• Vad vill vi i vår kommun

  Redo för nytänkande och trygghet  För hela Borlänges bästa. 

  Kristdemokraterna är redo, vi står för ett ledarskap med stort engagemang och framåtanda. 

  Vi ser verkligheten för vad den är och tänker inte lägga dimridåer eller försköna. Vi har på våra valsedlar nya kandidater som bidrar med förnyelse och nytänkande men också flera personer med erfarenhet av att leda på olika nivåer. Ett signum för vårt ledarskap är tålamod. Om vi får väljarnas förtroende så kommer vi göra allt vi kan för att det i vår kommun ska finnas en god samarbetsanda för hela Borlänge kommuns bästa. Det skall vara lätt att göra rätt för både kommuninvånaren och företaget, Borlänge kommun skall stötta och så det blir lättare att följa regler och normer. Detta ökar investeringstakten i både det lilla som det stora och ökar den positiva spinnoffen på samhällsekonomin i vår kommun och vi blir då en attraktivare kommun för nya företag att etablera sig och utvecklas här. 

  Nyckelorden för vårt ledarskap i Borlänge kommun är Trygghet, nytänk och redo! Vi ser att Borlänge behöver ett nytt ledarskap. Ett ledarskap som leder ut i hela organisationen.

  Här nedan presenterar vi åtta områden vi är redo att ta itu med i Borlänge. 

  1. En skola och barnomsorg i bättre klass

  Skolan i Borlänge är bland de lägst rankade år efter år, det är orimligt. Ambitionen ”en skola i världsklass” när vi är sämst rankad i Sverige blir fel. Grundskolan ska vara bland de 145 bästa i landet, alltså komma upp till över medel av landets 290 kommuner under nästa mandatperiod. För att nå dit är det viktigt att höja lärarnas status och se till att det finns bra lokaler. Alla elever behöver känna sig trygga för att kunna lära. I en skola som förebygger och bekämpar mobbning, som prioriterar kunskap och där eleverna får möjlighet att förverkliga sina drömma.

  Vi vill se elevhälsa online i Borlänge för snabbare möten med skolhälsovården, göra en nysatsning på nattis och prova tvålärarskap. När barnen är små är det viktigt att det inte är för stora grupper och därför vill vi att det ska vara max 12 barn på småbarnsavdelningar. Vi ska även jobba för fler idéburna aktörer i skola och förskola samt engagera oss för bildandet av fler familjedaghem då inte alla barn kommer till sin rätt i stora grupper.

  2. Omsorg – ett gott liv, hela livet och undersköterskor ska inte städa

  Det var först 2022 som värdigheten genom valfriheten kom till Borlänge, nästan 15 år efter LOV blev lag. I jämförbara kommuner finns valfrihet i både hemtjänst och boenden men inte hos oss, det vill vi ändra på. Vinnarna är både den personal som vill byta arbetsgivare inom sitt fält utan att byta kommun och de äldre som kan välja en omsorg som passar dem. Även kommen blir vinnare när man får kvalitetsmål att följa och jämföra för ständiga förbättringar.

  Undersköterskor ska inte städa – därför ska vi införa servicevärdar som sköter städningen, samt lagar mat och fyller på förråd. På så vis kan omsorgspersonalen bättre tillgodose omsorgsbehoven, och vi får ett insteg för den som vill prova det omsorgsnära arbetet. Det är orimligt att Borlänge kommun som arbetsgivare har Sveriges högsta sjukfrånvaro. År efter år, trots alla insatser, har ledarskapet inte lyckats lösa detta. Vi kommer arbeta med grundorsaken och tillämpa best practice, alltså lära av de kommuner som gör bättre. 

  Frågor som berör funktionshindrade och äldre ska ges utrymme i samhällsplaneringen där målet är att se till att det byggs fler bostäder. Personal inom vård- och omsorg ska ges goda arbetsvillkor. Inom överförmyndarens verksamhetsområde vill vi skapa möjlighet för professionella förvaltare och gode män i Borlänge kommun och den samverkan vi har. Vi vill skapa förutsättningar för ett gott liv hela livet med möjligheter till en aktiv fritid och tillgång till kultur i olika former som musik, föreningsliv och teater.

  3. Trygghet, tillit och integration

  I den stora trygghetsundersökningen bland alla 290 kommuner i landet kom Borlänge sist 2020. Vi vill skapa en kommun med tillit och trygghet. Det som skapar otrygghet och förstör framtiden för många unga är droger. Vi går därför tillsammans med polisen i spetsen för ett krafttag mot alla former av missbruk. För att öka tryggheten behövs betydligt fler närpoliser.

  I ett tryggt samhälle är det viktigt att det finns möjligheter till en bra fritid och att det finns tillräckliga resurser för ett bra socialt arbete. Fritidsgården är viktigare än många tror – när hemförhållandena inte är de bästa kan fritidsgårdspersonalen vara det som väger upp. 

  I integrationsarbetet ska fokus vara att alla snabbt ska lära sig svenska och sedan komma ut i arbete eller utbildning. Det finns massvis med goda exempel att ta efter. Vi vill även genomföra en folkräkning så snart som möjligt och införa hyresavtal som reglerar hur många som får vara skriven på en adress. För en god integration är det också viktigt att det skapas gemenskap mellan människor. I detta har föreningar och samfund en viktig funktion.

  Vi behöver trygga och säkra familjer, barn som växer upp i trygga familjer får bättre förutsättningar att klara livets utmaningar. Borlänge behöver en politik som stödjer och uppmuntrar familjer, som uppvärderar föräldraskap och ökar familjers handlingsutrymme. Det förebyggande arbetet när det gäller psykisk ohälsa måste också bli bättre.

  4. Bostäder och tomter

  I kommunen ska vi fortsatt jobba för fler bostäder, såväl villor som hyresbostäder. Vi behöver allra närmast prioritera byggnation av tillgängliga bostäder i alla tätorter och olika upplåtelseformer, därför ska Tunabyggen få i uppdrag att bygga hyresrätter utanför stadskärnan. 

  Men det vi verkligen ligger efter med är upplåtande av villatomer. Vi behöver därför fortsätta att ta fram attraktiva tomter i hela kommunen. Kommunen måste vara mer proaktiv och titta efter möjliga lösningar för nya bostadsområden i olika lägen. Dialogen med markägare och närboende som är en viktig del när man tar fram detaljplaner behöver utvecklas, både för att få en acceptans hos allmänheten och för att inte i onödan fastna i överklaganden. Handläggningen av bygglov och miljöärenden ska vara effektiv och lättförståelig för att göra det så enkelt som möjligt att bygga och renovera hus. Så kan Borlänge växa och utvecklas.

  5. Väg, cykelväg och järnväg – samhällets blodomlopp

  Vägnätet på landsbygden ska vara väl underhållet. Det finns underhållsbehov både på det kommunala väg- och cykelvägnätet. Då vår kommun är Dalarnas till ytan minsta, borde det vara lättare att hitta effektiva cykelleder. 

  En satsning behövs för bättre kollektivtrafik, förslagsvis fler flexbussar som överlappar varandra och högre turtäthet på linjetrafiken. Stationsområdet behöver byggas ihop mer med centrum och det borde utredas om pendelstopp i befolkningstäta orter för motorvagnarna är rimligt, som ornäs och Sellnäs.

  6. Ett rikt fritidsliv och kulturliv

  Kristdemokraternas synsätt är att samhället ska byggas underifrån, därför är civilsamhället med ett rikt kultur- och fritidsliv prioriterat för oss. Vi har i vår kommun fantastiska förutsättningar till en aktiv fritid med en stor bredd av föreningar med många medlemmar som gör en ovärderlig insats. Idrotts-, kultur-, samhälls- och hembygdsföreningar, byalag, studieförbund och kyrkor utgör en samhällsbärande kraft som bör ges så goda förutsättningar som möjligt.

  Ett starkt civilsamhälle är grunden för vårt samhällsbygge och en viktig förutsättning för vår kommuns välmående. Därför ska föreningsbidrag och evenemangsstöd vara tydligt, enkelt och transparent utan partipolitiska kopplingar. Vi vill att våra fritids- och idrottsanläggningar ska utvecklas av sina medlemmar men med kommunens hjälp. Dessutom är det angeläget att komma vidare med eventcentret vid folkets hus. Borlänge är Dalarnas centralort, vägar och järnvägar korsas här och därför är detta en bra plats för en sådan arena.

  Gällande sjölivet är det viktigt att vi tar hand om och utvecklar det. En sugstation i Torsång för fritidsbåtar borde finnas för redundans när kommunens enda som ligger i Ornäs nu är trasig. Fungerande sophämtning sommar som vinter på våra öar och stöd till Runn-is för skridskobanor är andra viktiga frågor för oss.

  7. Förvaltarskap, miljö och att vårda våra tillgångar samt stoppa slöseriet

  I kristdemokratisk politik är förvaltarskap ett nyckelord. För oss innebär det att vi ska vara aktsamma om vår natur och sköta våra tillgångar på ett bra sätt. Det handlar om kontinuerligt underhåll av våra fastigheter, vägar och annan infrastruktur. De små vardagsnära bekymren ska hanteras dagligen och vi vill införa bygdpeng efter den modell som Falun har för att stärka bygdegemenskapen. Kommunen ska jobba vidare med energieffektivisering och se till att det sker en fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar samt genomföra olika miljöprojekt inom både natur och energi.

  Välfärdssveket i Borlänge är för stort. Sjuktalen bland personalen, att skolan inte ger barnen rätt förutsättningar, inte heller lärarna, och det återkommande bidragsfusket inom föreningslivet är några exempel på detta. Slöseriet måste synliggöras och bekämpas. Vi ska kartlägga vad Borlänge gör idag som inte är lagstadgat. Vi ska även utreda vilka organisationer kommunen är med i till vilken kostnad, och vad för nytta för borlängebor de medlemskapen ger. Vi vill, och vågar, prioritera.

  8. Örat mot marken, ordning och reda

  Vi kommer att ta ansvar för att det ska var ordning och reda i kommunens ekonomi. Vi ser varje medborgare som en tillgång som är med och bidrar till kommunens utveckling och vill vara lyhörda för idéer och förslag. Vi är redo att vara hela folkets parti och en stark röst för de svaga, för våra medborgares bästa som märks och gör skillnad! Vi ska göra det lite lättare att leva i Borlänge.