• Ekonomi

  Kommunens ekonomi

  Ett välmående näringsliv och fler personer i arbete skapar de skatteintäkter som krävs för en fungerande välfärd. Men ett gott samhälle behöver även en välfungerande offentlig sektor. Kommunen har fått ett allt större åtagande, vilket innebär att arbetsgivaransvaret omfattar fler anställda och fler yrkeskompetenser. De ställer större krav på styrning och uppföljning av sambandet mellan resurser, prestationer, resultat och effekter i verksamheterna. Det ställer också krav på ständiga prioriteringar, effektivisering och förnyelse av verksamheterna. 

  Kommunens ekonomi ska vara i god balans, och vi ska inte sätta oss i mer skuld än nödvändigt.  Kommande generationer ska inte behöva ta över en massa skulder som vi lämnat efter oss, utan varje generation ska hantera sina egna kostnader –  det är helt  i linje med vår förvaltarskapstanke.

  Kristdemokraterna i Lund har under mandatperioden verkat för att det lagstiftade 2%-målet ska uppnås. Riksdagen antog målet år 2000. Målet innebär att  kommunerna alltid ska budgetera för  en reserv på 2% . Det är för många kommuner svårt att uppnå, det finns mycket man hellre vill lägga pengarna på. Men för oss kristdemokrater är det ett viktigt mål, och kommunen har redan haft nytta av att det fanns pengar i reserv, exempelvis när pandemin drabbade oss.

  • Kommunen ska drivas med hög effektivitet och ett gott förvaltarskap där kärnverksamheterna prioriteras. 
  • Välfärdstjänsterna ska kunna levereras av en mångfald av utförare, bland annat genom att använda Lagen och valfrihetssystem, LOV, utmaningsrätt och Lagen om offentlig upphandling, LOU. 
  • Kommunen ska inte överta föreningars och familjers ansvar eller uppgifter, utan istället vara ett stöd om så behövs.
  • Lunds kommun ska ha som riktmärke att spara 2% av skatteintäkterna.