Stadsplanering

En kommun med trygghet och god stadsplanering

Stadsbilden hör till vårt kulturarv genom att den gestaltar vår samtid. Den äldre bebyggelsen gör vår historia levande och aktuell. Därför måste vi värna och bevara kulturellt intressanta bebyggelsemiljöer för framtida generationer. All nybyggnation måste anpassas efter den kringliggande bebyggelsemiljön. Nymoderna arkitektoniska utföranden tillhör framför allt storstadsutvecklingen och måste också få ta plats. Samtidigt måste stadens olika delar får växa utan att man äventyrar dess karaktär.

Då offentliga rummet är till för alla är gestaltningen av nya och gamla fastigheter avgörande för trivseln i en stad. Belysningar, öppna platser, fontäner och minnesplatser är inslag som bidrar till en ökad trivsel och därmed även trygghet.

Otrygghet hör inte hemma i det offentliga rummet
Allt fler tvingas stanna hemma under stora delar av dygnet på grund av upplevd otrygghet eller rädsla. Denna utveckling måste brytas. De personer som stängs ute från det offentliga rummet är ofta de som är svaga, ensamma eller på något sätt utsatta. Offentliga rummet ska vara öppet för alla. Ingen får lämnas efter eller hållas tillbaka, direkt eller indirekt. Vi kan inte heller acceptera att några få personer eller grupperingar i samhället tar kontrollen över det offentliga rummet på andras bekostnad. Det övergripande ansvaret för tryggheten i det offentliga rummet har staten genom de övervakande myndigheterna. Men kommunen kan i sin fysiska planering forma miljöer som ger bättre förutsättningar för trygghet och avskräcker för brottslighet. Kommun ska ha skyldighet att upprätta trygghetsbeskrivningar i alla detaljplaner liknande de som gäller för miljökonsekvensbeskrivningarna.

Socialt ansvar – inte bara en kamera
Det blir allt vanligare med övervakningskameror, nu även i skolorna. Syftet med dessa kameror är dubbelbottnad. Dels ska den avskräckas från att brottslig handling begås, dels ska den i efterhand kunna identifiera brått. Då risk för missbruk finns bör det vara med stor restriktivitet som dessa installeras. Vi kristdemokrater menar att mänskliga kontakter aldrig kan ersättas med maskinell kontroll. Varje kommun bör ha en tydlig policys för var och hur övervakningskameror får sättas upp och användas i kommunen.

Stärk kommunens inflytande över polisen
Staten har ansvaret för polisen. Trots det saknar idag vissa kommuner helt polisiär närvaro vilket i sin tur lett till att kommuner tvingats anlita vaktbolag.. Kommunerna måste få ett bättre samordningsverktyg med polisen. Det är kommunerna som har ansvar för att hjälpa brottsoffren samtidigt som kommunerna saknar möjligheten att via de polisära insatserna medverka till att förebygga brott. Kommunerna måste få ett utökat inflytande så att en jämnare fördelning av den polisiära närvaron kan komma till stånd. Polisen måste som en trygghetsskapande faktor åter bli ett naturligt inslag i stadsbilden.

Bra boende till rimlig kostnad
En människas välbefinnande beror också på var och hur hon bor. En trygg och estetisk tilltalande närmiljö är viktig för att vi ska må väl och utvecklas i positiv riktning.

Planering för boende är kanske den viktigaste delen av stadsutvecklingen. I större städer har kommunerna möjlighet att vid fördelningen av kommunal mark till byggherrar ställa krav på byggkostnader och hyresnivåer. Det är angeläget att byggkostnaderna och därmed hyresnivåerna pressas. Boendekostnaderna för nyproducerade lägenheter är idag allt för hög.

Rätt att äga sin bostad
Möjligheterna att äga sin egen bostad behöver underlättas. Det är därför viktigt, särskilt i de större städerna, att de kommunala tomträtterna finns kvar. Med tomträtt får fler möjlighet att förverkliga sin dröm om en egen bostad eftersom man slipper ett dyrt tomtköp. Det ska i kommunen finnas ett brett utbud av upplåtelseformer för boendet.

Respektera den enskildes ägandeträtt
Det offentliga måste respektera det enskilda ägandet, speciellt när det gäller boendet. Ingen ska pga en oskälig beskattning behöva tvingas flytta från hus och hem. Därför måste den statliga fastighetsskatten avskaffas. Kommunernas möjligheter till förköp och expropriation av enskild egendom måste också ställas i relation till det enskilda ägandet. Den enskildes äganderätt och besittningsskydd måste stärks i de lagar och förordningar som styr kommunala förköp och expropriationer.

Planera för ett bra boende
Vid planeringen av bostäder måste staden utvecklas och växa inifrån och ut. Stora centrumbildningar i periferin, enligt gamla miljonprogramsfunderingar, får inte upprepas. När nya områden planeras och byggs måste infrastrukturutvecklingen följa med så att tillgängligheten upprätthålls. Förtätning är en väg att gå när staden behöver utvecklas. Vid förtätning ska dock särskild hänsyn tas till värdefulla grönområden och tysta zoner.

Sunt förnuft i strandskyddet
För att äganderätten ska respekteras och att det ska vara möjligt att bygga attraktiva bostäder måste strandskyddet bli mer flexibelt. I många kommuner finns strandlinjer som mycket väl går att bebygga utan att försämra tillgången till sjö och vatten. Kommunens ansvar måste bli större och stelbenta bestämmelser får inte stå i vägen för det sunda förnuftet.

Ökad delaktighet i planeringen
Det finns få saker som kan röra upp så mycket känslor som olika detaljplaner. Många människor känner sig överkörda och ignorerade i planprocessen. Denna utveckling är inte till gagn för en deltagande demokratisk planprocess. Kommun måste öka och bredda det medborgerliga engagemanget i planfrågor. Det är betydelsefullt att låta fler komma in tidigt i processerna. Framförallt i arbetet med översiktsplaner och program. Kombinerat med ett ökat medborgardeltagande är det inte rimligt att en del detaljplaner kan ta upp till en halvgeneration att verkställa. Vårt gemensamma bästa är grunden för detaljplaneringen Med ett tillmötesgående sätt gentemot medborgarna och fastighetsägarna respekteras också det enskilda ägandet.

Respektera den kommunala självstyrelsen
Om en folkvald fullmäktigemajoritet, i enlighet med sina vallöften, och i god demokratisk ordning önskar omsätta delar av eller hela fastighetsbeståndet, den kommunala förmögenheten, till annat ska staten inte har rätt att sätta upp hinder för detta. Det kommunala självstyret måste gälla.

Handelscentra med människan i centrum
Handeln genomgår en strukturförvandling genom nya konkurrensförhållanden som många gånger leder till en koncentration av handel till nya handelsområden. Åtgärder behövs som kan förebygga strukturella obalanser för handeln. Det gäller konkurrenssituationen för själva handeln såväl i ny som befintlig handel. Det gäller också möjligheter för alla kommuninvånare att få ta del av den nya handelns möjligheter och fördelar. Det kräver att nya etableringar av handelsområden också har med infrastrukturen för att säkra tillgängligheten. För att kunna ha en förutseende planering måste kommunen anta en handelspolicy och vid handelsetablering bör kommunen genomföra en konsekvensanalys som tar sin utgångspunkt i människan i centrum@

Effektiv trafikförsörjning
Välfärdsutvecklingen och transportutvecklingen går nästan hand i hand. En god infrastruktur är därför garanten för ett gott miljöarbete, för en god tillväxt och förutsättning för att klara omsorgen och välfärden i framtiden. Den kommunala planeringen måste innebära att i vissa delar underlätta för trafik medan det i andra handlar om begränsningar. En effektiv trafikförsörjning innehåller en god kombination mellan attraktiv kollektivtrafik och nyttotrafik. Planeringen för kollektivtrafikresandet måste ses i förhållande till konkurrerande resandealternativ. Kommunen bör sträva efter att göra kollektivtrafiken attraktiv för att locka fler att välja kollektivtrafiken framför bilen.

Välfärdsbokslut för bättre uppföljning
Som ett styrinstrument för att rikta uppmärksamhet på hur resurser och insatser fördelas bör sk välfärdsbokslut införas. Det ger också en bra beskriver på hur olika verksamheter utvecklas. Genom att verksamheterna beskrivs ur olika perspektiv blir det lättare att se hur ett beslut kan påverka andra områden.

Kristdemokraterna vill:

  • bevara kulturbyggnader vid planering
  • i samband med stadsplanering upprätta ”trygghetsbeskrivningar”
  • ha en policy för hur och var övervakningskameror ska få finnas
  • verka för ökad samverkan med polisen
  • att det ska finnas ett brett utbud av upplåtelseformer för det egna boendet
  • att större delaktighet ges för medborgarna i hela planprocessen
  • att det ska finnas en handelspolicy för hur etablering av handelscentra ska formas
  • vidta åtgärder för att göra kollektivtrafiksresandet mer attraktivt
  • att välfärdsbokslut används som en metod för uppföljning av kommunens verksamheter