Politisk samsyn över länsgräns nödvändig för statlig satsning på Stångådalsbanan

KD-politikerna Gudrun Brunegård, Per Larsson och Lena Käcker Johansson tillsammans med Michael Leijonhud, Infrastrukturkansliet. (Foto: Corren)

När Mats Odell (KD) var minister för kommunikationerna i början på 1990-talet återöppnades Stångådalsbanan, för tågförbindelse mellan Kalmar och Linköping och vidare till Stockholm.

Resandet på linjen har ökat undan för undan, under förra året med 65 000 resenärer, en ökning med tio procent. Idag är tåget ett självklart alternativ till bilen för många, som likt mig har lätt för att bli åksjuka med buss. Stångådalsbanan är flitigt använd för både studie- och arbetspendling och erbjuder den bästa tågförbindelsen mellan Stockholm och Kalmar. Nästa naturliga steg skulle vara att bygga fler mötesstationer, bland annat i Gullringen, för att möjliggöra tätare trafik. Idag går tåget varannan timme i vardera riktningen på vardagar. Tidtabellen begränsas av att tåg bara kan mötas på några få platser.

På senare tid har det kommit tvetydiga signaler om huruvida Trafikverket vill satsa på Stångådalsbanan i fortsättningen. En bakomliggande orsak är förmodligen att politikerna i Östergötland inte är överens med oss i Kalmar län om betydelsen av fungerande tågtrafik mellan de båda länen.

I Östergötlands trafiknämnd finns en uttalad inriktning att använda bussar. Det är då kanske inte märkligt om Trafikverket inte tar så hårt propåerna från oss smålänningar. Vi vet ju att när exempelvis politiker i Västra Götaland har samlat sig kring en satsning, så låter sig Trafikverket övertygas och kan då även styra om medel som ursprungligen varit tänkta till andra delar av landet. Det har bland annat drabbat oss här i Kalmar län.

Men nu kommer en välkommen möjlighet för östgötarna att byta spår, om ordvalet tillåts. Mina partikamrater Per Larsson (KD) och Lena Käcker Johansson (KD) i Region Östergötland har lagt en motion om att satsa på Stångådalsbanan. De pekar bland annat på vilken betydelse pendlingsmöjligheterna har för den regionala tillväxten, landsbygdsutvecklingen och attraktiviteten att bosätta sig eller bo kvar i de mindre kommunerna.

Det är min starka förhoppning att mina politikerkollegor i andra partier i Kalmar län nu tar tillfället i akt och uppmuntrar sina partikamrater i Östergötland att ställa sig bakom Kristdemokraternas motion. Särskilt naturligt skulle det vara för Centern, som säger sig värna om en levande landsbygden och miljövänliga transporter, och dessutom har ordförandeskapet i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Östergötland.

Gudrun Brunegård (KD)

Oppositionsråd, Landstinget i Kalmar län

Hur går det med införandet av daglig fysisk aktivitet i skolorna?

Interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Lis-Astrid Andersson (S)

Hur går det med införandet av daglig fysisk aktivitet i skolorna?

Sambandet mellan fysisk aktivitet och förbättrade skolprestationer är väl dokumenterade i forskningen. Det är inte bara den fysiska hälsan som förbättras, med minskad risk för diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Som bonus stärks koncentrationsförmågan, liksom förmågan att lösa exempelvis matteproblem. Som resultat förbättras även betygspoäng.

I september 2015 beslutade kommunfullmäktige att bifalla Kristdemokraternas motion om att införa daglig fysisk aktivitet i skolorna, genom att ge rektorerna i uppdrag att ta fram möjliga förslag, inom befintlig ram.

Nu har det gått ett och ett halvt år och frågan är mer aktuell än någonsin, inte minst genom att regeringen aviserat att fler idrottstimmar ska införas i schemat från 2019. I Vimmerby finns på vissa skolor planer på ett pulsprojekt. Man kan dock uppnå goda effekter med relativt enkla medel, vilket olika projekt runt om i landet har visat. På en del skolor har man förlängt skoldagen för att lägga in ett pass med friluftsaktiviteter, som raska promenader, orientering, skridskoåkning eller bollspel någon gång under skoldagen, på andra håll har man utökat ämnet idrott och fördelat lektionerna över veckans dagar.

Jag skulle nu vilja få en redovisning av på vilket sätt motionens intentioner om att införa daglig fysisk aktivitet för att förbättra hälsa och skolresultat har genomförts i var och en av kommunens skolor.

Vimmerby den 26 maj 2017

Gudrun Brunegård

Kristdemokraterna

Återinför PRAO i Vimmerby!

Kommunfullmäktige

Vimmerby kommun

Motion

Återinför PRAO i Vimmerby!

Arbetsmarknaden står inför stora utmaningar. Stora grupper går i pension under de närmaste åren. Mängder av lärare, undersköterskor, sjuksköterskor, socionomer och andra personalgrupper behöver anställas till skola, vård, omsorg och socialtjänst. Detsamma gäller exempelvis byggsektorn, där det råder stor brist på kunniga elektriker, snickare, VVS-tekniker och plåtslagare. Samtidigt finns det områden med populära utbildningar, men som har stor risk att leda till arbetslöshet.

PRAO är ett utmärkt sätt för ungdomar att få pröva om drömyrket verkligen motsvarar förväntningarna – och kanske upptäcka att andra yrken kan vara intressantare än man trott. Tyvärr togs PRAO i Vimmerby kommun bort för ett antal år sedan, efter att en arbetsplatsolycka drabbade en vuxen elev på en KY-utbildning, vilket satte ansvarsfrågan på sin spets. Det beslutades då att sluta även med grundskolans PRAO.

Ganska snart kom protester från elever, som saknade denna möjlighet att på plats få pröva på olika yrken och sektorer. Vi kristdemokrater gick tidigt inför valet 2014 ut med att vi ville återinföra PRAO. Flera andra partier följde efter. Socialdemokraterna lade till och med en motion. När de kom i majoritet avslog de dessvärre sin egen motion.

Nu har frågan väckts till liv igen. Ungdomarna själva har på olika sätt, bland annat i en budkavle till politikerna, uttryckt starka önskemål om att PRAO återinförs. Säkerhetsfrågan måste gå att lösa. Skolungdom ska ju inte utföra några tunga eller farliga arbetsuppgifter, de ska i första hand bilda sig en uppfattning om yrket genom att följa med i arbetet. Enligt några år gamla uppgifter lyckas 80-90 procent av landets kommuner lösa det. Då borde även Vimmerby kommun klara av det!

PRAO är en viktig pusselbit i skolans studie- och yrkesvägledning, för att kunna vägleda ungdomar till yrken där de har förutsättningar att trivas och kunna försörja sig. Det skulle därför vara en stor vinst för varje enskild tjej och kille, och för hela samhället, om PRAO återinfördes i Vimmerby kommun.

Vi föreslår därför kommunfullmäktige ge kommunstyrelsen i uppdrag

Att                 ta fram en plan för att återinföra PRAO i Vimmerby kommun.

Gudrun Brunegård (KD)                           Ola Gustafsson (KD)

Stor potential i Pelarne skola

Ola Gustafsson, Rolf Ericsson, Gudrun Brunegård och Hanna Weckfors framför Pelarne skola.

Några representanter för Kristdemokraternas kommunpolitiska arbetsgrupp besökte Pelarne skola på måndagskvällen, där Rolf Ericsson från samhällsföreningen visade lokalerna.

– Pelarne skola har stor potential. Skolan är välbyggd och har underhållits väl under åren. Med ett miljövänligare värmesystem skulle lokalerna vara fullt funktionsdugliga i många år framöver. Vi förstår att samhällsföreningen inte har det kapital som behövs för att drifta byggnaderna, men de investeringsutgifter för nytt värmesystem som majoritetens företrädare har uppgett är kraftigt överdrivna. En offert visar på på mindre än halva beloppet, under 600 tusen kronor, säger Ola Gustafsson (KD), gruppledare.

– Det skulle vara kapitalförstöring att inte ta vara på dessa befintliga lokaler, när det är sådan brist på förskoleplatser i kommunen. Med ganska små åtgärder skulle Pelarne skola återigen kunna bli en attraktiv förskola, gärna med ekologisk inriktning, inte bara för de barn som bor allra närmast. På så sätt skulle kommunen slippa öka på sin reda skyhöga låneskuld, samtidigt som man skulle ta vara på de mervärden som finns i Pelarne, säger Gudrun Brunegård (KD).

– Vi saknar visioner hos sossarna och moderaterna i majoriteten. Det är som att stordrift och koncentration av alla kommunens barn till några hektar i VOK-skogen tycks vara den enda lösning de kan tänka ut. Våra barn, såväl som deras föräldrar, förtjänar valmöjligheter. Det handlar inte om att fylla en tom lokal i en idyllisk miljö. Vi Kristdemokrater vill se en levade kommun där alla räknas med, oavsett var man bor. En ekologisk förskola som även de andra förskolorna i kommunen skulle kunna besöka för lära sig mer om människans samspel med natur och kretslopp skulle vara en berikning för alla, säger Hanna Weckfors (KD), ledamot i Barn- och utbildningsnämnden.

– Gymnastiksalen är jättefin och byggdes bara ett par år innan skolan lades i malpåse. Varför marknadsför inte kommunen möjligheten att hyra den till olika idrotter? Det är ju sådan brist på idrottslokaler i kommunen. Likaså matsalen är ju en utmärkt samlingslokal, med ett stort kök till. Det borde tas tillvara på ett bättre sätt, säger Thomas Karlsson (KD).

Hanna Weckfors, Thomas Karlsson, Ola Gustafsson och Rolf Ericsson i en av de rymliga skolsalarna.

Sören Nordén årets mottagare av Vitsippspriset

Kristdemokraterna i Vimmerby brukar varje år dela ut ett pris till någon enskild person eller organisation som på ideell basis gör en insats för sina medmänniskor.

2017 års Vitsippsprismottagare var Sören Nordén. Motiveringen var följande:

Partiavdelningen i Vimmerbys Vitsippspris 2017

tilldelas

 Sören Nordén

Efter ett aktivt yrkesliv nöjer du dig inte med att slå dig till ro. Istället väljer du att ägna tid åt att glädja äldre, både i vår egen och närliggande kommuner, genom att som ”discjockey för äldre” spela ”gamla goa låtar” hos föreningar och på äldreboenden.

Du är ett verkligt föredöme i att ställa upp för dina medmänniskor, helt på ideell basis!

Vimmerby 2017-05-16

Gudrun Brunegård

Ordförande

Bredda inflytandet i budgetprocessen!

Kommunfullmäktige

Vimmerby kommun

Motion

Breddad delaktighet i budgetprocessen

Budgeten är kommunens viktigaste styrdokument. Där anges förutsättningar, mål och resurser för kommunens satsningar och utmaningar för de kommande åren.

Oavsett om man som förtroendeval sitter i majoritet eller opposition är det av största vikt att vara väl insatt i de ekonomiska förutsättningarna, för att kunna fatta kloka beslut, med gott förvaltarskap. Varje generation bör ju ta ansvar för och bära de utgifter man själv förorsakar.

Kristdemokraterna anser därför att det skulle vara av stort värde att alla partier, som är representerade i kommunfullmäktige, får vara delaktiga under budgetprocessen. Förslagsvis skulle en representant per parti som saknar ordinarie ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott få delta vid budgetberedningen. Det skulle bredda delaktigheten och stimulera till ökat ekonomiskt ansvarstagande.

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta

Att                 ta fram ett regelverk för att bereda möjlighet för partier, som saknar ordinarie ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, att bli delaktiga i budgetberedningen.

 

Vimmerby den 8 december 2016

 

Ola Gustafsson                                                               Gudrun Brunegård

Gruppledare, ersättare i kommunfullmäktige                  Ledamot i kommunfullmäktige

 

Torbjörn Sandberg                                                         Thomas Karlsson

Ledamot i kommunfullmäktige                                       Ersättare i kommunfullmäktige

Vårfest med Sörens goa låtar

Välkommen till Kristdemokraterna i Vimmerbys vårfest, med ett omväxlande program:

Sören Nordén med några av sina skivor. Foto: Vimmerby Tidning

Sören Nordén kommer att spela goa låtar. Det blir gott fika till rimlig kostnad, lotteri till förmån för valfonden (skänk gärna vinster!) och god gemenskap. Dessutom kommer några av våra lokala politiska företrädare berätta om aktuella frågor.

Inte minst kommer årets Vitsippspriset att delas ut.

När och var? Tisdag den 16 maj kl 19.00 i VEMAB:s cafeteria, Förrådsgatan 2.

Varmt välkomna!

Pedagogisk omsorg och förskolor med mångfald och valfrihet

Motionärerna Gudrun Brunegård och Torbjörn Sandberg

Kommunfullmäktige

Vimmerby kommun

Motion

Pedagogisk omsorg och förskolor med mångfald och valfrihet

Familjer och barn är olika och har olika behov. Det som passar de flesta är inte säkert att det är bäst för alla. Det är därför viktigt att kunna erbjuda barnomsorg av olika karaktär och med varierade inriktningar. I Vimmerby kommun finns dock inte någon större variation att välja mellan. Det har exempelvis vid det här laget gått ganska många år sedan de sista familjedaghemmen (”dagmammorna”) försvann. Det var en förlust för de barn som mådde bäst i en hemmiljö, med ett mindre antal barn omkring sig än vad det blir på en stor förskola.

Vi kristdemokrater ställer oss mycket tveksamma till att bygga ytterligare en stordriftsförskola i VOK-området, särskilt i ett läge då kommunens låneskuld är bland rikets högsta, fördelat per invånare. I första hand borde vi till fullo utnyttja andra möjligheter som finns, för att lätta på trycket i barnomsorgen och samtidigt öka landsbygdens livskraft. För övrigt bör alternativa lokaliseringar för eventuella ytterligare förskolor i Vimmerby utredas, för att inte nagga friluftsområdet ytterligare i kanten.

Kommunen borde ta tillvara lagstiftningens möjligheter beträffande barnomsorgspeng. I Vimmerby fungerar den enbart som beräkning för hur stort anslag per barn som tilldelas respektive förskola, men samma peng kan enligt lagen också tillfalla annan form av pedagogisk omsorg, exempelvis föräldrakooperativ, där kooperativet kan anställa behörig personal. Även enskilt drivna familjedaghem kan finansieras med barnomsorgspengen. I sådana fall utgår ersättning för lika många av dagbarnvårdarens egna barn som barn ifrån andra familjer som får sin omsorg i familjedaghemmet. Dessa alternativ behöver marknadsföras bättre.

Vimmerby kommun har en i högsta grad levande landsbygd. Drygt hälften av invånarna bor i staden och resten är fördelade på kransorter och ren landsbygd. De värden som är förknippade med detta borde tas bättre tillvara. Tyvärr lades Pelarne förskola ned, trots folkomröstningens tydliga utfall.  Nu vill majoriteten göra sig av med byggnaden, trots kommunens skriande brist på förskoleplatser och att bygdens folk vädjar om att kunna fortsätta använda den som samlingspunkt.

Möjligheten att öppna en andra förskoleavdelning i Djursdala behöver tas tillvara. Enligt samhällsföreningen finns tillräckligt många barn som står i kö för att fylla en avdelning, vilket skulle lätta på trycket inne i Vimmerby.

Vi föreslår därför kommunfullmäktige ge kommunstyrelsen i uppdrag

Att                 ta fram ett regelverk för hur Vimmerby kommun kan dra nytta av barnomsorgspengens alla möjligheter och marknadsföra dem på hemsidan,

Att                 omgående ta fram beslutsunderlag för att snarast möjligt kunna öppna en andra förskoleavdelning i Djursdala,

Att                 ta fram beslutsunderlag för att byta ut oljeeldningen i Pelarne skola till fossilbränslefritt alternativ och parallellt inleda planering för att öppna en ekologisk förskola i Pelarne,

Att                 bjuda in fler aktörer att starta fristående förskolor finansierade med  barnomsorgspeng,

Att                 stimulera intresserade föräldrar att starta familjekooperativ, finansierade med barnomsorgspeng,

Att                 marknadsföra möjligheten att starta enskilt drivna familjedaghem och        skolbarnsomsorg,

Att                 återinföra kommunala familjedaghem, samt

Att                 utreda lämpligaste placering för eventuell ytterligare förskola i staden, ur ett långsiktigt demografiskt och bostadsperspektiv, och vid behov inleda planprocess för förskola på Astrid Lindgrens gata, mitt emot VOK-parkeringen.

Slutligen föreslår vi

Att                 kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillskriva regeringen med uppmaning att återinföra vårdnadsbidraget. Sedan det avskaffades ökade behovet av förskoleplatser i Vimmerby med ungefär en avdelning.

Vimmerby den 12 maj 2017

Gudrun Brunegård                                                     Torbjörn Sandberg

Kristdemokraterna                                                      Kristdemokraterna

 

Pruta inte bort demokratin!

– Det är oroande att företrädare för majoriteten är så maktfullkomliga att de vill pruta bort den breda politiska representationen i kommunfullmäktige. Med en mindre fullmäktigeförsamling finns det plats för färre partier. Det underminerar demokratin, om det blir en större andel invånare som saknar företrädare som de känner representerar deras åsikter.

Det säger Gudrun Brunegård, ordförande för Kristdemokraterna i Vimmerby, med anledning av att företrädare för Socialdemokraterna och Moderaterna uttryckt en inriktning att minska ned kommunfullmäktige, redan innan den parlamentariska arbetsgruppen inlett sitt arbete. Gruppen ska ta fram förslag till hur den politiska organisationen ska se ut nästa mandatperiod.

– Det är viktigt att den politiska organisationen speglar den bredd i åsikter som väljarna uttrycker på valdagen. Vi kristdemokrater har haft synpunkter på den nuvarande modellen. Nämnderna är så små att hela oppositionen endast har två platser att dela på. Det innebär i vissa fall att nämndens ordinarie ledamöter endast representerar tre partier. Det är inte någon god demokratisk representation, när merparten av partierna utestängs från information och beslutsfattande.

– Tänker sig majoriteten att krympa ihop fullmäktige kan det gå så illa i Vimmerby att bara de tre största partierna får något att säga till om. Det kan vi inte acceptera. Därför har Kristdemokraternas styrelse gett våra representanter i den parlamentariska gruppen i uppdrag att verka för att bibehålla 49 ledamöter i fullmäktige och att öka nämndernas storlek, avslutar Gudrun Brunegård (KD).

Om förskolor och en levande landsbygd i Vimmerby kommun

Vimmerby kommun har en i högsta grad levande landsbygd. Drygt hälften av invånarna bor i staden och resten är fördelade på kransorter och ren landsbygd.

I samband med folkomröstningen för ett drygt år sedan, om landsbygdsskolornas vara eller icke vara, gavs besked om att landsbygden ska få leva. Socialdemokrater och moderater i majoriteten valde att följa folkomröstningens resultat och låta Brännebro skola i Gullringen och Djursdala skola och förskola finnas kvar.

Däremot fullföljde majoriteten sina planer att lägga ned Pelarne skola. Majoriteten vill inte kosta på att byta ut oljepannan mot miljövänligt alternativ och nu vill de göra sig av med byggnaden, trots att bygdens folk vädjar om att få behålla den som samlingspunkt. Det är i nuläget ovisst om samhällsföreningen ska lyckas mobilisera tillräckligt med kapital för att kunna förvärva och drifta fastigheten.

Samtidigt råder stor brist på förskolelokaler i Vimmerby stad, så till den grad att S+M-majoriteten är beredd att nagga VOK-skogen ytterligare i kanten, för att bygga ytterligare en mastodontförskola längs med Lundgatan. Tre stycken stordriftsförskolor på rad vill den lila majoriteten ha.

Vi kristdemokrater ställer oss tveksamma till att bygga ytterligare en jätteförskola i Vimmerby, strax intill de båda övriga, i ett läge då kommunens låneskuld är bland rikets högsta, fördelat per invånare.

Vår bedömning är att den rådande platsbristen i förskolan till stor del är självförvållad. Redan förra året gav Djursdala samhällsförening konkreta förslag till hur ytterligare en förskoleavdelning skulle kunna bereda plats för barn som står i kö dit. Ännu har oss veterligt inget hänt. Genom att stänga Pelarne förskola har behovet av förskoleplatser ökat ytterligare. Många barn skulle må bra av en barnomsorg i en lugnare och mer småskalig hemmiljö. Tyvärr avvecklades familjedaghemmen för flera år sedan.

Vi kan acceptera paviljonger som en tillfällig lösning i ett akut läge, men samtidigt måste kommunen till fullo utnyttja alla de möjligheter som finns, för att öka familjers valfrihet, lätta på trycket i barnomsorgen och samtidigt öka landsbygdens livskraft.

Vi vill därför presentera en rad förslag, som vi tror skulle bidra till att lätta på det akuta trycket på förskoleplatser. På så vis skulle kommunen få rådrum att hitta goda, långsiktiga lösningar, som bättre kan tillgodose både barns och familjers individuella behov och med en mer måttlig belastning på kommunens investeringsvolym.

  1. Öppna en andra förskoleavdelning i Djursdala. Tillräckligt många barn står i kö för att fylla en avdelning, vilket skulle lätta på trycket rejält i staden. Lokaler finns som kan utnyttjas.
  2. Starta ekologisk förskola och fritids i Pelarne, gärna inspirerat av Johanna Karlssons förslag. Som underlag för barnantalet bör kontakt tas även med familjer som bor i gränsområdet mellan Rumskulla och Pelarne. Sannolikt kan även ett antal familjer i Vimmerby stad vara intresserade av att placera sina barn där.
  3. Stimulera till familjekooperativa förskolor, dvs samma peng som en kommunal förskoleplats kostar.
  4. Marknadsför möjligheten att starta privat drivna familjedaghem med barnomsorgspeng, även de med barnomsorgspeng som finansiering. Kopiera gärna upplägg enligt Nybro kommuns exempel.
  5. Stimulera till öppnandet av fler idéburna eller privat drivna förskolor, som Ugglan och Linnéan.
  6. Återinför kommunalt anställda familjedaghem.
  7. Påverka regeringen att återinföra vårdnadsbidraget. Sedan det avskaffades ökade behovet av förskoleplatser i Vimmerby med ungefär en avdelning.

Varje barn och varje familj är olika och behöver olika lösningar. Med större mångfald och bredd i barnomsorgen ökar möjligheten att var och en kan erbjudas vad just den behöver. Istället för offentlig stordrift vill vi stimulera till en större mångfald inom barnomsorgen.

Gudrun Brunegård, Ordförande KD Vimmerby

Ola Gustafsson, gruppledare

Torbjörn Sandberg, ledamot i kommunfullmäktige