Social omsorg

En kommun med socialt ansvar

Den sociala omsorgen ska utgå från människans behov av små och naturliga gemenskaper där familjen är den viktigaste. Socialpolitiken ska stödja när det brister och stimulera de positiva krafterna i dessa gemenskaper. Solidaritetstanken motiverar oss att ta gemensamt ansvar för alla människor, i synnerhet de utsatta.

Ett starkt socialt nätverk
De sociala nätverken byggs av människor i samverkan, gemenskaper, och är en naturlig och avgörande del av våra liv. I vardagslivet vävs ansvar och ömsesidigt utbyte av stöd och omvårdnad samman till ett starkare nät. Familjen och relationer mellan generationer är av avgörande betydelse. Så kallade ”familjerådslag” kan vara en bra metod för att stärka de nära nätverken. Dessa sociala nätverk framstår som särskilt betydelsefulla när människor drabbas av svårigheter av olika slag. Det offentliga ska inta en stödjande roll till de naturliga nätverken och är alltid ytterst ansvarigt för att alla ska kunna leva ett tryggt och värdigt liv. En utbyggnad och utveckling av familjecentraler kan här vara av stor betydelse.

Socialpolitiska insatser måste präglas av respekt för den personliga integriteten och ge förutsättningar för inflytande och delaktighet från den enskilde, för såväl vuxna som barn.

Offentlig, ideell och privat verksamhet ska komplettera varandra. Målet för socialpolitiken är att stödja gemenskaperna och de enskilda människorna till egen försörjning och god omvårdnad. När detta brister har kommunen ett ytterst ansvar att gå in med ekonomiskt försörjningsstöd. Viktigt är att detta stöd ska vara en temporär lösning. Inriktningen måste vara att gå från bidrag till arbete och att stödja eget ansvarstagande.

Socialpolitiken ska levandegöra att varje enskild människa har samma värde oavsett ålder, etniskt och socialt ursprung, sexuell identitet, religion eller kön.

Minskat alkohol och drogmissbruk
All statistik talar om att ju senare en alkoholdebut sker desto mindre är risken för framtida alkoholproblem. För att kunna dämpa utvecklingen av drogmissbruk bland medborgarna är det förebyggande arbetet och uppsökande insatserna av särskilt stor betydelse. Med oro kan vi konstatera att drogproblematiken tenderar att söka sig allt lägre ner i åldrarna. Tillgången till billigare och mer lättillgänglig alkohol är en av orsakerna till detta. När hemmiljön för barn och ungdomar sviktar krävs snabba och individuellt anpassade insatser. När det gäller missbrukarvården finns det mycket som tyder på att de ekonomiska neddragningar som kommunen genomfört ur ett samhällsekonomiskt perspektiv i slutänden leder till ännu högre kostnader.

Kommunen har ansvar för att missbrukaren får den vård han/hon behöver. De ideella organisationer som arbetar med vård och rehabilitering av missbrukare kompletterar på ett värdefullt sätt det offentligas insatser.

De hemlösas situation måste också uppmärksammas. Det bör i varje kommun finna en ”tak över huvudetgaranti” som tillförsäkrar dessa någon form av boende. Detta måste också ske i en kombination med vård och som mål att de ska erhålla egen bostad. Här behövs olika form av boende.

Arbetet en del av livet
Människans värde förknippas ofta mycket starkt med innehavet av ett traditionellt förvärvsarbete. Detta är både ett felaktigt och farligt synsätt. Farligt därför att den som blir arbetslös känner sig värdelös, felaktigt därför att människans värde ligger i det faktum att hon är en människa, inget annat. Likväl är villkoren för att kunna påverka sina levnadsförhållanden beroende av möjligheten att kunna arbeta och själv få de ekonomiska förutsättningar som behövs för att vidare kunna påverka sin livssituation. Arbetet ger inte bara sysselsättning och ekonomisk trygghet, det ger som regel även en känsla av att vara behövd och ger livet en form av mening. Kommunens insatser inom arbetsmarknadspolitiken är därför viktiga och en central faktor i folkhälsoarbetet.

Kristdemokraterna vill:

  • Att särskilt stöd ska ges till utsatta familjer genom uppsökande verksamhet
  • Att det förebyggande alkoholarbetet i skolorna prioriteras
  • Att insatser prioriteras för att motverka drogliberala tendenser och tillgången på narkotika
  • Öka inslaget av ideella organisationer i missbrukarvården ska tillåtas och stödjas
  • Bygga ut och utveckla familjecentraler
  • Att hemlösa ska få en – ”tak över huvudet garanti” med särskild satsning på hemlösa kvinnor