Vår politik

Vår sjukvårdspolitik bygger på vår grundsyn att varje människa är en unik och oersättlig person och har samma absoluta och okränkbara värde oavsett kön, ålder, social position, etnisk och religiös tillhörighet, sexuell läggning eller könsidentitet. Människan är ett mål i sig och ingen annan människa får äga henne eller använda henne som ett medel.
I kontrast till denna människosyn
och etik hotar allt oftare inom hälso- och sjukvården en materialistisk människosyn och utilitaristisk etik, där grunden för människovärdet undergrävs och den ekonomiska nyttan sätts i främsta rummet.

Vår vision för hälso- och sjukvården vilar på centrala kristdemokratiska värden och principer och vår politik utgår från det okränkbara människovärdet. De som har de största behoven ska ges företräde till vården. De grupper som har svårt att göra sina röster hörda eller utnyttja sina rättigheter garanteras särskilt stöd. Vården ska vara solidariskt finansierad. Vården ska vara tillgänglig på lika villkor för hela befolkningen. Beslut ska fattas på den mest ändamålsenliga nivån – i enlighet med subsidiaritetsprincipen. Politiker ska vara patienternas och medborgarnas företrädare och ska verka för att flytta makt från ”systemet till köksbordet”.
Med dessa grundprinciper har vi tagit fram detta program för att utveckla hälso- och sjukvården i Kalmar län på ett sätt som försäkrar varje invånare och besökare människovärde, trygghet, jämlikhet och valfrihet.

Här hittar du vår valplattform
Hälso- och sjukvårdspolitisk valplattform

Vår politik
Vårt mål är ett samhälle där frihet förenas med omsorg om de svaga. Ett samhälle som stödjer familjen och skapar förutsättningar för ett blomstrande närings- och föreningsliv.

Med barn och unga i fokus
Sveriges utveckling avgörs av hur vi i dag tar hand om våra barn och unga – hur mycket vi satsar på deras uppväxt.
Vi vill:
• Öka familjers valfrihet och möjlighet till mer tid med barnen.
• Förbättra kvaliteten i förskolan och skolan.
• Stärka ungdomars möjlighet att få jobb.
• Minska ungdomsbrottsligheten och stödja brottsoffren.

Respekt för de äldre
Äldre personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Äldre personers erfarenhet och kunskap ska tas tillvara. Alla har ett unikt värde och ska kunna åldras i trygghet.
Vi vill:
• Fortsätta sänka skatten för pensionärer.
• Utveckla och värna valfrihet och kvalitet i äldreomsorgen.

Fler företag ger fler jobb
Det privata näringslivet och entreprenörskapet är grunden för Sveriges välfärd. Nya jobb kan inte kommenderas fram av politiker. De skapas när enskilda människor finner det mödan värt att starta eller utveckla ett företag.
Vi vill:
• Främja företagsamheten genom fortsatt regelförenklingsarbete, ökad tillgång till riskkapital och sänkta arbetsgivaravgifter för främst de mindre företag.