• Familjepolitik

  Invigning av Lunds första Familjecentral

   

  Sluta omyndigförklara familjerna!

  Kristdemokraterna är det parti som från alltid slagit vakt om familjen som samhällets viktigaste grundpelare. Så här sammanfattar vi det:

  Familjen är den viktigaste gemenskapen och den grund som samhället står på. Barn som växer upp i trygga familjer får goda förutsättningar att klara livets utmaningar. Politiken ska därför stödja familjerna och föräldrarna, inte styra. Kristdemokraterna vill möjliggöra mer tid för barnen, öka familjers handlingsutrymme, uppvärdera föräldraskapet, möjliggöra olika barnomsorgsformer samt stärka barnfamiljers ekonomi. Alla politiska beslut ska analyseras utifrån vilka konsekvenser de får för familjer.

  Det är i mötet med andra människor vi formas som personer. Trygga familjer och andra nära gemenskaper är en förutsättning för ett välfungerande samhälle. Alla familjer är olika. Därför är vår utgångspunkt att familjen och andra nära gemenskaper själva ska få bestämma över sin vardag. Det offentligas uppgift är att ge stöd och underlätta detta. Familjer kan se ut på olika sätt, och det är självklart inte lätt att vara förälder. Men de flesta föräldrar klarar av att ge barnen kärlek, trygghet och omvårdnad mitt i allt vardagsstrul. När föräldrafunktionen sviktar ska man få hjälp och stöd av samhället, barnens bästa ska alltid vara det som gäller.  Däremot behöver föräldrar inte få reda på av samhället hur t.ex föräldraledigheten ska fördelas. Det beslutet anser vi ska ligga inom familjen, helt i enlighet med vår subsidaritetsprincip, att alla beslut ska fattas på lägsta funktionella nivå.

  Vi satsar mycket på det förebyggande arbetet när det gäller barnen. Allt man satsar på att barn ska ha en trygg och utvecklande barndom får man igen på trygga vuxna.

  Kristdemokraterna i Lund :

  • Ytterligare två familjecentraler den kommande mandatperioden
  • Familjerådgivning ska fortsatt finnas tillgängligt.

   

  Fakta och statistik om familjer