Kallelse till extra medlemsmöte/ KPA möte om Fryxaffären

Hej alla Kristdemokrater i Västerås

Vi kallar härmed till extra KPA möte/ medlemsmöte för att förutsättningslöst diskutera en mycket aktuell kommunpolitisk fråga. Det gäller den medialt uppmärksammade Fryxaffären som innebär att en privat aktör köper loss från staden skolbyggnaderna Fryxellska skolan, Mariabergsskolan, Skepparbacksskolan (dvs de fastigheter där stiftelsen Fryxellska skolan bedriver verksamhet), Fridnässkolan samt markanvisar byggrätter vid Mariabergsskolan och efter Ringvägen.

Den privata aktören tar över ansvar för byggande av ny skola och hyr ut den till staden.

Ni har säkert läst om ärendet i media och vårt kommunalråd har även lagt ut en del info på sin blogg.

Fryx

För att ni skall få så mycket info som möjligt i ärendet så har vi bjudit in vår Fastighetsdirektör Kerstin Enæus till vårt möte för att presentera hela processen så här långt och hur det är tänkt att den vidare processen skall vara.

Vi behöver er åsikt i frågan och vi hoppas att så många som möjligt kan sluta upp trots att mötet  ligger på dagtid. Situationen och tidsbristen gör oss nödgade att lägga mötet på dagen.

Alla medlemmar är välkomna!

Tid: Fredagen den 20 maj kl. 11:30

Plats: Kansliet, Västgötegatan 2A, Västerås

Anmälan: Maila Joakim på joakim.widell@vasteras.se alt ring på 021-393122

Kristdemokraterna i Västerås reagerar på planerat vattenkraftprojekt i Forsby

Västerås stad har bjudits in till samråd enligt miljöbalkens bestämmelser angående anläggande av nytt kraftverk samt åtgärder vid Forsbydammen i Svartån. Forsby gård planerar att uppta kraftproduktion genom anläggande av ny kraftstation med tillhörande anordningar. Anläggningarna är belägna inom
fastigheterna Västerås Forsby 1:2 och Västerås Forsby 6:1 nära Åkesta norr om Västerås.

Forsbydammen

Alla projekt påverkar natur och miljön och så även detta planerade kraftverk. Att återöppna befintligt kraftverk som inte nyttjats sedan 50-talet vore inte särskilt kontroversiellt, men nu planerar ägaren att leda vatten i en tubtunnel en bit för att kunna maximera effektuttaget. Detta skapar naturligtvis helt andra bekymmer och påverkar den biologiska mångfalden på ett helt annat sätt. Särskilt som Västerås planerar faunapassager förbi Turbinbron och Falkenbergska kvarnen. Med denna omdaning vid Forsby vore det definitivt stopp här för fisken och den lekplats för rödlistade Aspen som annars kunde återskapas vid Forsby.

Med detta som underlag så har Amanda Agestav och Carin Lidman i Kommunstyrelsen lagt detta särskilda yttrande till Västerås stads yttrande kring samrådet om nytt kraftverk vid Forsby:

Särskilt yttrande angående anläggande av nytt kraftverk samt åtgärder vid Forsbydammen i Svartån
2016-05-04 ärende 9 KS (Dnr:2016/275-KS)

Västerås stad ska enligt vattenplanen ordna fria vandringsvägar för fauna i Svartån från mynningen i Mälaren till Skultuna. Längs den aktuella sträckan finns det 4 vandringshinder. Det klart effektivaste och billigaste sättet att ordna fria vandringsvägar är att avlägsna hindret. Vandringshinder 1 och 2, Slottsbron respektive Falkenbergska kvarnen, får inte rivas ut av kulturmiljöskäl. Där måste faunapassage ordnas.
Detta ärende berör vandringshinder 3 och 4, Åkesta och Forsby. Här bör det vara möjligt att riva ut hela eller delar av dammen utan att behöva äventyra de kulturhistoriska värdena.
Enligt Västerås översiktsplan ÖP 2026 är den aktuella åsträckan klassad som mycket värdefullt grönt område. I Grönstrukturplanen sägs att syftet med sådana värdefulla områden är att de ska bibehållas och utvecklas för biologisk mångfald och rekreation. Områdena får inte tas i anspråk för exploatering eller annan verksamhet som kan påverka eller försvåra deras utveckling.
Enligt vår mening går en exploatering av denna åsträcka emot intentionerna i översiktsplanen, grönstrukturplanen och vattenplanen.
Vi är oroliga för miljökonsekvenserna av att anlägga ett vattenkraftverk och lägga utloppet i en tubledning förbi kända lekvatten. Det handlar bl.a. om den rödlistade fiskarten Aspens möjligheter att leka. Enligt samrådshandlingen kommer Vattenflödet förbi Forsbydammen endast bli 0,9 m3 vilket omöjliggör lekvatten för fisk och kommer sannolikt störa den biologiska mångfalden.

Vi anser att projektören måste hitta en lösning som skapar förutsättningar för lekande och vandrande fisk. Vidare tycker vi att projektören ska tillse att ekosystemen i vattnet bibehålls och utvecklas i syfte att stå i paritet med åtgärderna vid Falkenbergska kvarnen och vid Turbinbron i Västerås. Projektet riskerar i annat fall att bli en felande länk i fiskarnas vandringsväg från Mälaren upp till ovanliggande sjösystem.

Avslutningsvis föreslår vi att den ekonomiska samhällsnyttan av projektet i förhållande till miljökonsekvenser ska belysas i de kommande tillståndshandlingarna. Det kan ske genom en kostnads/nyttoanalys dylikt. Som vi ser nu är inte miljökonsekvenserna och allmännyttan av den elkraftsproduktion som är möjlig i nya Forsby vattenkraftverk inte försvarligt med avseende på skadorna för den biologiska mångfalden i Svartåns ekosystem.

Vi menar att projektet ger minimal samhällsnytta samtidigt som det förstör biologiska värden samt samhällsvärden för alla västeråsare som har området som ett lokalt turistmål. Om syftet är att producera elenergi, finns det både billigare och miljömässigt bättre alternativ.
Amanda Agestav
Kommunalråd (KD)
Carin Lidman
Kommunalråd (S)

svartan_alvraddarna

Öppet KPU möte om byggande i staden!

Alla medlemmar inbjudes härmed till öppet KPU möte!
Tid: tisdagen den 26 april kl. 18:30
Plats: KS-salen, A287 i Stadshuset

Vårt huvudtema för kvällen är byggandet i kommunen och har därför bjudit in Anders Nordstrand, Mimers VD till vårt möte.
anders nordstrand

Hur skall Västerås nå målen i byggandet?

http://vlt.se/nyheter/nyheter/1.3767958-okad-takt-pa-byggandet

Samarbete för Västerås har utlovat i sitt 130 punkters program att 1000 nya lägenheter skall byggas per år under mandatperioden, 4000 lägenheter minst. Kommer vi att nå målen? Prioriterar vi rätt?

http://vlt.se/asikt/insandare/1.3691935-insandare-darfor-ar-det-ett-bra-kop

Vi kommer även att ta upp andra aktuella frågor i kommunpolitiken. Meddela gärna i förväg om ni har frågor att behandla.

Till alla förtroendevalda: Kom ihåg att sända in rapporter från era nämnder och styrelser innan mötet!
Meddela er närvaro till Joakim på tel. 021-39 31 22 alt mail: joakim.widell@vasteras.se Vi bjuder på enklare förtäring

Varmt Välkomna alla medlemmar till en intressant kväll!
Amanda Agestav och Joakim Widell

Kommun och Landstingsdagar!

Nu är det dags, Västerås är värd för Kommun och Landstingsdagarna på ACC den 8-9 april! Alla vi som skall tjänstgöra som funktionärer är inbjudna till en träff på ACC rum 108 på torsdag den 7 april kl. 18:00.
Från 13:00 får alla som kan och vill komma till ACC för packning av mappar o annat viktigt arbete.
Nu kör vi Partivänner!KOLlogga2016

Möte om Integrationen! Öppet KPA möte i Västerås

Vi har lyckats få vår 2:e vice partiordförande och Riksdagskvinna Emma Henriksson att komma till oss för att diskutera integrationsfrågan, en brännande fråga som berör oss mycket i dessa tider.

emma henriksson

Emma kommer att utveckla dessa tankar utifrån vår kristdemokratiska grund och med tankar från Rikstinget. Kom och ställ dina frågor och funderingar på hur vi kan göra kommunpolitiken bättre utifrån våra kristdemokratiska värderingar inom integrationspolitiken.

Plats: Stadshuset Västerås, Kommunstyrelsesalen

Tid: Torsdag den 15 oktober kl. 18:30  (Kom i tid, Emma behöver åka vid 20-tiden)

Anmälan: Meddela gärna närvaro till vår politiske sekreterare Joakim Widell så vi vet hur mycket fika vi skall ordna. tel. 021-393122, mail: joakim.widell@vasteras.se

Budgetfullmäktige

Vårt Kommunalråd höll ett mycket inspirerande gruppledartal vid inledningen av dagens Budgetfullmäktige, och här publicerar vi det i sin helhet.
_MG_webb 9733

Ordförande Fullmäktige

Den som väntar på något gott har som bekant tråkigt..

Nu ska vi prata budget igen. För en ekonom är det lite som julafton. Skillnaden i år är att vi inte har så många klappar att dela ut.

Ingen mer än jag hade önskat att vi hade ännu bättre förutsättningar. Det finns många viktiga områden som skulle behöva rejäla resursförstärkningar. Denna budget innehåller en del beska droppar för nämnderna att hantera i höst och det handlar om prioriteringar. Ekonomi handlar alltid om att välja om att prioritera.

I samarbetet har vi gjort en genomsam prioritering om hur dessa dryga 7,2 miljarder ska prioriteras. Men oavsett hur bra vi har gjort det så finns det alltid någon som inte gillar det.

Som Anders inledde denna debatt så vill vi arbeta för en stad som håller ihop och de fyra strategiska utvecklingsområdena är viktiga för att hålla ihop vår vackra stad som vi är så stolta över. Att kraftsamla runt den sociala hållbarheten, att hålla ihop satsningen på vår fysiska livsmiljö, att höja kunskaps och utbildningsnivån samt att kraftsamla för att minska miljö och klimatpåverkan är viktigt.

Under dessa fyra punkter har vi gjort en liten omfördelning i budgeten. Det är små satsningar men ändå pengar som har stor betydelse för invånarna i vår stad.

För mig som kristdemokrat är familjen viktig. Familjen är en liten naturlig gemenskap som när den fungerar optimalt tillgodoser många av de grundläggande behov som vi människor har. Behovet av att bli sedd och bekräftad. Behovet att få bli älskad för den man är och inte för det man gör.  Det är en samhällsekonomisk vinst att familjer oavsett hur de ser ut håller ihop. Men ibland går relationer sönder. Ibland kör man i diket eller hamnar i en återvändsgränd. Ibland behöver man en utomstående part för att komma vidare oavsett om man väljer att gå skilda vägar eller att försöka hålla ihop. Här fyller familjerådgivningen en viktig funktion. I samarbetet har vi lyssnat på de signaler vi fått om hur kötiderna ser ut och gör därför en liten satsning på detta. Att vänta flera veckor när livet krisar är oerhört jobbigt så vi hoppas att denna förstärkning bidrar till att korta väntetiderna något.

Att ha någonstans att bo är oerhört viktigt. Idag finns många som inte har något eget hem. Vi vill gemensamt i samarbetspartierna se mer byggkranar i stan. Därför förstärker vi bygglovshanteringen för att påskynda processerna.

Mitt hjärta klappar extra för barnen. Barnen är vår framtid och framtiden som Mark Twain sa intresserar mig för jag ska leva resten av mitt liv i den. I förslaget till investeringsbudget så satsar vi på barnen. 213 miljoner för att bygga 50 nya förskoleavdelningar. 316 miljoner för att bygga ut grundskolan plus många andra bra saker. Det finns partier härinne som inte vill satsa lika mycket men för att använda ett slitet citat så det som överhuvudtaget är värt att göras är värt att göras bra. Att göra något bra är att satsa på barn.

Ordförande fullmäktige det goda samhället som håller ihop förutsätter ett konkurrenskraftigt och differentierat näringsliv. Ett gott företagarklimat måste upprätthållas för att människors kreativitet och entreprenörskap får möjlighet att blomma. Det är det personliga initiativet som utgör grunden för nyföretagnade. Vår uppgift som ledande politiker är att skapa positiva attityder till företagandet. Det är viktigt att initiativ och skaparkraft uppmuntras i utbildningssystemet och i ett gott företagarklimat. Exempel som ung företagsamhet är viktiga aktörer i detta. Det är företag som skapar arbeten och inte vi politiker. Att ha ett arbete är en del av den sociala hållbarheten i en stad. Det handlar inte enbart om att få ett lönekuvert i slutet av månaden. Jag är glad över att vi i Västerås har ett aktivt näringslivsarbete och ser fram emot att vara med och utveckla detta ännu mer.

Det kommer en dag när vi alla för lämna in passerbrickan och sluta vårt aktiva arbetsliv. Västerås ska fortsätta vara en bra stad att åldras i. När arbetslivet är slut betyder det inte att man är förbrukad. Vi har bra äldreboenden i Västerås. Det ska vi fortsätta att ha och vi har en fantastisk teknikutveckling inom välfärdsområdet. Vi ska fortsätta att vara ledande inom det..

Att ha mötesplatser över generationsgränserna är också viktigt. Att tillvarata den erfarenhet som byggts upp under ett långt liv är oerhört värdefullt för en stad. Vi har haft projekt där äldre har kunnat äta i skolmatsalar i de områden där det inte finns några servicehusrestauranger. Det är bra.

Den senaste veckan har skakat om vårt land på många sätt. Vi har glatts med prinsparet Carl-Filip och Sofia som blivit äkta makar, Vi gläds med prinsessan Madeleine och hennes Chris för den nya prinsen som kommit till världen. vi sörjer den store skådespelaren och komikern Magnus Härenstam som fått lämna jordelivet. Tack Magnus för alla goa skratt och för att du var en viktig del av min uppväxt och stimulerade till ett aktivt lärande.

Vi har säkert alla berörts när en 17 åring som var i början av sitt liv berövats detta av någon eller några som tog sig den friheten.  För en förälder är den en av de värsta mardrömmar vi kan tänka oss. Mordet påminner oss om att allt inte är pengar. Samhället behöver goda värden. Vi behöver referenspunkter av vad som är rätt och vad som är fel. Det är aldrig under några omständigheter rätt att döda en annan människa. De värden som vårt land och vår lagstiftning är byggt på talar tydligt om var gränserna går och ger oss levnadsregler att hålla oss till. Våra gemensamma värden ska präglas av kärlek omtanke och respekt.

Med detta vill jag yrka bifall till kommunstyrelsens förslag i sin helhet.

Årsplan 2016

Vårfest 19 maj

Härmed inbjudes du till KD Västerås årliga

vaarfest_logo

Tisdag den 19 maj kl. 19:00

Ny lokal! Vårfesten hålls på kansliet, Västgötegatan 2A i Västerås

Vi kommer att dela ut vitsippspriset och vi kommer att lyssna till hemlig gäst. Det blir tyvärr inte Ebba Busch Thor då hon välsignats med en liten en, men garanterat någon som kan entusiasmera oss i det politiska värvet. Vi kommer också rapportera om aktuella politiska frågor i kommun och landsting.

Vi serverar kallskuren buffé med dryck

Allt till det förmånliga priset av 100kr

Anmäl er till vår politiska sekreterare Joakim på mail: joakim.widell@vasteras.se

alt tel. 021-39 31 22

Anmäl er senast nu på lördag den 16 maj.

Varmt Välkomna alla! Hoppas vi ses på tisdag!

Vitsippor

Inställt möte om integration

Vi står tyvärr utan föredragshållare på måndag den 11 maj och måste ställa in det utlovade mötet om integration på kansliet. Hela riksdagsgruppen är på utbildning och det verkar svårt att få en bra kristdemokratisk representant aktuell dag. Vi återkommer om nytt mötesförslag i integrationsfrågan.

Sprid gärna till fler att integrationsmötet måndag 11 maj kl. 19:00 är inställt

After work på The Circus!

Välkommen till en after work och mingelkväll med politiska förtecken på The Circus, Stora Torget 3, nu på Onsdag den 22 april kl. 17:00

Kom och diskutera aktuella politiska ärenden, mingla och träffa politikerna. Kom när du kan från 17:00.

Varmt Välkomna alla!

Möte om Skolomställningen

Ikväll måndag den 23 mars håller vi Kristdemokrater i Västerås ett möte om skolomställningen. Hur löser vi skolproblematiken i Västerås? Vilka skolor skall vara F-9? Hur samarbetar vi med friskolorna? Kom med dina synpunkter o delge de förtroendevalda dina idéer.

Plats: Kansliet på Västgötegatan 2
Tid: Måndag 23 mars kl. 18:30
Anmäl närvaro till politiska sekreteraren Joakim Widell:
tel. 021-393122
mail: joakim.widell@vasteras.se

Rönnbyskolan