Ekonomi

En kommun med god ekonomisk hushållning

En god ekonomi är grunden för utveckling av kommunal service. Med god ekonomi menar vi en god hushållning med de medel som anförtrott de förtroendevalda att använda till gemensamt finansierad service. Vår syn på hushållning grundar sig på förvaltarskapstanken, där de förtroendevaldas uppdrag är att förvalta de medel som finns för att få ut mesta möjliga nytta av satsade medel.. Förvaltarskap är inte kortsiktigt, det innehåller ett hållbarhetsperspektiv och ett ansvar mot kommande generationer.

Våga ompröva för största möjliga nytta
All kommunal verksamhet måste ständigt prövas för att nå målet mesta möjliga service till lägsta möjliga kostnad. Omprövningen blir i längden en garanti för att kommunen ska kunna erbjuda en social grundtrygghet, en förskola och skola med kvalitet och en omsorg om äldre och funktionshindrade som är värdig.

Genom att hushålla med de kommunala resurserna kan det skapas handlingsutrymme att göra satsningar på angelägna och eftersatta områden. Det måste också i den kommunala budgeten finnas ett överskott för angelägna investeringar. Ett positivt ekonomiskt resultat är alltså en förutsättning för en god utveckling.

Etik – grunden för god hushållning
De etiska frågorna måste ständigt uppmärksammas för att förebygga oegentligheter och för att skapa förtroende hos medborgarna för politiker och tjänstemän. Det är kommunledningens ansvar att initiera och föra en bred etikdiskussion och att dra slutsatser ur diskussionen.

Internkontroll
De kommunala nämnderna ska ta sitt ansvar för att den interna kontrollen är god. Kommunfullmäktige bör fastställa ett reglemente för internkontroll varefter nämnderna årligen fastställer internkontrollprogram. Kommunstyrelsen svarar för att internkontrollen efterlevs.

Självständig revision
Den kommunala revisionen ska ha en självständig ställning och tilldelas resurser för en effektiv revision. Kristdemokraterna anser att revisionens ordförande ska komma från den politiska oppositionen.

Ökad kvalitet genom tjänstegarantier
Stor uppmärksamhet måste ägnas åt kvalitetsfrågorna. Uppföljning och utvärdering är viktiga frågor för den kommunala ledningen. Konkreta garantier ska så långt det är möjligt utfärdas för kommunala tjänster. Det ska finnas tydliga rutiner för hantering av klagomål och kompensation.

Inga onödiga risker med borgen och lån
De långsiktiga konsekvenserna av stora investeringar ska noga beaktas och kalkyleras innan beslut fattas. Kommunens skuldsättning måste hållas under noggrann bevakning. Det är viktigt att kommunen har en god soliditet. Vid mätningar av soliditeten bör anges soliditet inklusive kommunens pensionsskuld upparbetad före 1998. För pensionsskuld som avser tiden före 1998 ska en särskild strategi utarbetas så att skulden betalas av nuvarande generation och inte överförs till kommande generationer.

Stor försiktighet ska eftersträvas med kommunal borgen. Vid beslut ska det finnas ett underlag som grundligt belyser risksituationen och ställer den i relation till kommunens eget kapital. Kommunal borgen eller utlåning får inte beviljas så att spelreglerna för den lokala näringssituationen sätts ur spel.

Kommunala bolag – en del av den kommunala verksamheten
En betydande del av kommunens ekonomi finns i de kommunala bolagen. Ett stort ansvar ligger på partierna att på medborgarnas vägnar utöva uppsikt över bolagens verksamhet via de förtroendevalda styrelseledamöterna. Kommunfullmäktige måste vara en ansvarsfull ägare med ett väl genomarbetat och formaliserat regelverk för hur de kommunala bolagen ingår i kommunens verksamheter i sin helhet. Ägardirektiv bör komplettera bolagsordningen och ska regelbundet omprövas av kommunfullmäktige. En bolagspolicy bör finnas som anger hur kommunstyrelsens uppsiktsskyldighet över bolabolagen utövas och hur informationsflödet mellan kommunens olika verksamheter och bolagen ska ske, samt hur gemensamma resurser som personal- löne- och ekonomifunktioner ska samordnas. ”God sed för styrning av kommun- och landstingsägda bolag” framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting ska tillämpas i kommunala bolag.

Kristdemokraterna vill

  • att en etisk diskussion förs för att förebygga oegentligheter och för att skapa förtroende hos medborgarna för de kommunala politikerna och tjänstemännen
  • ständigt pröva den kommunala verksamheten så att den drivs med mesta möjliga service till lägsta möjliga kostnad
  • att garantier utfärdas för kommunala tjänster.
  • att den interna kontrollen ska ha tydliga regelverk
  • att den kommunala revisionen ska har en självständig ställning och garanteras resurser för en effektiv revision
  • utarbeta en strategi så att pensionsskulden som upparbetas före 1998 betalas av nuvaran-de generation och inte överförs till kommande generation
  • att det ska finns en helhetsbild hur den sammantagna effekten av skatt och avgifter påverkar hushållens ekonomi.