Näringsliv

En kommun med ett aktivt näringsliv

Det privata näringslivet är grunden för all välfärd. De skattepengar som genereras från det privata näringslivet är grundförutsättningen för den kommunala välfärden. Om kommunen har ett välutvecklat näringsliv så finns det goda möjligheter till en god kommunal service. Det går inte att kräva allt mer resurser till välfärden om inte samtidigt näringslivet utvecklas och genererar mer skatteinkomster, vilket leder till att näringslivsfrågorna egentligen är grunden för hela välfärdssamhället.

Kommunens roll för näringslivet
Kommunens förhållande till näringslivet är i kommunallagen reglerat på så sätt att de offentliga resurserna inte få användas för att gynna enskilda personer eller företag. Utgångspunkten för kommunens engagemang måste vara att utforma sitt näringslivsarbete så det bidrar till ett bra företagsklimat för alla.

Näringslivsråd för bättre planering
I kommunen bör det finnas ett råd där de kommunala företrädarna träffar näringslivsrepresentanter för att tillsammans arbeta med de långsiktiga, strategiska frågorna. Det kan gälla infrastruktur som vägar, järnvägar, broar och parkeringsplatser. Det kan handla om företagens behov av framtida arbetskraft och därigenom utvecklingen av högskolan eller gymnasieskolans utveckling och inriktning. Praktikplatser och lärlingsutbildningar är också frågor där det finns stor anledning att prata sig samman. Näringslivsrådet kan också fungera som remissinstans inför större kommunala beslut.

Enklare företagande med företagslots
Kommunen behöver någon form av företagslots, en ”One stop shop” vilket innebär att företagaren endast behöver ringa ett samtal för att få reda på hur man bäst ska hitta rätt i den kommunala ”djungeln”. Företagslotsen kan naturligtvis inte svara på alla frågor, men har ansvaret för att antingen hänvisa till rätt person eller återkomma med svar på frågorna. I de kommuner som infört företagslots har det haft mycket stor betydelse för företagsutvecklingen.

Tjänstegarantier tydliggör ansvarsfördelningen
En kritik som ofta riktas mot den kommunala verksamheten är att det är svårt att få tydliga besked om vad som gäller. Det kan handla om tillstånd av olika slag eller att få tid hos en enskild tjänsteman. Genom att inför så kallade tjänstegarantier för olika områden kan det bli bättre tydlighet. Till exempel att bygglov garanteras inom viss tid. Att man garanterar ett personligt möte inom viss tid. För att kunna införa tjänstegarantier behöver kommunen analysera sina egna rutiner och därefter ställa upp garantiernas tidsgränser. Om kommunen inte klarar att uppfylla garantin så bör någon kompensation utgå, till exempel att bygglovsavgiften uteblir. Det viktigaste för företagaren är inte att allt går väldigt fort utan att man faktiskt vet när beslut kommer, detta möjliggör en bättre planering och framförhållning.

En ansvarig politiker för näringslivsarbetet
Företagaren ska veta vilken politiker som har näringslivsfrågorna som sitt ansvar. Idag kan många företagare vittna om att de känner sig orättvist behandlade genom att kollegor har bättre kontakter med politiken och därigenom upplevs skaffa sig fördelar. Detta undviks om det redan från början klargörs vem som har ansvar på den politiska nivån. Dessutom är det högst rimligt att näringslivsfrågorna, med hänvisning till dess betydelse, är ett eget politikeransvarsområde.

Näringslivsavdelning
Näringslivsavdelningen har att sköta de dagliga kontakterna med näringslivet. Fungerar ofta som bollplank och samtalspartner. Näringslivsavdelningen har också uppgiften att ta de första kontakterna med företagare som är intresserade av att etablera sig i kommunen. Näringslivsavdelningen skapar efter hand en mycket bred kunskap om kommunens totala näringsliv.

Samrådsforum branschvis
Dessa forum kan till exempel vara samråd med handelsföreningen, kroggruppen, besöksnäringen, metallindustrin etc. Vid dessa träffar kan kommunen och branscherna samtala mer om det som är specifikt för respektive bransch. När det gäller kroggruppen så kan man gemensamt komma överens om vad som ska gälla för alkoholutskänkning och öppettider.

Upphandlingar
Mycket av kommunens verksamhet kan med fördel konkurrensutsättas genom entreprenadsupphandling. Dessa måste då göras på ett sådant sätt att även de mindre aktörerna har möjlighet att delta. Det innebär i praktiken att upphandlingarna och entreprenaderna inte får omfatta för stora volymer.

God kommunal service
Självklart är en god kommunal service en nödvändighet för näringslivet. Kan kommunen erbjuda bra barnomsorg, skola, fritid, kultur, infrastruktur, äldreomsorg etc. så bidrar detta till att företagen får lättare att rekrytera rätt personal.

Tillgång till industrimark
Kommunen har ansvar för att det finns tillgång till industrimark. Kommunen kan genom att vara förutseende underlätta för näringslivets utveckling. Industrimarksreserven är en långsiktig investering som är en förutsättning för kommunens utveckling.

Verksamhetsbesök
Förståelse och förtroende mellan kommunen och näringslivet måste finnas. Genom kontinuerliga verksamhetsbesök (av tjänstemän och politiker) till företagen kan detta förbättras.

Kristdemokraterna vill

  • Tydliggöra företagarnas viktiga roll när det gäller att skapa arbete och därigenom skatteinkomster
  • Inrätta näringslivsråd
  • Att kommunal företagslots inrättas
  • Att tjänstegarantier införs som ger klara spelregler för både kommun och företagare
  • Ha en ansvarig politiker för näringslivsfrågor
  • Att branschvisa samrådsforum inrättas
  • Använda uppdelad upphandling och entreprenad
  • Att kommunen har en god framförhållning när det gäller industrimark
  • Att kontinuerliga verksamhetsbesök genomförs för att öka kontakten mellan kommun och näringsliv