• Vad vill vi i vår kommun

  Våra förslag för en tryggare och långsiktigt hållbar kommun

  – Kommunen ska planera för mer småhusbebyggelse, även på landsbygden. Den fördjupande
  översiktsplanen behöver utvecklas med syfte att möjliggöra en utökad bebyggelse.
  – Upplysta lekplatser ska finnas i alla kommundelar, tillsammans med t ex utegym och allaktivitetsplan så
  hela familjer kan samlas i olika åldrar. Viktigt att tillse parkeringsplatser och toaletter.
  – Kommunen skall skapa säkra gång- och cykelvägar i hela kommunen. Utöver det behöver
  parkeringslösningar ses över i anslutning till serviceplatser och kommunikationer.
  – Tillgänglighetsanpassa centrum genom att asfaltera ca 1,5 meter bred gångväg mellan knutpunkten-Kung
  Gustav Torg och med sittplatser längs gångvägen
  – Den som har ett enskilt avlopp som uppfyller gällande miljö- och hälsokrav ska i normalfallet inte kunna
  påtvingas ett kommunalt avlopp. Det ska vara omvänd bevisbörda för myndigheter gentemot
  privatpersoner med enskilda avlopp, det vill säga att myndigheten ska visa att det sker utsläpp i otillåten
  omfattning för att de ska kunna ålägga ägaren att ändra sitt avlopp.
  – Kommunala anläggningar såsom idrottshallar och skolor ska vara tillgängliga för föreningslivet. Avgifterna
  bör differentieras med fokus på unga respektive seniorer. Föreningar ska även erbjudas att själva driva
  anläggningar där så är möjligt.
  – ”Bostad först"-modellen ska införas i kommunens arbete mot hemlöshet. Likaså ska en "Tak över huvudet-
  garanti" införas. Samverkan med andra kommuner skall ske för att snabbast möjligt lösa situationen för
  den som behöver det. Vid nyproduktion ska en viss andel av lägenheterna avsättas för sociala bostäder.
  – Kommunen ska arbeta med konceptet platssamverkan där man tillsammans med fastighetsägarna bygger
  bort otryggheten. Klotter ska omedelbart avlägsnas för att minska upplevelsen av otrygghet. Vi ska arbeta
  för fler trygghetskameror för att dels förebygga kriminalitet, dels för att lättare säkra bevis när något hänt.
  – Svenskundervisning och SFI skall vara tillgänglig direkt man anländer till kommunen, då skapar vi
  inkludering och tar tillvara på alla människor som en resurs i vårt samhälle. Det bör tas upp frågor gällande
  religion, kultur, jämställdhet, likabehandling, kvinnors och barns rättigheter. SFI ska erbjudas även under
  föräldraledighet, exempelvis genom ”SFI med barn”.

  Våra förslag för en tryggare familjepolitik

  – Förskolepersonalen ska kunna känna sig trygg på att de har goda förutsättningar för att utföra sitt arbete,
  och föräldrarna ska känna sig trygga med att kvaliteten hos förskolan är hög, och att barnens bästa är i
  centrum. KD önskar sätta Ett tak gällande barngruppernas storlek i förskolan, om högst 12 barn.
  – Fritidsgårdarna skall återöppnas och utvecklas på plats. Satsningen på mobila team och aktiviteter inom
  fritidsgårdsverksamheten är bra, men behöver kompletteras med fasta lokaler där barnen och
  ungdomarna kan gå för att finna en trygg plats, träffa trygga vuxna, sina vänner och bygga gemenskap.
  Satsningar på alternativa ungdomsaktiviteter och mötesplatser skall stödjas och informeras om på
  kommunens hemsida för att nå mesta möjliga deltagare.
  – Skolsköterska, skolläkare, kuratorer och skolpsykologer behöver finnas ute i verksamheterna men även
  vara tillgängliga för alla elever i kommunen på likvärdiga villkor. Den som behöver hjälp ska inte behöva
  vänta i dagar eller veckor. Det krävs snabba insatser när en elev söker hjälp och stöd. Vi vill införa en
  elevhälsogaranti som innebär att en elev skall kunna komma i kontakt med elevhälsan inom ett dygn.
  – Vi vill att kommunen ska erbjuda två föräldrastödsprogram under barnets uppväxt; ett när barnet är
  mindre och ett när barnet är i tonåren. Vi vill att kommunen skall ta ansvaret för föräldrastödsprogram
  men att det skall ske i skolans miljö. Detta för att sänka trösklarna för föräldrar att delta och att öka
  förväntningarna på deltagande.
  – Kommunen skall uppmuntra till ett aktivt skolval genom god information och öppna jämförelser mellan
  kommunens alla skolor på kommunens hemsida. Skolornas arbete med elevernas individuella behov ska
  stärkas och personalen inom skolan skall fortlöpande utbildas för att kunna möta elevernas behov, styrkor
  och möjligheter.
  – Kommunen skall verka för att alla ungdomar mellan 15-18 år erbjuds ett feriejobb. Det ger en
  sysselsättning som kan bygga både ansvarskänsla, självförtroende och man får in en fot i arbetslivet.
  Kommunen bör samverka med lokala företagare och civilsamhället för att göra detta möjligt.
  – Bästa lovet – aktiviteter skall behållas och utvecklas. Alla lov skall omfattas och det skall finnas aktiviteter
  spridda över hela kommunen för att nå ut till fler barn och ungdomar.

  Våra förslag för en tryggare omsorg.

  – All personal inom omsorgen måste kunna kommunicera på god svenska samt vara utbildad för området.
  – Kommunen ska erbjuda träffpunkter för äldre i samverkan med civilsamhället med en variation av
  aktiviteter. Det ska finnas lokala träffpunkter runt om i alla kommundelar med öppettider även på helger.
  Lokalerna skall kunna användas av pensionärsföreningar och andra föreningar främst riktade mot äldre.
  – Det behöver byggas fler omsorgsboenden både på landsbygden och i staden. De olika verksamheterna ska
  så långt som möjligt anpassas för att möta varje persons behov vad gäller intressen, språk, livsåskådning
  och vårdbehov exempelvis genom profileringar och anpassade boenden. Det ska finnas tydlig information
  kring vilket stöd anhöriga har rätt till och kommunen ska ha ett välutvecklat anhörigstöd.
  – Äldre par ska inte behöva flytta ifrån varandra efter ett långt liv tillsammans då ena partens vårdbehov
  ökar.
  – Användandet av välfärdsteknologi bör utvecklas i syfte att öka trygghet, aktivitet, delaktighet, integritet
  och självbestämmande. Kommunen ska intensifiera arbetet med digitalisering inom äldreomsorgen.
  – Hög kvalitet, stor valfrihet och näringsriktig kost ska garanteras inom äldreomsorgen. Måltidsgemenskap
  ska uppmuntras i samtliga kommunala verksamheter. Valfriheten för äldre skall omfatta möjlighet att välja
  leverantör av mat, både till hemmet och på boendet. Äldreboenden skall erbjuda nattmat, vi vill att det
  skall finnas en gräns för hur lång en nattfasta får vara.