Partidistriktsårsmöte Kd Kalmar län

På lördag, den 25 mars håller Kristdemokraterna i Kalmar län partidistriktsårsmöte. Kristdemokrater från hela länet samlas till en spännande heldag då bland annat 31 motioner till partiets riksting ska behandlas. Här hittar du både kallelse och dagordning.

Dags för pensionärer att få sänkt skatt!

Jimmy Loord skriver i Östran tillsammans med Ebba Busch Thor om att det är dags att ta bort skillnaden i beskattning mellan löntagare och pensionärer.
En pensionär med en pension på 18 000 kronor får med vårt förslag 463 kronor mer i plånboken varje månad och en pensionär med en pension på 22 000 får 726 kronor mer.

Skatter är nödvändigt för att finansiera den gemensamma välfärden och ska utformas så att de främjar ansvarstagande och arbete och samtidigt stödja sammanhållning och medmänsklighet. Samtidigt behöver skatter vara legitima för att inte tära på tilliten till samhället.

Det har funnits – och finns – tillfällen då skatter fått effekter som på ett eller annat sätt utmanat känslan av rättvisa. Vi menar att skillnaden i beskattning mellan pensionärer och löntagare bär sådana drag. Den uppfattas som orättvis, minskar legitimiteten för skattesystemet och bidrar till att förstärka skillnaden mellan grupper.

När Alliansregeringen tillträdde 2006 var utanförskapet betydande. Stora grupper stod, trots högkonjunktur, mer eller mindre permanent utanför arbetsmarknaden. Alliansen genomförde stora jobbreformer där jobbskatteavdraget – som gjorde det väsentligt mer lönsamt att arbeta – var bärande. För att reformen skulle bli tillräckligt stor för att bidra till att bryta utanförskapet lade vi fokus på drivkrafter att gå från utanförskap till arbete eller öka sin arbetstid. Pensionärer fick därför inte del av den stora skattelättnaden.

För oss kristdemokrater var det dock viktigt att när jobbreformer etablerats steg för steg sluta skattegapet mellan pension och arbetsinkomst. Alliansregeringen sänkte också på vårt initiativ skatten för pensionärer fem gånger med över 16 miljarder – med tonvikt på de lägsta pensionerna.

Trots storslagna vallöften från Socialdemokraterna har nuvarande regering bara genomfört en blygsam skattelättnad för pensionärer. I höstens regeringsbudget uteblev lättnader helt.

Vi kristdemokrater föreslog i vårt budgetalternativ ekonomiska förstärkningar för pensionärer om 5,7 miljarder – borttagen särskild löneskatt, fördubblat jobbskatteavdrag från 64 år, höjt bostadstillägg och skattesänkning.

Men vi menar nu att det är dags att fullt ut ta bort skillnaden i beskattning mellan löntagare och pensionärer och därmed slopa den så kallade pensionärsskatten. Pensionärerna fick stå tillbaka när jobbskatteavdraget infördes, men det är inte rimligt att upprätthålla denna diskrepans år efter år. Skatteskillnaden bidrar till att dra isär samhället.

En pensionär med en pension på 18 000 kronor får med vårt förslag 463 kronor mer i plånboken varje månad och en pensionär med en pension på 22 000 får 726 kronor mer.

Detta är en viktig reform för pensionärer, som under lång tid har fått stå tillbaka. Men vi menar också att det är en angelägenhet för hela samhället: reformen bidrar till mer av legitimitet för det offentliga och mer av sammanhållning över grupp- och generationsgränser. Det är därför en reform som Sverige behöver.

Ebba Busch Thor (KD), partiledare

Jimmy Loord (KD), riksdagskandidat

Kristdemokrater inspirerades i Mönsterås

En bild på de medverkande. Fr.v.: Gudrun Brunegård, Madeleine Rosenqvist, Emma Henriksson, Jimmy Loord och Chatrine Pålsson Ahlgren

Idag har vi haft en mycket bra utbildningsdag i Mönsterås med många kristdemokrater från hela länet. Extra roligt att vi fick besök av riksdagsledamot och 2 vice partiordförande Emma Henriksson som berättade om de skarpa förslag som partiet föreslår för att stärka ekonomin för pensionärer och barnfamiljer. Trygghetsfrågan med en stor satsning på fler poliser stod också i fokus. På bilden syns de som höll i de olika passen men det var det stora gemensamma engagemanget från alla deltagare som gjorde dagen mycket lyckad.

Kristdemokraterna har nu utsett toppkandidaterna till riksdagen

Jimmy Loord, Nybro, Gudrun Brunegård, Vimmerby och Eric Dicksson, Kalmar är kristdemokraternas topptrio inför kommande riksdagsval.

14938247-10154666819807594-1166474112951898209-n

Under torsdagskvällen höll Kristdemokraterna i länet ett välbesökt nomineringsmöte inför riksdagsvalet. En process med nomineringar från partiavdelningarna och provval har genomförts under hösten.

Nomineringskommittén redovisade sitt arbete och därefter följde en utfrågning av de tre toppkandidaterna med möjlighet för ombuden att ställa sina frågor.

Nomineringsmötet med ombud från hela länet samlade sig slutligen till beslut och det blev bifall till det framlagda förslaget. Partiledaren Ebba Busch Thor kommer att stå först på valsedeln men därefter följer länets kandidater som toppas av Jimmy Loord följd av Gudrun Brunegård och Eric Dicksson.

– Jag känner mig mycket hedrad över ett starkt förtroende. Nu börjar det hårda arbetet. Vi har många stora samhällsfrågor att arbeta med. En ökad otrygghet i samhället. Funktionsnedsatta som får sin assistans indragen. Detta kan inte accepteras! Jag är beredd att bli en stark politisk röst i riksdagen och jobba utifrån ett tydligt Kalmar läns perspektiv, säger Jimmy Loord i en kommentar efter nomineringen.

– Det är ett stort förtroende att få finnas med i länets topptrio. Jag kommer att arbeta hårt för familjernas valfrihet, äldres rätt till trygghet och värdighet och för allas rätt till vård när man behöver det, säger Gudrun Brunegård.

– Jag är hedrad och glad och ser fram mot att få jobba med Jimmy, Gudrun och hela distriktet för valvinst 2018, säger Eric Dicksson

Nära 9000 namn för öppnade vårdplatser

Pressmeddelande

2016-11-01

8820 namnunderskrifter för öppna vårdplatser och höjd status för sjuksköterskor!

Gudrun, Jimmy och Madeleine överlämnar namnlistorna i landstingshuset.

Gudrun, Jimmy och Madeleine överlämnar namnlistorna i landstingshuset.

– 8820 namnunderskrifter visar på ett överväldigande engagemang runt om i länet, som protest mot landstingsmajoritetens stängning av vårdplatser och kräva att de öppnas, och för att höja sjuksköterskornas status. Inte bara i Västervik, Oskarshamn och Kalmar, utan från Gamleby till Torsås, från Byxelkrok till Emmaboda, från Vimmerby till Mörbylånga, ja, från länets alla hörn har invånare, patienter, anhöriga, besökare och vårdpersonal skrivit på listorna.

Det säger Gudrun Brunegård, landstingsråd för Kristdemokraterna, som stått som kontaktperson under namninsamlingen.

– Oavsett om vi har stått utanför något av sjukhusen eller på marknader och torg, så har människor kommit fram och berättat om egna upplevelser. En så stor minskning av antalet vårdplatser går inte obemärkt förbi, vare sig för patienter eller för personal. Även tillresta släktingar från andra län, som besökt sina anhöriga vid något av våra sjukhus, har engagerat sig, säger Gudrun Brunegård.

– Det är sällan man ser en sådan här kraftfull opinionsyttring. På många platser i länet och framförallt på Mönsterås marknad stod folk i kö för att få skriva under och visa sitt stöd för vår kampanj. Det är vår starka förhoppning att landstingsmajoriteten tar till sig kritiken och öppnar vårdplatserna igen, säger Madeleine Rosenqvist.

– De stängda vårdplatserna är ett resultat av majoritetens undfallenhet att på rätt sätt hantera den egna personalen. Nu krävs kraftiga åtgärder. Att länets invånare nu så kraftigt höjt sin röst borde föranleda majoriteten att släppa sin självgodhet och ta till sig de skarpa förslag vi presenterat för en hållbar utveckling av vården i länet, avslutar Jimmy Loord.

 

ÖPPNA VÅRDPLATSERNA!

Namninsamling
ÖPPNA VÅRDPLATSERNA!
HÖJ SJUKSKÖTERSKORNAS STATUS!
Skriv under du också!

Vi protesterar mot Landstinget i Kalmar läns stängningar av 79 vårdplatser. Vi vill ha en hälso- och sjukvård, där vi kan lita på att det finns personal att bemanna mottagningar och vårdavdelningar.
En särskild satsning på sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, barnmorskor och röntgensjuksköterskor måste därför till:
– Tillsvidareanställning på heltid som standard
– Lön efter ansvar och kompetens
– Vårdserviceteam som avlastar och ger sjuksköterskan tid att vara sjuksköterska.

Skarpa förslag för att vända sjuksköterskekrisen

Oppositionsråd Gudrun Brunegård presenterar här Kristdemokraternas skarpa förslag för att vända sjuksköterskekrisen i Landstinget i Kalmar län:

Kristdemokraternas landstingsgrupp har under en längre tid haft bemanningskrisen som ett högt prioriterat ämne vid våra möten. Vi ser med stor oro på dagens situation och vad den kan leda till i framtiden, om vi inte lyckas vända situationen och återigen göra det attraktivt att arbeta inom hälso- och sjukvård. En rad nödvändiga åtgärder har diskuterats fram under våren.

Efter att ha hospiterat i vården ett antal arbetspass under sommaren har min övertygelse stärkts att det krävs radikala åtgärder. Därför presenteras här ett underlag, med skarpa förslag för bättre kontinuitet, för att i sin tur skapa förutsättningar för bättre kvalitet och patientsäkerhet.

Nuläget
Landstinget står inför en allvarlig bemanningskris, som vi idag förmodligen bara sett början av. Den nya generationens sjuksköterskor har stark integritet och vet sitt värde på arbetsmarknaden. Många kompetenta medarbetare med lång erfarenhet har sökt sig till andra arbetsgivare, där de får högre lön och större möjlighet att påverka arbetstider och andra villkor.

En viss cirkulation mellan arbetsplatser tror vi är bra och stimulerande. På så sätt kan goda exempel spridas. Flera arbetsplatser inom landstinget har dessvärre idag en situation där stora delar av stommen i medarbetarkåren av olika skäl har sökt sig därifrån. Det tar tid för nya medarbetare att komma in i alla arbetsuppgifter och rutiner. Även många kommuner har liknande problem att rekrytera och behålla den kvalificerade personalen.

Utöver denna extraordinära situation kommer de sedan lång tid förutsägbara pensionsavgångarna, som under de närmaste åren kommer att öka behovet av nyanställningar.

Det är därför hög tid att den rödgröna landstingsmajoriteten tar situationen på allvar. Landstinget behöver göra en radikal förändring av sin personalpolitik, för att klara av framtidens utmaningar, med en allt större, åldrande befolkning, och med alla de sjukdomar som naturligt följer med ökad ålder.

Arbete inom vård och omsorg måste helt enkelt få högre status.

Tillsvidareanställning på heltid ska vara standard
Hälso- och sjukvården har svårt att rekrytera medarbetare. Flera arbetsplatser får inte några sökande när de annonserar. I den konkurrens som råder mellan olika arbetsplatser inom landstinget och gentemot kommuner, privata vårdsgivare och bemanningsföretag, går det inte att tro att något annat än erbjudande om tillsvidareanställning på heltid är attraktivt.

Fler undersköterskor, medicinska sekreterare och andra yrkesgrupper som avlastar
Vi behöver säkerställa att utbildad vårdpersonal får mer tid för patienterna. Sjuksköterskor måste få tid att vara sjuksköterskor, med sin specifika kompetens inom omvårdnad. Det är ett villkor för god och patientsäker vård. Nationellt har Kristdemokraterna föreslagit att nya tjänster för vårdservice skapas. Vi ser behovet av fler undersköterskor, sjukvårdsbiträden, medicinska sekreterare, receptionister, vaktmästare, transportörer och andra yrkesgrupper, för att vars och ens kompetens ska kunna tas tillvara optimalt.

Arbetstider och arbetssätt som attraherar
Arbetstiderna inom vården är av naturliga skäl slitsamma, med behov av bemanning dygnet runt inom många verksamheter. Hälsoriskerna med nattarbete och särskilt vid treskift är väl kända. Treskift bör därför undvikas så långt som möjligt. Efter nattjänstgöring måste medarbetarna ges ordentlig tid för återhämtning. Tid för återhämtning är också viktig efter långa arbetspass med sena kvällar och tidiga morgnar.

Alternativa arbetstidsmodeller, exempelvis med sextimmars arbetsdag med bibehållen heltidslön, bör prövas på arbetsplatser med rekryteringsproblem. Om en sådan modell gör det blir lättare att få fast anställd personal, som i mindre utsträckning drabbas av olika slags ohälsa, kan det vara lönsamt.

Arbetet ska organiseras så att det möjliggör personcentrerad vård, med patienten som en medlem i teamet. Sjuksköterskans roll för planering av omvårdnad tillsammans med patienten är lika viktig som läkarens motsvarande bedömning och planering tillsammans med patienten. En läsplatta till varje patient vid inskrivning skulle underlätta för patienten att följa med i planering för utredning/ behandling. En välinformerad patient är en trygg patient.

Löneöversyn och åtgärder som särskilt satsar på sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, barnmorskor och röntgensjuksköterskor
Sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor (fortsättningsvis benämnda med det sammanfattande begreppet ”sjuksköterskor”) är yrkeskårer med hög kompetens, men som traditionellt sackar efter jämförbara yrkesgrupper med större manlig dominans. För att attrahera fler att välja vårdyrken måste lönerna på ett bättre sätt spegla yrkets betydelse, som experter på liv och hälsa.

Idag lägger landstinget stora summor på inhyrd personal. En betydande del av nuvarande kostnader för hyrpersonal kan istället användas för att finansiera en attraktivare lönemodell för sjuksköterskor. Ett attraktivt och hållbart lönesystem för fast anställda behöver skapas – för att behålla den personal vi har och för att attrahera nya medarbetare.

a) Introduktionsprogram och mentorskap för nyutbildade sjuksköterskor
Dagens högskoleutbildningar ger hög akademisk kompetens hos nyutbildade sjuksköterskor. De har dock ofta behov av en längre tids introduktion och handledning för att klara det praktiska arbetet. Därför ska alla nyutbildade i landstinget erbjudas ett ”AT-år”, då man cirkulerar mellan olika kliniker, hela tiden med erfaren handledare.

b) Löneutveckling, fortbildning och karriärmöjligheter
Lön ska ges efter ansvar och kompetens. Lång erfarenhet måste värderas – de erfarna sjuksköterskorna är oumbärliga som mentorer för nya medarbetare. Att handleda en ny medarbetare är en ansvarsfull uppgift som ska belönas därefter. Det skapar orimliga spänningar på en arbetsplats när en nyanställd eller inhyrd sjuksköterska, som inte till fullo behärskar alla arbetsuppgifter, är i behov av introduktion och handledning av en erfaren kollega, som har lägre lön.

En tydligt märkbar löneutveckling måste skapas för sjuksköterskor. Jämför med ingenjörer, som kan ha någorlunda liknande ingångslön, men som efter några år på olika poster i offentlig och privat sektorn kan ha ett avsevärt högre löneläge. En rimlig modell vore ett generellt påslag efter tre eller fem års anställning, motsvarande det man har i vissa delar av länet. Utöver det ska det finnas väl definierade påslag för extra ansvarsuppgifter.

Kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvård går oerhört fort. Halveringstiden beräknas till mindre än ett år. Det är därför nödvändigt att arbetstiden också ger utrymme att följa med i den medicinska utvecklingen, genom kurser, fortbildning och egen studietid.

Det behöver också skapas fler möjligheter till olika karriärvägar inom hälso- och sjukvården, så att kompetenta medarbetare stannar inom organisationen. Idag slutar en del för att arbeta i andra sektorer med exempelvis inom ledarskap, läkemedel, materialutveckling och IT.

Forskartjänster och kliniska lektorat för sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och barnmorskor ska inrättas. På så sätt uppmuntras fler att kombinera en akademisk karriär med fortsatt praktisk kontakt med hälso- och sjukvården. Det skulle både bidra till att höja statusen på vårdyrkena och driva på kvalitets- och metodutveckling. Det skulle även förbättra förutsättningarna för att nya forskningsrön införlivas i verksamheten – och att föråldrade rutiner avvecklas.

c) Specialistutbildning och specifika kompetenser måste löna sig
Det är stor brist på specialistsjuksköterskor, särskilt inom vissa områden. För att motivera medarbetare att satsa tid och energi på en specialistutbildning behöver det finnas ett tydligare lönelyft efter fullgjord utbildning. De specialistutbildades kompetens måste även tas bättre tillvara. Så blir inte fallet om sjuksköterskan går tillbaka på vanlig schemarad efter specialistutbildning. Detsamma gäller självklart även både efter kortare fördjupningskurser på högskolenivå och för forskartjänster och kliniska lektorat. Det ska märkas att landstinget är en kunskapsorganisation!

d) Kraftigt utöka antalet utbildningstjänster (AST)
Kristdemokraterna har länge drivit kravet att sjuksköterskor ska få specialistutbildning med bibehållen lön. Vi välkomnar därför att landstinget sedan ett par år har infört Akademisk Specialist-Tjänstgöring (AST). Antalet AST-tjänster idag håller dock inte ens jämna steg för att matcha kända pensionsavgångar inom de närmaste åren. Antalet utbildningstjänster måste därför utökas kraftigt, för att strategiskt balansera vakanser, framtida pensionsavgångar och normal personalomsättning.

e) Strategisk lönesättning inom bristområden
Hellre än att betala uppemot dubbel kostnad för hyrsjuksköterskor som arbetar veckovis i svårrekryterade områden, och som måste handledas av ofta lägre betald befintlig personal, borde det vara självklart att kunna erbjuda en rejäl löneökning till de fast anställda sjuksköterskorna, för att öka attraktiviteten och bygga upp en kontinuitet.

f) Utveckla cheferna i vården
Kompetenta chefer i vården är oumbärliga för att skapa trygghet, stabilitet och arbetsglädje på arbetsplatsen och för att leda och utveckla det komplexa arbetet. Cheferna måste därför ha rimliga arbetsvillkor, med tid för sitt ledarskap, skapa delaktighet och att leda vård- och processutvecklingen. Landstingets chefsutbildningar ska fortsätta och ska omfatta chefer på alla nivåer och i alla verksamheter.

e) Avvecklingssamtal och enkät efter avslutad anställning
De medarbetare som av någon anledning slutar sin tjänst ska alltid erbjudas ett avvecklingssamtal. En enkät ska fyllas i separat, med frågor om anledningen till att man slutar, och skickas direkt till personalkontoret. På så sätt kan man få en mer fullständig uppfattning om eventuella brister på en arbetsplats, vilket då ger möjlighet till förbättringsåtgärder.

Kalmar län den 3 augusti 2016,

Gudrun Brunegård
Oppositionsråd (KD)

Kristdemokraternas förslag till bättre livsvillkor för äldre i Kalmar län!

Här presenteras Kristdemokraternas förslag till bättre livsvillkor för äldre i Kalmar län!

  1. Vi kräver ett varierat utbud av äldrebostäder i alla kommuner! I de större kommunerna bör det finnas i alla kommundelar. Var och en bör känna trygghet inför åldrandet att det finns boendeformer i kommunen som är lämpliga när man vill byta boende. Det ska ALLTID vara den enskildes egna önskemål som ska vara avgörande. Alla människor är olika och har olika önskemål och behov. Att få välja och bli respekterad även när man levt länge är för kristdemokraterna en självklarhet. Vi föreslår som ett första steg att alla som fyllt 85 år utan s k biståndsbedömning får välja var man vill bo!
  1. Bra kontinuitet inom all vård och omsorg för äldre! Många äldre vittnar om att det kan komma många olika personer när man har hemtjänst. Det skapar otrygghet och oro. Att ha många olika personer som har nyckel och tillgång till det privataste som finns hemmet upplever många som utlämnande. Likaså när man får sin vård och omsorg är det tryggare att vårdas av samma personer så mycket som möjligt. Detta gäller naturligtvis också läkare och sjuksköterskor och övrig personal. Kristdemokraterna kräver förbättringar och föreslår att en rapport tas fram där en kartläggning görs av hur läget är för närvarande och med det som bas föreslår hur kontinuiteten kan stärkas och garanteras för framtiden.
  1. Vi kräver att äldreteam ska finnas i alla kommuner. Där bl.a läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, psykolog, dietist, kurator och fysioterapeut är viktiga professioner. Läkemedelsgenomgångar måste ske kontinuerligt. Det mångprofessionella arbetslaget kan bli garant för att den enskilde får den allra bästa vården utifrån sina individuella behov. Detta skapar tillit och trygghet och en hög vårdkvalitet.
  1. Gratis kollektivtrafik till alla pensionärer! Många pensionärer har i dag en mycket begränsad ekonomi vilket kan medföra att man blir isolerad i sin bostad. Även om man har körkort kanske man inte har råd att ha bil. Som en första steg skulle de turer som är mindre utnyttjade vara kostnadsfria för pensionärer. Detta minskar ensamhet och isolering och är mycket gynnsamt för miljön.
  1. Fortsatta mammografi screeningkontroller i ett första steg till 80 år! Många liv har räddats på grund av att man upptäckt en cancertumör i tid. Vi lever allt längre och har bra behandlingsformer där a och o är att den upptäcks i tid. Detta gäller självklart även äldre!

Politisk kamp mot egoismen

Debattartikel av Jimmy Loord, vice ordf. Kristdemokraterna i Kalmar län

Förtroende tar lång tid att bygga upp men kan raseras på en natt.

För några veckor sedan rullades den så kallade Panama-skandalen ut i media runt om i världen. 11,5 miljoner dokument visade sig innehålla uppgifter om hur advokatbyrån Mossack Fonseca kan kopplas till, bland annat, skattefusk, pengatvätt och korruption.

Dokumenten visade sig också avslöja hur svenska storbanker hjälpt sina förmögnaste kunder att skapa så kallat brevlådeföretag i skatteparadis för att undvika att betala skatt. Förtroendeklyftan växer ytterligare när det även visar sig att regeringschefer är inblandade. Egoismen visar sitt fulaste tryne och vanligt folk ställer sig frågan vart hederlighet och vanligt sunt förnuft tagit vägen.

Visst har vi alla mött sammanhang där något eller någon inte varit det man utgett sig för att vara. Det kan vara såväl i medmänskliga relationer som i förhållandet till politiken. Ena dagen är det regeringschefer i andra länder, andra dagen är det Kommunals högsta ledning som sviker sina medlemmar. Blir diskrepansen allt för stor mellan det beskrivna och det överensstämda riskerar förtroendeklyftor slita isär oss dit vi till slut inte vågar visa tillit till någon. En sådan utveckling riskerar att urholka hela samhällsgemenskapen och skapa en jordmån där mentaliteten sköt dig själv och skit i andra både gror och trivs som bäst.

När polisen inte längre har resurser att prioritera inbrott på länets skolor, inbrott i din bostad eller problemet med tafsande män när du är ute och går på kvällen så gör det något med oss. När ämbetsmän på de stora bankerna inte längre tycks bry sig om etik och moral så infinner sig ett avståndstagande. När regeringen låter kommunernas socialtjänster gå på knäna utan tillräckliga resurser att hjälpa de mest utsatta så är vi på ett sluttande plan. För att använda en sliten politisk slogan: ”Något håller på att gå sönder i Sverige.” Då menar jag den höga tilltro till samhället och varandra som vi i Sverige varit kända för och stolta över.

När tilliten brister så frodas egoismen och bidrar till ett nytt slags utanförskap som vi inte är vana att tala om. Utanför, utlämnad till sig själv. Risken är att en sådan utveckling drar oss isär och isolerar oss ytterligare från varandra. Bristen på tillit till samhället och varandra riskerar att skapa oroligt många negativa konsekvenser för samhällsbygget och blir därmed också en politisk fråga.

Vad kan då göras? Politiskt handlar om att skapa trygga miljöer för våra barn få växa upp i. Miljöer där du blir sedd och bekräftad. I takt med att andra partier hånar kristdemokraterna för talet om familjen, gemenskaper och civilsamhällets viktiga roller så stiger den psykiska ohälsan hos både barn och dess föräldrageneration. Polisen måste få rätta resurser att upprätta säkerhet, trygghet och ordning. Socialtjänst och skola måste få resurser till att tidigt motverka utanförskap och förebygga psykisk ohälsa. Politiken ska skapa förutsättningar för en växande tillit men vi har också ett medmänskligt ansvar dit politikens gränser inte når in.

”No man is an island”, sa John Donne. Men för att våga visa tillit så måste jag kunna lita på att ett ja är ett ja och ett nej är ett nej och att både samhället och vi finns där när vi behöver det.

Det är en fråga om värderingar och kanske aldrig förr har kampen om dessa varit så tydlig i vårt land.

Sköterskor nästa hyrbomb

Debattartikel av Gudrun Brunegård, Oppositionsråd Landstinget i Kalmar län

För ett år sedan skrev jag om bristen på sjuksköterskor, som tvingade fram neddragningar i vården i Västervik. Nu har även Kalmar drabbats. En kirurgavdelning har tvingats halvera antalet platser, för att sjuksköterskorna ska räcka till. Det påverkar patienterna, som riskerar att få vänta längre på planerade ingrepp och kanske skrivs ut snabbare.

Med ett så pressat bemanningsläge under vinterhalvåret är förstås oron stor inför sommaren.

Sjuksköterskebristen är stor i hela landet. Idag kan sjuksköterskor välja mellan ett stort antal arbetsgivare. En sjuksköterska med en särskilt eftertraktad specialistkompetens kan tjäna upp emot fyra gånger så mycket i bemanningsföretag och får dessutom större möjlighet att påverka arbetstider och ledighet.

Det ställer stora krav på landstingen att i sådan konkurrens kunna erbjuda en så mycket bättre arbetsmiljö och arbetstider, bemötande, karriär- och utvecklingsmöjligheter. För det är bara att konstatera att sjuksköterskor är en nyckelkategori för att landstinget ska kunna bedriva högkvalitativ och patientsäker vård.

Landstinget har alltså en stor utmaning, både på kort och lång sikt, att rekrytera och behålla sin personal. Det måste bli mer attraktivt att jobba som sjuksköterska i Sverige och i landstinget i Kalmar län. Annars står vi inför en ny hyrkostnadsbomb, som riskerar att bli än värre än den som gäller hyrläkare, eftersom antalet sjuksköterskor i vården är så mycket större.

Vad kan då landstinget göra? Ja, till att börja med måste man inse att dagens sjuksköterskor är högskoleutbildade och professionella. De ser inte sitt yrke som ett kall, som var fallet hos tidigare generationer. Tvärtom vet de sitt värde och får man inte det man vill ha hos en arbetsgivare går man till nästa. I den situationen duger det inte att hänvisa till att kliniken saknar tjänsteutrymme, om en deltidsanställd sjuksköterska vill gå upp i tjänstgöringsgrad.

En viktig faktor är möjlighet till yrkesutveckling och karriär. Det finns idag stor brist på specialistsjuksköterskor. Landstinget införde nyligen betald specialistutbildning efter många års bearbetning både från sjuksköterskekåren och från oss kristdemokrater och andra partier. Men antalet platser räcker inte på långa vägar, i förhållande till pensionsavgångar och befintliga vakanser.

Lön och löneutvecklingen spelar en förmodligen avgörande roll. Landstinget har ju indirekt medgivit det när man nu erbjuder läkare kraftiga löneförmåner för att jobba extra inom svårrekryterade områden. Att agera så gentemot läkare och samtidigt hålla tillbaka lönekraven från sjuksköterskor blir motsägelsefullt.

Många av de sjuksköterskor som på senare tid sagt upp sig på akutmottagningen i Kalmar började jobba på andra håll på sjukhuset. Genom att byta arbetsplats kunde de få upp sin lön. Jag tror att det är nödvändigt att göra en rejäl löneöversyn och satsa på våra sjuksköterskor om vi ska kunna behålla dem. Annars kommer landstinget ha stora problem att bedriva patientsäker vård framöver.