• Detta är vår politik

  Vi Kristdemokrater vill ge alla ökad makt över sina liv, minska politikens klåfingrighet och låta med-borgarna ta ansvar över sina liv. Människor växer med ökat förtroende.
  Vi vill att politiken ska spegla människors förmåga till eget ansvar och ökad valfrihet. 

  Du ska veta vad Du kan förvänta Dig av kommunens tjänster – en tjänstgaranti införs liksom en värdighetsgaranti för äldre och funktionshindrade.

  Vi vill ha ett ledarskap som lyssnar, som inte drivs av maktbegär, utan som brinner för att ge enskilda människor bättre möjligheter. Ett ledarskap som står för långsiktighet och hållbar utveckling och som är ödmjukt inför uppgiften.

  Lidköping har unika möjligheter till att vara en attraktiv kommun att bo och leva i. Vi vill att fler får tillgång till vår 22 mil långa sjökust och att det ska vara lättare att få bygga i sjönära områden. Landbygdsutvecklingen ska gynnas. Cykelväg till Kållandsö ger möjligheter till ett rikare friluftsliv.

  Vi vill ge enskilda och familjer mer att säga till om. Därför vill vi ge familjer mer utrymme och frihet att själv bestämma över sin barnomsorg. Familjecentraler ger föräldrarna stöd i sitt föräldraskap.

  Vi vill ha en skola som har fokus på kunskap och kvalitet och som möter varje elev där den befinner sig. Värdegrundsarbetet är grundläggande i skolans vardag. Trygghet och säkerhet för den enskilde eleven måste garanteras. Elevhälsan utvecklas för förebyggande elevhälsovård.

  Respekten för äldre människors integritet och självbestämmande kräver att valfrihet präglar utformningen av det stöd som ges. Det är viktigt att det finns fler boendeformer som är anpassade för äldre och funktionshindrade. Det förebyggande arbete ska utvecklas och den uppsökande verksamheten för äldre och funktionshindrade förbättras.

  Kommunens folkhälsoarbete måste bli mer tydligt och bli en integrerad del i alla kommunens verksamheter. En tydligare samverkan ska ske mellan regionens och kommunens folkhälsoarbete.

  Vi vill ha ett blomstrande näringsliv som ger fler arbetstillfällen och därför vill vi förbättra förutsättningarna för alla företag i Lidköping.

  Vi tar klimatfrågan på allvar. Vi vill vidareutveckla miljöarbetet och investera i vindkraft. Kommunen ska satsa på närproducerad och ekologisk tillverkad mat. Maten till våra barn, elever och äldre ska lagas så nära dem som möjligt, gärna av olika aktörer.

  Kulturutbudet skall gynna såväl unga som äldre och en satsning på ett kulturhus bör utredas.

  Vi vill ta vara på den mångfald som invandring leder till.

  Genom att hushålla med kommunens resurser vill vi skapa handlingsutrymmen för att göra satsningar på angelägna och eftersatta områden och därmed trygga den framtida utvecklingen.