Tid för barnen

En kommun med mer tid för barnen
Familjepolitiken är idag utformad som om alla var stöpta i samma form. Föräldrar förutsätts arbeta heltid och alla förutsätts vilja ha sina barn på dagis. Hela dagarna, hela veckan. Många föräldrar önskar ingenting mer än att stressa mindre, att förkorta sin arbetstid och få mer tid med barnen och familjen.

Bemyndiga familjen
Kristdemokraterna vill ha en helt ny familjepolitik som ger föräldrarna mer tid för barnen. Förutom höjda nivåer i föräldraförsäkringen finns i Kristdemokraternas alternativ ett stort antal barndagar att ta ut efter föräldraledigheten och rätten för kommunerna att införa ett kommunalt vårdnadsbidrag.. Allt för att öka föräldrarnas möjlighet att få mer tid med barnen. Detta bemyndigar föräldrarna att själva kunna forma sin tid tillsammans med barnen och familjen kan välja den form för barnomsorg som passar dem bäst. Detta minskar trycket på förskolan, vilket i sin tur ger mindre barngrupper.

Stressade barn och vuxna är effekten av en samhällsutveckling där de flesta barnfamiljer lever utan marginaler, såväl vad avser tid som ekonomiska tillgångar. Denna brist på tid inverkar självfallet negativt på både barns och vuxnas livskvalitet. Att skapa förutsättningar för mer tid med barnen är därför det mest angelägna.

Fungerande familjer är grunden för ett fungerande samhälle. Det ger färre separationer, mindre stress och magsår, mindre risk för drogmissbruk osv. För att kunna tränga tillbaka den rotlöshet och vilsenhet som existerar hos många barn och ungdomar idag måste samhället visa tillit och uppskattning av familjen och ansvarstagande föräldrar.

Rättvisa mellan barnfamiljer – Kommunalt vårdnadsbidrag
Orättvisorna mellan barnfamiljerna är idag stora och till klar nackdel för de familjer som på hel- eller deltid väljer att inte nyttja den barnomsorg som har kommunalt stöd. Kristdemokraterna vill att kommunallagen ska ge kommunerna generell rätt att fördela subventionerna till barnomsorgen på ett sådant sätt att det utifrån föräldrarnas önskemål kan komma alla barnfamiljer till del. Kommunerna ska ha skyldighet att ge kommunalt vårdnadsbidrag till de föräldrar som själva på hel eller deltid ordnar sin barnomsorg.
Kommunen ska erbjuda olika former av barnomsorg. Likvärdigt stöd ska ges till såväl till kommunala som enskilda förskolor, familjedaghem eller föräldra- och personalkooperativ.

Minska barnens arbetstid
Idag förs en debatt om kortare arbetstid. I detta perspektiv måste också barnens ”ar-betstid” ses. Tendenserna pekar på att bar-nen är längre tid i förskolan, vilket innebär ökade kostnader för kommunen. Kristdemo-kraterna vill därför införa differentierade närvarorelaterad taxa inom barnomsorgen. En närvarorelaterad taxa skulle troligen minska barnens ”arbetstid” men också ”trycket” på förskolan skulle minskar, gruppstorlekar kan bli mindre – alltså en kvalitetsförbättring.

Höjd kvalité i förskolan
Förskolan ska betona trygghet, omsorg och lek. För de yngsta barnen är omsorgen särskilt viktig. Det pedagogiska arbetet tilltar med växande ålder. Kvaliteten ska höjas i förskolan genom minskade barngrupper. I det arbetet ska småbarnsgrupperna prioriteras. Små barn kan inte relatera till alltför många människor i sin närmaste omgivning enligt modern utvecklingsforskning. Mindre barngrupper, föräldrasamverkan och ändamålsenliga lokaler ökar möjligheterna för personalen att göra ett bra jobb. Det är viktigt att betona värdegrundens betydelse i förskoleverksamheten. Hänsyn, empati och förståelse för oliktänkande är viktiga egenskaper, som grundläggs tidigt. Arbete med värdegrunden har visat sig leda till goda resultat genom lugnare och trevligare miljö.

Familjedaghem ett bra alternativ
Familjedaghemmen behöver en renässans. För familjer som värdesätter små barngrupper och en hemlik miljö är de ett utmärkt alternativ. Kommunen ska ha skyldighet att informera om möjlighet att få barnomsorg i familjedaghem. Det behövs en informationssatsning och särskilda åtgärder för att locka fler att arbeta som dagbarnvårdare. Familjedaghem ska vara ett likvärdigt alternativ till förskola. Den avgiftsfria allmänna förskolan för alla 4- och 5-åringar ska också gälla i familjedaghem. De dagbarnvårdare, som får ett minskat arbetsunderlag om deras dagbarn går till allmän förskola ska få kompensation för detta.

Öppna förskolan en mötesplats
Samtidigt som barngrupperna på många håll blivit större i förskolan har Öppna förskolor och familjedaghem minskat. Antalet Öppna förskolor har minskat med nästan 50 % under socialdemokraternas regeringstid. Vi vill att Öppna förskolor ska finnas som en mötesplats och som stöd föräldrar emellan.

Trygga uppväxtvillkor
Vår framtida fysiska och psykiska hälsa grundläggs under barndomen. Vår uppväxtmiljö har betydelse för hur sårbara vi blir för olika påfrestningar, hälsorisker och för våra levnadsvanor som vuxna. Barn och familjer i ”riskzon” måste ges särskild uppmärksamhet. Barn i familjer med ekonomiska svårigheter är särskilt utsatta. Sambandet mellan barns hälsa och föräldrarnas ekonomiska och sociala situation är tydligt. En väl utbyggd familjerådgivning ska finnas i varje kommun, där föräldrar har möjlighet att få hjälp, råd och stöd.

Kristdemokraterna vill
• Skapa valfrihet och mångfald inom barnomsorgen
• Att kommunallagen ändras så att kommunen ska ha skyldighet att ge kommunalt vårdnadsbidrag
• Uppvärdera familjedaghemmen och ge dem rätt att kunna vara utförare av den allmänna förskolan för 4 och 5-åringar
• Ha ett avgiftssystem som tar hänsyn till hur mycket barnomsorg som nyttjas
• Att det ska finnas öppna förskolor
• Inför en kvalitetssäkring av förskolan som tar hänsyn till lokalernas beskaffenhet, utemil-jön, personaltätheten, barngruppernas storlek etc.
• Ge aktivt stöd till familjer i utsatta situationer
• Att familjecentraler inrättas i kommunen