Nya momsregler slår mot redan utsatta

”Jag kan personligen känna mig orolig för vad de nya momsreglerna kommer att betyda både nationellt men också för individer i länet som får hjälp genom dessa ideella verksamheter” skriver Jimmy Loord

I vårt land har vi en god tradition av en stark ideell sektor vilken bidrar med enorma mervärden som samhället har svårt att klara sig utan. Ändå så införs nu nya momsregler som slår hårt mot den ideella sektorn. Jag är orolig att dessa nya regler kommer slå hårt mot människor som redan befinner sig i utsatta situationer!

I min egen kommun har vi exempel på ideell verksamhet som kan komma att drabbas. Verksamheter som bedriver ett omfattande socialt arbete med en Second Hand-butik som navet i verksamheten. I denna verksamhet får väldigt många idag en chans till social träning, en ingång på arbetsmarknaden och nödvändig rehabilitering.

I min roll som ordförande i Individ- och familjenämnden i Nybro kan jag notera de stora samhällsvinster som dessa ideella krafter bidrar med. Många har fått uppleva hur det är att ta ett kliv in i värmen efter år av utanförskap. Vi vet att sådana här verksamheter och många andra liknande betyder otroligt mycket för samhället men främst för de individer som får möjlighet till en ny chans, ja till och med kanske ett nytt liv.

När nu Skatteverket meddelar att ideell sektor ska betala moms så är det ett otroligt hårt slag mot dessa ideella krafter som arbetar hårt för att bidra med sociala och humanitära insatser. Det är ett ännu hårdare slag mot alla de individer som idag, likt i Nybro och många andra platser i länet får stöd och hjälp genom dessa verksamheter.

Vid införandet av nya momsregler hänvisar man till konkurrensneutralitet som främsta motiv. Men dessa ideella verksamheter bygger på gåvor från allmänheten vars gåvor i sin tur går till viktiga sociala insatser lokalt i kommunerna men också till stora hjälpinsatser internationellt. När staten går in och skattebelägger denna form av verksamhet så gör man det svårare att skänka pengar till väl behövande men också att ekonomiskt satsa lokalt på de mest behövande.

Jag kan personligen känna mig orolig för vad de nya momsreglerna kommer att betyda både nationellt men också för individer i länet som får hjälp genom dessa ideella verksamheter. Kommer den ideella sektorn kunna bidra med lika stort mervärde när staten straffbeskattar de ideella insatserna. Bör inte ideella insatser istället uppmuntras?

Vad ger staten rätt att en andra gång beskatta varor som skänks och som redan beskattats en gång? Hur motiverar man människor att fortsätta arbeta ideellt när en fjärdedel av överskottet går in i statens stora kassakista istället för att direkt gå till människor med behov som man arbetar med?

Frågorna är många och jag förväntar mig att finansminister Magdalena Andersson (S) och regeringen omgående går i bräschen för att staten tar ansvar för kostnadsneutralitet och inte övervältrar kostnaderna på ideella organisationer som bedriver viktigt socialt och humanitärt arbete.

Nedmontera inte vår långa tradition av en stark ideell sektor! Vi behöver den. Ge den istället nya möjligheter! Både för samhällets och individens skull.

Jimmy Loord

Nybro behöver en aggressivare näringslivspolitik

Idag sammanträder regionförbundets styrelse i Hultsfred.
Förutom viktiga infrastruktursfrågor så har vi också fått del av en analys av Kalmar läns näringsliv 2007-2012 gjord av Grufman Reje. Det är roligt att se hur Oskarshamn sticker ut som en positiv kraft för länet och att Kalmar län överlag är konkurrenskraftigt i jämförelse med andra regioner i Sverige.
Lite dystrare är det att ta del av Nybro kommuns siffror. Nybro har i flera avseenden den sämsta utvecklingskurvan i länet.

Nybro har haft en negativ trend i tillväxt och konkurrenskraft under hela perioden men 2012 är ett år med god konkurrenskraft tack vare kraftigt förbättrat resultat i Gustaf Kährs.Här kommer några talande siffror för Nybros näringsliv:
– Minskat förädlingsvärde med -5% från 2007 till 2012
– Antal anställda har minskat med -17%, vilket motsvarar ca. 900 jobb.
– Antal företag har ökat med +53 netto, vilket är en av länets sämsta utvecklingskurvor.

En del förklaringar finns att finna i den kris som Glasriket haft. Det blir ändå väldigt tydligt att Nybro behöver en ny politisk majoritet som vågar lyssna in det lokala näringslivets behov samtidigt som man mer aktivt uppvaktar företag för att sälja in Nybro som en god etableringsplats. Att föra en mer aggressiv näringslivspolitik för att lyckas vända Kalmar läns sämsta utvecklingskurva är ett måste.

När man tar del av andra mätningar (SKL, Svenskt Näringsliv) av Nybros näringsliv så framträder också bilden av att det finns en stor diskrepans mellan näringslivets egen syn på näringslivsklimatet och Nybro politikers. Det står klart att Nybros politiker har en betydligt positivare bild än vad näringslivet själva har. En större självinsikt är nödvändig för att kunna vidta nödvändiga åtgärder. Det är tydligt att nuvarande politiska majoritet inte är byxade för uppdraget.

Inrätta en socioekonomisk fond för ungas utveckling och hälsa

Motion till Nybro kommunfullmäktige

Fler och fler kommuner blir medvetna om de vinningar som finns att göra av att använda sig av och applicera socioekonomiskt bokslut, socioekonomiska kalkyler och även sociala investeringsfonder. Att använda sig av en social investeringsfond ger ytterligare möjligheter att förebygga och hindra att barn och ungdomar hamnar i utanförskap. Det förebyggande arbetet är också ett stärkande arbete av ungdomars utvecklingsmöjligheter och hälsa. Syftet med en social investeringsfond är att fördela riktade medel till utsatta människor i ett tidigt skede och på så vi få till ett systematiskt förebyggande arbete. Ett införande av en social investeringsfond hjälper oss att också lyfta oss över de ekonomiska stuprör som vår nämndsorganisation bygger på och som kan leda till ett oklart och alltför kortsiktigt ansvarstagande.
Hälsoekonomiska kalkyler ger allt säkrare besked om vikten av att investera i framtida hälsa och utveckling. Generella beräkningsmetoder säger att varje år börjar i snitt 186 barn i grundskolan. 24 av dessa barn beräknas hamna i någon form av utanförskap som fram till deras 65-års dag beräknas kosta samhället 378 miljoner kronor.
Genom att införa en social investeringsfond kan man bryta negativa händelseförlopp i ett tidigt skede och på̊ sikt förebygga t.ex. ohälsa, kriminalitet, missbruk och framtida långvarig arbetslöshet.
Sedan länge har personal inom mödravård, BVC och psykiatrin påtalat att man tidigt kan avgöra vilka barn som kommer att få en svår uppväxt och ett vuxenliv utan fullvärdig tillvaro. Dessa exempel påvisar att det fortfarande saknas ett bra samarbete mellan olika samhällsinsatser och ett långsiktigt tänkande kring utsatta barn och familjer. Inrättandet av en socioekonomisk fond i Nybro kommun kan stärka det långsiktigt förebyggande arbetet och skapa främst mänskliga vinster men också ekonomiska. Idag finns det exempel på kommuner som infört fonder för att kunna avsätta pengar som kan satsas på enskilda socioekonomiska projekt. Norrköping och Nynäshamn är två goda föregångsexempel.
Slutord från Lars Stjernkvist ur tidningen Dagens Samhälle nr 27 2012:
”Så länge jag har varit politiskt aktiv har man alltid sett ekonomer och ekonomi
som hindret, något som begränsar pedagogernas, kuratorernas och socialsekreterarnas kreativitet. Nu blir det tvärtom. Man tar till sig det ekonomiska sättet att tänka för att förverkliga det man tidigare inte har haft råd med.”
(Lars Stjernkvist är kommunstyrelsens ordförande i Norrköping)

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att:
– Inrätta en social investeringsfond i syfte att förebygga socialt och ekonomiskt utanförskap samt stärka ungas utveckling och hälsa.

För Kristdemokraterna i Nybro

Jimmy Loord Jonny Andersson

Valsedel i Nybro kommun

Kristdemokraterna i Nybro kommun har nu fastställt sin valsedel till kommunfullmäktige.
Vi har en lista med bredd i ålder och kompetens som vi tror är bra för Nybro.

Jimmy Loord

KD:s 1:a namn Jimmy Loord


1. Jimmy Loord
2. Monica Franzén
3. Tobias Callenryd
4. Ulla Ericsson
5. Jonny Andersson
6. Inger Andersson
7. Jens Loord
8. Myrthel Tobiasson
9. Rune Hultström
10. Karin Johansson
11. Libert Gustavsson
12. Hanna Loord
13. Robert Duveskog
14. Lisbeth Carlsson
15. Lars Johansson
16. Eira Hultström
17. Anders Duveskog
18. Monica Hugosson
19. Göran Carlsson
20. Britt-Marie Andersson
21. Arnold Andersson
22. Gudrun Madsen
23. Kerstin Ekryd Johansson
24. Sivert Hugosson

Mer fysisk aktivitet

Kristdemokraternas motion om ”Mer schemalagd fysisk aktivitet i skolorna” har nu behandlats i fullmäktige. Det är ett angeläget ämne då fler yngre sitter allt för mycket stilla vilket i sin tur leder till ökad barnfetma. Redan i februari månad lämnade vi in vår motion som också pekar på sambandet mellan fysisk hälsa och psykisk hälsa. Bunkefloprojektet visar tydligt att de som rör på sig varje dag presterar bättre i matematik, svenska, engelska än de som bara har idrott två gånger i veckan. Effekten blir extra märkbar hos pojkar som i regel presterar sämre än flickor i skolan. Jag anser att det vore en idé att ta vara på dessa kunskaper och se hur vi skulle kunna implementera dem i Nybro kommun. Inte nödvändigtvis kopiera utan hitta en modell som passar oss.

Även Stefan Jutterdal, förbundsordförande för Sveriges sjukgymnaster, talade vid en lunchföreläsning i Vimmerby för ett tag sedan om behovet av daglig fysisk aktivitet i skolan, för att förebygga fysisk och psykisk ohälsa samt förbättra skolresultaten.
Vi har fått draghjälp i frågan från fyra auktoriteter i ämnet ”folkhälsa”. http://www.barometern.se/reagera/debatt/infor-daglig-fysisk-aktivitet(4053882).gm.

Jag anser att det vore en idé att ta vara på dessa kunskaper och se hur vi skulle kunna implementera dem i Nybro kommun. Inte nödvändigtvis kopiera, utan hitta en modell som passar oss.

I den gällande skolförordningen så finns att läsa under rubriken ”Skolans värdegrund och uppdrag”, jag citerar: ”Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen”. Det är få skolor som idag lever upp till detta. Kristdemokraternas ambition och önskan var att Nybro skulle gå före och bli den första kommunen i Kalmar län som utifrån dessa kunskaper vi har idag, ta elevers hälsa och skolprestationer på största allvar.

2013 års sista fullmäktigemöte där motionen behandlades blev en märklig tillställning då alla som var i talarstolen talade sig varma för motionens innehåll och intentioner. De flesta partierna yrkade ändå avslag. En ledamot från SPI och Folkpartiet yrkade bifall. Det blev tydligt att Nybros politiska majoritet inte ser värdet i att stärka både den fysiska och mentala hälsan för Nybros elever . Vi kommer dock fortsätta att hålla i frågan då det är min övertygelse att vi förr eller senare kommer att få genombrott i dessa frågor.

Göran Högglund besökte förskolan Floran i Nybro

20130920-131845.jpg
I början av månaden besökte Göran Hägglund förskolan Floran i Nybro. Som tidningen Östran uttrycker så gick det snabbt för Göran att gå från socialminister till social minister när de unga killarna utmanade honom på fotbollsplanen och leken var snabbt igång. Besöket på förskolan är ett led i de budgetförhandlingar som nu pågår där en av de viktiga frågorna för oss Kristdemokrater är minskade barngrupper i förskolan. För att finansiera denna satsning föreslår vi en justering av maxtaxan med 100 kr för det första barnet, 67 kr för andra och 33 kr för det tredje. För varje krona som föräldrarna skjuter till lägger staten 2 kronor och kommunerna 1 krona. Det skulle ge oss 1,4 miljarder att använda för att komma en bit på väg i arbetet med att minska barngrupperna. Med tanke på att maxtaxan legat still i snart tio så tror vi att många föräldrar gärna är med och bidrar till denna investering som direkt bidrar till en förbättring av kvaliteten i förskolan. Som Göran själv uttryckte det: -Vi möter fler föräldrar som är oroliga för barngruppernas storlek än en något justerad maxtaxa. En av pedagogerna, Ann-Marie Karlsson bekräftar att miljön är stressig för såväl barn som personal och att det finns ett stort behov av mindre barngrupper.

Fest och årsmöte

Emma Henriksson

Emma talade engagerat om aktuella politiska frågor

Kristdemokraterna i Nybro höll i lördags sitt årliga årsmöte som inleddes med en festmåltid dit även lokalavdelningarna i Emmaboda och Torsås var inbjudna. Stämningen var på topp och riksdagsledamot Emma Henriksson (Kd,) tillika gruppledare för den kristdemokratiska riksdagsgruppen höll ett inspirerande föredrag om sin väg in i politiken. Hon berörde även aktuella frågor och det gavs utrymme till frågestund. Emma är en otroligt duktig representant för Kristdemokraterna.  Vi fick också lyssna till skönsång av Jens Loord som levererade tre låtar med sin gitarr.

Jens Loord, ordf. bjöd på sång och musik

Jens Loord, ordf. bjöd på sång

Efter festligheterna hölls årsmötet. det var en stor glädje att få välja in Jens Loord som ny ordförande för lokalavdelningen i Nybro. Ny styrelseledamot är också Tobias Callenryd. Att vi lyckas hålla en god blandning av kompetenta kvinnor och män, unga och gamla är för oss viktigt och skapar goda förutsättningar för politiken.Det blåser friska vindar i organisationen!

Kd i Nybro goes wordpress

Välkommen!

Vi är glada att du hittat hit till vår nya sida! Från och med nu kommer du kunna följa vår politik och vårt arbete på den här sidan.
Med drygt ett och ett halvt år kvar till valet så kavlar vi nu upp ärmarna och gör vårt yttersta för att svara upp mot det som vi lovade våra väljare vid valet 2010. Vi fortsätter arbetet mot ett mänskligare Sverige.
Vårt mål är ett samhälle där frihet förenas med omsorg om de svaga. Ett samhälle som stödjer familjen och skapar förutsättningar för ett blomstrande närings- och föreningsliv.

Vill du veta mer så tveka inte att ta kontakt med oss!