Offentligsektor

En kommun med en god personalpolitik

Ett gott samhälle behöver en väl fungerande offentlig sektor, som i sin tur behöver en väl fungerande arbetsgivarpolitik – som i sin tur kräver att de förtroendevalda politikerna känner till sin roll som arbetsgivare och ledare.

Mycket har hänt i den offentliga sektorn under de senaste decennierna. Kommunerna har fått ett allt större åtagande, som fått till följd att arbetsgivaransvaret omfattar väldigt många och väldigt olika yrkeskompetenser. En stor del av kommunens medarbetare har högskoleutbildning. Trots att det även gäller de många kvinnor som arbetar i offentlig sektor har det inte märkts på de kvinnodominerade yrkesgruppernas löner. Detta måste uppmärksammas och riktlinjer utarbetas för att på sikt komma tillrätta med detta.

Den offentliga sektorn måste mer aktivt marknadsföra som en spännande och växande arbetsmarknad – för både kvinnor och män.

Partipolitiska obundna fackföreningar
Kristdemokraterna vill ha fackföreningar som är starka och partipolitiskt obundna även på den offentliga arbetsmarknaden. Det är viktigt för att löntagarnas rättigheter ska tillvaratas och för att skapa tydlighet i rollerna mellan arbetsgivaren och arbetstagarrepresentanterna.

För att öka mångfalden, stimulera initiativtagande och effektivitet måste verksamheter i enskild regi via stiftelser, kooperativ och ideella organisationer ges samma förutsättningar som tjänster i offentlig regi.

Stärk de enskilda medarbetarnas möjligheter
Kristdemokratisk arbetsgivarpolitik bygger på att den enskilda medarbetaren ges möjlighet att vidareutvecklas i sin yrkesroll. Ledarskapet ska inte omfatta fler personer än att det ger möjlighet att verkligen se varje medarbetare både som individ och yrkeskompetens. Olika arbetstidsmodeller ska finnas som möjliggör både önskad arbetstid och tid för privatliv i livets alla olika skeden.

Större medskaparanda ger bättre rehabilitering
Den fysiska arbetsmiljön är tämligen god idag för de flesta medarbetare i offentlig sektor. Trots det har vi idag en sjukfrånvaro som inte är acceptabel. Rehabilitering och synliggörande av den sjuka medarbetaren ska sättas in tidigt. Ett stort mått av medskaparanda ska prägla processen där medarbetare, närmaste chef och företagshälsovård har täta kontakter för att komma fram till konkreta åtgärder som ska leda till återgång i arbete. Det är viktigt att se till den psykiska, psykosociala och fysiska dimensionen i ohälsan och inte bara till den ”ömmande kroppsdelen”.

För att undvika ohälsa måste det finnas ett helhetsperspektiv Varje medarbetare ska känna att den är viktig. Att aktivt arbeta med välbefinnandet på varje arbetsplats ska vara självklart. På arbetsplatsträffar ska goda exempel som kan leda till bättre resursutnyttjande och ökad arbetstillfredsställelse uppmuntras. Möjlighet till friskvård på betald arbetstid ska ges. Fritidsföreningar, där sociala nätverk skapas och olika kulturaktiviteter med arbetskamrater möjliggörs ska uppmuntras.

Kommunen ska i sin arbetsgivarroll arbeta för att motverka all form av diskriminering. Kommunen som en stor arbetsgivare ska vara ett gott föredömen på bland annat jämställdhetsområdet.

Större delaktighet genom en bra lönepolitik
Lönepolitiken ska stimulera till goda arbetsinsatser, engagemang, utveckling och arbetsglädje samt göra det möjligt att behålla och rekrytera goda medarbetare. Det är också ett viktigt verktyg för att styra verksamheten mot de mål som den politiska ledningen fastställt.

Kristdemokraterna vill

  • Höja status och lön för de kvinnodominerade yrkesgrupperna i offentlig sektor
  • Att offentlig sektor mer aktivt marknadsförs som en spännande och växande arbetsmark-nad för både kvinnor och män
  • Tydliggöra rollerna mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna
  • Öka mångfalden av utförare i offentlig sektor
  • Tydliggöra och stärka ledarskapet – både det politiska och hos kommunens chefer
  • Skapa goda arbetsvillkor
  • Ta tillvara och öka det egna engagemanget i rehabiliteringsarbetet
  • Även i arbetsgivarrollen arbeta för att motverka all form av diskriminering