Kommunens ansvar för rovdriften på Yxern

Under försommaren har vi kunnat följa hur Yxerns vattennivå har sjunkit undan för undan, långt under tidigare års nivåer. Det som normalt brukar vara sjöbotten ligger blottat. Vattenväxter ligger och torkar på det som plötsligt blivit strand.

Länge har man klagat på regleringsföretagen, som inte tagit något ansvar. Under våren blev det känt att Vimmerby kommun tecknat energiavtal med Bixia, som till största delen ägs av Tekniska Verken i Linköping, som i sin tur är största ägare i regleringsföretagen som tar ut vatten för elproduktion nedströms Yxern.

Det kan alltså i praktiken vara så illa att kommunen själv bidrar till miljökatastrofen vid Yxern.

För ett par månader sedan ställde Gudrun Brunegård (KD) en interpellation (se nedan). I den påföljande debatten medgav kommunföreträdare att vi borde ha varit mer aktiva. Man har nu tagit intiativ till dialog med Tekniska Verken. Nu till veckan ska företrädare från kommunstyrelsen träffa folk från Tekniska Verken öga mot öga.

Det är vår innerliga förhoppning att man nu ska förmå Tekniska Verken att ta större miljöhänsyn och sluta dränera Kalmar läns största sjö!

———————–

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Tomas Peterson (M)

Miljökrav vid kommunens energiupphandling kopplat till rovdriften på Yxern?

Under många år har oron varit stor över hur regleringen av Yxern påverkar ekosystemet i Kalmar läns största insjö. Vattendomen från 1938 tillåter att nivån kan sänkas med tre meter. Tidvis minskar vattenytan med 40 procent när vatten tappas ut, vilket påverkar både vattenlevande djur och växter.

Fiskevårdsområdet har under åren gjort skrivelser, möten med allmänheten har hållits, namninsamlingar har gjorts och en intresseförening med egen Facebook-grupp har bildats. Landshövding Stefan Carlsson har på plats studerat effekterna av den kraftigt sänkta vattennivån, tillsammans med kommunstyrelseordförandena i Vimmerby och Västerviks kommuner. Försök görs att förändra vattendomen, som ligger till grund för regleringen.

Tekniska Verken i Linköping är huvudägare i Yxerns regleringsföretag, det bolag som har rätten att reglera vattennivån. Trots att representant för Tekniska Verken varit på plats på möten, tycks det vara svårt att få någon ändring till stånd.

Parallellt har det gjorts en energiupphandling i Vimmerby kommun. Ironiskt nog var det Bixia, där Tekniska Verken är största delägare, som vann upphandlingen. Det kan alltså i praktiken bli så att kommunen själv bidrar till den miljökatastrof som Yxern utsätts för, vilket förefaller stå i strid med det engagemang som du själv och andra kommunföreträdare har visat.

Jag skulle därför vilja få svar på följande:

– Varför ställdes inte större miljökrav med fokus på miljön i Vimmerby kommun i upphandlingsunderlaget?

– Har kommunen någon möjlighet att som kund med lång avtalstid trycka på Bixia angående regleringen av Yxern?

– Vilken är din strategi för att få till stånd en ändring av vattendomen, alternativt upplösa regleringsföretaget så det fortfarande kan producera vattenkraft nedströms, men utan att Yxern skadas?

Vimmerby den 22 april 2016

Gudrun Brunegård

Kristdemokraterna

Vårfest för medlemmar och intresserade

Välkommen till Vårfest tisdagen 26 april kl 19.00 i Vimmerby Energis cafeteria, Förrådsgatan 2!

Tino

Gästtalare blir Tino Åberg, som har ett brinnande engagemang för sjön Yxern, där växt- och djurliv hotas på grund av reglering enligt en urgammal vattendom. Tino är en skicklig fotograf och kommer att berätta och visa bilder.

Det blir även fika till självkostnadspris och lotteri.

Varmt välkomna!

Vimmerbybor på KD-dagar

image

Kristdemokraternas kommun- och landstingsdagar är nu i full gång. Från Vimmerby kommun är Gudrun Brunegård, Sven Weckfors och Ola Gustafsson på plats.

– Jag uppskattar att Ebba Busch Thor i sitt inledningstal uppmärksammade krisen i vården och presenterade ett konkret förslag med vårdservicetjänster för att avlasta sjuksköterskor och läkare, så att de får mer tid för sina patientkontakter, säger Gudrun Brunegård, landstingsråd.

– Anders Ekholm från Institutet för framtidsstudier talade på ett drastiskt sätt om välfärdens framtida utmaningar. Han tydliggjorde hur vi kan utnyttja den moderna, revolutionerande tekniken både som beslutsstöd och för att lösa en del rent praktiska behov, som nattfrid för äldre. Genom att använda all tillgänglig high-tech får vi tid och utrymme för den nödvändiga empatin, säger Sven Weckfors.

– Under de här dagarna får vi både chans att uppdatera kunskap och få inspiration om hur vi jobbar vidare i våra olika politiska uppdrag, för att bidra till ett bättre och tryggare Vimmerby, säger Ola Gustafsson.

Utöver föreläsningar i den stora kongresshallen och mindre seminarier på olika teman ger dagarna rika tillfällen till informella möten med partikamrater och utställare.

Snabba upp svar på interpellationer

Kommunfullmäktige
Vimmerby kommun

Motion
Snabba upp besvarandet av interpellationer!

En interpellation är en fråga eller flera frågor från en enskild ledamot i en folkvald församling, som kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige. Den riktar sig till en person som har ett särskilt ansvar för ett verksamhetsområde, vanligtvis som ordförande i en nämnd eller styrelse. Undertecknad ser en interpellation som ett sätt att lyfta frågor av viss aktualitet till diskussion bland kommunens högsta beslutsfattare. Interpellationen är också en möjlighet för oppositionen att få fördjupad kunskap om kommunala frågor och är ett redskap för att följa och granska hur majoriteten arbetar med olika frågor.

Kommunfullmäktige i Vimmerby har i sin arbetsordning § 36 fastställt följande:
”En interpellation
– ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot.
– bör ges in till kommunstyrelsens kansli senast en arbetsdag före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.
(…)
En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen ställdes. En interpellation kan för snabbare handläggning lämnas in senast dagen innan kungörelsen skickas. Då kungörs interpellationen som att den kommer att ställas och besvaras vid samma sammanträde under förutsättning att fullmäktige beslutar att den får ställas.” (Min fetstilsmarkering)

Trots detta inträffar det emellanåt att interpellationer inte besvaras på flera månader, trots att de lämnats in i mycket god tid inför nästkommande fullmäktige, flera veckor innan kungörelsen skickades. Någon gång har förklaringen varit att den person interpellationen riktats till av någon anledning inte haft möjlighet att besvara interpellationen. Någon gång har det hänvisats till ärendemängden och ”fullmäktigeledamöternas arbetsmiljö”.

Konsekvenserna av en sådan fördröjning av handläggningen kan dock bli allvarliga. Om inte fullmäktiges arbetsordning följs riskerar förtroendet för fullmäktige att undermineras. Att skjuta interpellationer framför sig blir dessutom kontraproduktivt, då ärenden riskerar att samlas på hög och mista aktualitet. Det finns ju inte någon begränsning för hur många interpellationer var och en av fullmäktiges ledamöter får ställa. Det borde därför vara självklart att beta av samtliga i tid inlämnade interpellationer vid närmaste tillfälle.

Eftersom majoriteten i nuvarande konstellation innehar såväl ordförande- som vice ordförandeposterna i nämnder och styrelser borde det inte finnas några hinder att besvara interpellationer med kortare varsel än vad som varit fallet på senare tid. Om nämndens eller styrelsens ordförande har förhinder borde besvarandet kunna överlåtas till vice ordförande. I andra fullmäktigeförsamlingar, exempelvis i landstingsfullmäktige i Kalmar län, ska en interpellation besvaras om den inkommit senast fem arbetsdagar före fullmäktige. Med dagens digitala teknik är det enkelt att skicka ut i tid inlämnade interpellationer och frågor till ledamöterna.

Jag föreslår därför kommunfullmäktige besluta

Att ​justera kommunfullmäktiges arbetsordning, så att det framgår att en reglementsenligt inlämnad interpellation ska besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter inlämnandet, med enda undantag ifall interpellanten själv blir förhindrad att närvara, samt

Att ​den person interpellationen ställts till kan överlåta besvarandet till någon annan lämpad förtroendevald, för att svaret inte ska bli fördröjt.

Vimmerby den 21 mars 2016

Gudrun Brunegård
Kristdemokraterna

Inför äldreboendegaranti i Vimmerby!

Kommunfullmäktige
Vimmerby kommun

Motion

Inför äldreboendegaranti i Vimmerby kommun!

Att bygga ett samhälle där alla kan åldras i trygghet och värdighet är ett angeläget mål för Kristdemokraterna. Ett välfärdssamhälle kan i hög grad bedömas utifrån kriterier som respekt, tillvaratagande och omsorg om den äldre generationen. Jag menar att detta måste vara utgångspunkten också för vår kommuns äldreomsorg.

Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg. Var och en ska ses som en person med eget och unikt värde med skilda intressen och bakgrunder.

Det finns ingen åldersgräns som upphäver rätten att bestämma över sin vardag. Jag vill öka äldres självbestämmande genom att kommunen erbjuder äldre plats i särskilt boende om de själva så önskar utan att det görs en biståndsbedömning. Denna rätt skall gälla för alla över 85 år och som har hemtjänst. De ska ha rätt att få en plats i ett trygghetsboende eller särskilt boende. Detta är en mycket viktigare satsning än regeringens förslag om avgiftsfri öppenvård för dem som är över 85 år både ur fördelningspolitiskt perspektiv men även för att ett tryggt boende är oerhört viktigt särskilt för äldre.

Jag föreslår därför kommunfullmäktige besluta

Att​ Utreda möjligheten att införa en äldreboendegaranti för dem över 85 år och lämna förslag på hur detta snarast kan införas i vår kommun.

Vimmerby den 21 mars 2016

Gudrun Brunegård
Kristdemokraterna

Kompetensen i hemsjukvården – interpellation

Interpellation till socialnämndens ordförande, Eva Berglund (S)

Kompetensen inom hemsjukvård, äldre- och handikappomsorg

Vimmerby kommun har ambitionen att ge äldre och personer med funktionsnedsättningar god omsorg utifrån individens behov. För att kunna ge detta är det nödvändigt att medarbetarna har relevant utbildning som grund. Inom vissa områden, exempelvis i vård och omsorg av personer med demenssjukdom eller vid träning och rehabilitering av personer som skrivits ut från sjukhus efter stroke eller frakturer, behövs även specifik kompetens.

Om personalen har en god grundkompetens blir vården och omsorgen bättre och man har större möjlighet att individanpassa.

I olika lokala och nationella satsningar har det under åren genomförts kompetenslyft inom vård och omsorg. Samtidigt sker det hela tiden en omsättning bland medarbetarna. Metoder utvecklas och principer förändras också ständigt. Det går därför inte att slå sig till ro efter en genomförd utbildningssatsning. Snarare behöver det finnas ett kontinuerligt program för att upprätthålla önskad kompetensnivå och ge medarbetarna möjligheter att utveckla sin kompetens.

För att få en överblick över nuläget och behoven för framtid en skulle jag därför vilja få upplysning om följande:

 1. Har socialnämnden fastställt någon ambitionsnivå för medarbetarnas kompetens?
 2. Hur stor andel av vård- och omsorgspersonalen inom hemtjänsten har idag gått omsorgsprogrammet?
 3. Hur ser motsvarande kompetensnivå ut inom hemsjukvården?
 4. Hur stor andel av vård- och omsorgspersonalen inom demensvården har gått fördjupningskurs i demensvård? Är någon av medarbetarna Silviasyster eller Silviasjuksköterska?
 5. Hur stor andel av sjuksköterskorna har specialistutbildning inom åldrandet och dess sjukdomar, exempelvis är distriktssköterskor eller har inom ramen för andra kurser erhållit universitetspoäng i geriatrik och gerontologi?
 6. Hur tillgodoses behovet av logoped i hemrehabteamet, exempelvis efter stroke?
 7. Vilka enskilda och kontinuerliga utbildningsinsatser för personalen planerar socialnämnden inför framtiden?

Vimmerby den 17 mars 2016

Gudrun Brunegård

Kristdemokraterna

Statsbidrag för förbättrad elevhälsa – vad gör Vimmerby?

Interpellation till Camilla Stridh (S), ordförande för Barn- och utbildningsnämnden

Hur svarar Vimmerby kommun upp mot regeringens satsning på elevhälsan?

Psykiatri och psykisk ohälsa har under de senaste åren varit en av statens mest prioriterade frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet. Under åren 2012-2015 har regeringen avsatt 850 miljoner kronor per år inom ramen för det så kallade PRIO-arbetet. För 700 miljoner kronor av dessa medel har regeringen årligen gjort överenskommelser med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för att förbättra vården och det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa. Åtgärderna har varit kopplade till riktade statsbidrag och har lett till en förbättrad samverkan och samsyn mellan stat, kommuner och landsting.

Regeringen har inför 2016 i en överenskommelse med SKL beslutat att satsa på förebyggande åtgärder för att minska den psykiska ohälsan hos unga. Ett utvecklingsområde, som sedan tidigare har identifierats är tidiga insatser för barn och ungas psykiska hälsa med särskilt fokus på synkronisering av insatser från skolväsendet, socialtjänst, hälso- och sjukvård, samt en utveckling av en bred och lätt tillgänglig första linjes insatser med särskilt stöd till ungdomsmottagningarna.

En utpekad åtgärd är nu att ytterligare förstärka elevhälsan. 200 miljoner kronor avsätts för 2016 för att förstärka och utveckla elevhälsan. I satsningen ingår bland annat statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan för personalkategorierna skolläkare, skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog inom förskolan, grundskolan och motsvarande skolformer samt gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Ett viktigt motiv för investeringen i elevhälsan är ungas psykiska hälsa.

Även den tidigare Alliansregeringen såg elevhälsans strategiska betydelse. Som en förebyggande hälsoaktör som finns elevhälsan enligt lag tillgänglig i alla skolor, inte minst i arbetet med att förebygga psykisk ohälsa hos unga. Olika satsningar genomfördes för att förstärka och utveckla elevhälsan. Så sent som i juni 2014 biföll Vimmerby kommunfullmäktige Kristdemokraternas motion om att förstärka elevhälsan, med hjälp av den dåvarande Alliansregeringens särskilda elevhälsosatsning.

I Vimmerby har dock S+M-majoriteten nyligen beslutat genomföra omfattande besparingar, som bland annat innebär neddragning av skolsköterskeresursen med 25 procents tjänst, vilket vi kristdemokrater motsatte oss i vårt budgetalternativ. Nedskärningen skapar en olycklig ryckighet och urholkar resursen. Följden blir att möjligheten försvåras att bedriva ett förebyggande arbete enligt de nationella ambitionerna.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor:

 • Hur avser du att agera för att Vimmerby kommun ska kunna ta del av statsbidraget för förstärkt elevhälsa?
 • Påverkar förra veckans överenskommelse mellan SKL och regeringen om förstärkning av elevhälsan S+M-majoritetens beslut att genomföra den aviserade neddragningen?
 • Vilka insatser görs idag för att stärka samverkan mellan skolväsendet, socialtjänsten och hälso- och sjukvården i Vimmerby och vad planeras framöver?

Vimmerby den 23 december 2015

Gudrun Brunegård

Vad gör Vimmerby för att få statsbidrag till kulturskolan?

Interpellation till Peter Högberg (S), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden

Hur möter Vimmerby kommun upp regeringens 100-miljonerssatsning på musik- och kulturskola?

Regeringen har beslutat att använda 100 miljoner kronor till Kulturskolan nästa år, för att stödja kvalitetshöjande åtgärder.  På Kulturnytt fredagen den 18 december intervjuades kulturminister Alice Bah Kuhnke:

”- Ytterst är det Kulturrådet som kommer att sätta definitionen, men det skulle kunna vara ett brett utbud av lärare på musik- och kulturskolan. Det skulle kunna vara fortbildning av befintliga lärare, det kan vara att öka antalet elevplatser på Kulturskolan – det är en kvalitetsindikator, eller att kunna erbjuda ett större utbud av kurser och av instrument, säger Alice Bah Kuhnke.

Varför gör ni det här?

– Därför att vi vill att så många barn som möjligt ska få chansen att pröva på ett instrument eller att stå på scen, svarar Bah Kuhnke.

En kommun som anses ha vidtagit kvalitetshöjande åtgärder ska få del av de 100 miljoner kronorna för att kunna sänka eller bibehålla sina avgifter. Idag varierar avgifterna kraftigt mellan kommunerna, mellan 0 och 1700 kr per termin och elev. Snittet är ungefär 650 kr per termin och elev. Vid bedömningen ska Kulturrådet också ta hänsyn till kommunens ekonomi.

Så här kommenteras förordningen av Kulturskolerådets generalsekreterare Torgny Sandgren:

– Ja, vad jag förstår har ju kulturministern tidigare sagt att det här är första steget, att försöka ta itu med avgifterna, men det pågår ju en utredning om vilken nationell politik vi ska ha för Kulturskolan och där hoppas vi att regeringen tar ett bredare ansvar för att exempelvis säkra kompetensförsörjningsfrågan. Vi har ju problem med att hitta lärare till Kulturskolan idag, men det behövs ju också en kontinuerlig uppföljning av kulturskoleverksamheterna – ja, vilken betydelse exempelvis avgifter har och vilka andra hinder det finns för att nå ett breddat deltagande, säger Sandgren”. (Källa: Sveriges Radios hemsida)

I Vimmerby har du, som ordförande för Kultur- och fritidsnämnden, nyligen beslutat att lägga ned i stort sett all musikundervisning. I total kontrast till regeringens ambitioner blir istället de flesta barn och ungdomar som fram tills terminsavslutningen försökte lära sig spela instrument utan undervisning. De behöriga, högskoleutbildade pedagogerna har sagts upp och ska ”arbetsbefrias” under uppsägningstiden, för att nämnden ska avveckla musikundervisningen redan från årsskiftet.

Med anledning av regeringens beslut önskar jag svar på följande frågor:

 • Vilka kvalitetshöjande åtgärder avser du att vidta för att Vimmerby kommun ska kunna ta del av statsbidraget?
 • Kommer du att ta initiativ till att dra tillbaka uppsägningarna av musiklärare, för att Vimmerbys barn även fortsättningsvis ska kunna ta del av musikundervisning av behöriga musikpedagoger, i enlighet med regeringens ambitioner?

Vimmerby den 20 december 2015

Gudrun Brunegård

Seger för demokrati och folkvilja!

Onsdagen den 24 februari kommer för alltid vara en glädjens dag i Vimmerby. Det var då beskedet kom från majoriteten, om hur man tänker hantera resultatet från folkomröstningen: De kommer att följa det! Skolorna i Djursdala och Gullringen kommer att få vara kvar, liksom Pelarne förskola.

Demokratin och folkviljan har segrat.

Ett stort GRATTIS till alla barn och till alla som engagerat sig för landsbygdsskolorna! Vi lyckades, med gemensamma krafter!

Vimmerby kommuns befolkning uppvisade ett enastående engagemang, först för att få folkomröstningen om landsbygdsskolornas vara eller icke till stånd, sedan genom att med en imponerande tydlighet visa vad man tyckte om majoritetens nedläggningsförslag.

Valdeltagandet blev det näst högsta hittills i Sverige, 53,1 procent, vid en kommunal folkomröstning som inte sammanfaller med allmänna val. Och utfallet kunde knappast bli tydligare.

En förkrossande majoritet av de röstande, 87,65 procent stödde alternativet att bevara skolorna, trots det ultimatum som majoriteten lagt till, om att motsvarande besparing i så fall skulle tas inom andra delar av Barn- och utbildningsnämndens budget. Detta är unikt.

Bara nio procent hade röstat på majoritetens alternativ att lägga ned skolorna. Socialdemokraterna och moderaterna hade alltså inte på långa vägar lyckats övertyga ens sina egna väljare.

Även detta är unikt. I andra fall har majoriteten ändå valt att gå på sin egen linje.

Nu avser uppenbarligen majoriteten att bjuda in oppositionen till samtal för att gemensamt komma till rätta med kommunens ekonomiska situation.

Det är inte en dag för tidigt! Det återstår dock att se om man med denna inbjudan menar hela oppositionen, i ett brett parlamentariskt samråd, eller om man väljer ut något enstaka parti.

Det får nu vara slut på den typen av beslut i slutna rum, utan tillträde för oppositionen, som präglade S+M-majoritetens första år vid makten. Det får vara slut på hastigt framtagna, uppenbart bristfälligt utredda förslag, som på ett allvarligt sätt skadar verksamheter och kommunens attraktivitet. Nu får det lov att bli ordning och reda. Hellre någon månad längre utredningstid, men ett beslut där konsekvenserna är förutsedda och negativa följder minimerade.

Vi kristdemokrater är beredda att dra vårt strå till stacken, för att Vimmerby framöver ska kunna präglas av ansvarstagande och samförstånd.

Frågor ur enmetersperspektiv

Gudrun o Helen

Vid lördagens debatt på Vimmerby torg ställde Gudrun Brunegård (KD) ett par frågor till kommunalrådet Helen Nilsson (S):

– För mig som kristdemokrat är barnperspektivet viktigt. Om ni lägger ned skolorna i Djursdala och Brännebro blir barnen istället tvungna att åka skolskjuts till Vimmerby eller till Södra Vi. Skolskjutsen går ju inte raka vägen, utan plockar upp barn längs vägen. På så sätt finns det de som idag har skolan inom synhåll, men som kommer bli tvungna att åka skolskjuts över en timme om dagen. Därför har jag ett par frågor, ur enmetersperspektivet att ställa:

– Är det bra att låta en sexåring åka skolskjuts i över en timme varje dag? Hur tror du det påverkar barnets motivation och lust att lära?

Svaret?

– Nej, det är inte bra. Det var därför vi drog tillbaka det ursprungliga förslaget att lägga ned skolorna i Tuna och Rumskulla, att restiden skulle bli för lång.

– Men samma sak kommer ju att drabba ett antal av barnen i Gullringen och Djursdala.

– Det har jag inte hört, men det får vi ta.

Nej, Helen, det är inte ”vi” som ”får ta” det! Det är ju livs levande barn som drabbas. Barn som ska gå i skolan varje dag i tolv års tid.

Hur kommer det att påverka läsglädje och studiemotivation, med extra långa skoldagar och tröttande resor? Det fick jag inget svar på. Som ansvarskännande majoritet har ni väl analyserat detta?