• Vår politik

   

  Politikområden

  Vad anser Kristdemokraterna om skolan, vården och polisen? Här hittar du information om våra åsikter i de flesta politiska frågor.

  Vård och omsorg

  Vi vill att alla – i hela landet – ska få trygg och högkvalitativ vård i tid. Tyvärr ser vi en motsatt utveckling: vårdköerna blir allt längre och det är stora skillnader på vårdens kvalitet i de olika landstingen. Vi vill återinföra kömiljarden för att korta köerna och flytta ansvaret från landstingen till staten för att säkra en god, effektiv och jämlik sjukvård.

  Läs mer om våra förslag.

  Äldre

  Vi vill bygga ett samhälle där människor kan åldras i trygghet och värdighet. Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg. Det friska åldrandet, att se äldre som en resurs att ta tillvara och att ha ett väl fungerande samspel mellan generationerna är också viktiga beståndsdelar i vår äldrepolitik.

  Läs mer om våra förslag.

  Trygghet

  En av statens grunduppgifter är att se till att medborgarna är trygga. Man ska kunna lita på att polisen kommer när man larmar. Därför vill vi se fler poliser, och de ska ha resurser att förebygga, förhindra och beivra brott. När människor utsätts för våldsbrott, rån, sexuella trakasserier eller inbrott i sitt hem måste rättsväsendet agera. Och vi ska alltid stå på brottsoffrets sida.
  Läs mer om våra förslag.

   

  Familj

  Familjen är den viktigaste gemenskapen. Barn som växer upp i trygga familjer får goda förutsättningar att klara livets utmaningar. Vi vet samtidigt att barn och unga mår allt sämre i dag. En viktig del i att förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga är att stödja familjen. Kristdemokraterna vill stödja och förvalta de värden och förutsättningar som bidrar till att familjen kan fungera.
  Läs mer om våra förslag

   

  Arbete och företagande

  Varje människa har behov av gemenskap med andra, ta eget ansvar och utvecklas som person. Ett arbete är därför viktigt för varje människa. Vi vill ha ett samhälle som tar vara på alla människors möjligheter och inneboende förmåga. Alla kan inte arbeta 100 procent av heltid, men alla ska ha möjlighet att arbeta 100 procent av sin förmåga.
  Läs mer om våra förslag.

   

  Migration och integration

  Kristdemokraterna vill ha ett flyktingmottagande som värnar öppenhet och respekt för asylrätten. Sverige ska ge skydd till människor som flyr undan förföljelse, krig och förtryck. Men för att klara ett gott mottagande måste det vara ordning och reda i asylmottagningen. Den ska vara reglerad och kontrollerad samt kombineras med en effektiv och välfungerande integrationspolitik.
  Läs mer om våra .

   

  Ekonomi och skatter

  Kristdemokraternas ekonomiska politik bygger på att marknadsekonomin måste kombineras med en socialt ansvarsfull politik för att säkra såväl en bättre välfärdsutveckling som en skattenivå som ger vanliga människor mer pengar kvar i plånboken. Det i sin tur ökar friheten och det personliga ansvarstagandet.
  Läs mer om våra förslag.

   

  Skola och utbildning

  Skolans uppgift är att ge varje elev kunskaper som är nödvändiga för att leva och verka i ett modernt samhälle och att tillsammans med föräldrarna fostra eleverna till ansvarskännande medborgare. Vår utbildningspolitik fokuserar på kunskap, bildning och arbetsro och där varje skola har stor frihet att utforma verksamheten.
  Läs mer om våra förslag.

   

  Försvar

  Utgångspunkt för den kristdemokratiska säkerhetspolitiken är varje människas rätt till liv och värdighet. Dess övergripande mål är att bidra till fred, frihet och säkerhet för alla människor i samhället och att solidariskt bidra till en fredlig utveckling i omvärlden.

   

  Bostad

  Idag är bostadskrisen ett faktum och är ett enormt problem för väldigt breda grupper i samhället.  Till människans grundläggande behov och rättigheter hör att ha en bostad, en plats att kalla sitt hem. Det är där man känner trygghet. Kristdemokraterna är beredda att ta de beslut som krävs för att fler ska få någonstans att bo.
  Läs mer om våra förslag.

   

  Utrikes och bistånd

  Omvärldsutvecklingen går åt fel håll. Därför behöver vi ett mer effektivt FN som kan agera resolut. Det behövs en fungerande allians mellan de krafter som tror på frihet, demokrati och varje människas unika och okränkbara värde. Vi behöver också en regering som vågar föra en utrikespolitik värd namnet. Vi vill ha en ambitiös utvecklingspolitik och värnar ett generöst bistånd. Biståndets långsiktiga mål ska vara att de länder som idag tar emot bistånd tids nog ska nå en utveckling där inte biståndet längre behövs.
  Läs mer om våra förslag

   

  Jord- och skogsbruk

  Vi vill att jordbruket ska kunna förse hela Sverige med livsmedel. Idag är Sveriges självförsörjningsgrad alldeles för låg. Vi vill ge bönderna minskat regelkrångel och bättre ekonomiska förutsättningar. Det ökar också det svenska jordbrukets konkurrenskraft.
  Läs mer om våra förslag.

   

  Miljö och energi

  Vi som lever nu ska överlämna en jord som nästa generation kan ha som hem. De nuvarande produktions- och konsumtionssystemen på vår planet är inte långsiktigt hållbara. Vi vill ha en ansvarsfull politik som bevarar vår naturmiljö med dess livsbetingelser för olika arter och som resurs för människan. Vi vill ställa om till en långsiktigt hållbar energiförsörjning, vilket bidrar till människors välfärd.
  Läs mer om våra förslag.

   

  Jämställdhet

  Kvinnor och män ska ha lika villkor att forma sitt liv utifrån sina egna önskemål. Där är samhället inte i dag. Det finns hem där kvinnor inte får gå ut eller välja vem de vill gifta sig med. Utseendefixering och hårda prestationskrav skapar stress och driver många unga kvinnor mot psykisk ohälsa. Våld i nära relationer är ett allvarligt, och till stora delar dolt, samhällsproblem.
  Läs mer om våra förslag.

   

  Trossamfund och religion

  Kristen etik utgör till stor del den värdegrund som vårt samhälle vilar på. Att vara medveten om sin egna historiska identitet skapar trygga medborgare och är en viktig förutsättning för att kunna förstå människor med annan religiös och kulturell bakgrund.
  Läs mer om våra förslag.

   

  Europasamarbetet

  Kristdemokraterna vill ha ett smalare och vassare EU med tätare samarbete kring trygghet, miljö, migrations- och handelsfrågor. Europeiska unionen var från början ett fredsprojekt som idag levererar frihet, fred, tillväxt och samförstånd varje dag, men samarbetet är utmanat av ett bristande stöd och förtroende hos ländernas innevånare. Europasamarbetet växer och har idag inflytande i fler frågor än vad Kristdemokraterna anser att unionen ska ha. Detta skjuter bort besluten från invånarna i respektive land och skapar en misstänksamhet mot unionen.
  Läs mer om våra förslag.

  Kommunikationer och IT

  Vi vill ha goda transport- och kommunikationsmöjligheter över hela Sverige. Vi vill förbättra människors vardag, exempelvis genom fungerande bredband på landsbygden och bättre cykelvägar i städerna.
  Läs mer om våra förslag.

  Kultur och media

  Kultur uppstår i mötet mellan människor och skapas av oss alla gemensamt. Kulturen ger oss mening i nuet, men kulturen bär också våra historiska rötter och föder visioner för framtiden. Kulturen bidrar till att vidga den egna verkligheten och fantasin. Den kan hjälpa oss att växa som empatiska och inkännande människor. Kulturen, precis som moralen, håller ihop gemenskaper. Den är med och skapar förutsättningar för ett gott samhälle.
  Läs mer om våra förslag.