Kristdemokraterna – Företagarpartiet

Roy Uppgård, KD Avesta

Ett konkurrenskraftigt och differentierat näringsliv är en förutsättning för det goda samhället och en god välfärd. Detta innebär i sin tur att ett gott klimat måste skapas och vidmakthållas för ett dynamiskt småföretagande, där enskilda människors idéer, kreativitet och entreprenörskap får möjlighet att blomma ut.

Välfärd bygger på tillväxt, som uppkommer ur företagande, som ofta har sitt ursprung i ”småföretagarmyllan”. Tillväxt sker underifrån. Politiker skapar inte jobben, däremot gör entreprenörer det, och entreprenörer kan gynnas eller missgynnas, där har politiken sitt val att göra!

Vårt budskap är därför:

Välfärden skapas av växande småföretag

Våra förslag i kommunen:

  1. De offentliga upphandlingarna ska förenklas genom mindre detaljstyrda upphandlingar och genom förenklade förfrågningsunderlag.
  2. Det ska ställas uppföljningsbara kvalitetskrav vid upphandlingarna.
  3. Policy mot osund konkurrens från kommunalt driven verksamhet.
  4. Kommunen ska satsa på entreprenörskap redan i grundskolan. Samverkan mellan skola och näringsliv är en självklarhet.
  5. Vid elevers vägledningssamtal hos studie- och yrkesvägledare ska förutsättningarna för framtida jobb vara ett centralt perspektiv.
  6. Försörjningsstöd ska kombineras med aktivitetskrav.
  7. LOV ska tillämpas för att öka mångfalden av utförare inom olika kommunala verksamheter.
  8. Medel ska avsättas för att stödja ideella sektorns möjligheter till socialt företagande och då särskilt som utförare av välfärdstjänster. IOP.
  9. Kommunen ska föregå med gott exempel då det gäller att anställa personer med någon form av arbetshinder, exempelvis funktionsnedsättning och språksvårigheter eller personer som är i behov av rehab. Gäller även tillhandahållande av praktikplats för personer långt från arbetsmarknaden.
  10. I Svenskt Näringslivs ranking för företagsklimaten är målsättningen topp tre i Dalarna och bland de 65 bästa i landet.

Lokalföreningens namn inför SuperValet 2014

Roy, Therese och CocceUnder Kristdemokraterna i Avestas årsmöte, den 15 februari, fick ordförande Curt-Åke ”Cocce” Larsson (till höger på bilden) fortsatt förtroende som lokalföreningens ordförande.
Till representant för att vara 1:a namn på Landstingslistan för södra Dalarna valdes Roy Uppgård (till vänster på bilden).

På den lokala listan i samband med kommunvalet 2014 kommer Curt-Åke Larsson att vara 1:a namn och Therese Neff (mitten på bilden) vara 2:a namn. Therese Neff är kassör i KD Avesta, gift med Curtis Neff från USA. Tillsammans har de tre barn: Jacob, William och Maja. De bor i Brunnbäck. Therese är föräldraupptagen för tillfället men har tidigare arbetat på utbildningsföretaget MiROi.

Vid frågor, kontakta mig, Jonas Tackerudh, KD Avesta
E-post: jonas.tackerudh@gmail.com