• Vår politik i Landstinget

  En god äldreomsorg
  Äldre personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi måste värna deras rätt att bestämma över sitt eget liv så långt det är möjligt. De har erfarenhet och kunskap som ska tas tillvara.

  Vi vill:
  • Öka äldres självbestämmande genom att ge personer över 85 år rätt till äldreboende utan biståndsbedömning och införa rätt att välja äldreomsorg var man än bor i landet.
  • Utveckla kvaliteten i äldreomsorgen bland annat genom att förbättra maten och måltidssituationen inom äldreomsorgen.
  • Fortsätta sänka skatten för pensionärer när ekonomin tillåter.

  God och likvärdig vård i hela Sverige
  Den som är sjuk har rätt till god sjukvård, var man än bor i landet. Vården måste utgå från människors olika behov och erfarenheter.

  Vi vill:
  • Att staten tar över ansvaret för sjukhusvården så att varje patient får en god och jämlik vård.
  • Korta vårdköerna generellt och inrätta en vårdplatsgaranti. Vi vill också särskilt satsa 500 miljoner per år på förbättrad cancervård.
  • Förbättra ungas psykiska hälsa genom att satsa på elevhälsovården, öka stödet till tonårsföräldrar och korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin.