• Valplattform 2022

  Kristdemokratisk Valplattform 2022 för Enköpings kommun

  Socialt ansvar

  Kommunen ska ha en bred samverkan med ideella-privata verksamheter för stödverksamhet inom såväl barn och ungdomsvård som övrig socialtjänst.

  Det civila samhällets roll har stor betydelse. Föreningar ska uppmuntras att finnas med som en del i kommunens såväl förebyggande, som kontinuerliga arbete för att motverka kriminalitet och främlingsfientliga tendenser.

  Barnomsorg, grundskola, gymnasiet

  Minska barngruppernas storlek i förskola och fritids, maxtak för gruppernas storlek.

  Lärarnas arbetstid ska ha fokus på mer undervisningstid, administrativt arbete ska minska.

  Lärlingsutbildningar i olika former ska erbjudas och utvecklas i nära samarbete med det lokala näringslivet.

  Satsa på skola och föräldramedverkan tidigt, där man ser att behov finns. Fler assistenter i skolan för elever som är utåtagerande eller har svårt att koncentrera sig, så att lärarna får hjälp med att behålla lugnet i klassrummen.

  Boende byggande

  Det skall finnas en bostadsförsörjningsplan i kommunen. Bostäder för alla. Satsa på ”billiga” hyresrätter och fler mindre lägenheter.

  Miljö och återvinning

  Kommunen ska arbeta för en ökad andel ekologiska och närproducerade livsmedel i måltidsverksamheten, med krav på att skolungdomar ska kunna besöka de verksamheter där maten produceras.

  Kultur och fritid

  Ska så långt som möjligt drivas inom ramen för civilsamhället, exempelvis studieförbund, kyrkor, föreningar och andra organisationer.

  Musik och kulturskolan ska vara en viktig del av kommunens barn och ungdomsverksamhet.

  Stöd och omsorg

  Kommunen ska tillhandahålla valfrihet inom äldreomsorgen, även inom områden som hemsänd mat och färdtjänst.

  Kommunen aktivt i samverkans projekt tex.Finsam/samordningsförbundet (samverkan FK,AF,Landsting) i frågor som rör personer med långvarig arbetslöshet. Funktionsnedsatta och deras möjligheter till delaktighet i samhället och att komma i arbete är en viktig prioritet.

  Kommunen ska föregå med ”gott exempel” genom matchning av lediga tjänster och personer med funktionsnedsättning.

  Kommunikation, trafik

  Bättre kommunikationer utanför tätorten via beställartrafik.

  Näringsliv och arbete

  Kommunen ska arbeta för att underlätta för företagande genom snabba och logiska, lättfattliga beslut. Det ska vara enkelt att få kontakt med rätt person vid frågor, exempelvis gällande bygglovsärenden och kvaliteten på service ska vara hög. Det ska finnas en positiv och framåtsyftande tanke i kommunens arbete gentemot kommunens invånare och företag. Lika väl som att alla ska känna sig ”lika behandlade”.

  Ekonomi

  Kommunen ska drivas med mesta möjliga service och kvalitet och med hänsyn tagen till kostnaderna för att undvika allt för högt skatteuttag från medborgarna. Där det är möjligt ska kommunens kostnader täckas av avgifter gentemot den som nyttjar kommunens service.

  Det ska finnas tydliga kommunala servicegarantier för kommunens tjänster.