• Äldreomsorg

  Vård och omsorg

  Når man pratar om seniorer talar man om människor mellan 65 och 105. Man talar inte om 20-65 åringar som juniorer, men det är ungefär lika lite meningsfullt att klumpa ihop den ena gruppen som den andra. Seniorer är ett vitt begrepp som innehåller väldigt olika sorters människor.  Många arbetar både deltid och heltid högt upp i åldrarna, andra är helt slutkörda när pensionsåldern är inne. En hel del fungerar som chaufförer, barnpassare och sjukvårdare till barnbarn som ska hämtas och lämnas när föräldrarna är mitt uppe i yrkeslivet, andra har äntligen fått tid att syssla med saker de aldrig tidigare hunnit med. Många reser, går på dans eller gympa, för andra är allt en katastrof när yrkeslivet inte längre finns.  Det är reservdelarnas tid. Höftleder, knäleder byts ut i samma takt som hjärtklaffar och starroperationer – allt för att livskvaliteten ska vara i topp så länge som möjligt. Vad ska då samhället erbjuda.

  Kravet på samhället som kommer från en stor grupp äldre är framför allt service, platser att umgås på, platser för fritidsaktiviteter och tillgängliga transportmöjligheter. Man efterfrågar inte förmyndare som talar om vad man ska dricka till maten, eller något annat som rör personlig smak

  Det kommer att bli en kulturkrock inom äldrevården. Snart kommer Rock ´n Roll generationen, Beatlesgenerationen. och sedan är det dags för punkarna. Det är generationer där frihetsbegreppet är i topp och en frigörelse från  förmyndarmentalitet central. Äldrevården ska präglas av värdighet för den enskilde. Egna val ska vara styrande. Gemenskap och närhet är grundläggande mänskliga behov , och vid biståndsbedömning ska sociala och kulturella behov vara lika självklara som medicinska behov.

  Ett samarbete med frivilligorganisationerna och den kulturella sektorn blir nödvändigt för att allas ålderdom ska bli den bästa möjliga. Isolering och ensamhet när kretsen av närstående och gamla vänner blir allt mindre är ett problem som vi måste komma till rätta med. Ofrivillig ensamhet är nedbrytande och sjukdomsframkallande i alla åldrar, men för många äldre tillkommer dessutom sorgen vid förlusten av anhöriga ochvänner. Det kan också vara svårt att fysiskt ta del av det kulturella utbudet. En kulturcheck för äldre och hjälp att ta sig ut står högt på listan!

  Äldreomsorgen ska präglas av trygghet, delaktighet och värdighet med individens behov i centrum.  Människovärdet beror inte på ålder eller den egna förmågan. Vår utgångspunkt är att varje person bäst känner sina egna behov och att möjligheten till inflytande och valfrihet därför måste vara stort. Närhet och gemenskap är grundläggande mänskliga behov som det offentliga inte fullt ut kan tillfredsställa. Därför måste äldreomsorgen måna om goda relationer med anhöriga och ett gott samarbete med exempelvis anhöriga, föreningar, kyrkor och andra ideella krafter. 

  Ensamhet och passivitet bland äldre är tyvärr ett utbrett problem. Det finns också de personer som inte får den omsorg de behöver och som ett resultat av detta drabbas av exempelvis undernäring, men också oro och ångest.

  KRISTDEMOKRATERNA ANSER ATT…

   

  • Äldreomsorg ska finnas i hela kommunen, alla byar och stadsdelar. 
  • Vid all biståndsbedömning ska vårdtagarens sociala och kulturella behov finnas med.
  • De olika verksamheterna ska så långt som möjligt anpassas för att möta varje persons behov vad gäller intressen, språk, livsåskådning och vårdbehov exempelvis genom profileringar och temaboenden. 
  • Inför en äldreboendegaranti för den som är över 85 år 
  • Inför mellanboenden.
  • Det ska finnas god tillgång till trygghetsboenden. 
  • Varje person ska kunna välja utförare av hemtjänst genom Lagen om valfrihetssystem, LOV.
  • Efter biståndsbedömning ska det vara möjligt att välja äldreboende.
  • Valfrihet ska också eftersträvas när det gäller andra tjänster, så som matleveranser och färdtjänst. 
  • Förenklad biståndsbedömning ska gälla personer som fyllt 80 år och som önskar enklare serviceinsatser, exempelvis städning, handling och social gemenskap.

   

  • Ett hemtagningsteam bestående av biståndsbedömare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och sjuksköterskor ska införas för att göra övergången från sjukhusvården till det egna boendet tryggare och anpassningen till vardagen bättre.
  • Kommunen ska ha en medicinskt ansvarig rehabiliterare, MAR, för att snabbt kunna påbörja rehabilitering efter sjukdom och skada.
  • Öka personaltätheten i äldreomsorgen. 
  • Förbättra arbetsmiljön inom vård och omsor
  • Administrationsbördan ska dras ned på och fokus ska ligga på den direkta vården
  • Tillför vårdbiträden för att underlätta vårdpersonalens arbete, exempelvis service i form av transport och städning med mera. 
  • Antalet hemtjänstpersonal per hemtjänsttagare ska inte överstiga 10 olika personer per 14-dagarsperiod.
  • Tjänster som äldresjuksköterskor, Silviasystrar, eller demenssjuksköterskor, ska inrättas som specialkompetens.
  • Brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar ska utföras regelbundet av oberoende konsulter, och redovisas öppet och lättförståeligt på kommunens hemsida, som stöd för den äldre eller dennes anhörige att välja utförare. 

   

  • Hög kvalitét av maten ska garanteras inom äldreomsorgen. 
  • Kommunen ska ha ett välutvecklat anhörigstöd.
  • Kommunen ska erbjuda träffpunkter för äldre och samverka med civilsamhället för en variation av aktiviteter
  • Användandet av välfärdsteknologi för såväl brukare och anhöriga som personal bör utvecklas i syfte att öka trygghet, aktivitet och delaktighet samt stärka integritet och självbestämmande. 
  • Dementa ska erbjudas en så kallad GPS-klocka eller liknande för att undvika försvinnanden.
  • Alla som fyllt 80 år ska erbjudas hembesök för att få information om kommunens verksamhet och ges möjlighet att framföra önskemål. 
  • Ideellt driven och idéburen vård och omsorg ska ges goda förutsättningar att växa fram och driva verksamhet.