Mångfald inte likformighet

Som ledamot i byggnadsnämnden får jag ofta frågor om arkitektur och varför det byggs så tätt. Frågorna handlar även om varför byggnaderna blir allt högre samt varför politiker endast följer byggföretagens intressen.

Mitt svar brukar vara att vi i Västeråsalliansen exempelvis ändrade byggplanerna för Öster Mälarstrand under förra mandatperioden. I stället för att bygga hus tätt intill stranden sparade vi mark till parkområden så när som på två hus. När det gäller att bygga tätt svarar jag att en tät stad medför att fler människor bor på mindre yta vilket gynnar kollektivtrafik, handel i innerstaden samt skapar puls. Däremot har jag inte haft något bra svar på frågan om arkitektur.Det känns som om alla hus är prefabricerade i samma fabrik. För varje år som går blir husen allt mer likformiga. Jag har emellertid fått lära mig att det är vackert, men tyvärr håller jag inte med. Det gäller både flerbostadshus, radhus och kedjehus.Friliggande villor som byggs av enskilda hushåll brukar dock få mer traditionell karaktär. Kanske är det så att vanligt folk och arkitekter med god bildning har olika uppfattning om vad som är vackert? Eller beror utvecklingen på att pengar och effektivitet prioriteras framför stil?Min mening är att det behövs nya tag inför Västerås framtida arkitektur. Politiker måste lyssna på vad vanligt folk anser vara vackert. Tjänstemän och byggföretag måste möta folket och samverka.

Eric Söderberg (KD) ledamot av byggnadsnämnden

Kd motionerar om att inrätta en fadderverksamhet för nyinflyttade

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Därför vill vi inrätta en fadderverksamhet för nyinflyttade till Västerås

Att komma till en ny stad, eller för den delen kanske även ett nytt land är säkerligen en stor utmaning. Västeråsare är förvisso trevliga och glada, men för somliga förefaller det orimligt svårt att finna kontakter in i sin nya hemstad. Denna motion är skriven för att mota utanförskapet.

För det är det som är ett av problemen, ett utanförskap som förstärks genom att nya västeråsare inte umgås och möter de gamla. Vi vill komma åt dem som kan tänka sig att agera oegennyttigt en stund någon gång, ta en fika på stan, gå på bandy en eller åka och bada vid mälarstranden kanske? Det viktiga är att detta är helt frivilligt från båda sidor. Kommunens enda insats är att marknadsföra att systemet finns, och att administrera den första kontakten efter en matchning.

Finns det sådana Västeråsare då? Ja, det civila samhället finns överallt. Kort sagt är det allt det som inte är privat eller offentligt. Det kan vara en teaterförening, en bokcirkel eller ett hårdrocksband. Alla sådana processer är resultat av att enskilda personer vill något. Och med tanke på hur många kontakter vi får om våra nya medborgare är vi övertygade om att både mod och förhoppning om en bättre integration finns i Västerås.

Betänk bara hur många jobb som förmedlas utan att aldrig komma till arbetsförmedlingen. Eller om vi skulle lära oss ett främmande språk i vuxen ålder, är det mest troligt att man gör det i en skolmiljö med fler som har samma problem som du, eller genom kontakt med någon som redan talar det språk du vill lära och känner kulturen?

Falun, Boden med flera gör detta redan, och rapporterna är goda. Därför vore det värt att prova i Västerås med. Resultatet blir ett samhälle där vi ser varandra och tar ansvar. Ett samhälle där ingen hålls tillbaka, och ingen lämnas efter. Det blir ett samhälle där fler arbetar med det gemensamma bästa.

Med anledning av ovan anförda föreslår Kristdemokraterna i Västerås kommunfullmäktige besluta att uppdra åt stadsledningskontoret att utarbeta ett förslag till faddersystem eller ”vänfamiljer för personer som flyttar till Västerås.

För mer information:

Maria Lindelöf
Gruppledare för Kristdemokraterna i Västerås
0765-690441
maria.lindelof@kristdemokraterna.se

Ny information kräver omtag

Den 6 maj 2010 tar kommunfullmäktige i Västerås ett beslut vad avser avtal om förskottering för utbyggnaden av E18 samt medfinansiering av en ny trafikplats som under 2012 sedermera namnas till Anundshögsmotet.
Beslutet som fattades av kommunfullmäktige i maj gällande medfinansiering av Anundshögsmotet togs i bred enighet. I april 2012, två år efter att beslutet togs, kan vi nu ta till oss Trafikverkets förstudie. Den uppvisar en rad olägenheter för Badelundavägen och Anundshögsområdet. Kostnaden för att åtgärda de flesta av dessa olägenheter beräknar Trafikverket till minst 30 miljoner kronor.

Bland annat visar Trafikverkets förstudie att trafiken beräknas öka på grund av att väg 694 ansluts till E18 via den nya planerade motet och föreslår därför en rad åtgärder som minskar de negativa effekterna av ökad trafik. Det blir ju tämligen ologiskt att bygga en trafikplats för att sedan hindra trafiken. Utifrån aspekten av detta samt trafiksäkerheten vid Närlunda och åtgärder som behöver ske på grund av ökad och tyngre trafik på Badelundavägen har Kristdemokraterna i Västerås kommit fram till att det bästa vore för Västerås stad att ompröva beslutet från maj 2010 och att Västerås stad därmed bryter avtalet med Trafikverket vad avser utbyggnaden av den planerade trafikplatsen . Kristdemokraterna anser att den preliminära investeringskostnaden på 18 Mkr vad avser trafikplatsen borde kunna göra bättre nytta för vår stad någon annanstans.

Det övergripande transportpolitiska målet är att ”säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet. Vi har svårigheter att se den långsiktigt hållbara samhällsnyttan med trafikplatsen Anundshögsmotet, med särskild koppling till säkerhet, hälsa och miljö.

Vi stödjer dock fortfarandet utbyggnaden av E18, som är angelägen, och vi ser fortfarande ett stort behov av en bra informations- och rastplatsplats vid E18.
För att signalera att bland annat Anundshög är ett viktigt turistmål anser vi att det räcker med god och tydlig skyltning med brunvita vägskyltar. Är besöksmålet tillräckligt attraktivt hittar förmodligen turisterna dit ändå.

Maria Lindelöf
Elisabeth Wäneskog
Eric Söderberg
Kristdemokraterna i Västerås