Årsmöte med partisekreterare Acko Ankarberg Johansson

Välkommen till årsmöte med partisekreteraren!

Den 8 februari kl 19.00 är alla välkomna till årsmöte i Vimmerby Energi och Miljös cafeteria (VEMAB), Förrådsgatan 2.

Partisekreterare Acko Ankarberg Johansson, Huskvarna, kommer som talare.

Elvira Weckfors kommer att sjunga.

Det blir också servering och lotteri. Skänk gärna vinster! Behållningen går till valfonden 2018.

 

Ta med vänner och bekanta till intressant kväll!

 

Tidigarelägg bygget av gång- och cykelväg i Gullringen!

 

 

 

 

 

 

 

Vimmerby, 30 januari 2017

Skrivelse till Kommunstyrelsen

Frågan om byggnation av en förlängning av gång- och cykelvägen i Gullringen, som ursprungligen bottnar i en motion från undertecknad, har dragit ut på tiden och finns i kommunens budgetdokument för 2017 med i planen för 2021. Kristdemokraterna har i budgetsammanhang agerat för att tidigarelägga byggnationen.

Efter att folkomröstningen ledde till beslutet att skolan ska finnas kvar har invånarna i Gullringen på olika sätt åter aktualiserat frågan. Den positiva utvecklingen för ortens husfabrik är glädjande för hela kommunen men medför också att den tunga trafiken på Storgatan ökar. Behovet av att ge fotgängare och cyklister en säkrare trafiksituation blir därmed än mer angelägen.

Även om kommunens investeringsram är synnerligen stram, kan man konstatera att en stor del av de prioriterade projekten inte hinner verkställas under avsett budgetår. Det innebär att ett antal miljoner från 2016 års investeringsbudget inte har tagits i anspråk. Samma mönster har upprepats år efter år, vilket ger anledning att förmoda att man inte heller i år kommer att utnyttja hela investeringsramen.

Jag föreslår därför kommunstyrelsen besluta

– att tidigarelägga investeringen i en förlängning av gång- och cykelvägen i Gullringen, om möjligt redan till innevarande år, med budgetering genom ianspråkstagande av ännu ej utnyttjade investeringsmedel.

Ola Gustafsson

Kristdemokraterna

Sänk avgift för att pröva strandskyddet

Vimmerby kommunfullmäktige

Motion

Sänk avgiften för att pröva strandskyddet

Från olika håll uttalas att ambitionen är att hålla hela Sverige levande. Därför bör boendefrågorna på landsbygden åter lyftas. För att nå vår målsättning om att hela landet ska kunna leva är frågan om strandskydd och tillämpning av lagstiftningen av största vikt. Det är nödvändigt att landsbygdskommuner ges möjlighet att utnyttja de fördelar och resurser som finns genom att erbjuda ett boende nära sjöar och vattendrag.  Faktum är att sjönära boenden är en allt för outnyttjad resurs, inte minst i vår kommun, med upp emot ett hundratal sjöar.

Många kommuner förväntade sig nya möjligheter på det här området genom de nya riksdags- och regeringsbesluten. Ambitionen var en lagstiftning som skulle vara mera verklighetsnära, men förväntningarna har inte helt infriats. Det finns därför skäl att fortsätta arbetet med att reformera lagstiftning och tillämpning så att vi kan nå vår vision om att hela Sverige ska leva, med en god balans mellan allemansrätten och möjligheten att bygga strandnära i vissa utvalda områden.

Ett moment som vi kan påverka direkt, på det kommunala planet, är den avgift som man måste betala för att få frågan om strandnära byggande prövat. Idag tar vi i Vimmerby kommun ut 7.088 kr i avgift när man ansöker. Det kan å ena sidan vara motiverat om man får en bra boendelösning, men å andra sidan är det helt orimligt om detta blir en avgift som man tvingas betala för att få ett nej på sin ansökan. Denna höga avgift på över 7.000 kr uppmuntrar inte till att våga tänka nytt och få frågan prövad om man kan bygga strandnära.

Vi vill att man snabbt gör det som är möjligt för oss på den kommunala nivån. Därför vill vi föreslå att kommunstyrelsen prövar om man kan sänka denna avgift till 1.000 kr. Tusen kronor kan man möjligen se som en rimlig peng att satsa oavsett om man får bifall eller avslag på sin ansökan. Och genom att fler vågar pröva så tror vi kristdemokrater att bostadsbyggande kan öka också på landsbygden.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige

att                uppdra åt kommunstyrelsen att lägga fram förslag om sänkning av avgiften för prövning av strandnära byggande från nuvarande 7.088 kr till exempelvis 1.000 kr

Vimmerby den 2016-11-29

Gudrun Brunegård (KD)                                                Torbjörn Sandberg (KD)

Ola Gustafsson (KD)                                                     Thomas Karlsson (KD)

KD-budget för säkerhet och miljö

Budgetanförande i kommunfullmäktige Vimmerby kommun 2016-11-28

Ola Gustafsson 1 maj

Gruppledare Ola Gustafsson (Kristdemokraterna)

Vi Kristdemokrater har, liksom flertalet oppositionspartier, inte fått möjlighet att delta i beredningen av det lagda budgetförslaget. Vi skulle önska att majoriteten inför budget 2018 inbjuder samtliga partier i kommunfullmäktige att delta i budgetberedningen. I exempelvis Hultsfreds kommun har det arbetssättet fungerat väl oavsett politisk majoritet. Det finns en styrka i att kunna lägga en budget som har en bred förankring i kommunfullmäktige.

I den tagna budgetramen finns inget utrymme för någon skattesänkning. Vi ser med oro på att Vimmerby kommun även 2017 kommer att ta ut länets högsta kommunalskatt från sina invånare.

Vimmerby har 3 öre högre skatt än Nybro, 10 öre högre skatt än Oskarshamn och 45 öre högre skatt än grannkommunen Hultsfred.

Detta har, som alla förstår, en negativ inverkan på kommunens attraktionskraft. Min fråga till kommunstyrelsens ordförande är därför vilka ambitioner Moderaterna har för kommande budgetarbeten. Är det er ärliga strävan att om inte återställa, så i alla fall sänka skatten under mandatperioden eller vill ni befästa Vimmerby kommuns föga smickrande förstaplats i länets skatteliga?

Genom att sänka kommunstyrelsens ordförandes arvode till 80 procent av riksdagsmannaarvodet istället för dagens 90 procent samt att i motsvarande grad sänka övriga fasta arvoderingar vill vi spara 427 tkr.

En kommun av Vimmerbys storlek har inte behov av eller råd med två kommunalråd på heltid. Vi yrkar på att uppdraget som ordförande i barn- och utbildningsnämnden inryms i kommunstyrelsens vice ordförandes uppdrag och sparar på så vis 373 tkr.

Vi yrkar också på att ge socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att inleda förhandling med Landstinget i Kalmar län angående familjecentral i Vimmerby, med inriktning på att öppna en familjecentral i Vimmerby senast 2019. Verksamheten finansieras inom respektive förvaltnings ram.

Med nämnda förändringar av driftbudgeten blir Kristdemokraternas budgetförslag det enda som når upp till det finansiella målet att överskottet ska vara två procent av skatter och statsbidrag.

Investeringsbuget

Vimmerby kommun står inför stora investeringar. I majoritetens femårsplan finns investeringar för sammanlagt 334 mnkr. Bland annat finns här en investering i en ny förskola. Vi Kristdemokrater beklagar att den rödgröna regeringen av ideologiska skäl avskaffade vårdnadsbidraget. Regeringens brist på tillit till föräldrarnas förmåga att välja den barnomsorgslösning som passar deras familj bäst innebär större utgifter för Vimmerby kommun i form av investering i fler förskoleplatser än vad som annars hade varit fallet.

I investeringsbudgeten prioriterar Kristdemokraterna säkerhet och miljö i kommunen framför dekorativa utsmyckningar av centralorten.

Visst är Vimmerby vackert – och visst vill vi att Vimmerby ska vara vackert? I investeringsplanen för 2017-2021 finns 2805 tkr upptaget för gestaltningsprogrammet Vackra Vimmerby. Detta i en tid när vi ser att vi har långt mer akuta investeringsbehov än så. Mindre delar av de planerade investeringarna kan säkert komma att lyftas i senare budgetarbeten de närmaste åren men vi kan inte se att det är rimligt att i nuvarande läge lägga ytterligare pengar på utsmyckning av centralorten på kringorternas bekostnad. För 2017 innebär det att investeringsutgifterna minskar med 200 tkr i Kristdemokraternas förslag.

I planarbetet 2007 förde invånarna i Gullringen fram behovet av en förlängning av gång- och cykelvägen i Gullringen. 2010 hade ingenting hänt och jag lyfte då frågan i en motion. 2014 kom äntligen löftet om att gång- och cykelvägen skulle byggas 2015-2016. När övriga investeringsplaner bromsades under våren 2015 var beskedet från den nya majoriteten att gång- och cykelvägen ändå skulle bli av. Sedan hände ingenting – och nu ligger planen för byggstart framskjuten till 2021. Den skolelev som började första klass 2007, när behovet först belystes, kommer då att vara 21 år gammal! Den här investeringen har försummats, glömts bort, förhalats, utlovats och svikits. Vi föreslår därför att 500 tkr anslås i 2017 års budget för att gång- och cykelvägen äntligen ska bli av.

Pelarne skola är en viktig samlingslokal för orten och vi vill att kommunen aktivt ska söka efter hyresgäster för delar av lokalerna samt investera i mer effektiv och miljövänlig uppvärmning. Vi avsätter i vårt förslag 1,2 mnkr för utbyte av värmesystem 2017.

Vi yrkar också att flytten av Förskolan i Tuna senareläggs något så att investeringen fördelas mellan 2017 och 2018. Det minskar investeringsbehovet för 2017 med 1,5 mnkr.

Interpellation om effekterna av stängda vårdplatser

Vimmerby kommun

INTERPELLATION till kommunstyrelsens ordförande Tomas Peterson (M)

 Angående effekterna av de stängda vårdplatserna på länets sjukhus

Den rödgröna politiska majoriteten i landstinget har under hösten hållit drygt sjuttio vårdplatser på länets tre sjukhus stängda. I första läget gällde beskedet fram till oktober månads slut, men förlängdes sedan året ut. Vid Västerviks sjukhus har 28 platser berörts, hälften av dem på medicinkliniken.

Det som började med en mer omfattande sommarstängning än vanligt, har vid utgången av året inneburit att omkring en fjärdedel av sjukhusets totala antal vårdplatser har varit stängda över ett halvår. Detta är oacceptabelt, inte minst då det inte gjorts någon konsekvensanalys av så omfattande neddragningar. Patienterna blir ju inte friska för att vårdplatser stängs; istället måste de få vård någon annanstans. Eftersom de flesta av patienterna är äldre så blir det ju rimligtvis primärvården och kommunerna som får ta ansvar för deras vård.

På initiativ av Kristdemokraterna har en namninsamling gjorts i protest mot neddragningarna, med totalt 8,820 underskrifter från hela länet, varav närmare 5,000 underskrifter från norra länsdelen. Många personer har beskrivit hur de själva eller anhöriga upplevt negativa effekter, som patient eller vårdpersonal.

Med anledning av ovanstående vill jag rikta följande frågor till kommunstyrelsens ordförande:

 1. Hur informerades kommunen från landstingets sida inför stängningarna?
 2. Har kommunalrådet tagit några initiativ för att söka påverka landstinget att återöppna de vårdplatser som bland annat våra kommuninnevånare kan behöva?
 3. Finns det i dagsläget tillräckligt antal korttidsvårdplatser i kommunen, för att ta emot personer som behöver vård?
 4. Har det förekommit diskussioner om skatteväxling för att kommunen ska ta ett större ansvar?

Vimmerby den 27 november 2016

Gudrun Brunegård

Kristdemokraterna

Rapp och politik på höstfest

gudrun-o-chelsea-2

– I Chelseas texter uttrycker hon längtan efter ett samhälle utan våld och hat. Ett samhälle där alla människor är lika mycket värda, där vi bryr oss om varandra och hjälper varandra. Många kan känna igen sig i den längtan. Vi kristdemokrater arbetar för en samhällsgemenskap över generationsgränser och kulturella gränser, med principen om alla människors unika och lika värde som grund.

Det säger Gudrun Brunegård, ordförande för Kristdemokraterna i Vimmerby, efter höstfesten på torsdagskvällen, då rapparen Chelsea Chipkosegei, känd från Idol, medverkade med några av sina egna låtar.

– Kristdemokraternas namninsamling för att öppna de fortsatt ”sommarstängda” vårdplatserna var också på tapeten. Landstinget måste höja sjuksköterskornas status, så att man kan locka tillbaka alla dem som slutat för att gå till andra arbetsgivare. Det gäller både lön efter ansvar och kompetens, arbetstider, tid för återhämtning efter krävande arbetspass, karriärutveckling och vårdserviceteam som avlastar, så att sjuksköterskornas specifika kompetens tas tillvara, säger Gudrun Brunegård.

Vid höstfesten diskuterades också Kristdemokraternas budgetalternativ.

– Årets ”Budget för tillit och trygghet” väver ihop traditionella kristdemokratiska kärnfrågor. Stöd till barnfamiljerna, som sackat efter ekonomiskt, och större möjlighet att själva bestämma över sin vardag. Ingen skillnad i skatt gentemot jobbskatteavdraget, som första steg för dem med pensioner upp till 14000 kronor. Höjt bostadsbidrag och bostadstillägg, samt rätt till äldreboende utan biståndsbedömning från 85 års ålder, skulle skapa både ekonomisk och social trygghet. Dessutom utökar vi med 2000 poliser för att återskapa tilliten till rättssamhället. Vi ökar även antalet utbildningsplatser inom vården. Sedan Stefan Löfven avskaffade kömiljarden har vårdköerna ökat, så att bara sex landsting klarar vårdgarantin idag. Därför återinrättar vi kömiljarden i vårt budgetalternativ. Människor i behov av vård ska inte behöva fastna i långa vårdköer, som före Göran Hägglunds tid, avslutar Gudrun Brunegård, innan de läckra pajerna och bakverken plockades fram och ett trivsamt sorl bredde ut sig i lokalen.

Välkommen till höstfest!

På torsdag den 13 oktober kl 19.00 är alla intresserade välkomna till en höstfest med Kristdemokraterna i Vimmerby!

Kristdemokraternas oppositionsråd i landstinget, Gudrun Brunegård, kommer bland annat att berätta om namninsamlingen för att höja sjuksköterskornas status och öppna vårdplatserna.

Chelsea, som bor i Vimmerby och deltog i Idol, kommer att framföra några låtar.

Dessutom blir det fika och lotteri.

Varmt välkomna till VEMAB:s cafeteria, Förrådsgatan 2 i Vimmerby!

 

Öppna vårdplatserna! Höj sjuksköterskornas status!

Skriv på namnlistan genom att trycka på länken! Följ sedan instruktionerna.

För att landstinget ska kunna erbjuda patientsäker vård, som är tillgänglig och jämlik i länets olika delar, behövs kompetenta och engagerade medarbetare. Sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker är en stor och betydelsefull kår. Jämfört med andra grupper med lika lång utbildning är löneläget och löneutvecklingen låg. I landstinget är möjligheterna att påverka sina arbetstider och övriga villkor begränsade. Allt fler söker sig därför till andra arbetsgivare. Landstinget har svårt att fylla vakanserna på många håll. Kostnaderna för sjuksköterskor från hyrbolag har hittills i år stigit från två till sjutton miljoner kronor i hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Landstinget har nu beslutat att begränsa hyrbolagskostnaderna genom att fortsätta hålla ett antal vårdplatser stängda efter sommaren. Man har inte analyserat hur fördelningen långsiktigt påverkar landstingets möjlighet att ge en god, jämlik och patientsäker vård, eller hur det påverkar primärvård och kommunal hemsjukvård.

Under våren och sommaren har den kristdemokratiska landstingsgruppen tagit fram tolv skarpa förslag för att vända sjuksköterskekrisen. Förslagen innebär en särskild satsning på dessa grupper:

 • Tillsvidareanställning på heltid som standard.
 • Introduktionsprogram och mentorskap för nyutbildade sjuksköterskor.
 • Lön efter ansvar och kompetens.
 • Löneutveckling, fortbildning och karriärmöjligheter.
 • Specialistutbildning och specifika kompetenser måste löna sig.
 • Strategisk lönesättning inom bristområden.
 • Arbetstider med möjlighet till vila och återhämtning. 
 • Arbetssätt och arbetstidsmodeller som attraherar.
 • Utbildningstjänster (AST) anpassat efter rekryteringsbehov.
 • Vårdserviceteam som avlastar och ger sjuksköterskan tid att vara sjuksköterska.
 • Utveckla cheferna.
 • Avvecklingssamtal och enkät när någon slutar.

Under hösten genomförs en namninsamlingskampanj runt om i länet, för att lyfta dessa krav och göra dem kända bland allmänheten. Det blir samtidigt ett tillfälle till konkret opinionsbildning som påtryckning på landstingets S+MP+V-majoritet.

Landstingsgruppens ledamöter och ersättare engageras i att avsätta tid för aktivititer i var och en av valkretsarna och länets alla kommuner. Även kommunpolitiker uppmanas delta i dessa aktiviteter, som kombineras med medierapportering. Namnlistorna kan läggas ut i mataffärer eller bensinmackar om man har god kontakt med butiksinnehavaren. Vidare kan man göra aktiviteter utanför sjukhus där man kampanjmässigt erbjuder personal och besökare att skriva på. Samma sak går att göra vid tåg- och busstationer.

Namninsamlingen avslutas den 24 oktober, en vecka innan den ”förlängda sommarstängningen” ska upphöra.

Ola Gustafsson ny KD-gruppledare i Vimmerby

Ola Gustafsson 1 maj

Pressmeddelande

Vimmerby den 26 juni 2016

Ola Gustafsson ny KD-gruppledare i Vimmerby

– Jag vill bedriva en aktiv och konstruktiv oppositionspolitik. Då kan man inte sitta stilla i majoritetens ledband.

Det säger Ola Gustafsson, Kristdemokraterna, med anledning av att partigruppen har utsett honom till efterträdare till Sven Weckfors som gruppledare för Kristdemokraterna och som ersättare i kommunstyrelsen och arbetsutskottet.

– Vi är mycket nöjda med att Ola Gustafsson nu tackat ja till att bli gruppledare och vår främste företrädare i kommunpolitiken. Ola är både engagerad kristdemokrat och mycket kompetent, inte minst genom sin långa erfarenhet som ekonomisk controller i en grannkommun. Han har under sina år i kommunpolitiken byggt upp ett stort förtroende även i andra partier, säger Gudrun Brunegård, ordförande för Kristdemokraterna i Vimmerby.

– Jag vill också uttrycka stort tack till Sven Weckfors, som ställde upp när Elisabeth Lago Nilsson lämnade politiken efter valet 2014. Sven har en längre tid haft problem med sin hälsa och aviserade redan i höstas att han ville sluta. Det är därför välkommet för alla parter att vi nu har en långsiktigt hållbar lösning, säger Gudrun Brunegård.

I samband med måndagens kommunfullmäktige kommer Ola Gustafsson formellt bli vald till uppdragen som ersättare i kommunstyrelsen och arbetsutskottet.

Vitsippspris till Tino Åberg för hans kamp för Yxern

IMG_0036Vimmerby Tidnings förstasidesflash om Vitsippspriset till Tino Åberg

Vid Kristdemokraternas vårfest delades årets Vitsippspris ut. Det gick denna gång till Tino Åberg, som genom insändare, artiklar, reportage och en egen Facebook-sida spritt engagemanget för sjön Yxern.

Motiveringen lyder:

Partiavdelningen i Vimmerbys

Vitsippspris 2016

tilldelas

Tino Åberg

Med ditt stora engagemang kring sjön Yxern och den oroväckande miljöpåverkan som sjön och dess omgivningar utsätts för genom den kraftiga regleringen, använder du olika kanaler för att informera och alarmera allmänhet och beslutsfattare. I insändare, opinionsmöten, med texter och fotografier i en specialinriktad Facebook-grupp håller du oss ständigt påminda, både om Yxerns skönhet och dess utsatthet.

Du är ett verkligt föredöme i hur du månar om ett gott förvaltarskap om de gemensamma natur- och miljöresurserna!

Vimmerby 2016-04-26

Gudrun Brunegård

Ordförande