Skola

En kommun med en trygg skola med tydliga värderingar

I skolan ska kunskap, värderingar och normer förmedlas. Alla tre är lika viktiga för att resultatet av skolarbetet ska vara framgångsrikt.

Skolans huvuduppgift är att är att ge eleverna förutsättningar att utveckla såväl en kunskapsgrund som en värdegrund. Skolan ska ge livskunskap som omfattar både teoretisk kunskap och praktisk kunskap samt social och demokratisk kompetens. Kultur och estetik ska integreras i lärandet. Det formar en kunskap som förenar både huvud, hand och hjärta.

Värdegrundsarbete för en trygg skola utan mobbning
En avgörande förutsättning för trygghet i skolan är att alla är överens om skolans värderingar; elever, föräldrar och skolans personal. Värdegrundsarbetet ska genomsyra alla ämnesområden. Det etiska samtalet har stor betydelse. Det ska finnas tydliga handlingsplaner med åtgärdsprogram som motverkar mobbning och annan kränkande behandling. Handlingsplanerna ska arbetas fram i nära samarbete med elever, skolans personal och föräldrar

En skola med arbetsro
Arbetsro är förutsättning för att uppnå en god lärandemiljö. Grunden är att alla är överens om skolans värderingar Skolans vardagsliv ska bygga på ömsesidig respekt, tydligt och utgöra en skolmiljö som främjar lusten att lära.

Elever har olika behov
Elever har olika behov och behöver stöd för att utvecklas i sin takt. Varje elev ska ha en individuell studieplan och utvecklingsplan. Kontinuerlig uppföljning, bl.a genom utvecklingssamtalen, ska möjliggöra för eleven att uppnå uppsatta mål Det ska finnas en flexibel skolgång där målen kan uppnås under 8-10 skolår.

Den specialpedagogiska kompetensen ska ge stöd för en god lärandemiljö, speciellt för barn med behov av särskilt stöd. En bredd av kompetenser är nödvändigt för att tillvarata alla elevers behov. Sk. ”morfäder” och ”mormödrar” som på frivillig basis hjälper till i skolan tillför värdefull erfarenher och kunskap som ett komplement till skolans ordinarie personal.

Reellt inflytande över skolans vardag
Inflytande över skolans vardag möjliggör motivation och arbetsro i skolan. Eleverna ska efter ålder och mognad få inflytande alltifrån arbetsformer till scheman. Att ge eleverna inflytande och ansvar är det bästa sättet att utveckla känsla för demokrati och förmåga till ansvarstagande. Utveckling av brukarråd och lokala styrelser ska uppmuntras.

Tydligt föräldrainflytande
Föräldrarnas inflytande ska stärkas så att deras kunskap och kapacitet tas tillvara i det som rör barnens vardag. Ett bra samarbete med hemmen är avgörande för en framgångsrik skola. I de lokala styrelserna ska det alltid finnas med föräldrarepresentanter. Föräldrarna är också en kanal för att öppna skolan mot det omgivande samhället.

Skolorna ska uppmuntras att utarbeta ansvarskontrakt mellan skolan, föräldrar och elev. På så sätt skapas tydlighet om vilka rättigheter och skyldigheter som gäller.

Valfrihet och mångfald av skolor
Rätten att välja skola är en demokratisk rättighet. Kommunen ska ge goda och likvärdiga förutsättningar för såväl den kommunalt drivna som den fristående skolan. Alla skolor ska ges stöd att marknadsföra sin profil och därmed visa på en mångfald av skolor i kommunen.

En gymnasieskola med bredd
Gymnasieskolan ska i hög grad utgå ifrån elevernas intressen och behov och ska präglas av mångfald. Ett brett spektrum av både teoretiska som praktiska program, genom kommunala gymnasieskolan eller fristående skola, ska erbjudas eleverna. Samverkan mellan grundskola och gymnasium ska utvecklas. Genom samverkan mellan kommuner kan även mindre kommuner erbjuda ett brett gymnasieval. Olika former av lärlingsprogram i samverkan med näringslivet är angeläget att utveckla.

Utbildning hela livet
Möjligheterna till studier ska inte begränsas till ett visst åldersintervall i yngre år. Det ska finnas möjlighet att påbörja nya studier eller att komplettera utbildning under hela livet. Vuxenutbildningen ska vara väl utbyggd. Det är viktigt att samverkan är god med det kommunala näringslivet så att arbetssökande kan vägledas till rätt utbildningar och att dessa finns tillgängliga.

Särskolan en egen skolform
Särskolan, såväl grundsärskola som träningssärskola, ska fortsatt vara en egen skolform för att denna elevgrupp skall kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar. För att kunna hålla en hög kompetens för personalen, kan behov finnas för samverkan mellan kommuner för att fullfölja undervisningen på bästa sätt, men inriktningen ska vara det i varje kommun bör kunna erbjudas undervisning för denna elevgrupp.

Elevvård med helhetssyn på eleven
En väl fungerande elevvård med olika professioner, läkare, sköterska, kurator och psykolog måste finnas. Samverkan med andra verksamheter som barn- och ungdomspsykiatrin är viktig. Arbetet ska präglas av en helhetssyn på eleven.

Elevvården är en viktig del i det hälsofrämjande arbetet på skolan. Många elever vänder sig till elevvårdens personal då de har behov av individuell rådgivning i t.ex relations- och samlevnadsfrågor. Samverkan med ungdomsmottagningarna är här viktig.

Kristdemokraterna vill:

 • erbjuda en skola med en lärmiljö som tar till vara lusten att lära
 • att varje elev ska uppleva en trygg skola fri från mobbning och kränkande handlingar
 • att skolan erbjuder en flexibel skolgång där alla kan nå uppsatta mål under 8–10 skolår
 • att varje elev ska ha en egen utvecklingsplan som regelbundet följs upp genom samtal och ansvarskontrakt mellan föräldrar, elever och personal.
 • att varje skola ska ha specialpedagogisk kompetens
 • utveckla elevinflytandet
 • ge likvärdiga förutsättningar för fristående som för kommunalt drivna skolor.
 • uppmuntra brukarråd och lokala styrelser
 • säkerställa elevvården
 • att gymnasiet ska präglas av mångfald när det gäller teoretiska och praktiska program
 • att särskolan ska finnas kvar som en egen skolform