Politiker

Kommunfullmäktige 2018-2022

 

Janne Stefanson
Kommunalråd och gruppledare

ledamot i kommunfullmäktige;

ledamot i Kommunstyrelsen,

ledamot i Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ordförande i Samhällsbyggnadsutskottet

Ledamot i Trygghetsutskottet

 

Jan-Erik Björk 1

Jan-Erik Björk

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande,

ledamot i Kommunstyrelsen

vice ordf i Upplands-Bro kommunföretag AB

ordförande i AB Upplands-Brohus

ledamot i Upplands-Bro Kommunfastigheter AB

ersättare i Bygg och Miljönämnden

ersättare i Trygghetsutskottet

Demokrati- och arvodesberedningen 1:e v ordf

Tinateljstedt
Tina Teljstedt
ledamot i kommunfullmäktige;

Ordförande i Äldreomsorgsnämnden

 

 

 

 

Karl-Erik Lindholm

ersättare i Kommunfullmäktige

ersättare i Kommunstyrelsen

1:e v ordf Tekniska nämnden

ersättare Samhällsbyggnadsutskottet

ordförande i Valnämnden

Marlene Juthstrand
ersättare i Kommunfullmäktige,

ersättare i Socialnämnden,

nämndeman i Tingsrätten

Kommunstyrelsen

Janne Stefanson, ledamot i KS; ledamot i arbetsutskottet, KSAu

Jan-Erik Björk, ledamot i KS
Karl-Erik Lindholm, ersättare i KS

Tekniska nämnden
Karl-Erik Lindholm, 1:e v ordf/  Daniel Lilja, ersättare

Socialnämnden
Daniel Spagnolo, ledamot/ Marlene Juthstrand, ersättare

Äldrenämnden
Tina Teljstedt, Ordförande/ Marianne Manell, ersättare

Pensionärsråd; Handikappråd
Tina Teljstedt

Familjerättsnämnden
Tina Teljstedt, vice ordförande

Utbildningsnämnden
Ingvar Landälv, ordinarie
vakant, ersättare

Gymnasienämnden
Anna-Maj Lilly, ordinarie
Ylva Henriksson, ersättare

Kultur & Fritidsnämnden
Linus Stefanson, ordinarie

Ylva Henriksson, ersättare

Bygg & Miljönämnden
Jarl Teljstedt, ledamot

Jan-Erik Björk, ersättare

AB Upplands-Bro Kommunföretag
Janne Stefanson, Ordförande

Upplands-Bro Hus AB
Jan-Erik Björk, ordförande

Karl-Erik Lindholm. ersättare

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB
Jan-Erik Björk, ledamot

Nämndeman i tingsrätten
Marlene Juthstrand

Kommunrevisor:

Leif Söderlund