Hållbar utveckling

En kommun med ekologiskt hållbar utveckling

Ekologi är läran om samspelet mellan organismer och deras miljö. Miljön och naturresurserna måste förvaltas ansvarsfullt så att goda livsbetingelser inte äventyras. Förvaltarskapstanken är utgångspunkten för att tänka långsiktigt och värna den värdefulla men många gånger sårbara miljön. Ansvaret, som är grundbulten i förvaltarskapsprincipen, är både personligt och gemensamt. Strävan att förbruka mindre av ändliga resurser och energi och ett personligt ansvar för kretslopp och avfallshantering är en nödvändighet för långsiktig överlevnad för mänskligheten.

Det är inte enbart industrier som påverkar miljön negativt. De stora problemen orsakar vi genom vår livsstil; vår konsumtion, våra resor och transporter, våra livsmedel med mera. Förvaltarskapstanken säger att vi ska vara försiktiga och hantera vår livsmiljö varsamt. Det handlar om att bruka och bevara, inte att förbruka.

Ta klimatfrågan på allvar
Vår tids största fråga handlar om vårt klimat. De senaste hundra åren har jordens medeltemperatur ökat med 0,4-0,8 grader. Ökningen anses av de allra flesta forskare vara direkt kopplad till människans utsläpp av koldioxid och andra så kallade växthusgaser. Det är fortfarande osäkert vad som blir konsekvenserna av ett varmare klimat. En sannolik konsekvens är att extrema vädertyper, som torka eller svåra stormar och skyfallsregn, blir mer frekventa.

En hållbar trafik och energiutveckling
Det största problemområdet när det gäller klimatfrågan är transporterna. Främst flyg, lastbilar och personbilar. Luftkvalitén i våra städer bestäms till stor del av trafikintensite-ten. Dessutom blir denna en hälsofråga ur en mer personlig synvinkel eftersom den ger mindre rörlighet. Samhällsplaneringen ska inriktas på att skapa ett resurssnålt och miljövänligt samhälle. Säkra gång- och cykelbanor och utbyggd kollektivtrafik är en nödvändighet för såväl människors som ”naturens” hälsa. Åtgärder som t ex att försöka minska onödig trafik, utveckla Eco Driving, se till att fler bilar drivs av miljöanpassade drivmedel som t ex biogas, är viktiga och helt nödvändiga redan på kort sikt. Våra uppvärmningssystem till bostäder och industrier måste utvecklas så att andra, långsiktigt hållbara, energikällor än olja fasas in.

Kvalitetssäkra livsmedel
Maten vi äter ska vara så ren och giftfri som möjligt. Man måste också kunna se var maten är producerad och vilka tillsatser produkten har. Detta förutsätter såväl en god livsmedelskontroll som konsumentinformation på ett lättförståligt språk. Det måste finnas förutsättningar för konsumenter att inhandla ekologiskt odlade och miljömässigt bra och närproducerade livsmedel.

Rent och friskt vatten
Rent vatten är globalt sett en bristvara vilket förutsätter att vi handskas varsamt med det i all hantering. Även vår konsumtion av vatten bör ske med hushållning. Rent drickvatten förutsätter bra råvatten, beredning och ledningsnät. Därför måste läckage från till exempel jordbruket minimeras och det måste finnas tydliga skyddsföreskrifter och skyddsområden för drickvattentäkter och reservvattentäkter.

Ren och giftfri mark
I takt med att samhället förändras blir gammal industrimark mer intressant för exploatering. Det är då viktigt att marken saneras så att den uppfyller kriterierna för känslig markanvändning. Kommunerna ska ha en tydlig plan för och vetskap om var saneringsåtgärder ska sättas in.

Naturvård för biologisk mångfald
Att slå vakt om den biologiska mångfalden är viktigt av många skäl. Mångfalden är en förutsättning för ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga. Ett bevarande av den biologiska mångfalden kräver både reservatsskydd i olika former och stor naturhänsyn i skogs- och jordbrukslandskapet. Våt-marker behöver bevaras och vid behov återställas, skog behöver reservatsskyddas i tillräcklig omfattning för att bevara den biologiska mångfalden. Biotopskyddet ska värnas, liksom fjällnatur, sjöar och vattendrag.

Tysta miljöer en bristvara
Tystnaden blir alltmer en bristvara i vårt samhälle. I den kommunala planeringen måste man beakta detta och aktivt verka för att det ska finnas tysta zoner

Kristdemokraterna vill

 • Prioritera användning av förnyelsebar energi
 • Att den kommunala fordonsparken successivt ersätts av miljöanpassade bilar
 • Atimulera och utbilda i ECO-driving
 • Erbjuda gratis parkering och/eller särskilt reserverade parkeringsplatser för miljöbilar
 • Bygga ut gång- och cykelvägnätet
 • Att flera kommuner ska kunna samverka när det gäller livsmedelstillsynen
 • Främja upphandling av ekologiska livsmedel till förskolor/skolor/äldreboende etc.
 • Lyfta fram miljöaspekterna i all kommunal upphandling
 • Utveckla miljöledningssystem i kommunens verksamhet
 • Att kommunen inventerar ,bevarar och restaurerar våtmarker
 • Att kommunen kartlägger och planerar för ”tysta zoner”