underbara strand genom ökad tillgänglighet. Låg energiförbrukning och sunda material ska eftersträvas. Bostadsplanering synkroniseras med trafikplanering för goda möjligheter till gång-, cykel-,och kollektivtrafik.

  • Sammanbundna cykelvägar i tätort och mellan byar. 
  • Fler laddstolpar för el- bilar 
  • Busslinje till Höja-Starby 
  • Hälsofrämjande närmiljö t.ex. gröna tak och innergårdar och sociala mötesplatser 
  • Bevara den goda åkerjorden. 
  • Öka mängden närodlat och ekologiskt i kommunens kök. 
  • Verka för ett Marint center etableras 
  • Bevara Järnvägsparken som grön lunga. 
  • Avlasta trafiken i centrum och underlätta för utveckling av  Stationsområdet och Parallelltrapetsen genom miljömässigt och ekonomiskt bästa lösning. Bygga vägen mellan Havsbadsvägen och Kulltorp väster om järnvägen.. 
  • Marknadsföra Hallandsåsens och Västersjöområdets natursköna miljö. 
  • Ökade energibesparande och energialstrande åtgärder 
  • Kommunala poliser i stället för ordningsvakter