Kultur

En kommun med ett brett kulturliv

Olika former av kultur har stor betydelse för att hålla ihop ett samhälle. Kulturen ger förståelse för helheter och sammanhang. Den förmår även sätta in människan i ett socialt sammanhang. Kulturen kan också göra existentiella frågor tillgängliga för en bred allmänhet.

Kulturens egenvärde
Ett liv utan kultur förminskar människans livsbetingelser. Kulturen är en omistlig del av livet därför att den tillför människan och samhället något mera än ett materiellt perspektiv Människans ickemateriella värde är grunden för synen på människan – där finns såväl en individuell som social dimension, en materiell som andlig dimension. En av kulturens viktigaste roll är att tydliggöra dessa livsdimensioner.

Kommunen ska stödja och synliggöra den kulturella mångfalden utan att styra den. Kulturen ska särskilt prioriteras till barn och ungdom för att skapa förutsättningar för en rik uppväxtmiljö. Det är viktigt att de professionella grupperna har ett nära samarbete med de fria ideella grupperna, som stödjare och inspiratörer.

Kulturarvet en del av identiteten
Förvaltarskapet innefattar även vårt kulturella arv. God kännedom om kulturarvet, både det materiella och ickemateriella är en förutsättning för att bygga sin identitet och för att kunna respektera andras kultur och värden. Centrala delar i kulturarvet är vårt gemensamma språk, kulturlandskap och kulturhistoriska föremål och byggnader, gemensamma värderingar, tradition och livsåskådning. Kulturen besitter en stor kraft i mötet mellan det gamla och det nya, mellan den genuint svenska och den mångkulturella världen. Kulturen främjar integrationen människor emellan.

Boken en dörr till nya kulturupplevelser
Biblioteken har en viktig roll som samordnare av kulturverksamheten och att vara en kulturförmedlare. Boken ger rika möjligheter att möta kultur av olika slag. En nära samverkan mellan bibliotek och skola har stor betydelse för att motivera barn och ung-domar till mer läsande. Biblioteken behöver utvecklas till moderna informationscentra och mötesplatser, också för att kunna erbjuda service till de som inte kan ta sig till biblioteket. Genom samlokalisering av bibliotek med skolor och medborgarkontor kan stora vinster göras. Sådana åtgärder kan också möjliggöra ett utökat öppethållande. Varje kommun ska ha en biblioteksplan som säkerställer bibliotekens roll i förhållande till samhällets behov.

Musik- och kulturskolor ger möjlighet att pröva på
Många kommuner har en musik- eller kulturskola där barn och unga har möjlighet att såväl delta som uppleva kultur. Ett kulturintresse grundläggs tidigt och det är därför viktigt att unga kommer i kontakt med och får möjlighet att pröva på kultur av olika slag såväl det klassiska som det moderna.

Folkbildning för vidgad kunskap
Kulturen är en kraft som bidrar till en vidgad kunskapssyn där kunskapsgrund och värdegrund hålls samman. Det är viktigt att ta till vara studieförbundens verksamhet och kontaktområden i det kulturpolitiska arbetet. Lika så är föreningslivet en viktig aktör genom olika intresseorganisationer och idrottsrörelser.

Kultursponsring för större samverkan
Den offentliga, den ideella och den privata sektorn kan tillsammans bidra till ett rikt kulturliv. Det offentliga bör allt jämt ha ett övergripande ansvar för institutioner och andra kulturella mötesplatser. Därutöver måste det finnas möjligheter att underlätta och stödja den privata och den ideella sektorns vilja till ökat deltagande i kulturen. Därför ser vi det som naturligt att också tilllåta kultursponsring.

Kultur istället för medicin
Kulturen har sin givna plats inom många verksamhetsområden i kommunen vilket förutsätter ett tvärsektoriellt arbetssätt. Kulturen har både en hälsofrämjade och terapeutisk roll. Inom kommunens äldrevård är det viktigt att ha med kulturen som en del i omvårdnaden. Musiken har bland annat visat sig vara en bra terapiform inom demensvården.

Kristdemokraterna vill

  • Stödja kulturell mångfald med många utförare
  • Att kulturen utvecklas genom att de professionella aktörerna inspirerar och samverkar med andra kulturaktörer i samhället.
  • Lyfta fram kultur för barn och ungdom
  • Verka för olika läsfrämjande insatser för alla barn
  • Erbjuda biblioteksservice till de som inte kan ta sig till biblioteket
  • Att musikskolan/kulturskolan ska stimuleras och utvecklas
  • Att studieförbundens betydelse för kulturarbetet ska tas till vara
  • Att föreningsliv som t ex idrottsrörelse och kyrkor ses som centralt i kommunens kulturutbud
  • Ge möjlighet för kultursponsring främja insatser för kultur i äldrevården