• Det ska löna sig att arbeta !

  Och det ska finnas goda villkor för att starta och driva företag. Även den som varit arbetslös länge eller som på annat sätt har svag anknytning till arbetsmarknaden måste kunna få ett arbete. Vi föreslår bland annat att unga och nyanlända ska kunna tjäna en halv miljon skattefritt innan de börjar betala skatt för att på så vis stödja dessa gruppers etablering på arbetsmarknaden. Även sänkta arbetsgivaravgifter för unga, RUT- och ROT-avdragen samt att man bibehåller jobbskatteavdragen skapar bättre förutsättningar för fler jobb.

  Klicka på läs mer för att se några av våra förslag!

  Vi föreslår också en ny anställningsform, introduktionsanställningar, som ger ökade möjligheter för den som står långt från arbetsmarknaden att få en anställning som också innefattar arbetsträning eller utbildning och som därför under en tid kan innebär en lägre lön än kollektivavtalsenlig ingångslön.

  Lika lön för likvärdigt arbete och jämställda lönevillkor för kvinnor och män ska gälla på arbetsmarknaden. All form av diskriminering i arbetslivet ska aktivt motarbetas och mobbning på arbetsplatsen bekämpas.

  Jobb skapas när enskilda människor finner det mödan värt att starta eller utveckla ett företag, förverkliga en idé och riskera sitt sparkapital. Fyra av fem jobb skapas av de små företagen. Därför är det viktigt att den privata sektorns andel av den totala produktionen har möjlighet att växa. Nya jobb kan inte kommenderas fram av politiker i riksdag eller regering. Det privata näringslivet och det enskilda entreprenörskapet har alltid, är, och kommer alltid att vara grunden för Sveriges välfärd.

  Kristdemokraterna vill sänka skatten på arbete, förenkla reglerna kring att starta och driva företag och öka tillgången på riskkapital. Med dagens höga skatter på arbete och krångliga regler riskerar människors företagsambitioner att gå om intet. Vi vill även att avdragsgränserna för de hushållsnära tjänsterna höjs och RUT-avdraget utvecklas till att omfatta även tvätteritjänster. Att utveckla avdraget inom ramen för RUT skapar förutsättningar för fler jobb att komma till.

  Några av våra förslag för fler jobb och växande företag:

  *Sänk arbetsgivaravgiften för unga och låt nyanlända samt ungdomar under 25 år få tjäna sin första halvmiljon skattefritt.

  *Utöka undantagen från turordningsreglerna i Lagen om anställningsskydd (LAS) till fyra personer oavsett företagets storlek.

  *Höj avdragsgränsen för RUT-avdraget till 50 000 kronor och ROT-avdraget till 50 procent av kostnaden.Utveckla RUT-avdraget till att omfatta även tvätteritjänster.

  *Inför introduktionsanställningar som en ny anställningsform för jobb som inte kräver eftergymnasial utbildning.

  *Sänk momsen från 25 procent till 6 procent för reparationer av cyklar, skor, lädervaror och kläder.